Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.11.2020 o 15:50 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

24.11.2020 15:50 - 15:53 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem pekne. Termín hlasovania bude dnes o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:50 - 15:51 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som sa aspoň krátko vyjadril k predloženému návrhu na vydanie vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, je určite vyvážene nastavený z hľadiska sadzieb a zohľadňuje tiež európsky trend znižovania rizík užívania jednotlivých druhov tabakových výrobkov a ich zdravotného dopadu na spotrebiteľa, ktoré spĺňajú bezdymové tabakové výrobky. Aj v Českej republike nedávno prijali obdobný návrh nastavenia sadzieb spotrebných daní na tabakové výrobky, aj keď rozdiel medzi cigaretami a bezdymovými tabakovými výrobkami je ešte výraznejší ako v tomto našom návrhu.
Zámerom návrhu zákona je transportovať do zákona o spotrebnej dani tabakové výrobky podľa smerníc Rady Európskej únie, ktorými sa ustaľuje všeobecný systém spotrebných daní.
V piatok 20. 11. na finančnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky odznel návrh na zvýšenie sadzieb na bezdymové tabakové výrobky. Naša koaličná dohoda bola prijatá a v pléne zaznelo od zástupcov všetkých strán, že návrh je nastavený rozumne a zohľadňuje aj zdravotné dopady.
Ďakujem za podporu tohto zákona. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

24.11.2020 15:46 - 15:50 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 258), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 403 zo 4. novembra 2020 pridelila tento návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet (uznesenie č. 126 zo dňa 19. novembra 2020), ústavnoprávny výbor (uznesenie č. 168 zo dňa 13. novembra 2020), výbor pre hospodárske záležitosti (uznesenie č. 103 zo dňa 23. novembra 2020), výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (uznesenie č. 62 zo dňa 18. novembra 2020).
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 19 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 134 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

24.11.2020 15:41 - 15:46 hod.

Ňarjaš Erik
Termín je na 17.00 dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 15:41 - 15:44 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (tlač 257), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 402 zo 4. novembra 2020 pridelila tento vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet (uznesenie č. 127 zo dňa 19. novembra 2020), ústavnoprávny výbor (uznesenie č. 169 zo dňa 13. novembra 2020), výbor pre hospodárske záležitosti (uznesenie č. 102 zo dňa 23. novembra 2020), výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (uznesenie č. 61 zo dňa 18. novembra 2020).
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 15 a 18 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 16 a 17 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 133 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:23 - 15:26 hod.

Kavecká Monika
Ďakujem veľmi pekne, termín hlasovania bude o sedemnástej dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:23 - 15:26 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení páni ministri, podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 o poisťovni a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia do dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277), vo výboroch.
Uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 24. novembra 2020. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému vládnemu návrhu zákona (tlač 277) vyjadrený v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade vládny návrh zákona (tlač 277) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Po prvé, spoločná správa obsahuje 15 pozmeňujúcich návrhov, súčasne výbor navrhol, aby sa hlasovalo po a) o bodoch 1 až 6, 8 až 14 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, po b) o bodoch 7 a 15 spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením číslo 63 z 24. novembra 2020, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:13 - 15:15 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem, po dohode hlasovať sa bude dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 14:11 - 14:14 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 275).
Uvedený vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 275), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 275) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 89 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 8, 10 až 20, 22 až 67, 69 až 72, 75 až 87 a bode 89 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Osobitne o bode 9 bez odporúčania gestorského výboru a po c) spoločne o bodoch 21, 68, 73, 74 a 88 s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 69 z 24. novembra 2020, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 14:09 - 14:11 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k navrhovanému zákonu (tlač 337). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis