Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 9:57 hod.

Mgr.

Jarmila Vaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 9:57 - 9:59 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcela oceniť snahu o transparentnosť pri prideľovaní dotácií na rozvoj kultúry národnostných menšín, ale zároveň oceňujem to, že je tu veľká snaha o to, aby sme stransparentnili aj výber ľudí do odborných rád a do komisií, pretože už po dva roky sme tu mali v rámci podpory kultúry národnostnej menšiny pre rómsku národnostnú menšinu kauzy, ktoré sú známe aj z médií, a tie minimálne hovorili o tom, že tu bolo podozrenie na to, že tieto peniaze naozaj si prideľovali ľudia, ktorí tam sedeli v tých komisiách, ktorí mali záujem, ktorí mali určité prepojenia medzi sebou. A je veľmi dôležité, aby sme toto dokázali odstrániť, pretože rozvoj kultúry nemôže stáť na niektorých ľuďoch, ktorí si prihadzujú tieto svoje projektíky, ale aby bolo umožnené naozaj transparentne v tomto bojovať o tú dotáciu a tým pádom priniesť aj prínos pre kultúru národnostných menšín.
Takže ja by som chcela poďakovať, určite podporím tento zákon. Dúfam, že sa nám podarí aj fond nastaviť tak, aby naozaj prinášal tie hodnoty, ktoré menšiny majú prinášať pre spoločnosť. A týmto asi by som poďakovala ešte raz a ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 9:54 - 9:57 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Zatiaľ iba predsedajúci, ďakujem.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Predsedajúci, ospravedlňujem sa. Vážený pán podpredsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, ja nebudem teda dlho rozprávať, len tak v krátkosti.
Problematika spojená s národnostnými menšinami je pre mňa skutočne veľmi blízka. Aj z toho dôvodu som rád, že sa môžem legislatívne podieľať na tomto legislatívnom návrhu. Ďakujem kolegom za možnosť na ňom s nimi participovať.
Kolega pán Pollák spomenul naozaj rôzne obštrukcie, ktoré sa diali v rámci fondu, ktoré sa, samozrejme, mne ako tiež Rómovi, ale aj hlavne občanovi nepáčili alebo nepáčia. A som veľmi rád, že nový riaditeľ, ktorý bude transparentne, samozrejme, aj na základe odbornosti, kvalifikácie vybraný, tak verím tomu, skutočne verím tomu, že nebude robiť zbytočné klamstvá, nebude sa zbytočne alebo nebude hájiť vlastné záujmy a nebude sa obohacovať práve, na práve tak dôležitých projektoch, ktoré sú cielené a hlavne adresné pre tých, ktorí tie finančné prostriedky rozhodne potrebujú. Čiže verím tomu, že naozaj tá transparentnosť bude rozhodujúca a že nový riaditeľ bude systematicky, odborne skutočne pre všetkých, ktorí to naozaj potrebujú.
Významným prínosom predmetného návrhu zákona je vytvorenie evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín. V tejto súvislosti dochádza k definovaniu pojmu kultúrna organizácia národnostnej menšiny, pričom skutočne ide o právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá sa podieľa na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád. To už teda spomenul aj pán poslanec Pollák.
Čo je ešte veľmi dôležité a rád to zopakujem, dôležitou podmienkou je preukázanie pôsobenia kultúrnej organizácie národnostnej menšiny v oblasti zachovania, vyjadrenia ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ako aj výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Tiež zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Poslednou podmienkou, tiež neodmysliteľnou, ktorú musí kultúrna organizácia národnostnej menšiny splniť, je zápis do registra, ktorý si rovnako vymedzuje v predmetnom návrhu zákona.
Toľko v krátkosti k predloženému návrhu zákona. Tento návrh zákona predstavuje skutočne posilnenie postavenia organizácie ako takej, ktoré zastupujú národnostné menšiny, pričom sa vytvára legislatívny rámec pre evidenciu týchto organizácií a rovnako aj podmienky zápisu do registra. Práve posilnenie postavenia jednotlivých organizácií môže prispieť k posilneniu činnosti a vážnosti týchto organizácií a celkovo k rozvoju kultúry národnostných menšín na Slovensku.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona v mene jeho predkladateľov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2021 9:50 - 9:53 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, zmyslom novely zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín je naša snaha odstrániť niektoré nedostatky, ktoré v rámci fondu od založenia existovali a ktoré sa mohli aj v minulosti zneužiť pre osobný prospech vybraných osôb.
Cieľom novely zákona je teda transparentnejšie čerpanie financií z fondu, ktoré sa budeme snažiť dosiahnuť odstránením konfliktu záujmov a tiež vytvorením podmienok pre čerpanie finančných zdrojov iba organizáciám, ktoré ich dokázateľne využijú na podporu kultúry národnostných menšín.
Návrh zákona teda mení podmienky, ktoré musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny, na ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných rád. Totiž v minulosti sa stalo, že za peniaze z fondu čerpali... že sa peniaze z fondu čerpali eseročkami, ktoré tieto zdroje využívali aj na obchodný rozvoj samotnej spoločnosti, nielen na rozvoj kultúrnych národnostných menšín, čo je zmyslom fondu.
Fond ale nikdy nemal vytvárať podmienky na rozvoj podnikateľskej činnosti. Vo fonde sa navyše ovplyvňoval spôsob výberu organizácií, ktoré dostanú dotácie, cez členstvo v odborných radách. Do týchto rád, ktoré rozhodujú o finančnej podpore daných projektov, sa dostali ľudia blízki určitým obchodným spoločnostiam či neziskovým organizáciám žiadajúcim finančnú podporu podľa medializovaných informácií. Vo viacerých prípadoch sa teda stalo, že členovia odborných rád si sami odklepli peniaze pre svoje vlastné organizácie, za ktoré sa nepriznávali a nevideli v tom problém.
Na odstránenie nedostatkov, ktoré spôsobili netransparentnosť čerpania finančných prostriedkov z fondu, tento návrh zákona definuje tzv. kultúrnu organizáciu národnostnej menšiny. Do tohto typu organizácií bude patriť len občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, záujmové združenie právnických osôb a neinvestičný fond. Z možnosti ovplyvňovať čerpanie fondu sa teda vylučujú obchodné spoločnosti, ktoré nespĺňajú podmienky, aby sa mohli stať kultúrnymi organizáciami národnostných menšín.
Návrh zákona rovnako vytvára register kultúrnych organizácií, do ktorého sa tieto kultúrne organizácie môžu hlásiť, ak preukázateľne a najmä aktívne pôsobia vo vybraných kultúrnych oblastiach daných zákonom minimálne dva roky. Vďaka tejto novele sa teda o vytváranie odborných rád, ktoré následne odporúčajú čerpanie financií z fondu na konkrétne projekty, budú môcť uchádzať len kultúrne organizácie národnostných menšín.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.5.2021 9:48 - 9:50 hod.

Pročko Jozef
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2021 9:46 - 9:48 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zmena podmienok, ktoré musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny, na ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných rád.
Podmienkou účasti navrhnutého zástupcu na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny je zápis organizácie, ktorá ho navrhla, v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín. Podľa súčasného stavu sa na zhromaždení organizácií príslušných národnostných menšín môžu zúčastniť zástupcovia organizácií národnostných menšín, ktorí sa prihlásia na výzvu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a spĺňajú zákonom určené podmienky, aj keď reálne nevykonávajú žiadne aktivity.
Návrhom zákona sa docieli to, že svojho zástupcu na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny bude oprávnená navrhnúť len organizácia spĺňajúca podmienky, zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktorá vyvíja aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia.
Návrh nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nebude mať negatívny vplyv ani na podnikateľské prostredie a na služby verejnej správy pre občanov. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy ani vplyvy na manželstvo a rodičovstvo alebo rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 9:41 - 9:46 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že sme tu všetci zajedno. Ja si myslím, že všetci si ctíme týchto ľudí, týchto bojovníkov a takisto myslíme aj na ich rodinných príslušníkov.
A takisto vieme veľmi dobre, že tu mali sme aj iné obete. Sú rôzne iné príležitosti, netreba to tak nejak vášnivo preciťovať, pretože toto sa vyslovene, je také memento, ktoré sa má osláviť alebo sa má prejaviť práve pri príležitosti ďalšieho výročia SNP, kedy vlastne toto vzniklo, ako som hovoril na začiatku, a tiež že sa to čisto viaže práve k Slovenskému národnému povstaniu, a teda veteránom druhej svetovej vojny.
Pán Suja, vy máte možnosť, samozrejme, prísť aj s nejakou legislatívnou iniciatívou alebo s nejakým návrhom, ktorý môže uctiť obete šesťdesiateho ôsmeho. Vcelku dobrý nápad. Ja si viem predstaviť, že by sme si to všetci vedeli predstaviť podporiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 9:40 - 9:41 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja budem veľmi stručný. Nás čaká ešte možno aj rozprava potom pri druhom čítaní.
Ja sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Borguľovi za jeho vystúpenie. Veľmi si to vážim. Áno, je smutné, že pri takejto príležitosti a pri takomto zákone, ktorý v podstate má takto symbolicky ohodnotiť našich hrdinov, je tu taký malý záujem, ale to už, bohužiaľ, je to tak bežné, pokiaľ nejde o vybičované emócie, tak parlament nemá záujem. Každopádne si ceníme všetky tie faktické poznámky, ktoré tu zazneli. Ja len na dovysvetlenie dve veci.
Prvá, toto rozhodnutie padlo ešte počas práve osláv 75. výročia v Banskej Bystrici, takto, keď tam sedeli títo veteráni, veteránky, a teda aj vdovy, tieto, títo starci a starenky, tak sa rozhodlo, že nájde sa nejaký spôsob, ako ich nejak symbolicky ohodnotiť a dať im proste, dať im aj nejakú finančnú odmenu a povedať, myslíme na vás, sme pri vás stále. Bohužiaľ, to trvalo strašne dlho, hej, že to bolo, si zoberte rozhodnutie v roku 2019, vláda predošlá prišla k tomu rozhodnutiu až 19. februára, teda týždeň pred voľbami 2020, čiže teraz sa to až podarilo zrealizovať, ale sme radi, že sa to podarilo zrealizovať.
A druhá vec je, tuto máme také tie, tie, tú naučenú premisu historickú, ktorú do nás liali 40 rokov, že SNP bolo komunistické povstanie, partizáni boli komunisti a podobné veci. No to nie je tak, to vôbec nie je tak. Toto boli ľudia, ktorí naozaj boli odvážni a postavili sa, zobrali zbrane do rúk a išli bojovať za správnu vec. Naozaj išli bojovať proti okupantom, proti tyranii, proti všetkým týmto zlým veciam, s ktorými v podstate ešte aj dnes bojujeme. A ja vám poviem na rovinu, to sa nebavíme len o nejakých našich vojakoch alebo teda týchto veteránoch, ktorí bojovali na západnom fronte, že ich zatvárali. Viete, koľko pozatvárali týchto rôznych partizánov?
Ja to viem veľmi dobre, pretože moja rodina pochádza z Javoriny a tam ich bolo strašne veľa. Tá brigáda Uhera alebo koho, polovičku z nich pozatvárali komunisti, hej? Nemali s komunistami nič spoločné. To si len komunisti privlastnili. Preto je veľmi dôležité sa na to pozerať trošku z iného pohľadu. Práve tá tragédia, ktorá bola, a to sme videli veľmi dobre v ´45., v ´46., ako pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy prezliekli uniformy a stali sa z nich Ľudové milície. Čiže, a toto, títo bojovníci to boli tí ľudia, ktorí mali charakter a ktorí bojovali.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2021 9:25 - 9:27 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 505). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021, v gestorskom výbore do 14. júna 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

5.5.2021 9:25 - 9:28 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Veľká vďaka, pán predsedajúci. Takže v podstate sa jedná o návrh zákona, ktorým sa teda dopĺňa zákon 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň je to aj, sa dopĺňa zákon č. 461 o sociálnom poistení, čo sa týka týchto, tejto oblasti, teda účastníkov boja a ich vdov.
Úloha finančne oceniť žijúcich priamych účastníkov národného boja za oslobodenie jednorazovým zvýšením príspevku vyplynula z materiálu, ktorý vlastne bol, je dva roky starý, čiže návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, a ten bol schválený ešte uznesením vlády z 12. februára 2020.
Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné oceniť osoby, ktoré sa ako príslušníci československej armády na Slovensku či v zahraničí, ako príslušníci spojeneckej armády a ako partizáni priamo, so zbraňou v ruke alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny. Tieto osoby v boji za slobodu a demokraciu riskovali svoj život, ako aj životy svojich rodinných príslušníkov. Nespochybniteľnou mierou prispeli k víťazstvu nad fašizmom a sú vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty mieru a slobody.
Cieľom jednorazového zvýšenia príspevku je jednak ocenenie účasti v národnom boji za oslobodenie, ako aj zlepšenie sociálnej situácie priamych účastníkov odboja.
K decembru 2020 eviduje Sociálna poisťovňa a ďalší platitelia dôchodkov spolu 395 účastníkov národného boja za oslobodenie. Je žiaduce, aby bola výplata jednorazového zvýšenia príspevku vo výške 630 eur realizovaná v čo najkratšom čase vzhľadom na vysoký vek týchto osôb.
Náklady na jednorazové zvýšenie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie budú poskytnuté na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
Čiže z tohto pohľadu to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

5.5.2021 9:22 - 9:24 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, len celkom krátko. Je to, je to veľmi smutné, že pohotovostné služby sú kameňom úrazu na Slovensku viac ako 20 rokov. Tak ako hovorila kolegyňa Horváthová, nie sú to len pohotovostné služby zubných lekárov, ale aj lekárov všeobecných, detských a nakoniec aj lekární. Vieme, že aj tam sú obrovské problémy. Je tu otázka, či je pohotovostná služba súčasťou povinností lekára, ktorá vyplýva zo zákona, alebo nie je. Ak je, tak sú len dve možnosti. Poisťovne uhradia výkony vo výške a aby mohli lekári slúžiť aj pohotovostnú službu a bude to zahrnuté v platbe zdravotnej poisťovne, alebo zriaďovateľ – či už štát, alebo vyšší územný celok – zabezpečí, aby títo lekári mali dôstojnú odmenu. Ja si myslím, že aj toto je problém, ktorý je prejavom plátania fungovania zdravotníckeho systému na Slovensku proste desiatky rokov a ktorého dôsledkom je to, že zo Slovenska odchádzajú lekári a stredný zdravotný personál.
Ja ďakujem mojim kolegom, že pripravili túto novelu zákona, ktorú skutočne veľmi rada podporím. A navrhujem, pán predsedajúci, aby sme hlasovali dnes o jedenástej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis