Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.12.2022 o 19:10 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.12.2022 19:10 - 19:10 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi sa ospravedlňujem kolegovia, ale musím predniesť jeden veľmi kratučký pozmeňujúci návrh od parlamentnej legislatívy. Čiže len ho prečítam. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Milana Kuriaka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253).
Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie: „Čl. IV Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní sa mení a dopĺňa takto: V § 41 prvom bode sa druhá spojka „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „zákona č. 172/2022 Z. z. a zákona č. .../2022 Z. z.".". Doterajší čl. IV sa primerane prečísluje.
Nový čl. IV nadobúda účinnosť 1. apríla 2024, čo sa premietne v článku o účinnosti pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.12.2022 18:40 - 18:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka pán predseda. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave som vystúpil ja a podal som pozmeňujúci návrh. Najprv pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z informácie. Budeme hlasovať spoločne o bodoch a až 5.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Vy môžete aj psychicky pani kolegyňa, ostatní fyzicky prosím.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 89, proti 8, zdržalo sa 41.
Uvedený návrh sme schválili.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Ako o ďalšom budeme hlasovať o mnou podanom pozmeňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, hlasnejšie neni vás počuť pán kolega. To s tým nemá súvis.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Ako o ďalšom budeme hlasovať o mnou podanom pozmeňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa hlasujeme. Pán kolega, keď budete hlasovať tak môžete si to dať do toho vedľajšieho zariadenia, to už máme naučené.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 87, proti 8. zdržalo sa 40, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch a podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte prosím, hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 92, proti 8, zdržalo sa 37.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona, otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kyselica, Boris, predseda NR SR
Pán predseda, dajte prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 87, proti 8. zdržalo sa 40, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely Obchodného zákonníka.
Ďalej budeme hlasovať o bode 41 programu, je to druhé čítanie o vládnom návrhu o ochrane ovzdušia, je to tlač 1236. Prosím, spoločného spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanca Jaromíra Šíbla, aby hlasovanie uvádzal. Je to 1236. Prosím, potom sa prihlási, pripraví pán poslanec Lukáš, Kyselica, za ním bude Juraj Šeliga, to, aby sa nám takéto niečo nestávalo, aby sa pohli, ešte raz Juraj Šeliga, potom Milan Kuriak. Marek Kotleba dobre, ďakujem pekne. Áno, 1236.

Šíbl, Jaromír, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, v rozprave k uvedenému vládnemu návrhu zákona vystúpilo 6 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh podala pani poslankyňa Zemanová a pán poslanec Karahuta. Pani poslankyňa Zemanová zároveň požiadala vyňať body 7 až 11 zo svojho pozmeňujúceho návrhu na osobitné hlasovanie. Keďže boli včera podané pozmeňujúce návrhy, v zmysle §
=======
Skryt prepis
 

20.12.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja chcem len povedať, že sme stále v prvom čítaní, takže asi nemá zmysel príliš komentovať vyjadrenia alebo teda uznesenia zákona, takisto ako vyjadrenia predsedu finančného výboru. Budeme k tomuto diskutovať, samozrejme, v druhom čítaní, ktoré by malo byť zajtra ráno. Čiže len toľko chcem povedať, že samozrejme, je veľmi dôležité toto zdanenie, ale, ale tá diskusia vecná by mala prebehnúť zajtra. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.12.2022 13:55 - 13:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážená kolegyňa, vážené kolegyne, už je tu aj druhá, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Šefčík Marek
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne. Taktiež v zmysle tej dohody, ktorá bola urobená na grémiu by som chcel navrhnúť, aby sme tlač 1183 to je osobitný odvod regulovaných subjektov presunuli až na ďalšiu riadnu parlamentnú schôdzu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Podávam procedurálny návrh, aby sme v tomto bloku hlasovaní hlasovali o týchto bodoch 1216 tlač bod 16 je to ochrana zdravia, tlač 1333 to je bod 115 oddlženie nemocníc, tlač 1337 to je bod 112 výdavkové limity tam sa jedná o skrátené legislatívne konanie a bod 1331 pardon tlač 1331 bod 111 to je tiež skrátené legislatívne konanie to je ropa, solidárny príspevok. Ďakujem pekne. Ostatné všetky tlače sa budú hlasovať o 17.00 h.
Skryt prepis
 

20.12.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vidím pán Suja, že vy hráte svoju hru dokonca. Samozrejme, že aj, aj všeličo iné, za všeličím iným sa skrýval organizovaný zločin a verím, že aj za finančnými skupinami. Niektoré, nakoniec niektoré aj išli do krachu a je veľmi ťažko potom povedať, a ja si dovolím povedať, že asi, asi to to tak je, že to vyberanie investícií a zberanie peňazí od ľudí bolo naozaj organizovaných zločinom, pretože tí ľudia často dopredu vedeli, že tým ľuďom peniaze nikdy nevrátia a dialo sa tu v minulosti, deje sa to aj teraz a verím, že orgány činné v trestnom konaní voči tomu zasahujú. A tak isto sa nachádzajú ďalšie a ďalšie zásterky a zámienky ako vytiahnuť z ľudí peniaze. Čiže v tom s vami úplne súhlasím, ale žiaľ všetky príklady sa spomenúť nedajú. Takže ako každý príklad aj tento je zavádzajúci a v podstate nepopisuje presne realitu. Takže na to aj slúžil a taký aj je a nerobme si nároky, že je nejakou univerzálnou pravdou, to som ja nikdy netvrdil. Ďakujem za pochopenie.
Skryt prepis
 

20.12.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Pokušenie myslieť si, že oni sú tí, ktorí by mali iným určovať ako sa majú správať. Takže keď tomuto pokušeniu niekto neodolá, tak potom sa stávajú aj takéto nepríjemné veci. Čiže, znovu hovoril som o zásterke, hovoril som o zámienke o tom, že, že za fitnescentrá sa takýto ľudia často skrývali a obaja dobre vieme, že to tak bolo. Niekde možno je to tak aj dnes a keď ste si nahral videjko, tak asi ste spokojní a vaši priaznivci majú čo lajkovať a v podstate vytvárate tu ďalší bulvár popri tej bulvárnej tlači, ktorá nás tu všetkých sleduje a robí titulky, ktoré potom v článku ani nenájdete tie informácie, ktoré sa objavia v titulku, tak si tu robíme aj takto sami bulvár. Ale keď si myslíte, že to tak má byť, tak ja vám v tom brániť nebudem, len som potreboval na to zareagovať vecne a fakticky.
Skryt prepis
 

20.12.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, pán Suja, už ste ma rozosmial, ž čo dokážete využiť na nahranie videjka, na sociálne siete. V pozmeňováku sa nič nepíše o fitnes kluboch, dokonca ani v návrhu zákona. Ja som fitnes kluby použil len ako príklad, že sa používali ako zásterka vyberania výpalného a vy to dobre viete, že sa to tak robilo a ja to tiež viem a veľmi veľa ľudí to vie, takže ako ste si tu zahral divadielko, fajn. Ja si myslím, že treba si, treba si naliať čistého vína, ani Peter Vons, ani, ja tiež som chodil kedysi do fitka a, a samozrejme, že žiadni slušní ľudia, ktorí prevádzkujú fitnes centrá, nemajú s týmto nič spoločné, ale dobre vieme, že tzv. silní muži mali vždycky blízko k organizovanému zločinu a či už organizovaný zločin sa snažil u nich nájsť nejaké, nejaké zázemie, alebo zase naopak oni sa toho zúčastňovali, keďže niekedy silní ľudia majú pokušenie myslieť si, oni sú tí, ktorí by mali iným určovať ako sa majú správať. Takže keď tomuto pokušeniu niekto neodolá, tak potom sa stávajú aj takéto nepríjemné veci. Čiže znovu, hovoril som o zásterke, hovoril som o zámienke, o tom, že
======
Skryt prepis