Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

3.11.2020 o 11:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

3.11.2020 11:10 - 11:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý najskôr stručne odôvodním.
Pozmeňujúci návrh pozostáva z 3 novelizačných bodov. Prvý bod je legislatívno-technická pripomienka. Druhým bodom sa navrhuje precizovať znenie § 55 ods. 3 a ods. 7 zákona z dôvodu, aby sa predišlo prípadným problémom v aplikačnej praxi, ktoré by mohli nastať pri výklade týchto ustanovení. Tretím bodom sa v záujme predchádzania problémov v aplikačnej praxi navrhuje precizovať znenie § 100ab.
V súvislosti s druhým novelizačným bodom môjho pozmeňujúceho návrhu odporúčam vyňať zo spoločnej správy výborov na osobitné hlasovanie bod 3, nakoľko môj pozmeňujúci návrh rieši problematiku precíznejšie. Rovnako navrhujem, aby sa osobitne hlasovalo o bode 2 môjho pozmeňujúceho návrhu.
Pán predsedajúci, v zmysle rokovacieho poriadku teraz pristúpim k doslovnému predneseniu legislatívneho znenia pozmeňujúceho návrhu:
1. V čl. I bode 3 v § 55 ods. 2 sa slová „prvej vety“ nahrádzajú slovami “odseku 1“.
2. V čl. I body 5 a 6 znejú:
5. V § 55 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Centrum pokračuje v poskytovaní starostlivosti podľa odseku 1, ak mladý dospelý podľa prvej vety nie je schopný z dôvodu svojho zdravotného postihnutia požiadať o pokračovanie v poskytovaní starostlivosti podľa odseku 1 a nemá súdom ustanoveného opatrovníka. Uzavretie písomnej dohody podľa odseku 2 sa až do ustanovenia opatrovníka súdom nevyžaduje.”
6. V § 55 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Mladému dospelému, ktorý si po uplynutí lehoty na podanie žiadosti podľa odseku 1 nedokáže zabezpečiť bývanie, môže centrum na základe písomnej dohody poskytovať starostlivosť pobytovou formou, najdlhšie však do 25 rokov veku mladého dospelého; dĺžka starostlivosti pobytovou formou nesmie presiahnuť 90 po sebe nasledujúcich dní v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.“
3. V čl. I bod 8 znie:
“8. Za § 100aa sa vkladá § 100ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 100ab Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Z výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku dieťaťa, na ktoré mu vznikol nárok pred 1. januárom 2021 a ktoré centrum prijalo po 31. decembri 2020,
a) sa úhrada podľa § 61 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2020 neurčuje,
b) tvorí centrum úspory podľa § 49 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2021.“
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:55 - 11:10 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Drahá snemovňa, milí kolegovia, kolegynky, chcem vám predložiť návrh zákona, ktorý vychádza z toho, čo sme sľúbili ľuďom pred voľbami. Možno si viacerí z vás pamätajú, keď sme ľuďom dali hlasovať v ankete „Rozhodni to!“, či sú za to, aby tehotné mamičky, budúce mamičky mohli od štvrtého mesiaca tehotenstva poberať tehotenský príspevok.
Tento zákon sa týka najmä toho, aby pracujúce matky mohli poberať tento príspevok tehotenský vo výške 200 euro, samozrejme, potom sa to bude následne v ďalších rokoch zvyšovať. Samozrejme, mysleli sme aj na študentky plnoleté na stredných školách takisto aj vysokoškoláčky, ktoré sú zahrnuté v sociálnom poistení, aby aj ony mohli mať to tehotenské štipendium. Taktiež v tom zákone myslíme na profesionálne vojačky, policajtky, kde im to bude v rámci ich daných zákonov umožnené.
Čiže v podstate v skratke, keď to tak zjednoduším, aby som nezdržiaval, jedná sa o novú dávku, tehotenský príspevok vo výške 200 euro pre pracujúce budúce mamičky.
Ja verím, že všetci, čo sme v tejto snemovni, s tým nebudeme mať problém a podporíme tento návrh zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:40 - 10:55 hod.

Šefčík Marek
Samozrejme, ďakujem. Podporujem predložený návrh zákona a k tomu stačí dodať len krátke – konečne. Pretože tento zákon alebo podobný zákon tu mešká 30 rokov, takže dodám ešte jednu vetu, ospravedlňujem sa všetkým politickým väzňom za to, že sme tak pomalí.
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:40 - 10:55 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy a páni, milí kolegovia, od pádu komunistického režimu už prešlo viac ako 30 rokov a my stále celý ten čas sa usilujeme o zmiernenie. Zmierniť krivdy, ktoré komunisti napáchali. Nezastavili sa ani pred porušovaním základných práv a slobôd vlastných občanov.
Komunisti internovali, mučili a väznili svojich otvorených kritikov a často aj úplne obyčajných ľudí. Napríklad najstaršia žijúca politická väzenkyňa Anna Kozáková bola v 50. rokoch odsúdená na 4 roky väzenia zato, že pred miestnym národným výborom v Zborove, okres Bardejov, protestovala spolu s ďalšími ženami proti zatknutiu miestneho kňaza eštebákmi.
Komunistom nestačilo obmedzovanie osobnej slobody. V prenasledovaní väzňov svedomia pokračovali aj po prepustení z policajných ciel, väzení či internačných kláštorov. Mnohým väzňom svedomia roky nedovolili nastúpiť do trvalého pracovného pomeru, ich deťom bránili v štúdiu, viacerým zobrali cestovné doklady.
Jeden z postihnutých je aj pán Jozef Kuciferec. Bol mučený a nespravodlivo odsúdený pre svoju vieru v Boha. Prešiel viacerými komunistickými väznicami a aj po prepustení zo žalára ho komunisti terorizovali. Nedovolili mu trvalo pracovať, mohol iba brigádovať, a tak úradom nemá ako zdokladovať až 12 rokov svojej práce. Samozrejme, to ovplyvnilo aj jeho dôchodok. Dôchodok Jozefa Kuciferca je 230 eur. Je to nespravodlivé, je to do neba volajúce.
Kvôli tejto nespravodlivosti predkladáme novelu zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Veteránom protikomunistického odboja navrhujeme zvýšiť príplatok za každý mesiac obmedzenia osobnej neslobody z dnešných 5 na 10 eur. Zároveň do zákona dopĺňame skupinu ľudí, na ktorú doteraz zákon nepamätal. Ľudí, ktorým komunisti obmedzili osobnú slobodu pred 70 rokmi. Rehoľníčky a rehoľníkov, ktorých internovali v sústreďovacích a tzv. kárnych kláštoroch.
Akciu „K“ schválilo predsedníctvo Komunistickej strany Československa vo februári v roku 1950. Prípravné práce na akciu „K“ boli koordinované popredným predstaviteľom KSS Gustávom Husákom. O polnoci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili príslušníci štátnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a ľudových milícií mužské kláštory v celom Československu. Rehoľníkov zadržali a nadránom autobusmi rozvážali do záchytných kláštorov, pričom ich rozdelili do troch skupín. Predstavených a tzv. najreakčnejších rehoľníkov sústredili v kárnom kláštore v Pezinku. Ostatných internovali v štyroch ďalších kláštoroch v Hronskom Beňadiku, Jasove, v Šaštíne a v Podolínci. Život v sústreďovacích táboroch nemal ďaleko od pobytu vo väzení. Napríklad v Podolínci, kde panoval najprísnejší režim, pribudli na okná mreže a kláštor obohnali ostnatým drôtom. Strážili ho ozbrojenci so psami a dohliadali naň strážcovia z leopoldovskej väznice.
Akciu „K“ nesprevádzalo len násilie, ale aj ničenie a rabovačky vzácnych rukopisov, obrazov, nábytku a obradných predmetov. Podľa dobových informácií dostali slovenskí eštebáci za tzv. vzorné vykonanie akcie „K“ na odmeny 800-tisíc československých korún, vtedajších za, sko... za, pardon, skonfiškovaných peňazí.
Po akcii „K“ nasledoval podobný zásah proti ženským reholiam, tzv. akcia „R“. Komunisti udreli na ženské kláštory v deň výročia SNP 29. augusta 1950. Do sústreďovacích kláštorov odviezli takmer 4 000 rádových sestier. V ďalšej etape to bolo 2 000 sestier prevedených do priemyslu.
Vážené dámy a páni, je čas napraviť aj tieto krivdy. Je čas vdať úctu a oceniť veteránov protikomunistického odboja. Je najvyšší čas na prijatie takejto právnej úpravy. Veteráni protikomunistického odboja, tí, ktorí ešte žijú, sú dnes starí ľudia. Každý mesiac je ich menej. Prosím, podporte tento návrh novely zákona kvôli nim. A prosím, podporte ho ako memento do budúcna, aby sa žiaden totalitný režim na Slovensku už nikdy nezopakoval. Aby sme už nikdy nemuseli naprávať krivdy po totalitách.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

3.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, predkladám spolu s ostatnými kolegami koaličnými návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 274/2007 o príplatku politickým väzňom v znení neskorších predpisov. Návrh zákona sa predkladá v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda zaviazala, že bude podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie, uctenie si pamiatky rovnako obetí fašistického aj komunistického režimu na Slovensku. Účelom predloženého návrhu zákona je uctiť si tých, ktorým komunistický režim upieral základné ľudské práva a nespravodlivo obmedzoval ich osobnú slobodu.
Do zákona preto navrhujeme doplniť skupinu obetí komunistického režimu, ktorých základné ľudské práva a slobody boli obmedzované na základe jediného kritéria, a to ich náboženského presvedčenia. Stovky rehoľníčok, rehoľníkov a kňazov boli v 50. rokoch dlhodobo internovaní v sústreďovacích táboroch, kláštoroch. K ich odškodneniu by prišlo symbolicky po 70. rokoch od akcií „K“ a „R“, ktorými chceli komunisti zlikvidovať ženské a mužské kláštory.
Obete komunistického režimu môžu byť vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí. Ich obeť nám všetkým pripomína, ako dôležité je, aby sme si vážili hodnoty demokracie a slobody.
Cieľom návrhu je priznať jednorazový príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja, ich vdovám, vdovcom a sirotám v symbolickej výške 1 989 eur. Zvýšiť veteránom protikomunistického odboja príplatok k dôchodku zo súčasných 5 eur na 10 eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody.
Rovnako dosiahnuť spravodlivosť aj pre tých, ktorí boli internovaní v centralizovaných kláštoroch počas akcií „K“ a „R“. Rovnako je zámerom vyzdvihnúť veteránov protikomunistického odboja, ich vdovy, vdovcov a siroty, ktorí boli rovnako vystavení perzekúciám. V ťažkých podmienkach často bojovali o holé prežitie svojich rodín a boli vystavení biede, politickému prenasledovaniu a sociálnemu vylúčeniu. Sú zdokumentované prípady ľudí, ktorí sa po návrate z dlho... dlh..., pardon, dlhodobého nespravodlivého komunistického väzenia nemohli vo svojej profesii uplatniť a pracovať mohli len v najmenej platených zamestnaniach. Ich aktuálny dôchodok je následkom tohto extrémne nízky.
Dnes je najvyšší čas na prijatie takejto právnej úpravy, keďže veteráni protikomunistického odboja aj z dôvodu podlomeného zdravia napríklad z nútených prác v uránových baniach sa dožívajú veľmi nízkeho veku a ich počet klesá každým mesiacom. Sedemdesiatpäť percent z nich má dnes viac ako 80 rokov a ich celkový počet nie je viac ako 2 500. Ak prejde návrh zákona, prvé vyplatenie by mohlo byť s januárovým dôchodkom.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu a hlásim sa ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 10:10 - 10:25 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja nebudem už veľa rozprávať. Ja len v podstate k tomu poviem toľko, že keby to bola naozaj tak horúca téma, ako páni, pán Raši a pán Pellegrini, na tlačovkách uvádzajú a bijú sa do sŕdc a postavia si tam svojich nejakých športovcov, tak asi zrejme by boli aj v tomto pléne teraz a nejak by reagovali a snažili by sa možno svojimi nejakými návrhmi pomôcť tomu. Ale naozaj to vnímam tak, že len vytĺkajú si svoje nejaké body a nič vlastne pre to nespravia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 10:10 - 10:25 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 10:10 - 10:25 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. (Zaznievanie gongu.) Karol, zhodnotil si to úplne detailne. Je smutné, že tu za SMER a HLAS sedí jedna osoba, ktorá mala faktickú poznámku, ktorá pochádza síce z kultúry a máme toho veľa podobného, ale... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Reagujte, prosím, na rečníka, pán poslanec.

Nemec, Richard, poslanec NR SR
Áno, chcem. Chcem reagovať nato, že aj toto plénum je na to, aby sme to tu vysvetlili, koľko šport mal peňazí. Ja netvrdím, že mu netreba pomáhať, treba mu pomáhať, lebo tá sociálna politika tu bola taká, že COVID nám ukázal len zrkadlo slovenského športu.
To, že máme 14 olympionikov na olympiáde, ktorí budúci rok, a potom ich klesne na 6 až 8, tak to je smutné. No, takže ďakujem, pekne si to zhodnotil.
A ešte taká krátka poznámka, tie zväzy mali rozviazané ruky a už dnes máme podklady na to, ktoré zväzy nerozdeľujú ani tých 15 % na tie deti, takže treba si na to dávať pozor na zväzoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 9:55 - 10:10 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, nemôžem sa ubrániť tomu, že pandémia COVID-19 je jediný opozičný nástroj, s ktorým vie opozícia ako-tak narábať, aby zavádzala verejnosť a využívala takto neľahkú situáciu vo svoj prospech. Žiaľ, šport nevynímajúc.
Zákon o fonde na podporu športu bol prijatý na základe poslaneckého návrhu poslancov SNS v druhej polovici roku 2019. Tento zákon neprešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, vykazuje mnoho nedostatkov najmä pri bežnej prevádzke fondu. Sociálna politika SMER-u, resp. teraz už aj HLAS-u nám tu zanechala na športovej infraštruktúre, ako môj kolega povedal, obrovský investičný dlh až 500 mil. eur. Len napríklad na školách na základe štatistiky z mája 2017 nemá svoju telocvičňu až 40 % škôl na Slovensku, a to sme v 21. storočí.
Preto považujem za dôležité, aby financie alokované vo fonde boli použité najmä na účel športovej infraštruktúry. Spomeniem niekoľko technických zmien – mení sa postavenie Správnej rady ako kolektívneho štatutárneho orgánu, upravujú sa aj pracovnoprávne vzťahy k fondu, možnosť odvolania členov Dozornej a Správnej rady navrhovateľom, doplnenie VÚC celkov medzi žiadateľov, čiastočné obmedzenie rozhodovania komisiami, ak budú vo výzve stanovené kritériá pre výpočet a už spomínané doplnenie účelu použitia prostriedkov – na infraštruktúru písmeno f) a na sanácie pod písmenom g). Ako som práve povedal, dopĺňame týmto pozmeňujúcim návrhom aj písmeno g), ktorý hovorí o možnom využití fondu na sanácie športu, a to najmä v mimoriadnej situácii, v núdzovom stave alebo vo výnimočnom stave.
Súhlasím aj s prezentovanou zmenou koncepcie fondu, aby boli peniaze použité na základe jasných a konečne aj systémových pravidiel na financovanie športových infraštruktúry. Žiaľ, pán Raši aj pán Pellegrini a spol zavádzajú na svojich tlačovkách aj športovú obec a zneužívajú športovcov pre svoje politické body. Nie je pravdou, že peniaze alokované vo fonde, hovoríme o 20 mil., v roku 2020 prepadnú. Fond nemá termín na to, aby musel použiť finančné prostriedky do konca roku 2020. A pamätajme si aj slová pána Pellegriniho, ktorý ako bývalý premiér sa v marci spolu s pani Sakovou vyjadril, zrejme na margo prichádzajúcej pandémie, že im je to jedno, nech si na to hľadajú peniaze sami.
A títo páni šafárili aj s financiami určenými na športovú infraštruktúru, ako sa im zachcelo. Nemusím pripomínať krytie niekoľko desiatok miliónového kšeftu a oligarchu Kmotríka na predražený futbalový štadión.
Navyše vyhádzali zo štátneho rozpočtu aj na športovú infraštruktúru nesystémovo 160 mil., a teda aj všetko zo športovej špajze. Opäť známy ťah tesne pred voľbami. Ešte to budú ťažké mesiace, ktoré budú likvidovať šport na Slovensku kvôli pandémii COVID-19. Športu treba jednoznačne pomôcť.
Chcel by som upresniť aj pár ďalších faktov, ktoré verejnosť až tak dopodrobna nepozná a zrejme na nich zabudli aj pán Raši a pán Pellegrini. Podľa príspevku uznanému športu, dostávajú športové zväzy od ministerstva školstva podľa spravodlivého kľúča ročne 57 mil, táto suma nebola v tomto roku krátená ani o jedno euro na rozdiel od iných rezortov. Zväzy potom majú povinnosť tieto peniaze rozdeliť napríklad na talentovaných športovcov 20 % alebo na športovú reprezentáciu 25 %, do klubov 15 % a tak ďalej.
Navyše novelou lex korona z 1. 6. tohto roka sa upravil zákon pre zväzy tak, aby sa nemuseli držať týchto percentuálnych delení. Takže dobrá správa pre šport je, že športové zväzy majú dnes na účtoch oveľa viac finančných prostriedkov, ako je to bežné.
Uvediem ešte príklad, tí, možno čo sa najviac ozývajú, sú aj hokejisti, hokejové kluby, ale hokej, lepšie povedané Slovenský zväz ľadového hokeja, je za prvé – vymanený zo spravodlivej súťaže už o spomínaný príspevok uznanému športu a dostáva spolu s futbalom fixnú sumu bez ohľadu na svoje výsledky práce. To tiež mimochodom odklepla minulá vláda.
Za druhé – z príspevku uznanému športu dostáva Zväz ľadového hokeja 9,2 mil. eur ročne. Takže vlastne do 31.10. už dostal, a to bolo pár dní dozadu, dostal 2,2 mil., do 31.12. dostane príspevok z nadvýťažkov z TIPOSU 700-tisíc. Do 31. 01. dostane ďalších 2,2 mil.
Za tretie – zväz má za sebou majstrovstvá sveta v hokeji 2019, kde zisk bol 6,9 mil. a je momentálne na účte jeho dcérskej spoločnosti Hockey event.
Po štvrté – v tomto roku uzatvorili so štátnou lotériovou spoločnosťou TIPOS na najvyššiu hokejovú súťaž exkluzívnu zmluvu na 6,5 mil. eur, a to na najbližšie tri roky.
Po piate – dostali aj výnimku na priebeh extra ligy v čase pandémie, žiaľ, ukazuje sa, že opatrenia epidemiológov sú absolútne oprávnené, lebo vidíme, že pomaly všetky družstvá majú problémy s COVID-om.
Na margo niektorých ďalších zväzov dostávame stále podnety za neefektívne narábanie s finančnými prostriedkami. My sa ich na to budeme pýtať, ako s nimi v tomto roku narábali, lebo kontrolórka športu pani Fisterová zrejme nekoná tak, ako by mala.
Vláda aj koaličný poslanci, moji kolegovia, určite robíme všetko pre to, aby športovým subjektom sme pomohli, čoho dôkazom je aj tento pozmeňujúci návrh. Konkrétne ďalšie formy pomoci pre šport pripravuje ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií. Tam treba hľadať kompetencie pomoci a ďalšie milióny eur pre šport, ako aj vo zväzoch jednotlivých športov.
Som rád, že týmto pozmeňujúcim návrhom sa bude môcť aj fond na podporu športu, ktorý inak bude mať k dispozícií v priebehu tohto a nasledujúceho roka sumu až 40 mil. a ešte ďalších 26,5 mil. na športovú infraštruktúru, zaoberať aj sanáciami dopadu pandémie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.11.2020 9:55 - 10:10 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z
22. septembra 2020 č. 292 sa uzniesla prerokovať návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/219 Z. z. (zákon č.310/2019 Z.z., pozn. red.) o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 223), v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 121 zo 14. októbra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 43 z 20. októbra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – gestorský výbor z 20. októbra 2020 č. 45. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Skončil som a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis