Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 9:51 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 9:51 - 9:51 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ja musím povedať, že my s tými obedmi zadarmo v samospráve sme sa veľmi borili a neboli sme absolútne na to pripravení, samosprávy, a spôsobil to veľký chaos. A musím povedať, že ten efekt, ktorý bol, že časť tých detí si vôbec tieto obedy nevážilo, rodičia to neodhlasovali a došlo k plytvaniu.
Takže ten model, ktorý bude teraz nastavený, že sociálne slabšie deti budú chodiť na tie obedy, sa mi zdá veľmi vyhovujúci a daňový bonus pre tých, ktorí to, dokonca si myslím, že tí rodičia to privítajú.
Tak nehovorme o tom, že tie samosprávy toto tlieskali. Vy si neviete predstaviť, čo my sme s tým mali. Ani finančne, ani nijako sme neboli na to pripravení a bol to chaos vtedy, čo sme mali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 9:17 - 9:19 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 274).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 339 zo 21. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 274) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 8 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 8 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 77 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 9:06 - 9:08 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, milé poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 269).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 338 z 21. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh zákona (tlač 269) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 76 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 17:53 - 17:54 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 221). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národnej rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2020 17:43 - 17:48 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyne, kolegovia, predkladám ešte pozmeňujúci návrh. Ide o to, že tento antidopingový zákon sme urobili tak, aby sa dal dať do veľkej novely o zákone o športe, ktorý bude, ktorý bude na budúci rok novelizovaný, takže aby to bolo celé prepracované do detailov, takže ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý mi dovoľte, aby som prečítal.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o znení doplňujúcich niektorých zákonov v znení neskorých predpisov, parlamentná tlač č. 216.
1. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. V § 67 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripája slovo "alebo".
2. V čl. I bodu 7 § 88 ods. 1 úvodnej vete sa slová "v súlade s pravidlami Svetového antidopingového programu je" navrhujú sa slová „podľa pravidiel agentúry prijatých podľa § 87 ods. 1 je".
3. V čl. I bod 7 § 88 ods. 1 písm. g) sa slová "s akoukoľvek" nahrádzajú slovom „so".
4. V čl. I bode 7 § 88 ods. 1 písm. k) sa za slovo "dopingu" vkladá slovo "podľa písmena a) až j)".
5. V čl. I bode 7 § 88 ods. 2 sa za slová "zakazuje" sa dopĺňajú slová "počas súťaže alebo mimo nej, v súvislosti s účasťou športovca na súťaži".
6. V čl. I bod 7 § 90 ods. 1 písm. b) sa slová "ktoré majú" zahrňujú slovami "ktoré má".
7. V čl. I bode 7 § 91 ods. 4 písm. a) slovo "a" nahrádzame čiarkou.
8. V čl. I bode 7 § 92 ods. 2 sa slová "každá komisia" nahrádzajú slovom "komisia".
9. V čl. I bod 7 § 92 ods. 2 písm. d) sa slová "komisií" nahrádza slovom "komisie".
10. V čl. I bod 7 § 92 ods. 3 písm. d) sa slová "športových vied" nahrádzajú slovami "vied o telesnej kultúre".
11. V čl. I bod 7 § 92 ods. 3 písm. e) sa vypúšťa slovo "žiadnom".
12. V čl. I bod 7 § 92 ods. 13 sa slovo „upravuje" nahrádza slovami "upraví" a slovo "vydáva" sa nahrádza slovom "príjme".
13. V čl. I bode 7 § 93 ods. 1 sa končí, sa na konci pripájajú slová "v rozsahu podľa § 89 ods. 1 písm. e)".
14. V Čl. I bode 7 § 93 ods. 3 sa vypúšťajú slová "tohto odseku".
V súvislosti s podaním pozmeňujúceho návrhu žiadam vyňať bod 7 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 17:39 - 17:42 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. septembra 2020 č. 279 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom (tlač 216): Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona po lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko navrhovatelia požiadali listom č. CRD-1637-1/2020 z 13. októbra 2020 o odklad jeho prerokovania. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovanie o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 156 z 12. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020 a zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 19 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedenými v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - gestorský výbor - z 24. novembra 2020 č. 59.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

25.11.2020 17:35 - 17:37 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sme v druhom čítaní zákona o športe, kde dopĺňame antidopingový zákon, kde vyšiel nový kódex 2021, aby naši športovci sa mohli od budúceho roka zúčastňovať medzinárodných súťaží, aby naše federácie mohli vykonávať medzinárodné súťaže, takže my sme zaviazaný ako Slovenská republika tento zákon, tento kódex dodržiavať a vzťahuje sa to len na športovcov, takže vás poprosím o podporu tohto zákona. A do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2020 17:30 - 17:32 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Dobre, takže asi pred mesiacom sme oslovili pána ministra životného prostredia spolu s primátorkami a starostkami z nášho poslaneckého klubu o podporu samospráv v súvislosti so zavedením triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností. Som rád a podporujem návrh tohto zákona aj to, že ministerstvo životného prostredia vytvorilo finančný mechanizmus na podporu tých miest a obcí, ktoré budú mať zavedené uvedený zber. Ako vieme, zákon túto povinnosť ukladá mestám a obciam od nasledujúceho roku, pričom verím, že týmto zákonom zmiernime finančné dopady pre rozpočty samospráv. Ak aj príde k nejakým nedorozumeniam alebo k nejakým veciam, ktoré spomínal môj predrečník, tak verím, že takéto veci sa odstránia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:27 - 17:29 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj napriek tomu, že príspevok pána kolegu Kuffu bol taký populistický a možno ako z hľadiska, možno starostky sa mi to dobre počúvalo, ale musíme sa pozrieť realite do očí.
Obce čaká obdobie náročných príprav a zvýšené náklady na spustenie triedeného zberu. Dostali od štátu polročné prechodné obdobie, keď inšpekcia životného prostredia nebude udeľovať pokuty, ale len upozornenia. Za túto dobu musia stihnúť zabezpečiť samotný zber kuchynského odpadu a rozhodnúť sa, ako sa s ním bude nakladať.
Zariadenia na spracovanie chýbajú najmä na strednom a východnom Slovensku. Ich dostupnosť je pre samosprávy kľúčová, preto vítam aktivitu pána ministra Jána Budaja a prísľub, že ministerstvo životného prostredia pripraví dotačný systém ministerstva životného prostredia a v rámci Environmentálneho fondu si budú môcť obce po splnení podmienok v oblasti triedeného odpadu požiadať dotáciu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 16:55 - 16:57 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu (zaznenie gongu) uvedeného zákona... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Páni poslanci, prosím kľud v sále a počúvajme.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Môžem aj kričať. Tlač 327. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis