Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2021 o 14:31 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 14:31 - 14:33 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázky. Ja by som chcel len pána poslanca Baláža uistiť, že tak ako každý rok rozpočet pre zdravotníctvo, v podstate rozpočet pre poisťovne sa dopĺňa tzv. balíkom z ministerstva financií, v ktorom sú presne vyšpecifikované jednotlivé položky. To znamená, v tomto prípade dôjde k navýšeniu, samozrejme, tohto balíka a to je, samozrejme, na pánovi ministrovi zdravotníctva, aby si postrážil pi tvorbe toho rozpočtu to, že táto kapitola tam bude explicitne uvedená, takže poisťovne by naozaj nemali prísť vlastne ani o jeden cent. Tie peniaze by takýmto spôsobom mali dotiecť z ministerstva financií na základe reálneho rozpočtu, ktorý sa takým spôsobom každoročne robí.
Čo sa týka medicínskych technológií, to sú naozaj veľmi rýchlo napredujúce technológie, nové lieky. Sme svedkami toho, ako neustále sme tlačení na náš, na naše zdravotnícke, zdravotnícky rozpočet rôznymi liekami, kde nie je vôbec istá ich účinnosť, a sú enormne drahé. Ja môžem len uistiť pána poslanca Tarabu, že už z môjho ministrovania títo ľudia, ktorí sú momentálne základom nového inštitútu, ušetrili naozaj desiatky miliónov eur práve pri tom, keď sme revidovali vyhlášku, čo sa týka revízie úhrad liekov, a ono nejakým spôsobom bolo pripravené, dali sme to im a naozaj tam došlo k obrovskej úspore, desiatky miliónov eur.
Tam nie je pochýb o tom, že tento inštitút prinesie úsporu, a teda financie, ktoré budú môcť investovať do kvalitnej zdravotnej starostlivosti, to nakoniec bude posudzované aj tými ďalšími kontrolnými mechanizmami, a pokiaľ by to tak nebolo, nie je problém ten inštitút zastaviť, ale je to skúsenosť z iných krajín, že tento inštitút prinesie obrovské úspory, a hlavne zefektívnenie procesov.
Práve preto je to bežná prax v Európe, preto je tu EUnetHTA, celoeurópska... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 14:06 - 14:26 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, dovoľte mi aj z tohto miesta poďakovať vám, že tu máme tento návrh zákona už v druhom čítaní. Ide o jeden z, by som povedal, kľúčových reformných zákonov, na ktorom začala, začalo pracovať ministerstvo zdravotníctva už po zvolení novej vlády v roku 2020, a ja som mal tú česť spoznať aj pána Michala Staňáka, ktorý pracoval v HT agentúre v Rakúsku. Mal už dostatočnú skúsenosť a prax a toto bol jeden z takých dôvodov, pre ktorý som sa aj ja rozhodol ho požiadať, aby prišiel na Slovensko a pomohol nám naozaj po rokoch, kedy sa o takejto agentúre na Slovensku hovorilo, založiť tento inštitút.
Som teda veľmi rád, že máme tu v druhom čítaní tento návrh zákona, a naozaj vyzerá to tak, že Slovenská republika bude mať tento inštitút od budúceho roku, za čo chcem teda poďakovať aj poslancom Národnej rady a chcieť ich aj poprosiť, samozrejme, o podporu tohto zákona. Ako ste už spomenuli vo svojej úvodnej reči, a ide o relatívne dôležitý inštitút, ktorý nám pomáha nastaviť efektívne procesy, najmä čo sa týka neustále napredujúcej, napredujúceho vývoju v oblasti medicíny, liečenia, nových zdravotníckych pomôcok. Tento inštitút má vlastne posudzovať aj efektivitu a kvalitu jednotlivých týchto procesov a technológií, a tak vlastne dávať relevantné údaje aj k ich kategorizácii. A nielen ku kategorizácii, aj teda sa vyjadrovať k liekom, technológiám, ktoré majú ambíciu do kategorizácie vstúpiť, eventuálne sú hradené len na základe tzv. výnimiek.
Vzhľadom na to, že, ako ste správne povedali, tento inštitút na základe vedeckých údajov môže výrazne prispieť k odpolitizovaniu, takisto aj vieme, že v zdravotníctve je obrovské množstvo lobingu, kedy si vlastne jednotlivé farmafirmy, ale aj rôzni výrobcovia zdravotníckych pomôcok vypracovávajú vlastné hodnotenia, na základe ktorých potom sa ministerstvo rozhodovalo alebo kategorizačná komisia rozhodovali, a naozaj aj z mojej skúsenosti ako ministra bolo, že častokrát tých údajov nebolo dostatok, neboli komplexné. A teda verím, že tento inštitút výrazným spôsobom pomôže k tomu, aby sme obmedzené zdroje, ktoré v zdravotníctve máme, využívali čo najefektívnejšie a prispeli tak k zvyšovaniu úrovne kvality zdravotnej starostlivosti.
Po relatívne intenzívnej debate už v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ale aj po tom, ako sa tento návrh zákona predostrel v prvom čítaní tu v Národnej rade Slovenskej republiky, vzišli ďalšie, by som povedal, veľmi dobré návrhy a nápady či už od poslancov tejto snemovne, alebo aj ďalších stakeholderov, ktoré som si osvojil, takisto aj s pani predsedníčkou výboru, ktorá bude mať druhý pozmeňujúci návrh, by som ich teraz rád prečítal a, samozrejme, aj niečo o nich povedal.
Jedná sa z jednej strany najmä o legislatívnotechnické úpravy, ktoré precizujú samotný text zákona. Na druhej strane sú tu však aj určité, určité, by som povedal, vylepšenia v zmysle, že navrhli sme, aby došlo k zverejneniu koncepcie inštitútu, a teda popri profiloch kandidátov by mali byť známe aj ich plány, ako smerovať ďalšiu činnosť tohto inštitútu. Takisto sme sa rozhodli, že by bolo dobré, aby vo výberovej komisii, ktorá bude rozhodovať o riaditeľovi tohto inštitútu, bol teda okrem jedného zahraničného experta z oblasti HT agentúry s minimálne s 10-ročnou praxou, jedného nominovaného člena z ministerstva zdravotníctva, člena z ministerstva financií, člena Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej akadémie vied, reprezentanta zamestnancov inštitútu, reprezentanta Asociácie zdravotných poisťovní aj člen nominovaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako inštitúcie vykonávajúcej nezávislý dohľad nad viacerými procesmi v zdravotníctve a ďalší člen výberovej komisie by mal byť a aj bude, pokiaľ poslanci schvália tento pozmeňujúci návrh, aj zástupca pacientov navrhnutý verejným ochrancom práv s cieľom zabezpečenia nezávislosti, pri výbere riaditeľa inštitúcie je, samozrejme, pohľad pacientov dôležitý pre zhodnotenie plánov, ako viesť inštitút vo vzťahu k jeho činnostiam a výstupom.
Ďalej sa v mojom pozmeňujúcom návrhu precizuje bezúhonnosť, ktorú, samozrejme, si bude ministerstvo zdravotníctva na základe údajov, ktoré dostane od uchádzača, zabezpečovať sama, kde príde k určitej debyrokratizácii v rozpore s tým, ako to bolo v pôvodnom návrhu zákona, a takisto sa tu precizuje výdavková časť inštitútu. Rozpočet a, samozrejme, výdavkovú časť schvaľuje dozorná rada. Ak však dôjde k potrebe transakcie s hodnotou nad 10 000 euro, ktorú neobsahuje schválený rozpočet, dozorná rada má zhodnotiť jej opodstatnenosť a primeranosť. Výdavky inštitútu nad 10 000 euro, ktoré sú obsahom schváleného rozpočtu, dozorná rada, samozrejme, opätovne nebude schvaľovať.
Takisto vznik novej inštitúcie je spojený s určitou mierou neistoty ohľadom jej reálneho fungovania, a preto je nutné jej činnosť zhodnotiť v čase, keď už ju nemajú ovplyvňovať okolnosti spojené so začiatkom, budovaním procesov a kapacít. Má to byť externé zhodnotenie plnenia úloh podľa zákona v oblasti kategorizácie nad rámec kontrolných mechanizmov nastolených v tomto zákone, a teda Najvyšší kontrolný úrad už v minulosti hodnotil procesy a činnosti v rezorte pôsobiacej, v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a môže pôsobiť aj ako externý hodnotiteľ práve pri tomto inštitúte, a teda navrhujem, aby minister zdravotníctva v januári 2026 požiadal Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly inštitútu podľa osobitného zákona. Bude to zhruba dva roky po tom, ako vlastne bude zvolené, v ňom bude zvolený riaditeľ, a teda vlastne minimálne do konca jeho funkčného obdobia by toto hodnotenie malo byť k dispozícii aj pre výberovú komisiu, ktorá bude ďalej hodnotiť, samozrejme, pôsobnosť tohto inštitútu a takisto aj kompetenciu zvoleného riaditeľa.
Je to ďalej, samozrejme, precizovanie, aj čo sa bude diať v prípade, že v komisii, keďže tam bude 9 členov, nie všetci sa musia zhodnúť na kandidátovi, aby sa stal víťazom výberového konania, resp. aby mohol byť riaditeľ odvolaný. Tento počet je nutný bez ohľadu na počet prítomných členov výberovej komisie a ten počet bol teda stanovený na počet päť, teda je dôležité, aby rozhodnutie komisie bolo platné, aby za ňu hlasovalo najmenej 5 jej členov, teda aby náhodou nemohlo dôjsť pri opakovanej neúčasti k obštrukcii alebo k účelovej obštrukcii a výberu riaditeľa inštitútu.
No tento zákon je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z roku 2011 20/24 z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Táto smernica podporuje spoluprácu európskych HT agentúr skrze platformu EUnetHTA. Hodnotenie má obsahovať všetky domény európskej metodiky EUnetHTA Core model 3.0 vypracované v rozsahu podľa potreby konkrétnej technológie.
Ešte tu bola jedna pripomienka aj zo strany súčasných ľudí, ktorí kreujú tento inštitút, že hodnotenie georetický... generických a biologicky podobných liekov, ktoré prichádzajú so zákonom definovanou nižšou cenou, k liekom, ktorých prínos je známy a overený praxou, neprináša až takú hodnotovú úsporu ako hodnotenie nových technológií. Zároveň dôkazová báza pre generické a biologické podobné lieky spočíva primárne v štúdiách bioequivalencie, ktoré nie sú predmetom hodnotenia tohto inštitútu, a preto pre inštitút nie sú prioritou a súčasťou hlavnej náplne jeho práce. Samozrejme, pokiaľ minister zdravotníctva, ministerstvo bude mať potrebu hodnotenia aj prínosu nejakých generík, eventuálne biologicky podobných liekov, inštitút, samozrejme, sa bude takouto žiadosťou zaoberať a bude, samozrejme, vyhodnocovať aj ich, ale teda nebude to, by som povedal v tej, v tej... v tej hlavnej náplni inštitútu.
Dobre, takže jak by som teraz mohol, tak by som prečítal pozmeňujúci návrh, ktorý podávam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 561):
1. V čl. I § 2 písm. b) sa slovo „alebo“ (2x) nahrádza slovom „a“ (2x).
2. V čl. I § 3 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „kategorizácia“),“ vkladajú slová „okrem generických liekov a biologicky podobných liekov,“.
3. V čl. I § 3 ods. 5 písm. b) sa slovo „hodnotiť“ nahrádza slovom „sledovať“.
4. V čl. I § 3 ods. 5 písm. d) sa slová „plne alebo čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami „iné ako podľa písmena c) alebo odseku 1“.
5. V čl. I § 3 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „z vlastného podnetu“.
6. V čl. I § 3 ods. 6 sa slová „sa podieľať“ nahrádzajú slovom „spolupracovať“.
7. V čl. I § 5 ods. 5 písm. c) sa slová „súvisiacej s hodnotením zdravotníckych technológií“ nahrádzajú slovami „medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, prírodných vied, matematiky, ekonómie, práva, etiky alebo spoločenských vied“.
8. V čl. § 5 ods. 6 sa slová „iným obdobným spôsobom“ nahrádzajú slovami „výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace“.
9. V § 5 ods. 7 písm. d) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „a Národnej rady Slovenskej republiky“.
10. V čl. I § 5 ods. 17 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä Vedeckú radu a Poradný výbor; jedným členom Poradného výboru musí byť zástupca pacientov.“
11. V čl. I § 5 ods. 17 druhá veta sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý schvaľuje riaditeľ.“
12. V čl. I § 6 ods. 1 prvej vete sa slovo „Výberové“ nahrádza slovami „Ak nie je ustanovené inak, výberové“.
13. V čl. I § 6 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak zanikol výkon funkcie riaditeľa podľa § 5 ods. 13 písm. a), vyhlási minister zdravotníctva výberové konanie bezodkladne po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie. Ak zanikol výkon funkcie riaditeľa podľa § 5 ods. 13 písm. b) alebo c), vyhlási minister zdravotníctva výberové konania bezodkladne.“
14. V čl. I § 6 ods. 3 písm. d) sa za slová „podľa písmena a)“ vkladajú slová „a koncepcie rozvoja a riadenia inštitútu podľa písmena b)“.
15. V čl. I § 7 ods. 1 sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „deväť“, za slová „po jednom na návrh“ sa vkladajú slová „Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ a na konci sa pripája táto veta: „Jedného člena komisie vymenuje minister zdravotníctva na návrh verejného ochrancu práv ako zástupcu pacientov.“
16. V čl. I § 7 ods. 2 sa za slovo „bezúhonná“ vkladajú slová „[§ 5 ods. 5 písm. b)]“, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou.
17. V čl. I § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti je osoba podľa prvej vety povinná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ak osoba podľa prvej vety nie je občanom Slovenskej republiky, bezúhonnosť je povinná preukázať výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.“.
18. V čl. I § 7 ods. 5 sa prvá až štvrtá veta nahrádzajú vetou, ktorá znie: „Rozhodnutie komisie je platné, ak zaň hlasovalo najmenej päť jej členov.“
19. V čl. I § 9 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti je osoba podľa prvej vety povinná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ak osoba podľa prvej vety nie je občanom Slovenskej republiky, bezúhonnosť je povinná preukázať výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.“
20. V čl. I § 11 ods. 10 sa za slovo „eur“ vkladajú slová „nad rámec schváleného rozpočtu“.
21. V čl. I § 13 odsek 7 znie:
„(7) Od 1. januára 2022 prijme inštitút do pracovného pomeru na neurčitý čas s nie nevýhodnejšími platovými podmienkami osoby, ktoré podľa opisu ich štátnozamestnaneckého miesta zabezpečovali ku dňu 31. decembra 2021 vykonávanie úloh súvisiacich so založením inštitútu. Ak osobám podľa prvej vety bolo vyplatené odstupné pri skončení štátnozamestnaneckého vzťahu z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry, sú povinní vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od vzniku pracovného pomeru v inštitúte do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.“
22. V čl. I sa § 13 dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Minister zdravotníctva v januári 2026 požiada Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly inštitútu podľa osobitného zákona.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“
23. V čl. III sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
1. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj) poukazovať príspevok podľa § 15a.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
24. V čl. IV bodoch 3., 5., 7., a 9. sa vypúšťajú slová „z vlastného podnetu“.
25. V čl. IV bode 11. sa za slovo „orgánov“ vkladajú slová „podľa § 91 ods. 2“.
26. Čl. IV sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
15. Za § 98f sa vkladá § 98g, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 98g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022 Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.“
Skončil som, čo sa týka môjho podaného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Ak ešte môžem, pán presedajúci, trochu sa vrátiť k rozprave, môžem ešte? Jeden bod som zabudol vysvetliť, hoci v podstate on bol zjavný aj z toho prečítaného textu, ale ide o to, že sme doplnili vedeckú radu a poradný výbor.
Jedným členom poradného výboru sa musí stať zástupca pacientov. Vedecká rada má pomáhať k smerovaniu inštitútu v odborných a metodologických témach, jej členova majú byť odborníci z medzinárodnej vedeckej komunity, obzvlášť v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií. Poradný výbor má byť zostavený zo všetkých relevantných strán v oblasti slovenského zdravotníctva. Má pomôcť inštitútu pochopiť ich potreby a preferencie. Medzi relevantné strany patria predovšetkým pacienti, zdravotníci, farmaceutický priemysel aj zdravotné poisťovne. Pacienti sú explicitne zmienení, nakoľko sú v rozhodovacích procesoch v oblasti zdravotníctva často opomínaní.
Toľko z mojej strany, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 14:04 - 14:06 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister a vážení kolegovia v sále, k vládnemu návrhu zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 561) ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k tomuto vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 561) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 9 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 9 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 108 zo 16. septembra 2021, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 12:08 - 12:08 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda Kollár, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše povzbudivé slová.
A áno, máte pravdu, pracujem na tom už niekoľko mesiacov. Nie je tu o čom. Cyklistov treba jednoznačne chrániť, treba jednoznačne urobiť zmenu. Pre vašu informáciu, zajtra máme finálne stretnutie s policajným prezídiom, kde nám predstavia ich návrh, lebo je veľmi dôležité, aby sme mali feedback, či už je to z ministerstva vnútra, alebo z ministerstva dopravy. My sme tento návrh už mohli podať v máji bez nejakého súhlasu, bez nejakého názoru, takže budem vás o tom informovať. A ešte raz zopakujem, že zajtra máme finálne stretnutie s Policajným prezídiom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.9.2021 11:13 - 11:13 hod.

Vetrák Milan
Navrhujem takisto na základe dohody troch poslaneckých klubov, SaS, SME RODINA a OĽANO, aby sme bod č. 15, je to tlač 440, novela zákona o štátnom občianstve, aby sme tento bod preložili až na október.
Odôvodnenie: nielen k vôli tomu, že sa na tom dohodli tieto tri kluby, ale teda podľa mojich informácií už aj minister vnútra požiadal o to, aby sa to preložilo na október.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.9.2021 11:12 - 11:13 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda.
Na základe dohody troch poslaneckých klubov, OĽANO, SaS, SME RODINA, žiadam o presunutie hlasovania o bode 49 tejto schôdze Národnej rady, to je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 661), ako spravodajkyňa, a to na koniec prebiehajúcej 40. schôdze NR SR. Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.9.2021 11:01 - 11:06 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len chcem určiť termín rokovania: dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Opravujem sa, hlasovania, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 10:58 - 11:01 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. júna 2021 č. 805 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 323 z 9. septembra 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie vedu, mládež a šport v uznesení č. 98 zo 16. septembra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 3 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý je gestorským výborom, zo 17. septembra 2021 č. 107. Týmto uznesením má výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 10:45 - 10:46 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, milí kolegovia, za vaše faktické poznámky.
Ja by som možno len chcela pánovi Richterovi podotknúť, že jedným z hlavných cieľov tohto projektu alebo zákona o najmenej rozvinutých okresoch bola práve podpora vytvárania pracovných miest. A pri tých projektoch, ktoré sa realizovali, to vo veľkej miere zlyhávalo. A preto ja verím do budúcna, že sa budú realizovať kvalitné projekty, projekty, ktoré pomôžu rozvoju regiónu a ktoré naozaj vytvoria pracovné miesta, ktoré budú udržateľné aj do budúcnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 10:42 - 10:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi vďačná za tento návrh zákona, ktorým k menej rozvinutým okresom bude patriť po schválení tohto zákona aj okres Stará Ľubovňa. Vytváranie pracovných príležitostí musí byť našou hlavnou prioritou. Ľudia, ktorí žijú v našom okrese, chodia za prácou do zahraničia, čo má negatívny dopad hlavne na rodiny detí, ktoré v mnohých prípadoch vychovávajú starí rodičia.
Napríklad z mojej obce Chmeľnica, v ktorej starostujem, z 995 obyvateľov takmer 300 pracuje v zahraničí. Okres Stará Ľubovňa je postihnutý odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít. Spolu s kolegom Michalom Šipošom sme cítili skrivodlivosť, preto sme veľmi intenzívne bojovali za zaradenie okresu Stará Ľubovňa do menej rozvinutých regiónov. Som veľmi rada, že sa nám to podarilo. Zásluhu máš na tom aj ty, moja kolegyňa Janka Majorová Garstková zo susedného okresu Kežmarok. Patrí ti naša vďaka.
Aj v okrese Stará Ľubovňa rovnako potrebujeme reálne nástroje, ktoré budú znižovať regionálne rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť v našom regióne a tým aj kvalitu života obyvateľov, ktorí v nich žijú. Potrebujeme vytvoriť pracovné príležitosti, aby ľudia z okresu nemuseli chodiť za prácou do zahraničia. Verím, že pri podávaní projektov budú odstránené byrokratické a administratívne prekážky a žiadosti budú jednoduché, bez zbytočných príloh, rovnako výber projektov bude transparentný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis