Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.10.2022 o 15:25 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Majorová Garstková Jana
Ja, keď môžem poprosiť, ja mám len prosbu na všetkých kolegov, aby sledovali program schôdze, aj tento bod programu napríklad prepadol dvakrát, ja som tu ako spravodajca bola, pán predkladateľ tu nebol. Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
... moja otázka je možno potom do druhého čítania, že či, či je to upravené, aby, aby nebola takáto možnosť úniku, že keď je to Tisova ulica, tak to už nie je ulica Jozefa Tisu a keď je to Leninova ulica, tak to už nie je ulica Vladimira Iľjiča Lenina, lebo Lenin mohol byť aj iný, aj keď nemohol, lebo to bolo pseudonym, ktoré si on vymyslel. Takže upozorňujem na túto skutočnosť, že proste je dôležité, aby to skutočne zasiahlo teda všetkých bez rozdielu, nielen Varín a nielen Tisovu ulicu tam, teda ulicu Jozefa Tisa, ale, ale proste aj niekde tu na južnom Slovensku sú Leninove ulice a podľa ďalších exponentov marxizmu a komunizmu, ktoré by tiež mali byť týmto zákonom potom postihnuteľné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Moja otázka je, že či je tam skutočne riešená aj otázka tých exponentov komunistického režimu, lebo mne sa zdá, že sa tu neprimerane vlastne akože jeden zákon sa uplatňuje, čo sa týka Slovenského štátu a fašistov, ja s tým vôbec nemám problém a podporujme to. Ale na druhej strane ako to, že komunizmus bol tiež zločinný systém sa nejako akože tak ticho toleruje a viem, že sú mestá a obce, kde majú Leninovu ulicu ešte stále a pomenované ulice po iných exponentoch komunistických, ale vyhovárajú sa, že to nie je ulica V. I. Lenina. Čiže moja otázka je možno potom do druhého čítania, že či, či je to upravená, aby, aby nebola takáto možnosť úniku, že keď je to Tisova ulica, tak to už nie je ulica Jozefa Tisu a keď je to Leninova ulica, tak to už nie je ulica Vladimíra Iľjiča Lenina
=======
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1242. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán navrhovateľ, chcel by som sa opýtať, že vyhodili sme tam odsek 8, že ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót podľa odseku 4. Bolo to asi to, že boli nejaké skúsenosti, nejaké neblahé alebo nekalé, alebo nejaké iné akcie. Pretože aj ten pozmeňovák vyzerá, že reaguje na tie odseky, ktoré sa odsek 8 vypadol. Takže chcel by som ešte prípadne sa opýtať, že čo bolo dôvodom, že ministerstvo nebude môcť tieto sadzby akože v odôvodnených prípadoch, teda jak je tam spomínané, meniť. Keby sa dalo odpovedať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
.. odporučil Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správy výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 265 z 18. októbra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

26.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1709 zo 6. októbra 2022 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1117, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 586 zo 14. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 374 z 13. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 251 z 12. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k predkladanému návrhu zákona by som chcel predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Tento návrh sa týka rozšírenia úpravy poplatkov aj na poplatky, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s medzinárodným dohovorom, ktorý je známy pod skratkou CITES. Ide o medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov. Úpravu sadzieb predmetných poplatkov navrhujem z dôvodu, že povoľovanie vývozu a dovozu druhov chránených týmto dohovorom je čím ďalej tým viac administratívne náročnejšie a zaťažujúce pre dotknuté orgány štátnej správy a odborné organizácie, ktorými v prípade dohovoru CITES sú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a odbornou organizáciou ako vedecký orgán je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Predmetné sadzby sa upravovali naposledy v roku 2013 a miera inflácie nie je v súčasných poplatkoch vôbec premietnutá. Takisto navrhujeme pristúpiť aj k zrušeniu paušálnych poplatkov v položke 161b, bod 2 a 3 a to najmä z dôvodu, že takéto nastavenie bolo výhodné pre subjekty, ktoré obchodujú s veľkým množstvom živočíchov. Ide evidentne o komerčnú činnosť a teda boli v teda boli v tejto komerčnej činnosti nepriamo podporované. Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Pardon, pardon, ešte, ešte prečítam, ešte prečítam samotný pozmeňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim: „Nech sa páči.")
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1166.
V Čl. I sa dopĺňajú body 3 až 6, ktoré znejú:
„3. V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161a sa slová „15 eur" nahrádzajú slovami „20 eur".
4. V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161b body 1 a 2 znejú:
„1. za každý exemplár 10 eur
2. za exemplár s uvedením jednotiek používaných podľa osobitného predpisu37aa) 10 eur.
5. V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161b sa vypúšťajú body 3 a 4.
6. Za § 19s sa vkladá § 19t, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 19t Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Z úkonov a konaní začatých do 31. decembra 2022 sa platia poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2022."."
Ďakujem, pán predsedajúci. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Szőllős Ján
Tak zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Szőllős Ján
Vzhľadom na všetko povedané určujem termín hlasovania o tomto bode na koniec schôdze.
Skryt prepis