Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.3.2021 o 14:44 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 18.3.2021 14:44 - 14:45 hod.

Brisudová Martina
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Ak sa nám naozaj podarí toto všetko, čo ste prečítali, tak juh Slovenska, juhovýchod bude prekvitať, tak budem sa veľmi tešiť, že všetko toto, čo ste povedali, pretavíme do praxe a že vlastne to nerovnomerné rozdeľovanie financií pre menej rozvinuté regióny už pominulo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2021 14:34 - 14:36 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán minister za odpoveď. Táto odpoveď bola teda o Rimavskej Sobote, na ktorú som sa až tak nepýtala, pretože Rimavská Sobota je síce dvadsaťštyri kilometrov od Poltára vzdialená, patrí k okresom s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti.
Ja som sa ale pýtala na Poltár, pretože vlastne spojenie medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom takmer neexistuje. Neexistuje tam železnica a spojenie ktoré sa týka autobusov je naozaj minimálne.
Čiže to čo som počula od vás bolo teda o Rimavskej Sobote a nie o Poltári. Tridsať rokov sa v Poltári nič nedeje v celom okrese. Okres má 22-tisíc obyvateľov. Tí ľudia, ktorí tam pracovali nie vlastnou vinou stratili strategického zamestnávateľa ktorým boli sklárne potom tehelne. Čiže najväčším zamestnávateľom v našom meste je mestská samospráva. Nemôže štát všetko presúvať na mestské samosprávy, jednoducho to tak nejde. Mestská samospráva pripravila priemyselný park, ale už nemá zdroje na to, aby jednoducho tam priniesla inžinierske siete.
Čiže moja doplňujúca otázka znie:
Prečo flexibilnejšie nereaguje ministerstvo hospodárstva na to, aby pripravilo priemyselné parky teda ak nie už na juhu Slovenska, tak aj na juhovýchode. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 11:33 - 11:33 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Chcela by som pozvať všetkých členov výboru pre európske záležitosti na zasadnutie o 12 hodine v miestnosti myslím 149.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.3.2021 11:10 - 11:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 127, proti nikto, zdržal sa 1, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Pani poslankyňa, prosím, uveďte hlasovanie o bode 11, to je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Zb. zákon o štátnom občianstve, tlač 440.
Nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 440.)

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili traja poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 82, proti 30, zdržalo sa 15, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme sa uzniesli, že tento návrh prerokujeme v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 93, proti 2, zdržalo sa 32, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme schválili návrh, ktoré výbory o tomto bode budú rokovať.
Ďalej pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny, tlač 467.
Poprosím povereného člena pána poslanca Osuského zo zahraničného výboru, aby hlasovanie uviedol.
Nech sa páči.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kéryho a Juraja Blanára na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny, tlač 467.)

Osuský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená snemovňa, v rozprave k predmetnej tlači vystúpili dvaja poslanci. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli predložené. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 127, proti nikto, zdržali sa 2, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada tento návrh uznesenia schválila.

Ďalej budeme hlasovať o bode 47 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o návrhu poslancov Šofranko, Kremský, Vašečka na vydanie zákona, ktorým sa mení školský zákon, tlač 381.
Poprosím spoločného spravodajcu pána poslanca Bubnára z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby hlasovania uvádzal.
Nech sa páči.

[Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie Šofranko, Petra Kremského a Richarda Vašečku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
, tlač 381.]

===
Bubnár, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, spoločná správa o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch neobsahuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na ktorých by sa výbory uzniesli. V rozprave k návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní nevystúpil nikto, a teda nebol podaný žiadny návrh. V súlade s ustanovením § 84 ods. 1 rokovacieho poriadku sme v treťom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona v treťom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto, ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca, prosím, uveďte návrh hlasovania o návrhu zákona ako o celku.

Bubnár, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte teda hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 94, proti 13, zdržalo sa 20, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely školského zákona.

Ďalej budeme hlasovať v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, tlač 383, bod 52 programu. Poprosím pána poslanca Kyselicu, ktorý je spravodajca, člen výboru pre obranu a bezpečnosť, aby hlasovania uvádzal, nech sa páči.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Poslanec Viskupič a poslanec Suja pričom pán poslanec Viskupič podal pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol v rozprave podaný včera, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 86, proti 1, zdržalo sa 40, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme skrátili lehotu. Nech sa páči.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Informácia o rokovaní výborov obsahuje päť bodov. Budeme o nich hlasovať spoločne. Dajte o nich, prosím, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 97, proti 2, zdržalo sa 28, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tieto body zo spoločnej správy sme schválili. Nech sa páči.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Teraz dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Viskupičom.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 106, proti nikto, zdržalo sa 22, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh sme schválili.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 106, proti 2, zdržalo sa 20, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto. Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca, prosím, uveďte návrh hlasovania o zákone ako o celku.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 105, proti 1, zdržalo sa 23, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že schválili návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, tlač 354, bod 57 schváleného programu. Poprosím pani predsedníčku výboru pre zdravotníctvo pani poslankyňu Bittó Cigánikovú, aby hlasovanie uvádzala.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, v rozprave k návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 124, proti nikto, zdržali sa 3, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto, ďakujem. Pani spravodajkyňa, uveďte, prosím, návrh hlasovania o návrhu zákona ako o celku.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor a ja osobne odporúčame schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Prezentujte sa a hlasujme, prosím.
(Hlasovanie.) Evidentne váš apel mal efekt. Prítomných 125, za 119, proti nikto, zdržali sa 3, nehlasovali 3.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach.

Ďalej pokračujeme hlasovaním v druhom čítaní o návrhu poslancov Foltína, Viskupiča, Žitňanskej a Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 11:06 - 11:06 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcem len pripomenúť členom výboru pre hospodárske záležitosti dnešnú schôdzu výboru o 12.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

18.3.2021 10:32 - 10:42 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som ako autorka návrhu zákona, poverená členka skupiny poslancov predstavila stručne návrh zákona, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 389. Rada by som na tomto mieste poďakovala tiež kolegom, ktorí sa pod návrh zákona podpísali naprieč tým spektrom koaličných strán.
Základným cieľom návrhu zákona je vytvorenie právnej úpravy, ktorá môže prispieť k eliminácii možnosti ohrozenia života, zdravia alebo neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom. Návrh zákona zavádza oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovne voči orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Touto oznamovacou povinnosťou sa má zabezpečiť možnosť, aby orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mohol preveriť podľa oprávnení informácie o tom, že by dieťa (poistenec) mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.
Dôvodová správa, ktorú k zákonu nájdete, je podrobná a je opretá o tragický príbeh dievčatka, ktorý sa odohral v máji roku 2020. Možno si spomenieme, kedy sme boli informovaní ako verejnosť o tom, že bolo nájdené telo malého dieťaťa zakopané na dvore rodinného domu v Nových Zámkoch.
Ja som tento prípad monitorovala a z dostupných údajov sme identifikovali právny a legislatívny nedostatok, ktorý sa má návrhom zákona odstrániť. To 8 mesačné dievčatko celú dlhú dobu nechýbalo lekárom ani úradom, hoci to bolo obdobie, kedy mala absolvovať niekoľko povinných zdravotných prehliadok, tak ako všetky deti v jej veku. Podľa pediatrov mimo chorôb do jedného roku života je 9 prehliadok, do dvoch rokov života 10 preventívnych prehliadok. Tie sú v rámci zdravotnej starostlivosti povinné nielen pre rodičov detí, ale aj pre lekárov. Pediatri si o tomto vedú presnú evidenciu a upozorňujú rodičov, kedy majú s dieťaťom prísť. Ak neprídu napríklad na očkovanie, lekári rodičov kontaktujú a zisťujú dôvody. Ak takáto situácia nastane, lekár je povinný bezodkladne oznámiť orgánom činnom v trestnom konaní, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny túto skutočnosť. V Luckinom prípade to však nemal kto oznámiť, pretože jej detská lekárka povedal, že už nemá zdravotnú dokumentáciu. Dala ju matke, keď jej povedala, že chce zmeniť lekára. Zdravotnú kartu by si, pacienta, by si mali lekári skôr posúvať medzi sebou. Bolo by dôležité, aby sa o tom prinieslo potvrdenie, že ten druhý lekár prijal kartu do evidencie a na základe toho pán doktor vydá kartotéku do rúk, nie poštou.
Preto nevyšlo najavo, že iný pediater tohto dieťaťa neexistuje. Desať mesiacov to teda nikomu neprekážalo a ani to, že nemá povinné prehliadky a očkovania.
A teraz, dovoľte mi, prosím, pár slov k legislatívnej stránke a ľudskoprávnej. Ja v procese tvorby toho zákona sme sa stretli s kritikou, že kvôli jednému prípadu meniť právo. Iste nepôjde v budúcnosti o tisíce detí, možno sa bavíme o jednotkách alebo desiatkach a že vlastne išlo o zlyhanie lekára a konečnú zodpovednosť majú rodičia. Ja si ale myslím, že je to našou povinnosťou, že je povinnosťou zákonodarného zboru naplniť právo dieťaťa, ak je čo i len malá legislatívna skulinka, cez ktorú by nám to, to dieťa alebo ten človek mohli utiecť. V dohovore OSN o právach dieťaťa je kľúčová zásada rešpektovania záujmu dieťaťa. Je to čl. 3. Ustanovenie čl. 3 ods. 1 Dohovoru zakotvuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Podčiarkujem teda, že aj zákonodarnými orgánmi. Teda aj my v Národnej rade máme povinnosť konať. Adresátom tejto medzinárodnej normy nie sú len orgány výkonnej či súdnej moci štátu, ale aj my.
V minulosti už zákonodarca plnil svojou legislatívnou činnosťou povinnosť naplniť najlepší záujem dieťaťa v oblasti ochrany detí pred násilím ako tiež reakciu na jeden konkrétny prípad. Zhodou okolností aj to dievčatko sa volalo Lucka a išlo o dieťa, ktoré utýral otčim. V roku 2017 za to bola právoplatne odsúdená sociálna pracovníčka a ani tento prípad neostal bez legislatívneho povšimnutia. Vtedy pán minister spravodlivosti Tomáš Borec a pán minister práce Richter zareagovali tak, že ich rezorty pripravili novelu zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a občianskeho súdneho poriadku.
A my máme teda k dispozícii aj stanoviská Kancelárie Národnej rady, chcem teda poďakovať aj pani doktorke Jakubíkovej z Kancelárie Národnej rady za jej konštruktívny pracovný prístup. Z tohto stanoviska akceptujeme 3 pripomienky. Ide o § 25 ods. 6 prvá veta. Vzhľadom k tomu, že v § 25 ods. 6 prvá veta ide o dôležité právne skutočnosti, súhlasíme so stanoviskom Kancelárie Národnej rady.
Preto dôjde k upresneniu právnych skutočností, ktoré sú vyjadrené v pôvodnom návrhu slovami, ukončené poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo slovami začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Text sa upresní terminologicky v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktoré upravuje zánik dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvá veta preto bude znieť takto: "Ak poistencovi, ktorý ešte ešte nedovŕšil 6 rokov veku, zanikla dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzavretá s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a následne nebola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s iným poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, zdravotná poisťovňa je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušnému podľa miesta pobytu tohto poistenca." Pri slove zanikla sa vloží poznámka pod čiarou č. 55e, ktorá bude odkazovať na § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
Druhý bod. § 25 ods. 6 štvrtá veta. Hoci z dôvodovej správy jednoznačne vyplýva, že účelom spracovania osobných údajov je preverenie informácie o stave dieťaťa, túto pripomienku Kancelária Národnej rady akceptuje len. Preto k slovu zaobchádzaniu sa sa pripojí poznámka pod čiarou k odkazu 55f a znie:
55f: § 93b ods. 1 písm. a.)...
=====

-----------------------------------------

správy jednoznačne vyplýva, že účelom spracúvania osobných údajov je preverenie informácie o stave dieťaťa, túto pripomienku Kancelária Národnej rady akceptujeme. Preto k slovu zaobchádzaniu sa pripojí poznámka pod čiarou k odkazu 55f a znie: 55f § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí.
Prechodné ustanovenie: Vzhľadom na zavedenie novej povinnosti pre zdravotné poisťovne a z dôvodu právnej istoty sa preto dopĺňa prechodné ustanovenie za § 38ev sa vkladá § 38ex, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 38ex Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021
Povinnosti vyplývajúce z ods. § 25 ods. 6 druhej vety sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 31. júla 2021 za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Ešte jedno odporúčanie, ktoré, žiaľ, ale nemôžeme akceptovať. Týkalo sa použitia kratšej lehoty ako navrhovanej, najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka.
V čase prípravy návrhu zákona sa k tomuto vyjadrovali aj poisťovne. Tieto údaje sa nevymieňajú na online báze, ale dávkovo a raz mesačne za predchádzajúci mesiac. Preto nie je vhodné z nášho pohľadu túto lehotu skracovať. Pôvodne poisťovne žiadali lehotu 45 dní, takže 30 dní vnímame ako kompromis. V stanovisku Kancelárie Národnej rady sa spomína príklad s ukončením platnosti dohody v priebehu mesiaca január. Táto informácia prichádza vo februárovej dávke, kde môže byť upravovaná. Do systému v zdravotnej poisťovni je zapracovaná koncom februára alebo začiatkom marca a navyše pri skončení platnosti jednej dohody v januári a uzavretia dohody vo februári sa toto zdravotná poisťovňa reálne dozvie až v marci alebo apríli. Čiže ak by sa termín skrátil, tak by hrozila vyššia chybovosť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.3.2021 10:29 - 10:30 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za podporu. Ja len možno chcem pripomenúť, že teda, pripomenúť alebo je to skôr možno taká poznámka, že tento návrh zákona by chcel byť prvým takým akoby limitom, že kde asi sa budeme hýbať, pretože aj kontroling v sociálnych službách má svoje špecifiká a je to iné ako, povedzme, kontrolovať hospodárstvo alebo financie, že tu keď by sme uvažovali o kontrolingu, tak z môjho pohľadu hovoríme skôr možno o nejakej supervízii vedení, hľadaní cesty, že nemal by to byť ten tvrdý kontroling na základe nejakých akoby že tvrdých dát, lebo aj umiestnenie do sieťovej postele niekde zmysel môže mať a niekde ho nemá.
Takže myslím, že tu sa bavíme viac-menej o kvalitatívnom kontrolingu, ktorému tento môj návrh zákona, by som bola rada, keby dal nejaké limity. Ale verím, že ešte budeme o tom viac diskutovať.
V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.3.2021 10:06 - 10:15 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v prvom čítaní uviedla ako poverený člen skupiny poslancov návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Návrh bol doručený Národnej rade 26. februára. Podpísalo ho 33 poslancov naprieč všetkými koaličnými stranami. Okrem mojim kolegom z klubu OĽANO, chcem poďakovať aj kolegom z partnerských koaličných strán za podporu.
Návrh zákona obsahuje dva novelizačné články. Dotýka sa viacerých ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Navrhuje sa účinnosť od 1. júna 2021 okrem čl. 1 bodov 4 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Dôvodová správa, ktorú nájdete k návrhu zákona, je podrobná a opretá o konkrétne poznatky z praxe. Základným cieľom návrhu zákona je zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Ide napríklad o osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo o osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, seniorov.
Zákon má posilniť ochranu základných ľudských práv týchto tzv. zraniteľných osôb. Na dosiahnutie základného cieľa sa preto v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zavádzajú tieto zmeny:
1. Konštituuje sa základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti. Je to bližšie špecifikované v čl. I bodu 3 a 4, 5, 6, 7 návrhu zákona.
2. Zamedzuje sa konfliktu záujmov tým, že sa zakazuje, aby poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sa stal opatrovníkov dospelej osoby, teda prijímateľ sociálnej služby.
Tiež sa zvyšuje kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby zasielaním zápisu z každého obmedzenia dôverníkovi.
Zvyšuje sa taktiež kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo strany poskytovateľa sociálnej služby. Týka sa to predovšetkým pobytovej formy sociálnej služby. A zamedzuje sa sa tak zneužitie, zneužitiu vágneho, vágne formulovaného dôvodu výpovede.
Terminologicky sa tiež upresňuje pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby.
Návrh zákona zároveň čiastočne prispeje k naplneniu jednotlivých téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na toto volebné obdobie. Konkrétne sa jedná o tézy, kedy sa hovorí, že vláda Slovenskej republiky podporí starostlivosť o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom agentúr...
=====

-----------------------------------------

Návrh zákona zároveň čiastočne prispeje k naplneniu jednotlivých téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na toto volebné obdobie. Konkrétne sa jedná o tézy, kedy sa hovorí, že vláda Slovenskej republiky podporí starostlivosť o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných paliatívnych tímov.
Tiež je v programovom vyhlásení téza, že sa presadí reforma opatrovníckeho práva, zameraná na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch vrátane ochrany ich majetku.
Vláda tiež vytvorí podmienky na priblíženie zdravotnej starostlivosti k bezvládnym a dlhodobo chorým do ich známeho prostredia. Bude podporovať rodinnú a komunitnú starostlivosť a sieťovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a posilní tiež sieť domovov ošetrovateľských služieb s kvalifikovanými sestrami a pracovníkmi v sociálnych službách.
A tiež sa vláda zameria na reformu starostlivosti o duševné zdravie. Bude presadzovať rozvoj komunitnej starostlivosti o duševné zdravie a hľadať, hľadieť na špecifiká tejto starostlivosti.
Návrh zákona tiež prispieva k úplnej alebo čiastočnej implementácii medzinárodných záväzkov a odporúčaní v oblasti ľudských práv osobitne z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý upravuje v článku 14 slobodu a osobnú bezpečnosť.
Návrh zákona rovnako prispeje k čiastočnému naplneniu záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky. Vyberám len niektoré zistenia Výboru OSN, ktoré sa riešia týmto návrhom zákona.
Výbor konštatoval, že je znepokojený legislatívou, ktorá umožňuje, aby boli osoby so zdravotným postihnutím pozbavené osobnej slobody na základe ich postihnutia.
Tiež konštatovali, že sú hlboko znepokojení neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním s používaním fyzických, mechanických a chemických obmedzení, ako aj s využívaním izolácie a odčlenenia v prípade osôb so psychosociálnymi postihnutiami.
Výbor je znepokojený tým, že opatrenia na ochranu osôb so zdravotným postihnutím pred násilím v rámci domova ako aj mimo neho nie sú dostatočné.
A tiež bolo odporúčané, aby zmluvný štát zabezpečil, aby legislatíva a politiky, ktoré sa týkajú ochrany osôb pred násilím, obsahovali osobitné odkazy na osoby so zdravotným postihnutím vrátane prístupného ohlasovania prípadov násilia, služieb na podporu obetí násilia a mechanizmov na riešenie sťažností, ako aj špecializovanú odbornú prípravu polície, sudcov a prokurátorov.
Pri mojej predchádzajúcej zákonodarnej iniciatíve som nadväzovala na zistenia z každoročných správ o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie. A komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vo svojich správach tiež konštatovala alebo teda upozorňovala na to, že používanie obmedzovacích prostriedkov nad rámec uvedený v zákone o sociálnych službách a mnohokrát aj z dôvodu nedostatku zamestnancov pre uľahčenie ich práce je realitou v našich zariadeniach.
Pri monitorovacej návšteve Domova sociálnych služieb Stropkov sme zistili nevhodné obmedzenie klienta, keď bol pravidelne umiestňovaný do postele s ohradou tvorenou hrubými drevenými doskami. Navyše táto posteľ bola umiestnená v strede izby a obkolesená posteľami iných klientov bez akéhokoľvek nábytku či iných prvkov, ktoré by aspoň trochu vytvárali atmosféru akéhosi domova alebo aspoň príjemného priestoru. Klient nemal možnosť sa z tejto postele s drevenou ohradou dostať, hoci sa to, hoci sa o to pokúšal. Bol neustále na očiach všetkých spolubývajúcich a bez akýchkoľvek predmetov osobného či úžitkového charakteru.
Rovnako sme zaregistrovali, že obmedzenie, obmedzovacie prostriedky boli v niektorých zariadeniach používané len veľmi výnimočne a boli, boli evidované povrchne, teda boli evidované povrchne bez záznamu o tom, ako často a na akú dobu sa klienti v týchto rôznych aj po domácky vyrobených ohradách zdržiavali alebo prípadne neboli evidované vôbec.
Stretli sme sa aj so zlým zaobchádzaním v zariadeniach sociálnych služieb u verejných aj neverejných poskytovateľov v súvislosti so zneužívaním právomoci opatrovníka, ktorý v mene seniora nehospodárne nakladal s finančnými prostriedkami. Výnimkou nie je ani neprimerané porušovanie súkromia, nedostatočná hygiena, obmedzovanie sociálnych kontaktov, až po nedostatočný príjem potravy a tekutín. Zlé zaobchádzanie so seniormi je závažný spoločenský problém, ktorý má najmä zdravotné a sociálne dopady. O tomto probléme je potrebné komunikovať a je nevyhnutné prijať systémové a predovšetkým preventívne opatrenia, pretože s rastúcim počtom seniorov sa táto situácia bude iba zhoršovať.
Takže, milé kolegyne, kolegovia, to je len výber z viacerých hrozivých zistení pani komisárky a keďže ide o prvé čítanie, jednotlivé novelizačné body potom predstavím bližšie v druhom čítaní.
V tejto chvíli ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2021 9:39 - 9:41 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Foltina, Mariána Viskupiča, Jany Žitňanskej a Vladimíry Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 386, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada
=====

-----------------------------------------

... a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 386, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 561 z 29. januára 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 386, schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 12 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválené uznesením č. 95 zo 16. marca 2021.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán podpredsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.3.2021 9:09 - 9:12 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 18. marca 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 473 zo 17. marca 2021 zobral na vedomie, že prezidentka Slovenskej republiky 17. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Milana Krajniaka povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Milan Krajniak počínajúc dňom 18. marca 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozef Hlinka, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie SME RODINA na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej...
=====

-----------------------------------------

Podľa § 71 ods. 5 zákona číslo 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozef Hlinka, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie SME RODINA na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 17. marca 2021. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Hlinka zostáva náhradníkom za hnutie SME RODINA a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 18. marca 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že prezidentka Slovenskej republiky 17. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Milana Krajniaka povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Milan Krajniak počínajúc dňom 18.marca 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozef Hlinka, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie SME RODINA na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 17. marca 2021.
3. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Hlinka zostáva náhradníkom za hnutie SME RODINA a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
4. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis