Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.12.2022 o 12:36 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 12:36 - 12:36 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Takže pokračujeme v mojom vystúpení kde dávam pozmeňujúci návrh. Ešte raz upozorním všetkých vlastníkov pozemkov, že pokiaľ pôjdu pozemkové úpravy, ja to musím hovoriť stále keď som vlastníci vy ste ten hlavný motor, ktorý tie pozemkové úpravy bude v danom katastrálnom území nastavovať a preto by som vás chcel vyzvať celé Slovensko, aby vlastnícke právo cez vás bolo riadne zadefinované aj v tých pozemkových úpravách, aby tam nerozhodovali úradníci ale vlastníci pretože takto musíme na Slovensku si usporiadať majetok pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás. Takže toľko k vážnosti a teraz dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som zdôvodnil pred prerušením tejto rozpravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA k poslaneckému návrhu, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 1254).
V čl. I sa za úvodnú vetu vkladajú nové body 1 až 5, ktoré znejú:
„1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie".
2. V § 2 ods. 6 sa za slovom „výrobe" vypúšťa čiarka a slová „s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie".
3. V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),".
4. V § 8g ods. 2 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou uznesenia je aj vyhlásenie, že uvedené podklady nie sú v rozpore s limitmi funkčného využívania a priestorového usporiadania územia vyplývajúcimi z osobitného predpisu.6aga)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aga znie:
„6aga) § 4 ods. 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 369/2004 Z. z.".".
5. V § 10 ods. 4 sa číslovka „60" nahrádza číslovkou „30".".
Doterajší text sa označuje ako bod 6.
V nadväznosti na pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa primerane upraví názov zákona a úvodná veta v čl. I.
Takže to je môj pozmeňujúci návrh a naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba aj neba. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2022 12:36 - 12:36 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, vážení kolegovia, oznámime konanie hospodárskeho výboru pravdepodobne v pondelok aj online formou, cez pani tajomníčku budeme informovať o presnom termíne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2022 12:36 - 12:36 hod.

Vetrák Milan
Čelnom ústavnoprávneho výboru, budeme rokovať teraz o 13.00 h v zasadačke výboru k skrátenému a k ďalším bodom, ktoré máme na programe. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 12:21 - 12:21 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
...Mne je veľmi ľúto, pán kolega Galek, že chodíš tu s pozmeňujúcim návrhom, diskutujeme o ňom s ministrom a rozprávame sa o zmenách, ktoré by sme tam mohli urobiť a potom ty prídeš a povieš lebo, proste my to nepodporíme, lebo, lebo je to zlé, lebo Sulík zakázal alebo neviem kvôli čomu. Je mi to veľmi ľúto, lebo naozaj diskutujeme na odbornej úrovni vždy. Teším sa na diskusiu na hospodárskom výbore, ktorú budeme mať k tomuto návrhu. Ja tiež mám niekoľko pozmeňujúcich návrhov pripravených a diskutujeme o tom vecne. Takže myslím si, že to je presne spôsob akým by sa tento zákon mal preberať. Takže mrzí ma, že ste sa dostali do pozície čím horšie, tým lepšie tuto spolu so Smerom a ďalšími. Je mi to ľúto, ale žiaľ, sami ste si zvolili svoj osud a každý deň nás o tom presviedčate. Ďakujem. (Potlesk v sále.)
Skryt prepis
 

1.12.2022 12:06 - 12:06 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený minister, kolegyne, kolegovia, určite nebudem tak dlho hovoriť ako pán poslanec Galek. Sme v prvom čítaní ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Máte aj menej času pán poslanec.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Jasne, takže myslím si, že aj zbytočne tu robiť nejakú rozsiahlu odbornú diskusiu. Budeme teraz hlasovať len o tom, či to posunieme do druhého čítania. Mne je veľmi ľúto, pán kolega Galek, že chodíš tu s pozmeňujúcim návrhom, diskutujeme o ňom s ministrom, rozprávame sa o zmenách, ktoré by sme tam mohli urobiť a potom ty prídeš a povieš lebo, proste my to nepodporíme, lebo, lebo je to zlé ...
=====
Skryt prepis
 

1.12.2022 11:51 - 11:51 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1328). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Hus Igor
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpilo 10 poslancov.
Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, povereného riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 10:25 - 10:25 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Takže prakticky každý mesiac a týždeň je dobrý, ak môžme to nejakým spôsobom skrátiť, pretože budeme to ešte robiť nie tridsať rokov, budeme to ešte päťdesiat rokov robiť pri súčasnej nejakej, by som povedal, nastavenej finančnej možnosti tohto štátu. Vyzerá, že máme pripravených nejakých 150 miliónov na tých päť rokov, každý rok 30 miliónov, ako to pani Matečná schválila ešte, myslím, že pred tromi-štyrmi rokmi, ako to tam bolo, takže áno, táto vláda tiež v tom pokračuje, takže berme tak to, že chceme skrátiť to konanie a preto tie všeobecne zásadné funkčné hospodárenia (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené) nechávame, že budú iba 30 dní na tej obci visieť, pretože z doterajšej skúsenosti vieme, že najviac pripomienok prišlo v tých prvých dňoch a tam ten ďalší mesiac, prakticky tam to bolo možno nejaké, jedna desatina z tých pripomienok. Takže beriem tak to, že tu skracujeme aj tú lehotu na 30 dní.
Toto by bolo tak v skratke zdôvodnenie, akým spôsobom sa teraz môj pozmeňujúci návrh teda dotkne zákona 330. Chcem ešte povedať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec, prepáčte, že vám do toho skáčem, ale v zmysle schváleného programu aj dohody na poslaneckom grémiu, o 10.30 h budem musieť prerušiť schôdzu. Ak ten pozmeňujúci návrh máte na viac ako štyri minúty, myslím, že by nebolo dobré prerušiť v priebehu čítania pozmeňujúceho návrhu, takže urobme to pravdepodobne teraz, ak to máte dlhšie ako na štyri minúty.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Viete čo, máme ešte faktické k tomu (rečník ukázal rukou na elektronickú tabuľu v sále), takže beriem tak to, že asi, asi to prerušíme a hotovo, bude to rozumnejšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 10:10 - 10:10 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán navrhovateľ, spolu navrhovateľ Kolega Mičovský, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, to čo spomínal kolega Mičovský, nebudem opakovať. Poviem iba jedno, že do budúcna a budem to tvrdiť stále, že prioritou bude na našom území tých 49 000 kilometrov štvorcových čo tu máme prioritou bude jedna vec, a to udržať tú vodu maximálne čo najdlhšie na našom území, aby sme nezahynuli suchom. Či sa to niekomu páči alebo nepáči. A práve jedna z možností ako túto, ja hovorím katastrofickú situáciu odvrátiť zo Slovenska, je aj spriechodnenie projektov pozemkových úprav.
Komplexných, ako to stále vo všetkých správach uvádzame alebo uvádzali minulí, minulé vlády, že ako boli robené a prakticky vyzerá, že z tých 430 katastrálnych území, ktoré máme, z tých 3 557, ktoré sú...(Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, chcem poprosiť kolegov v zadných radoch, ak majú záujem zapojiť sa do rozpravy, tak aby na to využili potom príslušné zariadenie, keď budem vyzývať na prihlásenie sa ústne do rozpravy.
Písomne to už možné nie je. Ďakujem.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže chcem, aby sme ukázali, že sme kultúrny národ, ktorý keď už ide do toho územia raz za 200 rokov, aby to územie bolo spravované a pripravené tak, aby ďalšie generácie mohli udržateľne aj pitnú vodu a ďalšiu úžitkovú vodu a ďalšie benefity, ktoré z pozemkových úprav vyplývajú. A prípadne zo spravovania poľnohospodárskej a lesnej krajiny, aby sme im to zabezpečili.
Keďže som tu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k nášmu spoločnému návrhu, ktorý má 5 bodov, neni to po prvý krát, dával som to aj na minulej schôdzi, respektíve na predchádzajúcej, kde mi to bolo vytknuté, že je to ako prílepok. Tým pádom, áno, dobre, opravujem sa a dávam to do zákona, ktorý je plnohodnotne ten zákon, ktorý aj ja novelizujem a je to zákon 330 o pozemkových úpravách. Chcel by som vyzvať aj z tohto miesta, pretože budem to neustále opakovať, že musíme si vážiť pracovníkov, ktorých chceme, aby nám tieto pozemkové úpravy robili, pretože oni budú garanti. Oni sú tým správnym orgánom. Nie je tam správny orgán ani kataster, ani Slovenský pozemkový fond. Správnym orgánom v tomto konaní je Okresný úrad odbor pozemkový lesný. Máme ich na Slovensku 49. Aby bolo jasné národu slovenskému, že koľko, v jakom rozsahu sa pohybujeme a prakticky na odborníkoch tých štátnych úradníkoch, ktorí musím povedať, že sú poddimenzovaní, či už personálne, materiálne a ináč. A takisto by mohli ísť do štrajku, že chcú mať zvýšenie platov a všetkého možného, ktoré sa im nedostáva a momentálne sú pod ministerstvom vnútra, tak samozrejme nezabudnime na nich, že na nich bude stáť aké, ako tie pozemkové úpravy hovorím nie o komasácii, ale pozemkové úpravy. To znamená, komasácia a krajinotvorba budú v budúcnosti vyzerať.
Nebudem sa opakovať, asi viete, že máme rozbehnutý teraz 146 katastrálnych území, v ktorom idú v 130 sme zanášali s pánom Mičovským, 16 sme zdedili, ktoré boli už urobené predtým. Veľká oblasť sú oblasť Tokaja, kde veľa obcí je tam, tam sú samozrejme vinice. Tokaj, to je naša perla, ktorú máme. Takže bolo to ako prednostne dané, takže nechcem sa rozvíjať aj v tejto téme, ale každopádne nezabudnime, že ak chceme mať kvalitu prác, musíme tú kvalitu práce z tých príslušných úradníkov, áno, štátnych úradníkov, to nerobí samospráva. Robí to väčšinou hovorím o tých veľkých pozemkových úpravách, nehovorím o jednoduchých pozemkových úpravách. Tak štát garantuje aj výsledok tejto činnosti.
Takže poďme teraz k môjmu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý som si dovolil predložiť už v legislatívnom procese, ako to má vyzerať. Takže, čo vlastne sa tam ide pozmeňovať. V definícií pôvodnej zákona 330/1991 sa hovorí v § 2 akým spôsobom je zadefinované osídlenie. Budem citovať, "Osídlením sa na účely tohto zákona rozumie sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorov alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva."
Toto sme si uvedomili, že pri pozemkových úpravách máme teraz jednoduché pozemkové úpravy, ktoré musíme riešiť a naši kolegovia z tejto komunity v parlamente poslanci a poslankyňa mi to môžu aj dosvedčiť, že prakticky je to pálčivá otázka. Ak chceme s touto, s týmto etnikom ďalej pracovať a urobiť tak, ako to má mať, aby tam mali aj tú, to zázemie sociálne, a aby mali by som povedal vytvorené podmienky, tak sme v mojom pozmeňujúcom návrhu budem dávať, že k tomu sa doplní, že toto osídlenie, ktoré bolo zadefinované, ktoré som teraz citoval, sa dopĺňa s tým, že s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce hospodárenie. To znamená, že chceme, aby sa aj rozvíjalo, pretože toto je zmyslom jednoduchých pozemkových úprav v týchto územiach, ktoré na Slovensku vyzerá, že máme 1 000 osád plus, mínus. Takže viac menej je pred nami veľký balík peňazí, ktorý musí sa nejakým spôsobom skumulovať do výsledného efektu, ktorý bude mať nejakú hlavu a pätu. Keď to nebude mať hlavu a pätu, ani radšej do toho nejdeme hovorím. A počkajme a pripravme to tak, aby to malo zmysel. Pretože ináč hovorím, je sú to zbytočne vynaložené peniaze, čas a energia, ktoré nemá budúcnosť.
Takže dávame tak, aby to bolo na súčasné budúce využitie. Potom, na druhej strane máme tu ešte aj zadefinované v tomto § 2 aj hospodárske dvory. Viete, akože naše hospodárske dvory, ktoré hovorím teda o poľnohospodárskych, hospodárskych dvoroch, ktoré vznikali ku prvému, k 24. 1991, kedy bol zákon prijatý o, o, o pôde zákon 229, tak ako viete za socializmu, keď sa išli etablovať hospodárske dvory, tak nebol potrebný žiadne majetkoprávne vysporiadanie. Žiadne majetkoprávne vysporiadanie, kde budeme stavať maštali, či to bude mať pol hektára, dva hektáre, päť hektárov jedno. Pretože z titulu hovorím o 50-tych rokoch, tí starší niečo možnože budeme ešte registrovať. Že sme možnože tak trošku tak lízli ten čas, ktorý toto tam vznikalo a prakticky pri kolektivizácii sa hovorilo, že na pozdvihnutie živočíšnej výroby sa musia tie hospodárske dvory etablovať v území a začali sa budovať maštale, senníky, ma, hnojiská, silážne žľaby a ďalšie veci, ktoré prakticky boli bez majetkoprávneho vysporiadania. V súčasnosti veľa tých hospodárskych dvorov vlastne už je v intraviláne. Prakticky možnože aj niektoré sú aj obostavané, proste je teraz tam problém. Respektíve sú na okraji intravilánu a je problém s by som povedal ľuďmi, ktorí sa sťažujú ako to tam všetko nejakým spôsobom im to životné prostredie nejak nabúrava, tak preto sme viac menej prijali z praxe nejakú výzvu, aby sme prakticky tie hospodárske dvory udržali v tomto nejakom objeme, aký tam oni teraz majú, aby sme to ďalej nerozširovali. A ja by som povedal, že by sme mali ešte znižovať, lebo veľa hospodárskych dvorov má také preluky, ktoré by mohli byť využité na iné. Je to niekde za nejakou ohradou, takže beriem tak, že dávame aj to, aby to budúce využitie týchto bolo zaetablované do rozmerov, ktoré boli k tomu 24. júnu 1991.
To znamená, ďalší rozvoj nejako veľmi nepredpokladáme. Samozrejme nehovoríme o tom, že keby niekto tam chcel byť nejaký nový hospodársky dvor nemôže založiť. To je samozrejme blbosť. Ale hovorím, že momentálne chceme, aby sme maximálne sa vyhli tým rôznym sťažnostiam vlastníkov, že nie sú, nemajú nájomné zmluvy na tých hospodárskych dvorov. Ide im to cez maštaľ, on si to nevie vysporiadať, sú tam naťahovačky. Takže nechceme, aby ďalšie vznikali takéto nejaké boje.
Ale myslím si, že toto, to je iba taký by som povedal 10 % z toho všetkého toho problému, ako si spraviť hospodárske dvory. Máme tam možnosť cez § 8, ktorý hovorí, že jednoduché pozemkové úpravy môžeme robiť aj na hospodárskych dvoroch, a vysporiadať si to cez toho, kto bude iniciovať či už vlastník alebo obec alebo samospráva. Takže to je môj druhý bod.
V treťom bode, tam samozrejme to je iba legislatíva, že ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dáme do skratky pod ministerstvo, to myslím, že to je logické nejaké us, logická úvaha, ktorá sme tam zabudli v minulosti dať tú skratku.
No a najdôležitejšie, najdôležitejším bodom je asi bod, ktorý hovorí o § 8g ods. 2, kde hovoríme o tých vysporiadanie tých osád, skupín a vyzerá, že tam tie obce, ktoré nemajú územný plán, a to sú u nás do 2 000 obyvateľov, ktorých tých obcí majú možnože 80% je takto postavených. Tak takticky, aby ten územný plán garantoval nejaké vyjadrenie obce, že bude v súlade s by som povedal zabezpečením všetkých povinností zo zákona 369 o obecnom zriadení, že obec má vytvárať priaznivé podmienky pre svojich obyvateľov, či už na bývanie, športovanie, kultúru a na všetko možné. Takže dávame tak, že keďže naši pracovníci, ktorý dostanú projekt jednoduchých pozemkových úprav na vysporiadanie marginalizovanej nejakej osady prakticky, aby neboli vo vzduchoprázdne, takže obec bude garantovať, že všetky by som povedal, že ten obvod, ktorý bude mať určiť on zo zákona. Tá obec keď nieže nemá územný plán, že ten obvod je v súlade s bezpečnosťou hlavne týchto obyvateľov, ktorí tam potom majú v tejto osade bývať a rozvíjať alebo nerozvíjať. To už nechávam na jednotlivé obce. Tak v takomto duchu dáme ďalší pozmeňujúci návrh.
No a posledný je, ktorý tam dám jednoducho je to 60 na 30. Áno, je to pri projekt pozemkových úprav má niekoľko etáp, okolo 8 etáp a v druhej etape sa dotýkame takzvaného všeobecných zásad funkčného usporiadania územia. To znamená, povieme, čo v tom území môžeme mať. Respektíve načo to územie je spôsobilé a tam prakticky dávame to na nástenku obecnú, samozrejme aj verejnou vyhláškou ako to hovorí zákon. Aby sa mohli ľudia oboznámiť, ako je toto územie teraz rozškatuľkované a bolo tam 60 dňová lehota. Keďže pozemkové úpravy sa konajú 3 až 7 rokov. Takže prakticky každý mesiac a týždeň je dobrý, ak môžeme to nejakým spôsobom skrátiť, pretože budeme to ešte robiť nie 30 rokov, budeme ešte 50 rokov robiť pri súčasnej nejakej by som povedal nastavenej finančnej možnosti tohto štátu vyzerá, že máme pripravených nejakých 150 000 000 na tých päť rokov.....
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2022 9:40 - 9:40 hod.

Mierna Anna
Takže hlasovať budeme na najbližšom možnom hlasovaní. Ďakujem.
Skryt prepis