Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 16:50 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:50 - 16:53 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Takže vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač číslo 460. Návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh, návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy, súčasne výbor teda navrhol, aby sa o bodoch 1 až 3 hlasovalo spoločne návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 98 z 29. apríla 2021, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona. Pán predsedajúci, skončil som, nech sa páči, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:43 - 16:47 hod.

Mierna Anna
Ja by som chcela poprosiť, keby sme o tomto zákone mohli hlasovať zajtra o jedenástej doobeda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:43 - 16:46 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, kolegovia. Ja ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do rozpravy, úplne všetkým. Ja len chcem predznamenať, že v podstate môj pozmeňovací návrh vyšiel po siahodlhých rokovaniach s ministerstvom financií a prešiel jednak ministerstvom financií, prešiel jednak OLAP-om aj legislatívnou radou vlády, čiže tam sme prišli ku konsenzu spoločne so ZMOS-om, ktorý mal k tomu nejaké výhrady, čiže nie je to samovoľný pozmeňovák, ktorý, ktorý by len samoúčelne niečo riešil. My sme sa naozaj snažili opraviť tú pôvodnú verziu, verziu toho zákona. Mne tiež ide tak ako všetkým ostatným o vykonateľnosť celého.
Ja len chcem predznamenať, ja som z Ružinova, preto budem hovoriť veci napríklad o Ružinove, v ktorom bývam a ktorých veci poznám, že my máme samozrejme nespočet problémov, jednak máme 22 kilometrov chodníkov a ciest neopraviteľných, to je prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, to je aj dôvod, prečo som sa pustila do, do tohto zákona a máme, máme také celosvetové unikáty ako napríklad cestu, ktorá je celé roky spojovacou cestou medzi, medzi dvomi mestskými časťami a sú na nej dopravné značky a nie je na mape, ani v katastri zakreslená ako cesta. Hej.
Čiže toto sú tie špecifiká, o ktorých hovorím. Denne v čase dopravnej špičky každú hodinu cez ňu prejde tisíc áut a my ju nedokážeme opraviť, vyzerá ako tankodrom, nemusím vám hovoriť, toto isté máme s chodníkmi. Takže toto bol ten dôvod, prečo ja som šla do tohto, do tohto zákona. Verím, že týmto spôsobom a prijatím toho zákona aj s tým pozmeňovákom či už jedným alebo druhým pomôžeme naozaj nielen občanom, ktorí si naozaj prestanú lámať nohy, ruky na dierach, že pomôžeme vozičkárom, pomôžeme matkám s kočíkmi, ale hlavne v prvom rade pomôžeme primátorom, starostom, ktorí doteraz mali problémy takéto priestory opravovať či už sa jedná o chodníky, o cesty alebo skutočne o tie detské ihriská, kde u nás napríklad v Ružinove máme tak, že polka ihriska nemá vlastníka a druhá polka patrí, patrí mestu a to sú, to sú veci, ktoré sú už dlhodobo, ale my máme celé námestie, ktoré má neznámeho vlastníka a nevieme ho opraviť, čiže nám to v Ružinove pomôže a ja pevne verím, že to pomôže všetkým starostom a primátorom skutočne možno od Skalice až po Humenné. Takže ja pevne verím, že za tento zákon všetci zahlasujete a už vás nebudú chytať, chytať kontrolóri na tom, že ste opravovali nejaký, nejaký neznámi majetok, a že vám budú dávať paragrafy o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:34 - 16:36 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ono keby sa asi išlo do podstaty veci čo samozrejme je vždy namieste tak a nedávno sme tu mali iný problém, ktorý je dlhotrvajúci a ktorý súvisí s tým, že povedzme ľudia, ktorým boli obmedzené vlastnícke práva dostávajú náhradu len za zriadenie vecného bremeno a nie aj za samotné obmedzenie vlastníckeho práva a nakoniec keby sme išli k podstate veci a budeme to riešiť tak zistíme, že sú to také veľké finančné náklady, že treba premyslieť, že akým spôsobom kedy a ako v čase to rozložiť. Asi aj tuná keby sme išli do podstaty veci tak zistíme, že tým, že sa to dlhodobo neriešilo a predchádzajúce vlády na to postupne nevyčleňovali financie lebo áno keď sa dáva samosprávam malo by sa dať aj peniaze nato, aby to mala z čoho plniť, tak keď sa dostaneme k podstate veci tak by sme zistili, že asi tiež nato nie sú peniaze. Čiže, svojim spôsobom taká tá urgentná záležitosť sa dá vyriešiť aj tým, že si zváži samotná obec či v nejakom menšom rozsahu nato peniaze má, nemá a zhostí sa toho, že bude financovať aj do majetku, ktoré, ktorý nie je vysporiadaný ale povedzme tam hrozí nejaké poškodenie zdravia, života tých ľudí obyvateľov obce. No a ešte taká skôr technická poznámka, že je možné, že niektorá časť toho pozmeňováku bude aj prijateľná povedzme pre samotných predkladateľov a iné zase nie, tak otázka je či teda máme hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu ako o celku alebo toto ste nejako nespresňovali, čiže z toho vychádzam alebo o jednotlivých bodoch samostatne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2021 16:14 - 16:18 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, tak ako som už bola spomínala v úvodnej reči predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 451).
Po prvé V čl. I sa bod textu 1 nahrádza textom, ktorý znie: "V 7 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: "s možnosťou uhrádzania výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a zároveň je využívaný obyvateľmi obce na verejný účel." Súčasne sa zrušuje označenie 1. bodu.
Odôvodnenie: Navrhuje sa spresniť paragrafové znenie, aby bolo zrejmé, že úhrada takýchto výdavkov nebude mať obligatórny charakter a zároveň sa zosúlaďuje návrh zákona s metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. II sa slová "1. júna 2021" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
Odôvodnenie: Vzhľadom na harmonogram schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a dĺžku legislatívneho procesu po schválení návrhu zákona v nadväznosti na potrebu prijatia tohto zákona sa navrhuje zmeniť účinnosť odo dňa vyhlásenia.
Ja myslím, že všetci dobre poznáte tú situáciu, kedy idete po rozbitom chodníku, rozbitej ceste, vaše deti si lámu nohy na rozbitých detských ihriskách. Nadávate, hromžíte obvykle na starostov, primátorov a na všetkých okolo a pritom by ste nemali. Nemali preto, že jednoducho chodníky, cesty, detské ihriská, školské dvory sú neopraviteľné. Nie, že by im to neumožňovala vyhláška ministerstva financií. Tá im to umožňuje. Problém je potom s následnou kontrolou, kontrolórmi, hlavnými kontrolórmi alebo NKÚ, ktorí sa obvykle potom obracajú na starostov nespočetne krát aj s trestnými oznámeniami o nehospodárnom nakladaní s prostriedkami. Tento, táto zmena zákona by mala vyriešiť problémy, ktoré sa týkajú presne tohto problému. My sme prikročili samozrejme aj ku komunikácii jednak po prvom čítaní myslím, my sme prikročili jednak ku komunikácií s právnym oddelením ministerstva financií, do ktorého sa zapojil aj ZMOS a snažili sme sa nájsť cestu, aby bolo viac ako jasné, že je to dobrovoľné, že nikto nebude tlačiť na samosprávy a že jednoducho odteraz a po schválení tohto zákona budú môcť opravovať aj tie cesty, tie ulice, tie detské ihriská, tie školské dvory ktorých vlastník je neznámy. Ja by som veľmi pekne poprosila, za všetkých občanov, ktorí sa naozaj, ktorí si naozaj lámu nohy na chodníkoch, na cestách a rôzne inde, aby ste za tento zákon zahlasovali. Pretože je to verejnom záujme a nielen vo verejnom záujme, čo sa týka starostov a primátorov, ale hlavne vo verejnom záujme, čo sa týka občanov tejto krajiny a možno bude aj tých nadávok smerom na samosprávy omnoho menej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2021 16:10 - 16:12 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi určenej spravodajkyni výborov predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 624 zo 16 marca 2021 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona prijali výbory toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uznesením výborov uvedených v bode III. tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výbor odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 182 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením výbor poveril spoločnú spravodajkyňu, mňa ako, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončila som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:04 - 16:10 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Dobrý deň. Kolegovia a kolegyne, dovoľte mi, aby som vám predstavila náš, našu, náš návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na Slovensku, hlavne v rámci miest a obcí, sa nachádza niekoľko desiatok tisíc kilometrov ciest, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií. V mnohých prípadoch ide o komunikácie, ktoré ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do správy mesta, mestskej časti, respektíve obce. Napriek tomu sa na týchto komunikáciách nachádzajú dopravné značky a sú využívané denne stovkami vodičov. Väčšinou ide o účelové verejne prístupné komunikácie. Samotný proces zakreslenia komunikácie a jeho následné zaradenie do majetku mesta, mestskej časti alebo obce teda proces takzvanej pasportizácie komunikácií, aby postupne všetky komunikácie v meste mali jasne identifikovaného správcu alebo vlastníka je pomerne zdĺhavý. Na druhej strane tieto cesty sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave. Mestá, mestské časti a obce však môžu vykonávať údržbu len takých komunikácií, ktoré majú v majetku, respektíve vo svojej správe. Ministerstvo financií Slovenskej republiky aj na základe viacerých požiadaviek samosprávy dalo ešte v roku 2019 informáciu pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do cudzieho majetku. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je všeobecná právna norma, ktorá neobsahuje ustanovenia, ktoré by subjektom územnej samosprávy obciam a vyšším územným celkom zamedzovali používanie ich vlastných finančných prostriedkov na správu, údržbu, respektíve zhodnocovanie majetku iných osôb. Tento zákon rešpektuje skutočnosť, že v súlade s príslušnými ustanoveniami čl. 65 Ústavy Slovenskej republiky sú subjekty územnej samosprávy samostatné, územné, samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. V zmysle uvedeného a v súlade s § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 zákona 583/2004 o použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhodujú tieto subjekty samostatne. V tomto smere zákon č. 583/2004 Z. z. predpokladá možnosť rozhodnutia obcí a VÚC realizovať výdavky ich rozpočtu nielen do vlastného majetku, keď v § 7 ods. 1 písm. d) zaraďuje medzi výdavky obce aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (obdobne právna úprava zákona č. 583/2004 Z. z. umožňuje v § 8 ods. 1 písm. d) realizáciu takýchto výdavkov aj u VÚC).
Napriek vydanej informácií sa mestá, mestské časti a obce stretávajú s negatívnymi vyjadreniami zodpovedných pracovníkov ekonomických úsekov, ako aj s hlavnými kontrolórmi. Navrhujeme preto spresniť § 7 ods. 1 písmeno d) zákona 583/2004 Z. z. tak, aby bolo jasné, že mesto, mestská časť a obec môže použiť svoje prostriedky aj na údržbu komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani žiadne sociálne vplyvy. Doložka zlučiteľnosti je priradená. Vzhľadom k prvému čítaniu, kedy vznikli malé pochybnosti, prikročili sme ku komunikácii medzi Ministerstvom financií a medzi ZMOS-om, kedy sme jasne zadefinovali problém a snažili sme sa ho riešiť, aj sme ho vyriešili. Ten by som vám potom predstavila v rozprave v rámci pozmeňovacieho návrhu. Takže zatiaľ len toľko k tomu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2021 16:04 - 16:10 hod.

Kozelová Monika
Hlasovanie k tomuto bodu bude o piatej dnes. ... v rámci pozmeňovacieho návrhu. Takže zatiaľ len toľko k tomu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2021 16:04 - 16:10 hod.

Kozelová Monika
Hlasovanie k tomuto bodu bude o piatej dnes. ... v rámci pozmeňovacieho návrhu. Takže zatiaľ len toľko k tomu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2021 16:03 - 16:03 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len chcem poďakovať všetkým kolegom za podporu a práve, práve opatrovníctvo dospelým je možno jednou z oblastí, kde tak najviac vidíme, že sme to trošku s tou inštitucionalizáciou procesov prehnali. A tento môj návrh zákona je možno takou prvou lastovičkou k tomu, aby sme celej tej problematike vrátili taký trochu ľudský rozmer. Čiže preto ten dôverník by mal byť práve o obyčajnom ľudskom vzťahu. Takže ďakujem za podporu ešte raz.
Skryt prepis