Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

1.2.2023 o 18:35 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 1.2.2023 18:35 - 18:42 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené poslankyne a poslanci, dovoľujem si vystúpiť v pléne v súvislosti s prerokovaním návrhu novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.
Uvedomujem si, že väčšina zákonov, ktoré tu prijímame, sa viaže na verejný a podnikateľský sektor. Je to prirodzené a je to tak dobré. Pracovný život väčšiny občanov je previazaný práve s týmito dvomi sektormi. Život všetkých ľudí závisí od výkonnosti a efektivity týchto dvoch sektorov. Okrem úspešnosti organizácií a inštitúcií verejného a podnikateľského sektora je ale náš život každodenne prepojený s aktivitou aj pasivitou občanov, ktoré na nás priamo aj nepriamo vplýva. Prospech a rozvoj našej spoločnosti stojí na životaschopnosti bežných občanov a často sa opiera o tých aktívnych občanov, ktorí poskytujú svoju nezištnú pomoc iným v rôznych oblastiach spoločenského života.
Predkladaná novela zákona prichádza v ústrety práve týmto aktívnym občanom. Usiluje sa odstrániť mnohé formálne prekážky, ktoré brzdili dobrovoľníkov pri ich efektívnej pomoci v prospech druhých.
Hlavným účelom návrhu zákona je realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 až 2024, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky prihlásila k aktívnej politike podpory dobrovoľníctva, uvedomujúc si, že dobrovoľnícke organizácie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti a zohrávajú dôležitú úlohu pri každodennej pomoci ľuďom. K zvýšeniu kvality dobrovoľníckych príležitostí podporou organizátorov, ich činností vyzýva aj Rada Európskej únie vo svojom odporúčaní.
Zákon o dobrovoľníctve bol prijatý pred viac ako desiatimi rokmi a aplikačná prax legislatívnej úpravy v tejto oblasti priniesla niekoľko požiadaviek, ktoré je potrebné práve touto novelou zákona upraviť. Ich cieľom je najmä podporovať rozvoj a budovanie kapacít dobrovoľníckej činnosti s dôrazom na kľúčové prvky manažmentu dobrovoľníkov. Kvalitný manažment prispieva k efektívnemu výkonu dobrovoľníckej činnosti samotnými dobrovoľníkmi.
Navrhovaná právna úprava má zároveň vytvoriť podmienky pre systematickú finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov. S cieľom zabezpečiť kvalitu práce s dobrovoľníkmi je mechanizmus postavený na dobrovoľnej akreditácii organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi. Akreditácia v oblasti dobrovoľníckych činností je navrhovaná ako dobrovoľné štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckej činnosti. Po získaní akreditácie môžu tieto organizácie požiadať o poskytnutie dotácie. Akreditácia organizácií v oblasti dobrovoľníckych činností môže tiež slúžiť ako značka kvality.
Úžitok z práce dobrovoľníkov majú odkázaní starší aj mladší ľudia, ľudia so zdravotným znevýhodnením, ľudia, ktorí potrebujú pomoc najrôznejšieho druhu. Dobrovoľníci chránia a zveľaďujú prostredie, v ktorom žijeme my všetci. Dobrovoľníci často nahrádzajú a dopĺňajú chýbajúce kapacity štátu, regionálnej a miestnej samosprávy. V konečnom dôsledku sa ústretovosť voči dobrovoľníkom vráti spoločnosti vo forme množstva odvedenej práce v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, humanitárnej, kultúrnej a mnohých ďalších, ktoré som práve nespomenula.
Typickým príkladom všeobecne prospešného nasadenia dobrovoľníkov v období posledných pár rokov je mohutná pomoc dobrovoľníkov počas dvoch najväčších krízových udalostí. Prvou z nich je pandémia COVID-19 a druhou je vojna na Ukrajine. Ochrana pred pandémiou si vyžiadala nasadenie tisícov dobrovoľníkov v celej krajine. Aj vďaka nim sa podarilo túto situáciu lepšie zvládnuť a prekonať. Príchod utečencov z Ukrajiny bol ďalšou veľkou skúškou pre štátne orgány a samosprávu, ktorým výrazne pomohli práve dobrovoľníci, ktorí boli od začiatku v prvej línii pomoci priamo na hranici a prakticky aj po celom Slovensku. Tento fakt jasne odzrkadľuje zber údajov, ktorý hovorí, že v čase od februára do októbra minulého roku bolo len na pomoc utečencom z Ukrajiny zapojených prostredníctvom rôznych organizácií približne 16-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ak sa vám zdá toto číslo malé, tak v prepočte na osobohodiny sa dostávame k číslu približne 388-tisíc osobohodín, ktoré boli investované v prospech ľudí ohrozených vojnovým konfliktom. Keď to vynásobíme hodnotou minimálnej mzdy vo výške 4,023 eur na hodinu, hodnota expertnej práce dobrovoľníkov je oveľa vyššia, tak celková hodnota iba tejto pomoci je na úrovni 1 561 101 eur. Ďalšie čísla poukazujú na to, že aj prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa podarilo v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajincov vyzbierať približne 9 600 ton potravinovej a materiálnej pomoci, zdravotníckeho a ďalšieho spotrebného materiálu. Myslím si, že tieto čísla hovoria samé za seba. Výhoda činnosti dobrovoľníkov je v ich rýchlom nasadení, ktoré nie je motivované osobným finančným prospechom, ale spoločenskou potrebou a často aj prosbou o nezištnú ľudskú pomoc. Na druhej strane však často dochádza k podceňovaniu ich práce a nedoceneniu ich ľudských kvalít a spoločenského postavenia.
Vážené pani poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi povzbudiť vás v prospech prijatia novely o dobrovoľníctve, ktorá má šancu odstrániť tieto nedostatky a poskytnúť právnu zábezpeku pre dôstojné postavenie dobrovoľníkov v našej spoločnosti.
Ďakujem vám za seba a v neposlednom rade aj za všetkých dobrovoľníkov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2023 18:32 - 18:35 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú, pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2001 Z. z. (správne č. 406/2011 Z. z., pozn. red.) o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1297), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1858 z 29. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
ústavnoprávny výbor uznesením č. 667 z 30. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 202 z 24. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre sociálne veci uznesením č. 246 z 30. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 210 dňa 31. januára 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončila som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 1.2.2023 18:19 - 18:20 hod.

Mihalik Marcel
Ja len chcem uviesť, hlasovanie zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2023 16:24 - 16:26 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Fico, vy hovoríte, že my plán pre Ukrajinu nemáme. Ale máme, my jej pomáhame brániť sa, brániť životy, brániť jej územie. Vy ste, pán poslanec Fico, tvrdili, že Rusko nikdy nenapadne svojho slovanského brata, a to ešte deň či dva pred tým, ako sa tak skutočne stalo, ako Putinove vojská agresívne vtrhli na ukrajinské územie. A skandovali ste, nikdy proti Rusku!
Plán nechať zabíjať tisíce ľudí, hovoríte, že to nie je plán. Veď to nikto ani nerobí, my, ako som spomínal, len pomáhame Ukrajine, aby sa bránila. Opýtam sa vás, pán poslanec Fico, kedy ste vy využili svoje kontakty a šli do Ruska rokovať o mieri? Kedy ste poslali nejaký oficiálny list do Ruska Putinovi alebo predstaviteľom Ruska, akú aktivitu ste vyvinuli k naplneniu mieru?
Práve vy, pán Fico, ktorý ako trojnásobný premiér sa tu chválite, že máte výborné kontakty. Kedy ste vyzvali Putina, aby stiahol svoje vojská z územia Ukrajiny, tak by sa skončila vojna a nastolil by sa mier. Alebo túto cestu vy nevidíte, nechcete vidieť? Aj teraz si zakrývate oči. Ukrajina predsa nepozvala Putinových vojakov, aby prišli zabíjať ľudí na ich územie, veď to je absurdné! To si môže myslieť len Fico, Blaha a podobní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2023 16:21 - 16:22 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ak sa v niečom zhodneme, tak sa zhodneme v tom, že invázia na Ukrajinu bola naozaj porušením medzinárodného práva a veľmi brutálnym porušením medzinárodného práva, avšak v situácii, keď jeden štát bez akéhokoľvek legitímneho dôvodu rieši svoje zahraničnopolitické ambície ozbrojeným konfliktom, povedať, že teda však poďme sa dohodnúť na mieri, je niečo ako žene, ktorá je týraná, povedať, že však sa k nemu vráť a zostaň tam, však on ťa raz prestane biť. V medzinárodnom spoločenstve je presne jeden jediný štát, ktorý dokáže na Ukrajine zjednať do sekundy mier, je ním Ruská federácia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2023 15:58 - 15:59 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, z vojenského hľadiska je NATO jednou, jedinou súčasťou, súčasnou organizáciou kolektívnej obrany na svete. Bola som teraz vo Švédsku, kde zasadal COSAC, to sú výbory pre európske záležitosti, diskutovali sme priority švédskeho predsedníctva, kde jednou z priorít je pomoc Ukrajine. Nikto z kolegov z celej Európy sa nevyjadroval tak ako môj kolega a ja verím, že aj tento bod programu, ktorý predniesol pán minister, bude slúžiť na to, aby Slovensko bola bezpečná a spoľahlivá krajina.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2023 15:51 - 15:52 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol ako spravodajca výboru správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky (tlač 1419). Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1490 z 24. januára 2023 pridelil návrh na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky (tlač 1419) na prerokovanie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO a Švédska, Fínska na území Slovenskej republiky. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2023 15:44 - 15:46 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegovia, tak v prvom rade by som tiež chcel popriať pánovi poslancovi Beluskému skoré uzdravenie.
A prejdem k vystúpeniu spravodajcu v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov, pod tlačou 1352.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona pod tlačou 1352. Predkladám vám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade SR v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Zároveň sa ospravedlňujem pánovi Pročkovi, že som ho rušil, keď som s pani Hatrákovou preberal jeden pozmeňovák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2023 15:40 - 15:42 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja som myslel, že už sa nedá preraziť to dno, čo Mazurek predvádza. Ja som myslel, že tento človek, ktorý s ľudskosťou nemá nič spoločného, má malé dieťa a predvádza toto v parlamente, myslel som, že už sa to nedá preraziť, ale dnes to, čo predviedol, je mi ho veľmi-veľmi ľúto, veľmi ľúto, pretože aj ja som počul, čo povedal Jaro Naď... Prosím ťa, prosím ťa... (rečník sa obrátil na poslanca, ktorý sa stojac chrbtom k rečníckemu pultu zhováral s poslancami sediacimi v rade pred rečníkom) ... čo povedal Jaro Naď. Ja si naozaj myslím, že Jaro Naď, aj keď niekedy je emotívny, mne sa tí emotívni ľudia veľmi páčia, ale neklame. Jaro Naď... Prosím vás, môžte chvíľku prestať, prosím vás... (Povedané poslancom v rade pred rečníkom, ktorí ho vyrušovali svojím rozhovorom).
Prosím vás, môžte mi vrátiť čas kvôli mojim kolegom? (Zaznievanie gongu. Vstup predsedajúceho.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kyselica, vyrušujete kolegu Pročka!

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Naozaj, nie, nie, vážne chcem byť... nie, ja, ja, prosím ťa, naozaj ma vyrušuješ, prosím ťa, prosím ťa. (Reakcia z pléna.) Ďakujem. Ale nie, ma to vyrušuje, lebo naozaj som chcel povedať veľmi úprimne, že to, čo predviedol Mazurek, je niečo neskutočné. To, čo predviedol Mazurek, nepredviedol v tejto sále ešte nikto. Zneužil odpadnutie nášho kolegu na to, aby takýmto nechutným, odporným a neľudským spôsobom Jara Naďa, z Jara Naďa urobil ľudského odporného človeka. Jaro Naď, ja som počul, čo povedal ten Jaro Naď.
Mazurek, vy ste naozaj človek, ktorý v každom jednom vystúpení zneužívate ľudskosť. Je mi vás veľmi ľúto, veľmi ľúto a ste prerazili dno všetkej ľudskosti!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2023 15:26 - 15:27 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ja som bol v rokovacej sále, keď došlo k tomuto zdravotnému problému pána Beluského a myslím si, že takto to zneužívať a očierňovať pána ministra obrany je nevhodné, pretože som veľmi dobre počul, keď tu bol pán minister, ako jeden z prvých vyjadril pánovi Beluskému skoré uzdravenie. Povedal mu to priamo, ako ho vynášala záchranná zdravotná služba, takže nie je fér, takto tu teraz tu podrážať svojich kolegov alebo ministrov.
A ďalšia vec, pán minister obrany už tu celá... včera presedel pol dňa. Mal dôležité rokovania s ministrom obrany Nemeckej republiky, pokiaľ ja viem, musel to zrušiť a viem, že čakal na to, kým zdravotná služba vybaví pána Beluského, postará sa oňho, a navrhol predsedovi Národnej rady, aby až potom pokračovalo normálne rokovanie po nejakej prestávke. To je všetko.
Skryt prepis