Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.6.2023 o 17:06 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

27.6.2023 17:06 - 17:08 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem. Hlasovanie zajtra o 11. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 17:06 - 17:08 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nehlásil som sa do ústnej rozpravy, keďže tých bodov máme pred sebou ešte veľa a snažím sa byť kolegiálny aj voči ostatným, ale pár poznámok.
V zásade asi si všetci uvedomujeme, že ideme robiť právnu úpravu, kde napriek tomu, že veritelia mali ešte z 90. rokov tzv. až nekresťanské a veľmi výhodné úroky a ktoré v podstate boli niečo mimoriadne a už dávno na celom tom úvere, ktorý poskytli Devínu, zarobili, tak stále je to niečo, čo aspoň formálne by mali, legálne mali dostať. Čiže jasné, že niekto z nich sa môže pokúsiť aj o napadnutie tejto právnej úpravy na Ústavnom súde a preto sme sa snažili aj týmto pozmeňujúcim návrhom tú právnu úpravu upraviť tak, aby bola čo najvšeobecnejšia, aby poskytovala určitý priestor ešte na konsolidáciu tých pohľadávok a na ich vyrovnanie, ale, samozrejme, do určitého rizika pôjdeme stále, pretože ideálne sa to už nedá spraviť. Tak ako v 90. rokoch sa spravil podvod vo vzťahu k Devínu určitým spôsobom nie trestno-právne, ale tak ľudsky, tak teraz sa to snažíme nejakým spôsobom sanovať.
Je tiež na zváženie, či by sa takáto úprava mala robiť zákonom o konkurze alebo zákonom o rozpočtových pravidlách. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti hovorí, že by to mal byť zákon bez nejakého spresnenia s tým, že by mal rešpektovať nejaké základné princípy konkurzného práva. Čiže podľa môjho názoru to ide urobiť aj jedným, a druhým spôsobom. My sme zvolili cestu, že sme oslovili odborníkov z právnických fakúlt, ktorí sa zaoberajú finančným právom, aby nám pomohli a advokátov, ktorí sa zaoberajú konkurzom, aby nám pomohli vypracovať takýto pozmeňujúci návrh, takúto právnu úpravu, a som rád, že Monika Kozelová to predložila. Verím, že si nájde podporovateľov aj u ostatných poslancov v pléne a že pomôžeme takto po dlhých rokoch Devínu dostať sa z tej neutešenej situácie, v ktorej sú už ix rokov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 16:34 - 16:38 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 583/2004 Z. z. (tlač 1672). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 2234 z 9. mája 2023 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom. Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajúc pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy 1 až 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 481 z 13. júna 2023. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 16:32 - 16:32 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Hlasovať o tomto návrhu budeme zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.6.2023 16:31 - 16:31 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne. Chcel by som navrhnúť, aby sme dnes rokovali do deviatej večer.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 16:16 - 16:16 hod.

Kučera Karol
Ďakujem. Ja len sa chcem poďakovať kolegom za podporu, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 16:10 - 16:14 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený kolegovia, snažíme sa pomôcť rodinám, rodičom a rozšíriť tak možnosti žiadateľov o samozrejme príspevok a rád by som odôvodnil teda pozmeňujúci návrh, ktorý zavádza, ktorý vlastne rozširuje tieto podmienky pre žiadateľov. Momentálne je a resp. namiesto podmienky, ktorá je momentálne ukotvená vo veku žiadateľov do 35 rokov určuje podmienku maloletého dieťaťa vo veku najviac 6 rokov. Čiže cieľom predmetného ustanovenia je najmä podpora nadobudnutia vlastného bývania rodinou s maloletým dieťaťom. Vzhľadom na to, že hlavným predpokladom podpory je v tomto prípade maloleté dieťa do 6 rokov. Navrhuje sa rozšíriť okruh žiadateľov na rodičov maloletého dieťaťa do 6 rokov. Podmienkou je aj, aby obaja rodičia a dieťa žili v spoločnej domácnosti. Čiže mám za to, že v rámci tohto zákona by trebalo ešte po nejakej diskusii vlastne aj na ministerstve alebo s ministerstvom prekopať tie jednotlivé kritéria ešte viacej, ale žiaľ stihli sme zatiaľ takúto podmienku, takže pevne veríme, že to pomôže aspoň niekoľkým ďalším rodinám. Prečítal by som teda doplňujúci návrh, čiže. Doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Karola Kučeru k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
"25. V § 10 ods. 5 písm. b) znie: "b) manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac šesť rokov žijúceho s nimi v domácnosti) alebo rodičov maloletého dieťaťa najviac šesť rokov žijúceho s nimi v domácnosti)". Nasledujúce body čl. I sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za od 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:
"29. § 10 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie: "(20) Ak žiadateľ podľa odeku 5 nadobúda byt podľa § 6 ods. 1 písm. a) do podielového spoluvlastníctva, jednotliví spoluvlastníci zodpovedajú za záväzky vyplývajúce z úveru poskytnutého podľa tohto zákona spoločne a nerozdielne.". Nasledujúce body čl. I sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2023 16:07 - 16:10 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1548, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 14. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň určila Výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 778 zo 7. júna 2023, Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 464 z 9. júna 2023 a Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Miloša Svrčeka schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre hospodárske záležitosti č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu. ... č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán podpredseda, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2023 16:07 - 16:10 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1548, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 14. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre hospodárske záležitosti a Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zároveň určila Výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 778 zo 7. júna 2023, Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 464 z 9. júna 2023 a Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh poslanca Miloša Svrčeka schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre hospodárske záležitosti č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu. ... č. 474 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán podpredseda, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2023 16:01 - 16:02 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím, že veľmi dobre si to ukončil, až som zauvažoval či vôbec mám ešte. Ale napadlo ma, že máme taký celý deň školskú tému a taká kvízová otázka, taká kvízová otázka.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa.

Marcinčin, Radovan, poslanec NR SR
Ak sú slobodní jednotlivci, je slobodná celá spoločnosť. Počas celej existencie xy je sloboda občanov Slovenska našou najvyššou hodnotou, ktorej podriaďujeme všetko naše konanie. Čím je viacej ekonomickej a osobnej slobody, tým je vyššia životná úroveň. Ľudia sú menej obmedzení vo svojej tvorivosti a znižuje sa ich závislosť na štáte. Viete niekto kto má také niečo vo svojom poslaní ako poslaní svojej strany? Nie. SASKA. Ďakujem. Hlasovanie zajtra o jedenástej.
Skryt prepis