Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2021 o 10:39 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:39 - 10:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Plne rešpektujem debatu, ktorá tu, ktorá sa tu vedie, však vrátim sa k tomu legislatívnemu zámeru. Vlastne máte, chcete zavádzať novú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá znie: "Kto iného pod hrozbou akýchkoľvek sankcií alebo obmedzenia jeho základných ľudských práv a slobôd núti, aby sa podrobil nepovinnému očkovaniu..." bla, bla, bla. Podľa mňa ide o špeciálnu skutkovú podstatu voči trestnému činu vydierania. Keď si pozriete vydieranie, tak tam je tiež, kto iného násilím, hrozbou násilia, alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel. A keď si pozrieme výklad, čo je to hrozba inej ťažkej ujmy, tak tá môže spočívať v hrozbe, že sa spôsobí majetková ujma, závažná ujma na dobrej povesti, rozvrat manželstva a podobne, teda aj strata zamestnania, si myslím, že pod to patrí, hrozba inej ťažkej ujmy. Preto si myslím, že ten paragraf je nadbytočný a že už terajší Trestný zákon postihuje takéto konanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:14 - 10:16 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Urban, rovnako ako vy, aj ja som očkovaná dvomi dávkami, rovnako aj môj manžel, náš 91-ročný otec, naše deti. Som očkovaná, lebo som zodpovedná voči sebe a voči ostatným ľuďom. Očkovanie je dobrovoľné, zodpovední ľudia však pochopia, že je nevyhnutné pre kolektívnu imunitu.
Pán kolega, ako ste vo svojom príspevku v rozprave povedali, mnohí z nás pochopia dôsledky vírusu COVID-19, až keď sa ich to priamo dotkne, keď im zomrie blízky človek z rodiny alebo priateľ, keď skončia po nakazení v nemocnici a sú medzi nebom a zemou. Presne ako ste povedali, traumatizujúca skúsenosť je najlepšou pohnútkou pre očkovanie.
Indická mutácia sa skrýva pod inými symptómami a je nákazlivejšia ako britská, jedna dávka vakcíny na ňu dobre nezaberá. Tento nový variant delta je dva- až sedemkrát nákazlivejší, má kratšiu inkubačnú dobu. Nemá síce vyššiu mortalitu, ale tým, že sa takto rýchlo šíri, zaplní nám obložnosť nemocníc tak, že nebudeme môcť zase robiť inú medicínu. Ďalšia vlna kvôli tomu môže byť pravdepodobne na jeseň, respektíve aj v zime, ak však bude očkovaná dvomi dávkami dostatočná časť populácie, nebude sa to prejavovať dosahom na zdravotnícke zariadenia a tým by nebol nutný lockdown. Nemali sme skúsenosť s COVID-om, preto sa môžeme poučiť na svojich chybách a pripraviť sa na tretiu vlnu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2021 9:05 - 9:30 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vzhľadom na to, že počas písomnej rozpravy, kde som čítal pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený správne, ale nebol prečítaný správne, teraz som nútený tento pozmeňujúci návrh prečítať znova. Čo ma mrzí, ospravedlňujem sa za to. Ak dovolíte, tak by som ho teda prečítal znova. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pán poslanec.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Čiže vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 12 znie:
"12. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami y) až af), ktoré znejú:
"y) Je vnútroštátnym orgánom pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti a orgánom posudzovania zhody podľa osobitného predpisu,10aa),
z) plní úlohy kompetenčného a odvetvového centra podľa osobitného predpisu, 10ab),
aa) odníma certifikát kybernetickej bezpečnosti,
ab) v rámci systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti vydáva bezpečnostné štandardy, certifikačné schémy a postupy,
ac) plní úlohy ústredného orgánu podľa prílohy č. 1,
ad) vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam orgánov posudzovania zhody v systéme certifikácie kybernetickej bezpečnosti, zoznam certifikačných orgánov, audítorov kybernetickej bezpečnosti a zoznam právnických osôb, prostredníctvom ktorých je možné realizovať audity kybernetickej bezpečnosti,
ae) posudzuje bezpečnostné riziká dodávateľa na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len "tretia strana") pre kybernetickú bezpečnosť Slovenskej republiky a správu o tomto posúdení predkladá Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky,
af) predkladá príslušnému Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky každoročne správu o dodržiavaní noriem týkajúcich sa ochrany telekomunikačného tajomstva a osobných údajov občanov Slovenskej republiky."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 10aa a 10ab znejú:
"10aa) Čl. 58 a 60 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 256/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).
10ab) Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/887, ktorým sa zriaďuje Európske centrum priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (Ú. v. EÚ L 202, 8. 6. 2021)."
2. V čl. I bod 13, § 5a odseky 4 až 6 znejú:
"(4) Úrad odníme európske certifikáty kybernetickej bezpečnosti, ktoré vydal alebo európske certifikáty kybernetickej bezpečnosti vydané podľa čl. 56 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/881") orgánmi posudzovania zhody, ktoré nie sú v súlade s nariadením (EÚ) 2019/881 alebo s európskym systémom certifikácie kybernetickej bezpečnosti.
(5) Úrad môže odňať vydaný európsky certifikát kybernetickej bezpečnosti aj držiteľovi certifikátu, ak tento
a) poruší povinnosť podľa čl. 56 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2019/881,
b) neumožní úradu získať prístup do priestorov podľa čl. 58 ods. 8 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/881,
c) akýmkoľvek spôsobom znemožní vykonávať oprávnenie podľa čl. 58 ods. 8 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/881.
(6) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) produktom produkt IKT podľa čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/881,
b) službou služba IKT podľa čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/881,
c) procesom proces IKT podľa čl. 2 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2019/881."
Poznámky pod čiarou 10h) až 10o) sa vypúšťajú.
V súvislosti s touto zmenou sa v čl. I bode 13 primerane upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
3. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
"15. V § 8 ods. 5 sa vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,"."
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 20, § 10a odsek 1 znie:
"(1) Orgán verejnej moci, prevádzkovateľ základnej služby a právnická osoba v sektore podľa prílohy č. 1 sú povinní poskytnúť úradu na plnenie jeho úloh pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu podľa tohto zákona požadovanú súčinnosť a informácie získané z vlastnej činnosti dôležité na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu; informácie sa poskytujú len za podmienky, že sú nevyhnutné pre riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu a ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy podľa osobitného predpisu (poznámka pod čiarou 13a) alebo spravodajskej služby podľa osobitného predpisu (poznámka pod čiarou 13) alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, totožnosti osôb, ktoré konajú v jej prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce."
5. V čl. I bod 33 znie:
"33. V § 20 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú a realizujú na základe analýzy rizík kybernetickej bezpečnosti, ktorá určuje pravdepodobnosť vzniku škodlivej udalosti. Súčasťou analýzy rizík je aj analýza politického rizika tretej strany, pričom politické riziko sa posudzuje najmä vzhľadom na
a) plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na jej členstvo v medzinárodných organizáciách,
b) možnosť ovplyvňovania a zasahovania do činnosti tretej strany štátom, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len "cudzí štát"),
c) analýzu vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry tretej strany vrátane vlastníckeho podielu cudzieho štátu a priamych zahraničných investícií do tretej strany,
d) analýzu právnych predpisov a medzinárodných záväzkov cudzieho štátu v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, kybernetickej bezpečnosti, boja proti počítačovej kriminalite, ochrany osobných údajov a ochrany informácií,
e) informácie špecifické pre cudzí štát a informácie spravodajskej služby o možných hrozbách pre záujmy Slovenskej republiky."
Politické riziká schvaľuje vláda Slovenskej republiky na základe stanoviska úradu. Stanovisko úradu sa predkladá Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Politické riziká úrad zverejňuje v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti. Úrad v analýze politického rizika zohľadní vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva obrany Slovenskej republiky z oblasti ich pôsobnosti."
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
6. V čl. I bod 37 znie:
"37. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 24a
Automatizované poskytovanie informácií
(1) Ak je to vzhľadom na povahu alebo dôležitosť základnej služby potrebné a nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa § 24 ods. 6, úrad môže rozhodnutím uložiť prevádzkovateľovi základnej služby povinnosť automatizovaným spôsobom vyhodnocovať výskyt kybernetického bezpečnostného incidentu a nahlasovať kybernetický bezpečnostný incident. Na tento účel zverejňuje úrad výstrahy, varovania a ďalšie informácie v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti. Náklady spojené s technickým zabezpečením vyhodnocovania a nahlasovania kybernetického bezpečnostného incidentu znáša úrad.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 nie je možné uložiť, ak ide o siete a informačné systémy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany alebo bezpečnosti Slovenskej republiky.
(3) Úrad rozhodnutím podľa odseku 1 určí prevádzkovateľa základnej služby, ktorého sa povinnosť týka, spôsob poskytovania a rozsah informácií, ktoré sa týkajú automatizovaného spôsobu vyhodnocovania výskytu kybernetického bezpečnostného incidentu a nahlasovania kybernetického bezpečnostného incidentu a trvanie tejto povinnosti. Rozhodnutie sa môže týkať len takých informácií, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu, ak tento účel nemožno dosiahnuť inak.
(4) Obsah komunikácie a prenášaných správ a ochrana súkromia podľa osobitného predpisu (poznámka pod čiarou 28a) plnením povinností podľa odseku 1 nie sú dotknuté."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
"28a Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov."
7. V čl. I bod 38 znie:
"38. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 27a
Obmedzenie používania produktu, procesu, služby alebo tretej strany
(1) Úrad môže rozhodnutím zakázať alebo obmedziť používanie konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany na poskytovanie základnej služby, ak zistí, že takéto používanie
a) neumožňuje alebo zásadným spôsobom sťažuje udržanie kybernetickej bezpečnosti, a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, hospodárske fungovanie štátu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo
b) ohrozuje bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
(2) Konanie podľa odseku 1 úrad začne z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného podnetu iného orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oznámenie o začatí konania úrad zverejní najmenej na 30 dní v jednotnom informačnom systéme kybernetickej bezpečnosti a na svojom webovom sídle a počas tejto doby nemôže vydať rozhodnutie.
(3) Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa odseku 1 vždy vykoná vo vzťahu k produktu, procesu, službe alebo k tretej strane analýzu rizík podľa § 20 ods. 5 na základe vyjadrenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva obrany Slovenskej republiky z oblasti ich pôsobnosti. Návrh rozhodnutia predkladá Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky. Od stanoviska vlády Slovenskej republiky sa úrad nemôže odchýliť.
(4) Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 1 iba v prípade, ak prevádzkovateľ základnej služby alebo tretia strana nedostatky podľa odseku 1 neodstráni v primeranej lehote určenej úradom.
(5) Prevádzkovateľ základnej služby je povinný zdržať sa používania konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany uvedenej v rozhodnutí podľa odseku 1 na poskytovanie základnej služby alebo ich používanie obmedziť.
(6) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhlási zverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (poznámka pod čiarou 28b) a účinky nadobúda dňom vyhlásenia. Ak je vyhlásené rozhodnutie podľa odseku 1 zmenené alebo zrušené, na právny akt, ktorým sa rozhodnutie podľa odseku 1 zmenilo alebo zrušilo, sa prvá veta použije rovnako.
(7) Ak úrad rozhodnutím podľa odseku 1 zakáže alebo obmedzí používanie konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany na poskytovanie základnej služby, v rozhodnutí podľa odseku 1 zároveň určí primeranú dobu zákazu alebo obmedzenia používania konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany, ktorá nemôže byť dlhšia ako dva roky. O zákaze alebo obmedzení podľa prvej vety môže úrad rozhodnúť aj opakovane.
(8) Ak ide o produkt, proces, službu alebo tretiu stranu, ktorú prevádzkovateľ základnej služby začal používať pred zverejnením rozhodnutia podľa ods. 1, je prevádzkovateľ základnej služby povinný zdržať sa používania alebo obmedziť používanie produktu, procesu, služby alebo tretej strany uvedenej v rozhodnutí podľa odseku 1 v primeranej lehote určenej v rozhodnutí, ktorá nie je kratšia ako dva roky a dlhšia ako päť rokov. Zároveň je prevádzkovateľ základnej služby povinný najneskôr do šiestich mesiacov od zverejnenia rozhodnutia podľa odseku 1 vykonať primerané bezpečnostné opatrenia na riadenie rizík podľa odseku 3."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
"28b) § 13 písm. f) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
8. V čl. I v bode 41 v § 29 ods. 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 31b) sa slová "STN EN ISO/IEC 17024" nahrádzajú slovami "STN EN ISO/IEC 17024 (015258)" a slová "(ISO/IEC 17024) (01 5258)" sa nahrádzajú slovami "Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 3/13."
9. V čl. I bod 43 znie:
"43. V § 29 odsek 6 znie:
"(6) Úrad môže kedykoľvek vykonať audit kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľa základnej služby alebo požiadať certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti, aby vykonal takýto audit u prevádzkovateľa základnej služby s cieľom potvrdiť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom."."
10. V čl. I bod 45, § 31 ods. 2 písmeno d) sa slová "§ 24a ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami "§24a ods. 1".
11. V čl. I bod 48 znie:
"48. V § 31 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 9, ktoré znejú:
"(6) Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur výrobcovi alebo poskytovateľovi produktov, služieb alebo procesov, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že podľa čl. 53 (EÚ) 2019/881 vydá EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v Európskom systéme certifikácie kybernetickej bezpečnosti.
(7) Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur výrobcovi alebo poskytovateľovi certifikovaných produktov, služieb alebo procesov alebo výrobcovi alebo poskytovateľovi produktov, služieb a procesov, pre ktoré je vydané EÚ vyhlásenie o zhode, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že nezverejní v elektronickej podobe alebo neaktualizuje doplňujúce informácie o kybernetickej bezpečnosti podľa čl. 55 ods. 1 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) 2019/881.
(8) Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur orgánu posudzovania zhody, držiteľovi európskeho certifikátu kybernetickej bezpečnosti alebo vydavateľovi EÚ vyhlásení o zhode, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že
a) neposkytne vnútroštátnemu orgánu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti informácie potrebné na plnenie svojich úloh podľa čl. 58 ods. 8 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/881,
b) znemožní vnútroštátnemu orgánu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti viesť vyšetrovanie v podobe auditu podľa čl. 58 ods. 8 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/881.
(9) Úrad uloží pokutu od 300 eur do 100 000 eur orgánu posudzovania zhody alebo držiteľovi európskeho certifikátu kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že neumožní vnútroštátnemu orgánu pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti prístup do priestorov podľa čl. 58 ods. 8 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/881."."
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 16.
12. V čl. I bod 52 znie:
"52. V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
"g) certifikačné schémy a postupy v systéme certifikácie kybernetickej bezpečnosti,
h) bezpečnostné opatrenia, ak si to vyžadujú právne záväzné akty a odporúčania Európskej únie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti."."
13. V čl. I bod 53 znie:
"53. V § 33 ods. 1 sa slová "§ 17 ods. 6, § 21 ods. 4 a § 27" nahrádzajú slovami "§ 17, § 21 a § 27"."
14. V čl. I bod 58 znie:
"58. V prílohe či v sektore "3. Digitálna infraštruktúra" sa v stÍpci "Prevádzkovateľ služieb" vkladá nový riadok, ktorý znie: "poskytovateľ služieb webhostingu, DNS hostingu alebo mailhostingu"."
Týmto som prečítal teda pozmeňujúci návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 13:44 - 13:46 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Suja, moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iného človeka, alebo poviem to ináč, ak moja sloboda zasahuje do slobody iných, tak tam musí skončiť a nikto už dnes nepochybuje o tom, že COVID je infekčná choroba. To znamená, keď sa ja rozhodnem, že sa nebudem liečiť na nejakú chorobu, že sa nebudem dať očkovať na nejakú chorobu, ktorá nie je infekčnou, tak je to skutočne moja vec, ale pokiaľ ide o infekčnú chorobu, tak je to egoistické rozhodnutie, pretože ja tým očkovaním nechránim len seba, ale chránim aj iných ľudí.
Lekár, s ktorým sa stretávam na zdravotníckom výbore, lekár, ktorý je z vašej politickej strany, ktorého považujem za rozumného, vzdelaného, inteligentného človeka, vyhlásil, že je zaočkovaný. Pýtali ste sa ho prečo? Vás to nezaujíma, vy toto počúvať nechcete. Pán doktor Urban aj v minulosti sa tu v pléne verejne vyjadril v tom zmysle, že mu nedovolí jeho lekárska česť a to, že vidí umierať pacientov na COVID, aby popieral nebezpečenstvo tohto ochorenia. Aj preto možno dnes vyhlásil, že sa dal zaočkovať a možno aj on v svojom okolí určite povzbudzuje iných. Ja som o tom presvedčený. Vy sa však k odborníkom a ľuďom, ktorí sú zodpovední a rozumní, nemôžete pridať. Politicky totiž absolvujete, pardon, politicky totiž oslovujete väčšinu antivakcerov, takže vy si furt pôjdete svoje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 13:15 - 13:17 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa niekedy pýtam, že čo vy vlastne odporúčate v tom boji proti pandémii, pretože od začiatku vy ste hovorili, že COVID neexistuje. Potom boli rúška akýmsi Matovičovým náhubkom, pardon, nie kyslík, ale oxid uhličitý vás mal zabiť. Potom ste boli proti obmedzeniam, lebo to škodí ekonomike a slobode, a teraz ste proti očkovaniu. V jednom kuse torpédujete napriek tomu, že ten vedecký konsenzus je jasný.
A ja sa pýtam, že čo potom ostáva? Pretože my tu máme novú variantu, tá sa volá Delta, je nákazlivejšia, máte oveľa vyššiu šancu, že skončíte v nemocnici, tak potom je toto posledná varianta, a to je premorenie. To asi znamená, že nakazíme sa asi všetci, tí slabí, tí zomrú, veď to je taký, taký ten darwinizmus, tí silnejší prežijú a týmto spôsobom získame kolektívnu imunitu, nemusíme mať žiadne rúška, nemusíme mať žiadne obmedzenia. To bude v podstate znamenať, že 10-tisíc ľudí jednoducho zomrie. Lebo nič iné mi z toho, čo tu vy celý rok a pol hovoríte, vlastne nevychádza.
Takže možno by bolo fér postaviť sa a povedať, že áno, my sme fanúšici premorenia, my nechceme rúška, my nechceme obmedzenia, my nechceme vakcíny, my chceme, aby sa každý nakazil, lebo na každého to asi príde a jednoducho prežijú tí silnejší.
Takže, pán Mazurek, možno by to bolo fér priznať sa a momentálne tu nikto nikoho nenúti dať sa očkovať a paradoxne, paradoxne je to Rusko, o ktorom sa tu stále hovorí, o alternatívnych weboch, ako tá zem zasnúbená, ktorá núti ľudí dať sa očkovať a dokonca bez očkovania prídete o prácu alebo nedostanete ani základnú zdravotnú starostlivosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 12:53 - 12:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
No úprimne, pán poslanec Mazurek, vy ste to zaklincovali už potom na záver. Ja úprimne verím tomu, že niekto, kto chce riešiť psov v osadách, že je to možno pán poslanec Ďurica, ale vám neverím ani slovo, lebo tu v podstate ide o ten základ, o to týranie psov. Či tam, či onam, je to úplne jedno, pretože aj v osadách žijú ľudia, ktorí sa normálne poctivo starajú o svojich vlastných psov. A tí ľudia, o ktorých ste mi rozprávali, jak chodia do tých osád, ja ich poznám menovite, osobne, čiže o tých sa baviť nemusíme.
Ale to, že vám v podstate ide len o osady, ktoré sú postavené nelegálne, tak to bol, to bol záver vašej, vašej rozpravy. Čiže tu vôbec nejde o psov. Ja som to pochopila tak, že vám vlastne ide len o tie osady a o tých Rómov. To je celé. A úprimne, 60 % týraných psov je v majorite za zavretými dverami, za plotmi, 40 % je v osadách. Ale to, že ideme točiť len do osád, je omnoho viac sexi, takže, a bulvár to má radšej. Určite nepôjdu k bielemu tyranovi za plot, pretože ich tam jednak nepustí, lebo ich tam nepustí, lebo policajne sa to nedá. Takže asi takto to je, viete. A my, čo to trošku poznáme aj trošku z bližšia, tak fakt o tom vieme, ale zase kvitujem to, že sa zaujímate aj o týrané zvieratá. Tak to je fakt plus.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 12:41 - 12:43 hod.

Kozelová Monika
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 11:42 - 11:44 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Beluský, ja vás trošku nechápem, pretože vaše vystúpenia sú veľmi korektné, aj distingvované, vy mi tam vôbec nesedíte. Som čakal, že pôjdete do tej skupiny extrémistov light a, ale možno si aspoň ctíte slovo lojalita. Takže toľko k vám.
Každopádne ak by som mal zhrnúť svoj postoj k referendu, tu sa páni vaši exkolegovia teda stále oháňajú ústavou a ja si myslím, že kto iný ako Ústavný súd by mal takúto otázku, ktorá vyvoláva diskusie medzi ústavnými právnikmi, či to je vôbec možné, tak Ústavný súd by to mal posúdiť a ja chcem dať odpoveď na to, či je to možné, a ak to možné bude a ak to referendum bude platné, ja nemám absolútne žiadny problém zahlasovať za. Budem to rešpektovať. Ja nie som nikde prilepený, k žiadnej stoličke, takže tiež to sú také lži, že my tu všetci sa teraz bojíme referenda, ja to, samozrejme, rešpektujem ako vôľu ľudu.
Treba ale povedať, keď ste hovorili to A, že to bolo 600-tisíc podpisov, tak treba povedať to B. To B je napríklad, že OĽANO má vo voľbách viac ako 700-tisíc hlasov, takže to je, to je jeden bod. A druhý je, že to nebolo (povedané so smiechom) nejaké občianske referendum, ako to tu hovoril pán Fico a pán Pellegrini. Veď to bolo referendum organizované stranami, ktoré sú dobre platené či už z peňazí štátu alebo z peňazí oligarchov, za ktoré tu roky rokúce zbierali, bolo to dobre organizované, nebol to, nebolo to žiadne referendum, ktoré by vyšlo od občanov. Bolo to referendum hlasosmeru, ktorému ste teda pomohli aj vy, organizované len preto, aby sa mafia vrátila k moci. Každopádne ak by tam viac ako 50 % ľudí sa zúčastnilo, tak ja to budem rešpektovať.
Toľko za mňa a ďakujem za váš distingvovaný príspevok, aj keď s vami vo veľa veciach nesúhlasím, tak treba povedať, že v tej skupine ĽSNS ste určite asi najkorektnejší a najdistingvovanejší. Pán Mazurek by sa od vás mohol učiť a on už je teraz exkotlebovec, takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 11:32 - 11:34 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Mazurek, to bola spŕška lží, demagógie a konšpirácií zabalené do rétoriky, ktorú veľmi dobre ovládate, to treba uznať. Človek má pocit, že keď vás ten rok počúva tuto v parlamente, ako keby je Slovensko nejakým ostrovom, kde, kde ide COVID, kde sú obmedzenia, kde sú lockdowny a všade inde žijú slobodne. To je taký obrázok, ktorý ste tu vytvorili, ale už napríklad aj dnes, keď chcete do Rakúska ísť, napríklad do reštaurácie, potrebujete buď očkovanie a prekonanie COVID-u alebo antigénový test. Dnes. Jednoducho celý svet sa s týmto COVID-om borí, bohužiaľ, my máme opozíciu, ktorá totálne nechutne využíva pandemickú situáciu v mene politického kalkulu. Vy tu od začiatku torpédujete akékoľvek opatrenia.
Vy, pán Mazurek, vy ste hovorili o tom, že rúško, kvôli rúšku sa otrávite kyslíkom, stále tu ste, stále tu sedíte, veľmi dobre sa vám dýcha, veľmi dobre dokážete hovoriť. Takže napriek tomu, že sa tým kyslíkom trávite a trávite, tak stále tu ste. Takže vidíte, že tie vaše lži sú všetky neopodstatnené. Napriek tomu to nevadí, vy idete ďalej a využijete, dneska to bude možno nejaké ďalšie klamstvo, nakoniec možno zistíme, že ten COVID to nebol, ale bola to iba nejaká chrípka, veď to ste hovorili tiež.
A mne je strašne ľúto, že zatiaľ, čo inde v Európe, tak opozícia aj napriek tomu, že s vládou nesúhlasí, to je úplne v poriadku, to je vaše právo, vaše právo je kritizovať nás, koľko sa do nás zmestí, ale nevyužíva pandémiu pre politický kalkul. Keby ste boli aspoň trochu zodpovední, tak sa postavíte a poviete ľuďom, že áno, nesúhlasíme s touto vládou, ale tie opatrenia tu treba dodržiavať. Očkovanie je cesta von, ale to vy nikdy nepoviete, aj keď to dobre viete, lebo vám ide iba o politické body a preferencie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2021 11:32 - 11:32 hod.

Tabák Romana
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec Mazurek, som tu, počúvam vás, ale je vás veľmi slabo počuť, mali by ste hovoriť trošku hlasnejšie. Čo sa týka pani prezidentky, mohli by ste byť väčší džentlmen. A nezabúdajte, že názor nie je rozhodnutie.
Skryt prepis