Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

20.6.2023 o 16:41 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 20.6.2023 16:41 - 16:41 hod.

Katarína Hatráková
Ďakujem pekne. Ja sa tiež chcem pánovi predkladateľovi poďakovať a termín hlasovania je teraz o piatej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.6.2023 16:06 - 16:07 hod.

Katarína Hatráková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Dámy a páni, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1806 z 29. mája 2023 pridelil predmetný návrh uznesenia na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá v stanovenej lehote Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o prerokovaní daného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Gestorský výbor o návrhu dňa 12. júna 2023 na svojom zasadnutí nerokoval, nakoľko nebol v zmysle § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady uznášaniaschopný. Prílohou informácie gestorského výboru je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2023 15:54 - 15:58 hod.

Katarína Hatráková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, ja len stručne, lebo v tomto pléne sme niekoľkokrát upravovali postavenie sociálnych pracovníkov. Naposledy v školstve bolo toho z pera pani kolegyne Žitňanskej, zaznelo teda veľmi veľa o dôležitosti postavenia sociálneho pracovníka v rôznych oblastiach, predovšetkým teda v spomínanom školstve v sociálnej práci, takže ja sa stručne pokúsim objasniť jeho kompetencie v oblasti zdravotníctva.
Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je špecializovaná činnosť, pri ktorej sa poskytuje osobitá a často životne dôležitá sociálna služba pacientovi v spojení s jeho zdravotným stavom. Jej cieľom je zlepšiť nepriaznivú životnú situáciu, ktorá vznikla dôsledkom zdravotného obmedzenia alebo ktorá viedla k zdravotnému obmedzeniu, a teda sociálni pracovníci v zdravotníctve sa fokusujú predovšetkým na pacientov, ktorí nie sú schopní sami riešiť svoju situáciu. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce má veľmi detailne spracovaný materiál o kompetenciách sociálneho pracovníka v zdravotníctve, takže pre krátkosť času sa mu nebudem z tohto miesta venovať, pokiaľ by bol záujem, je k dispozícii u mňa.
Môj návrh reaguje na aktuálne, aktuálne neadekvátne postavenie sociálneho pracovníka v tíme iných zdravotníckych pracovníkov, čo sa prira, prirodzene odráža na finančnom ohodnotení a statuse sociálneho pracovníka v zdravotníctve, preto navrhujem medzi vymenované povolania takzvaných iných zdravotníckych pracovníkov, teda medzi povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik zaradiť aj povolanie sociálny pracovník. Navrhované doplnenie zlegitimizujeme postavenie sociálneho pracovníka a výkonu sociálnej práce v oblasti zdravotníctva. Podľa aktuálneho znenia právnych predpisov v oblasti zdravotníctva nie je sociálna práca v zdravotníctve vykonávaná povolaním iného zdravotníckeho pracovníka, čo spôsobuje samozrejme neprekonateľné praktické problémy pri výkone tejto odbornej činnosti v prospech pacientov. Takže toto sú všetko dôvody, pre ktoré prosím o podporu v druhom a treťom čítaní. Ďakujem pekne. zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je už takmer 30-ročná snaha miestnej územnej samosprávy vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obcí. Navrhovaná právna úprava sa týka pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Ide o pozemky v zastavenom území obcí, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejno-prospešné funkcie, napríklad verejné športoviská, verejné parky či miestne cintoríny. Ide o pozemky, ktorých faktickú, faktickú správu a údržbu zabezpečujú obce na svoje náklady, resp. mali by ju vzhľadom na ich reálne využívanie zabezpečovať po prijatí tejto navrhovanej právnej úpravy.
Dlhodobá prax zo samosprávy obcí nepochybne dokazuje, že práve tento stav neumožňuje obciam realizovať modernizáciu či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na týchto pozemkoch vo vlastníctve štátu. Zároveň súčasne správca týchto pozemkov Slovenský pozemkový fond reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť. Súčasná právna úprava v zákone č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva a pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách je administratívne veľmi zložitá. (Rečník sa odmlčal pre hluk v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni poslanci. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Blcháč, Ján, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Páni poslanci z OĽANO majú tu diskusné kluby.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pri všetkej úcte, ruší to.

Blcháč, Ján, poslanec NR SR
Traja poslanci naraz za OĽANO rušia.
Časovo zdĺhavá, najmä plán (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené), je nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadostí obcí o prevod tohto majetku štátu na obce a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce.
V praxi častokrát pre tieto administratívne bariéry k prevodu majetku štátu nedôjde alebo tieto prevody trvajú niekoľko rokov. Pri pozemkoch, ktoré sú v spoluvlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a fyzických a právnických osôb, obce pristúpia k vysporiadaniu spoluvlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko je to v ich záujme. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov v obci.
Kolegyne, kolegovia, vzhľadom k tomu, že už tretíkrát sa pokúšame vypočuť volanie samospráv, niekoľko desaťročné volanie, ako som povedal, dovoľujem si vás požiadať o podporu a posunutia tohto návrhu zákona do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2023 15:54 - 15:58 hod.

Katarína Hatráková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, ja len stručne, lebo v tomto pléne sme niekoľkokrát upravovali postavenie sociálnych pracovníkov. Naposledy v školstve bolo toho z pera pani kolegyne Žitňanskej, zaznelo teda veľmi veľa o dôležitosti postavenia sociálneho pracovníka v rôznych oblastiach, predovšetkým teda v spomínanom školstve v sociálnej práci, takže ja sa stručne pokúsim objasniť jeho kompetencie v oblasti zdravotníctva.
Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je špecializovaná činnosť, pri ktorej sa poskytuje osobitá a často životne dôležitá sociálna služba pacientovi v spojení s jeho zdravotným stavom. Jej cieľom je zlepšiť nepriaznivú životnú situáciu, ktorá vznikla dôsledkom zdravotného obmedzenia alebo ktorá viedla k zdravotnému obmedzeniu, a teda sociálni pracovníci v zdravotníctve sa fokusujú predovšetkým na pacientov, ktorí nie sú schopní sami riešiť svoju situáciu. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce má veľmi detailne spracovaný materiál o kompetenciách sociálneho pracovníka v zdravotníctve, takže pre krátkosť času sa mu nebudem z tohto miesta venovať, pokiaľ by bol záujem, je k dispozícii u mňa.
Môj návrh reaguje na aktuálne, aktuálne neadekvátne postavenie sociálneho pracovníka v tíme iných zdravotníckych pracovníkov, čo sa prira, prirodzene odráža na finančnom ohodnotení a statuse sociálneho pracovníka v zdravotníctve, preto navrhujem medzi vymenované povolania takzvaných iných zdravotníckych pracovníkov, teda medzi povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik zaradiť aj povolanie sociálny pracovník. Navrhované doplnenie zlegitimizujeme postavenie sociálneho pracovníka a výkonu sociálnej práce v oblasti zdravotníctva. Podľa aktuálneho znenia právnych predpisov v oblasti zdravotníctva nie je sociálna práca v zdravotníctve vykonávaná povolaním iného zdravotníckeho pracovníka, čo spôsobuje samozrejme neprekonateľné praktické problémy pri výkone tejto odbornej činnosti v prospech pacientov. Takže toto sú všetko dôvody, pre ktoré prosím o podporu v druhom a treťom čítaní. Ďakujem pekne. zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je už takmer 30-ročná snaha miestnej územnej samosprávy vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obcí. Navrhovaná právna úprava sa týka pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Ide o pozemky v zastavenom území obcí, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejno-prospešné funkcie, napríklad verejné športoviská, verejné parky či miestne cintoríny. Ide o pozemky, ktorých faktickú, faktickú správu a údržbu zabezpečujú obce na svoje náklady, resp. mali by ju vzhľadom na ich reálne využívanie zabezpečovať po prijatí tejto navrhovanej právnej úpravy.
Dlhodobá prax zo samosprávy obcí nepochybne dokazuje, že práve tento stav neumožňuje obciam realizovať modernizáciu či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na týchto pozemkoch vo vlastníctve štátu. Zároveň súčasne správca týchto pozemkov Slovenský pozemkový fond reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť. Súčasná právna úprava v zákone č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva a pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách je administratívne veľmi zložitá. (Rečník sa odmlčal pre hluk v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni poslanci. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Blcháč, Ján, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Páni poslanci z OĽANO majú tu diskusné kluby.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pri všetkej úcte, ruší to.

Blcháč, Ján, poslanec NR SR
Traja poslanci naraz za OĽANO rušia.
Časovo zdĺhavá, najmä plán (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené), je nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadostí obcí o prevod tohto majetku štátu na obce a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce.
V praxi častokrát pre tieto administratívne bariéry k prevodu majetku štátu nedôjde alebo tieto prevody trvajú niekoľko rokov. Pri pozemkoch, ktoré sú v spoluvlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a fyzických a právnických osôb, obce pristúpia k vysporiadaniu spoluvlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko je to v ich záujme. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov v obci.
Kolegyne, kolegovia, vzhľadom k tomu, že už tretíkrát sa pokúšame vypočuť volanie samospráv, niekoľko desaťročné volanie, ako som povedal, dovoľujem si vás požiadať o podporu a posunutia tohto návrhu zákona do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2023 15:50 - 15:51 hod.

Katarína Hatráková
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.5.2023 11:19 - 11:20 hod.

Katarína Hatráková
Ďakujem, pán predseda. Prosím, len pre záznam ku včerajšiemu hlasovaniu o ČPT 1507, bod 97, vykázalo ma, že som hlasovala za, ja som sa chcela zdržať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2023 12:56 - 12:56 hod.

Katarína Hatráková

Termín hlasovania dnes o piatej. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Zajtra. Zajtra o jedenástej.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Zajtra o jedenástej.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2023 15:41 - 15:42 hod.

Katarína Hatráková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačom, pod tlačou 1680. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1768 z 24. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhuje Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2023 15:02 - 15:10 hod.

Katarína Hatráková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Dámy a páni, dovoľte mi, prosím, aby som využila tento priestor tak trochu aj k objasneniu rozdielu medzi materiálom, ktorý predkladá pán minister o fiduciárnom vyhlásení, a mojím návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, lebo keď sme ho prerokovávali na novembrovej schôdzi, opakovane sa posúval termín hlasovania, aktuálne je určený na záver tejto schôdze, tak keď som o tom rokovala aj s jednotlivými kolegami alebo klubmi, tak často som sa stretla práve s akousi úvahou o prieniku medzi materiálom, ktorý podáva pán minister, a mojím návrhom zákona.
Ja ho nebudem bližšie uvádzať, lebo všetko podstatné som uviedla už v dôvodovej správe, a teda aj v rozprave k druhému čítaniu. Spomeniem teda len ten základný cieľ môjho návrhu zákona, a to je rozšíriť okruh osôb, ktorým môže súd zveriť dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti.
Platné právo v § 45 ods. 2 neumožňuje dosiaľ subsumovať pod pojem príbuzní maloletého dieťaťa napríklad inú blízku osobu v pomere rodinnom alebo obdobnom vo vzťahu k dieťaťu. Odbor legislatívy a aproximácie práva má teda na to iný názor, ale aj súdna prax, teda sudcovia, s ktorými som o tom hovorila, ani teda moja prax psychologičky a teda moje skúsenosti tento priestor zatiaľ v realite nevidia. A teda ja ešte keď som pracovala na ústredí práce, kde som sledovala práve politiku náhradnej rodičovskej starostlivosti a mohla som komunikovať s poručenskými sudcami, tak, tak akoby táto potreba bola neustále komunikovaná. A teda považujem za spravodlivé alebo teda skôr nespravodlivé, ak platná právna úprava neumožňuje súdu dané ani len posúdiť a smeruje súd pri úvahe o zverení dieťaťa k osobám, ktoré napríklad nejavili o dieťa záujem, ale zákon ich preferuje iba s ohľadom na formálny príbuzenský vzťah.
Takže ja si dovolím pre záznam len tak veľmi z rýchlika objasniť obsah môjho návrhu, ktorý teda vychádza z praxe a z demografického vývoja, ktorý bol, teda ktorý bol zmapovaný v roku 2011 v sčítaní obyvateľstva, kde sa ukázal práve podiel slobodných vyšší ako podiel ženatých a vydatých, a tak z výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2021 vyplýva, že sa naďalej zvyšuje aj podiel slobodných a rozvedených obyvateľov, a s tým súvisí aj zvýšený počet detí vychovávaných v tzv. patchworkových rodinách. Tieto deti sa môžu vyskytnúť v nepriaznivých životných situáciách, tak ako o tom hovorí aj materiál z dielne ministerstva spravodlivosti, napríklad v prípade úmrtia svojho rodiča, lenže vtedy platné právo, ten spomínaný § 45 ods. 2, vedie súd k tomu, že ak sa nenájde vhodná osoba na zverenie dieťaťa do NOS-ky, teda náhradnej osobnej starostlivosti, z radov príbuzných dieťaťa, môžeme hovoriť o starých rodičoch, súrodencoch, teda príbuzných, tak súd môže zveriť dieťa do ústavnej starostlivosti. A to je práve ten môj problém, pre ktorý predkladám tento návrh zákona, teda ten môj. A teda cieľom návrhu môjho je ukotviť, aby napríklad v prípade úmrtia rodiča dieťaťa súd mohol posúdiť možnosť zveriť dieťa inej blízkej osobe v pomere rodinnom alebo obdobnom, ktorá žila s dieťaťom a rodičom v domácnosti. Podľa mňa je dôležitý tento odsek 3, nevystačíme si s tým odsekom 2, a preto lebo hlavne teda sudcovia z praxe poukazovali na to, že, že v tej praxi vzniká problém, kde akoby nie je úplne zreteľne čitateľný ten, ten odsek 2.
Ja teda hovorím predovšetkým o vybudovaní vzťahovej väzby medzi dieťaťom žijúcim v spoločnej domácnosti a inou blízkou osobou. Mám za to, že tá vzťahová väzba sa vytvára v interakcii s dospelým, ktorý sa o to dieťa stará, a postupne sa tá väzba medzi tými dvomi ľuďmi zvnútorňuje. Pri tomto návrhu mám teda na zreteli najmä vzájomné porozumenie, zdieľanie emócií a pocitov, prijatie, trvalosť a lásku medzi tým dieťaťom a blízkou osobou, ktorá žije s rodičom a dieťaťom v jednej domácnosti.
Hovorím tiež o tom, že musí ísť o blízku osobu v rodinnom pomere alebo obdobnom pomere vo vzťahu k dieťaťu, ktorá žila v spoločnej domácnosti s rodičom zabezpečujúcim starostlivosť o dieťa a ktorá sa zároveň osobne stará o dieťa spolu s rodičom až do času, keď rodič dieťaťa nezabezpečoval alebo nemohol zabezpečovať osobnú starostlivosť o dieťa. A tiež hovorím o osobe, ktorej možno maloleté dieťa zveriť iba vtedy, ak je to v súlade so záujmom maloletého dieťaťa a to najmä s ohľadom na vzťahovú väzbu k takejto osobe a stabilite výchovného prostredia.
Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení v § 5 taxatívne vymenováva životné situácie na účely tohto zákona a vytvára právny rešpekt k zamýšľanému prejavu vôle. Dovolím si citovať z dôvodovej správy pasáž, ktorá sa týka práve detí a mohla by byť prienikom tohto materiálu s tým mojím návrhom zákona. Citujem: "V prípade osôb, najmä detí, pri ktorých je fyzická osoba zákonným zástupcom, je možnosť ustanoviť dôverníka za poručníka alebo opatrovníka viazaná na rozhodovaciu diskréciu súdu a jeho posúdenie v konkrétnej veci, či ustanovenie dôverníka je v najlepšom záujme dieťaťa. Podmienkou je, aby v prípade rozhodovania súdu o ustanovení dôverníka za poručníka alebo opatrovníka pre prípad smrti fyzickej osoby neexistoval žiaden iný zákonný zástupca dieťaťa."
Je teda zreteľné, že na časovej osi života dieťaťa riešime každý tak trochu inú životnú situáciu, zákon o fiduciárnom vyhlásení rieši situáciu rozhodnutia pred vznikom problému, môj návrh zákona rieši situáciu rozhodnutia po vzniku problému. A bohužiaľ, je psychologickým faktom, že častejšie v živote, žiaľ, riešime situácie teda tie druhé, až keď ten problém vznikne, veď koniec koncov skúsme možno popremýšľať nad tým, kto v tejto sále má napísaný závet, hoci vieme, že všetci raz umrieme, tak na to akoby dopredu nemyslíme. Takže ja som len chcela akoby objasniť... Máte? (Povedané so smiechom smerom k navrhovateľovi.) Ja som len teda chcela objasniť, že, že medzi teda návrhom pána ministra spravodlivosti... nemám, návrhom pána ministra spravodlivosti a mojím návrhom je tento rozdiel v tej časovej osi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2023 14:29 - 14:38 hod.

Katarína Hatráková
Ďakujem pekne. Po dohode s kolegami hlasovanie bude zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis