Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.12.2022 o 17:54 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 17:54 - 17:54 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z. a zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z„ zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z. a zákona č. 421/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293ftb sa vkladá § 293ftc, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 293ftc
Prechodné ustanovenie účinné od 31. decembra 2022
Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je
a) jednorazové peňažné plnenie určené na stabilizáciu zamestnanca, ak
1. je poskytnuté zamestnávateľom, ktorý je
1a. poskytovateľ sociálnej služby, zamestnancovi ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určenom rozhodnutím vlády,
1b. subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancovi ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určenom rozhodnutím vlády, a
2. náklady na poskytnutie tohto jednorazového peňažného plnenia sú zamestnávateľovi podľa prvého bodu uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca 2023,
b) príspevok podľa osobitného predpisu.138 .".
Poznámka pod čiarou k odkazu 138 znie:
„138) § 102at zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.".".
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Tento článok nadobúda účinnosť 31. decembra 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.

2. Čl. V sa dopĺňa bodom 15., ktorý znie:
„15. Za § 102as sa vkladá § 102at, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102at
Prechodné ustanovenia účinné od 31. decembra 2022
(1) Ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, zdravotníckemu pracovníkovi podľa § 27 ods. 1 písm. c) až v) a ods. 2 patrí stabilizačný príspevok vo výške 5 000 eur, ak
a) jeho pracovný pomer u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) začal do 22. novembra 2022 a vykonáva zdravotnícke povolanie v tomto zdravotníckom zariadení,
b) mu neplynie výpovedná doba,
c) uzatvoril do 19. decembra 2022 dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým schválila finančné prostriedky na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku, a
d) zaviaže sa zotrvať v pracovnom pomere u toho istého poskytovateľa v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) po dobu troch rokov od uzatvorenia dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku.
(2) Ak je zdravotnícky pracovník v pracovnom pomere u poskytovateľa podľa odseku 1 písm. a) na kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas, patrí mu stabilizačný príspevok v alikvotnej čiastke v rozsahu jeho pracovného úväzku.
(3) Stabilizačný príspevok vyplatí zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľ do 31. januára 2023.
(4) Do doby zotrvania zdravotníckeho pracovníka v pracovnom pomere podľa odseku 1 sa nezapočítava doba
a) trvania dlhodobej pracovnej neschopnosti a ošetrovania člena rodiny, ak presiahnu dobu 45 dní úhrnne,
b) materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, c
c) neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby.
(5) Zdravotnícky pracovník je povinný vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku za podmienok ustanovených v dohode o poskytnutí stabilizačného príspevku.".".

3. V čl. VI sa za 57. bod vkladá nový 58. bod, ktorý vrátane nadpisu znie:
„58. Za § 38ezd sa vkladá § 38eze, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38eze
Prechodné ustanovenie účinné od 31. decembra 2022
Za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) sa nepovažuje
a) stabilizačný príspevok, (77)
b) jednorazové peňažné plnenie určené na stabilizáciu zamestnanca, ak
1. je poskytnuté zamestnávateľom, ktorý je
1a. poskytovateľ sociálnej služby, zamestnancovi ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určenom rozhodnutím vlády,
1b. subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancovi ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určenom rozhodnutím vlády, a
2. náklady na poskytnutie tohto jednorazového peňažného plnenia sú zamestnávateľovi podľa prvého bodu uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca 2023.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie:
,,(77)
§ 102at zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.".".
Nasledujúci bod sa primerane preznačí.
Tento bod nadobúda účinnosť od 31. decembra 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.

4. V čl. VI 58. bode sa slová „§ 38ezb" nahrádzajú slovami „§ 38eze" a slová „§ 38ezc" sa nahrádzajú slovami „§ 38ezf".
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 17:39 - 17:39 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Ja som sa prihlásil do písomnej rozpravy, aby som podal pozmeňujúci návrh, k tomuto zákonu a je to pozmeňujúci návrh Anny Záborskej a Mareka Šefčíka. Krátko iba odôvodním, pretože ten pozmeňujúci návrh budem ho tu čítať je dosť dlhý. Ide o stabilizačný príspevok, ktorý bol schválený pre zdravotníckych pracovníkov a ten chceme očistiť od odvodov, zdravotné a sociálne odvody, aby tam neboli. Takže preto potrebujeme podať takýto pozmeňovák. K jednotlivým bodom sú tu aj odôvodnenia napísané, tak môžem to prečítať predtým ako budem čítať samotný pozmeňovák. V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 762/2022 sa navrhuje, aby jednorazový príspevok na stabilizáciu zamestnanca ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vlády u zamestnávateľa, ktorý je poskytovateľ sociálnej služby alebo ktorý je subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, nebol vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poisteného na sociálne poistenie. Jednorazový príspevok na stabilizáciu zamestnanca nie je vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie v prípade, ak náklady na jeho poskytnutie sú zamestnávateľovi uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca 2023. Ďalej sa navrhuje, aby stabilizačný príspevok podľa zákona
č. 578/2004 Z. z. vyplatený do 31. januára 2023 nebol vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie. Ešte k ďalšiemu bodu odôvodnenie. Z dôvodu nedostatku zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, na základe pokračujúceho trendu poklesu záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií zo strany študentov, odchodu zdravotníckych pracovníkov zo systému zdravotníctva, prípadne ich presunov do iných štátov, kedy je ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmä v ústavných zdravotníckych zariadeniach, prípadne zníženie kvality jej poskytovania sa vkladá a upravuje inštitút stabilizačného príspevku.
K ďalšiemu bodu. Stabilizačný príspevok vyplatený do 31. januára 2023 sa nepovažuje za zárobkovú činnosť pre účely platenia zdravotného odvodu, t. j. zo stabilizačného príspevku vyplateného zamestnávateľom zdravotníckemu pracovníkovi definovanému v osobitnom zákone sa neplatí zdravotné poistenie ani za zamestnanca a ani za zamestnávateľa. Súčasne sa v súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 762/2022 navrhuje, aby sa jednorazový príspevok na stabilizáciu zamestnanca ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vlády u zamestnávateľa, ktorý je poskytovateľ sociálnej služby alebo ktorý je subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, nepovažoval za zárobkovú činnosť pre účely platenia zdravotného odvodu.
No ak štvrtému bodu to už je len legislatívno-technická úprava. Takže prečítal som všetky odôvodnenia k jednotlivým bodom. Aby som dodržal legislatívny proces, ktorý je potrebné dodržať, tak teraz prečítam samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Záborskej a Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217).
1. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie: „Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z.,....
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.12.2022 17:39 - 17:39 hod.

Krajčí Marek
Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa chcel opýtať aj keď neviem, že či mám koho, že aká by bola výška platby za poistencov štátu do verejného zdravotného poistenia, ak by prešiel pozmeňujúci návrh Janky Bittó Cigánikovej a o aké navýšenie rozpočtu verejného zdravotného poistenia by išlo v porovnaní so súčasným návrhom štátneho rozpočtu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.12.2022 16:39 - 16:39 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ako poverený spravodajca výboru predkladám informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1217a, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor súhlasil s návrhom zákona a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predloženého návrhu zákona, tlač 1217a, nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 177 z 9. decembra 2022 ma určil podľa § 80 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu výborov na prerokovanie návrhu zákona v Národne rade Slovenskej republiky a za náhradníčku bola určená pani poslankyňa Anna Záborská v prípade neúčasti spravodajcu. Keďže nebola schválená spoločná správa gestorského výboru, predkladám v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku informáciu o výsledkoch rokovania výborov a budem predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:39 - 16:39 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia, podľa ktorých sa dodávateľ zaviaže neprijať vyhlásenie podľa § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Za porušenie týchto ustanovení musí byť zmluvne dohodnutá sankcia pre tretiu stranu, najlepšie vo výške 100 % z istiny pohľadávky.
V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa zapracovať vyššie uvedené ustanovenia do zmlúv s tretími stranami by malo nasledovať odvolanie štatutára zdravotníckeho zariadenia s okamžitou platnosťou a s uvedením osobnej zodpovednosti, najlepšie vo výške niekoľkonásobku mesačného platu.
Tu sa jedná o to, že mnohé tie pohľadávky sa následne, vlastne sú postupované tretím stranám, a to najmä jednej finančnej skupine, ktorá ich skupuje s určitým diskontom istiny a potom následne ich úročí veľmi vysokými sadzbami a potom vlastne takéto, takéto sumy vymáha. Je pre nás úplne zjavné, že na tomto neustálom zadlžovaní štátnych nemocníc sa vlastne vytvára ešte takýto, by som povedal, sekundárny biznis práve na týchto pohľadávkach, na ktoré štát ďalej dopláca a tie úroky sú veľmi vysoké, v minulosti boli aj vyššie, v súčasnosti sú okolo 9 %. Viete si predstaviť, v súčasnosti na príslušenstve takéhoto typu sa odhaduje, že je dlžná suma okolo 80 miliónov eur, teda ide o veľmi veľké peniaze.
Toto, tieto návrhy, ktoré som teraz prečítal, by mali zabrániť tomu, aby došlo k postupovaniu týchto pohľadávok práve na takéto, by som povedal, finančné domy, ktoré sa takýmto spôsobom obchodujú na, na insolventnosti nemocníc. Samozrejmé, že riešenia môžu byť aj oveľa lepšie. Jedna z takých možností je, je tieto pohľadávky lepšie ešte v lehote splatnosti, pokiaľ zdravotnícke zariadenie je insolventné, riešiť štátnym, štátnym nejakým veriteľom, ktorý by ich skupoval, aby zamedzoval takémuto biznisu, na ktorom sa, takémuto biznisu, na ktorom sa priživujú potom určití finančníci.
Dobre, z mojej strany, z mojej strany tu sú takéto pripomienky, ktoré, pán minister, navrhujem, aby sa nimi ministerstvo zdravotníctva zaoberalo a aby sa potom následne to oddlženie na základe toho materiálu, ktorý ste nám tu predložili, aj realizovalo a teda verím, že to bude pre vás prospešné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:24 - 16:24 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi sa krátko vyjadriť k predloženému materiálu. Oddlžovanie nemocníc to je jeden nekonečný príbeh, ktorý žiaľ nám slovenské zdravotníctvo generuje už teda nemali čas, bolo ich už niekoľko, vždycky sa každá vláda, ktorá takéto oddlženie realizuje vrátane tej našej zaručuje za to, že už to bude jedno z posledných, keď si nedokáže povedať, že posledné oddlženie takýmto spôsobom sa dialo aj to ešte za mojej éry a momentálne vlastne dochádza k druhej tranži prostriedkov, ktorej sa v tej prvej tranži, o ktorej nebol teda záujem pomocou nich oddlžiť sa, je to vo výške viac ako 258 miliónov euro a dovoľte mi k tomu podotknúť zopár informácií, ktoré, ktoré si myslím, že by mali aj na tomto mieste odznieť.
Po prvé by som chcel povedať, že my sme sa vtedy a potom následne aj s Európskou komisiou sa rokovalo, dokonca mám pocit, že boli na to uvoľnené finančné prostriedky, aby sa pripravil a zaradil do legislatívneho procesu materiál na umožnenie centrálneho riadenia nemocníc. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ktorá by dokázala výrazným spôsobom zefektívniť riadenie štátnych nemocníc, oni by mali byť určite riadené ako sieť a samozrejme bolo by veľmi dôležité zriadiť aj nezávislý útvar, ktorý bude mať v gescii centrálne riadenie týchto štátnych nemocníc, tam je samozrejme dôležité aj centrálne obstarávať tovary a služby, to všetko by mohlo výrazným spôsobom zlepšiť manažment týchto koncových štátnych nemocníc. Samozrejme najväčším problémom zostáva zle nastavený spôsob uhrádzania zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, ten je nastavený systémom takzvaných prospektívnych rozpočtov napriek tomu, že sú známe, že sú známe už aj mnohé údaje na základe zbierania DRG údajov, takisto Case Mixi jednotlivých nemocníc napriek tomu tá cenotvorba neodzrkadľuje tieto údaje, v uplynulých rokoch bola to najmä Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá, ktorá uhrádzala týmto nemocniciam vyššie platby ako uhrádzali súkromné poisťovne, napriek tomu samozrejme tieto nemocnice sa neustále zadlžujú, pretože tá cenotvorba nie je dobre nastavená.
Takže to som rád, že sa aj v memorande ministerstvo zdravotníctva zaviazalo, že tento platobný mechanizmus DRG sa takým spôsobom budúci rok rozbehne, že by sa dal potom zaviesť a mal by oveľa spravodlivejšie odzrkadľovať ohodnotenie a teda platby poisťovní týmto koncovým štátnym nemocniciam. Je tu však samozrejme ešte ďalšia otázka, ktorú, ktorú mám ja a v podstate aj náš poslanecký klub a tu sme rozoberali na takom neformálnom stretnutí na výbore, kde sme sa zhodli na tom na začiatku, že oddlžovať sa budú pohľadávky výlučne vo výške istiny. A toto je samozrejme niečo, s čím súhlasíme, hlavne pri takýchto, pri takomto limitovanom množstve finančných prostriedkov, nakoľko tie nemocnice aj keď dojde k úplne úspešnej relokácií tejto sumy na účty veriteľov, tak ďalej budú mať minimálne ďalších 700 miliónov eur vysoký dlh, takže toto je veľmi správny postup, avšak táto povinnosť sa podľa všetkého netýka článku 10, kde hovoríme o rizikových záväzkoch a je to bod 5, hovorí sa tam o pohľadávkach, ktoré spĺňajú kritérium z titulu veku a rizika spojeného s kapitalizáciou istiny a príslušenstva a v tomto bode my teda navrhujeme, aby pri rokovaní o poskytnutie zľavy z príslušenstva, ktorú bude rokovať podľa všetkého zdravotnícke zariadenie, teda nemocnica a ich štatutári, by mal poskytovateľ na rokovanie s veriteľom prizvať aj zástupcu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a zástupcu Ministerstva financií Slovenskej republiky. Mal by byť realizovaný zápis z rokovania s veriteľom, musí poskytovateľ zverejniť na svojom webovom sídle tento zápis a v prípade, že rokovania s veriteľom o poskytnutí zľavy z príslušenstva nebudú úspešné na úrovni poskytovateľa, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky by až potom malo pristúpiť ku konsolidácii pohľadávok a zriadiť komisiu, ktorá bude rokovať s veriteľom za štát. Predmetná komisia by mala byť zložená zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a úradu vlády. Zápisy z rokovaní by mali byť zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby tento proces bol transparentný a bola zabezpečená taká tá transparentnosť pri rokovaní o poskytnutí zľavy z príslušenstva.
Takisto navrhujeme, aby poskytovateľ sa v mandátnej zmluve na zabezpečenie oddlženia zaviazal pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k už uzatvoreným zmluvám dohodnúť a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia, ktorými bude zakázané postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Za porušenie týchto ustanovení musí byť zmluvne dohodnutá sankcia pre tretiu stranu. Naše odporučenie je aspoň vo výške 80 alebo 100 percent z istiny pohľadávky. Poskytovateľ by sa v mandátnej zmluve na zabezpečenie oddlženia zaviazal pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k už uzatvoreným zmluvám dohodnúť a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia podľa ktorých sa dodávateľ zaviaže neprijať vyhlásenie podľa § 303 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Za porušenie týchto ustanovení musí byť zmluvne dohodnutá sankcia pre tretiu stranu, najlepšie vo výške 100 percent z istiny pohľadávky ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:24 - 16:24 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1392 z 5. decembra 2022 pridelil Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 757 zo dňa 2. decembra 2020 na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení na prerokovanie: výboru pre financie a rozpočet a výboru pre zdravotníctvo, ktorého zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre financie a rozpočet prerokoval predložený návrh, súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 757 zo dňa 2. decembra 2020 na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nerokoval o návrhu, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor o návrhu správy o výsledku prerokovania Návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 757 zo dňa 2. decembra 2020 na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení, čo je tlač 1333, vo výboroch nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Keďže nebola schválená správa gestorského výboru, predkladám v súlade s § 80 ods. 1 a 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informáciu o výsledkoch rokovania výborov a predložím návrh na ďalší postup. Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:24 - 16:24 hod.

Šíbl Jaromír
Zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:09 - 16:09 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ja len, páni kolegovia, čo teda oprávnene si robíte starosti o osud LPM Ulič. Chcel by som vám len pripomenúť, že ak ste pozorne sledovali vlastne, že čo sme vlastne schválili, či už teda s tesnou väčšinou alebo inou väčšinou pri tej reforme národných parkov, tak delimitácia na území národného parku Poloniny s výnimkou chránených území s najvyšším stupňom ochrany ešte neprebehla. Čiže je veľmi pravdepodobné, pokiaľ nebudete lokalizovať tie problémy presne, tak mám za to, že ide o pozemky, ktoré stále má v správe LPM Ulič a teda celkom iný rezort, rezort pôdohospodárstva. Čiže až po schválení zonácie na celom území národného parku štátne pozemky sa dostanú pod správu Správy národného parku. Čiže vaša kritika je možno z časti oprávnená, ale uplatňujete ju na nesprávnom mieste, na nesprávnom rezorte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 15:54 - 15:54 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Odznelo tu veľa pozoruhodných príspevkov v tejto diskusii. Ja by som sa len stručne vyjadril k časti príspevku pána poslanca Suju, ktorý sa dotýkal ťažby dreva v Národnom parku Veľká Fatra, konkrétne v okolí Liptovských Revúc. Pán poslanec, toto územie tiež, trúfam si povedať, celkom dobre poznám. Ja si na vás veľmi cením a je mi to sympatické, že stále sa snažíte zvyšovať si svoje odborné vzdelanie v tejto oblasti, čo sa týka lesov a ochrany prírody. A chcel by som vás povzbudiť, aby ste v tom pokračovali aj naďalej. Lebo som tam cítil isté medzery.
Vystúpenie, ktoré ste v tejto časti predviedli, tú zvyšnú časť nebudem komentovať, no pri všetkej úcte pristalo by niekomu, kto je skôr laikom v tejto oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody ako vám, čo sa snažíte prepracovať na nejakú odbornú úroveň, aspoň tak som to zaregistroval. Čiže boli sme tu takto skoro presne pred rokom, kde sme sa tu škriepili o tom, či bude reforma národných parkov alebo nebude. Nakoniec vieme ako to dopadlo, tesne to prešlo. A vtedy jeden z vašich, nie len vašich samozrejme, aj ostatných oponentov tejto reformy bolo to, že zakážeme, ochranári zakážu všetku ťažbu v národných parkoch, keď sa im dostanú pod kontrolu a zruinujú tak slovenský vidiek. Teraz prešiel, prešiel rok a ste úplne argumentačne na opačnej strane. Čiže máte obavu, máte pocit a obviňujete ochranárov z rezortu životného prostredia a zo Správy národného parku a kadejakých iných, že ťažia príliš veľa. Pritom v skutočnosti z toho, čo ste povedali, neuviedli ste argumenty ani pre jednu, ani pre druhú alternatívu. Čiže a to ponúkam teraz vám osobne verejne a všetkým vašim priaznivcom a informátorom a známym a kolegov z regiónov, ktorí si sťažujú, či už na intenzitu ťažby, rozsah ťažby, lokalizáciu ťažby alebo spôsob, akým je táto ťažba dreva vykonávaná, pokiaľ ide o národné parky, ktoré sú pod právomocou Správ národných parkov. Tu by som len v súvislosti s Veľkou Fatrou uviedol, že ako iste viete, pod Správou národného parku Veľká Fatra sú len tie územia, ktoré sa dostali pod Správu národného parku v rámci delimitácie. A to boli chránené územia s vyššími stupňami ochrany. Čiže prakticky všetko prírodné rezervácie, plus niektoré parcely, ktoré sčasti zasahovali do týchto prírodných rezervácií. Čiže zvyšné územie Národného parku Veľká Fatra a aj ostatných národných parkov, ktoré ešte nemajú schválenú zonáciu je samozrejmé aj naďalej pod správou Lesov Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o štátne lesy v prípade neštátnych vlastníkov naďalej ich spravujú títo neštátni vlastníci.
No a pokiaľ by sme sa chceli seriózne a odborne a bez zbytočných či už úprimných alebo hraných emócií rozprávať o tom, že či ťažba, v tom ktorom území a je to jedno, či je to národný park, prírodná rezervácia, chránená krajinná oblasť alebo voľná krajina tzv. s prvým stupňom ochrany. Bavme sa najprv o tom, či táto ťažba prebehla v súlade so zákonom. Ako iste viete z hľadiska lesného zákona rozhodujú, rozhodujúcim dokumentom je tzv. program starostlivosti o les. V minulosti sa to volalo lesný hospodársky plán. V prípade úmyselnej ťažby, v prípade náhodnej ťažby čiže ľudovo tzv. kalamity, tam takisto musia byť dodržané určité procesy, nebudem ich tu všetky menovať, aby sa dalo povedať, že táto náhodná ťažba je v súlade so zákonom.
Zamiešali ste do toho aj zonáciu. Takže ak máte konkrétne výhrady k návrhu zonácie či už, ktorý bol predložený či už Národného parku Veľká Fatra, predložené boli aj ďalšie dva národné parky Slovenský kras a Poloniny. Máte možnosť ich uplatniť, samozrejme, v riadnom pripomienkovom konaní. Ale samozrejme, keďže ste poslanec, tak máte aj mnohé, mnohé ďalšie možnosti. Ale bavme sa naozaj, keď si budete tie vaše pripomienky, návrhy uplatňovať, bavme sa naozaj, že spravte zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa a povedzte alebo napíšte v tej pripomienke, že táto konkrétna jednotka priestorového rozdelenia lesa by podľa vášho odborného názoru nemala byť v zóne A, ale v zóne C alebo naopak. Nemala by byť v zóne C, ale v zóne A alebo B. A sadnime si za stôl a preberme tie vecné argumenty. A nebudem vás, a to vám môžem ako sľúbiť sám za seba, ale predpokladám, že niečo podobné by aj kolegovia vám povedali, nebudeme vás nijako diskriminovať, pokiaľ tie argumenty budú vecné. Ten návrh, čo išiel. Všetci rátajú s tým, odborníci, ktorí ho vypracovali, že relevantné pripomienky sa budú zohľadňovať. A pokiaľ ste sledovali posledné návrhy zonácií ako sa vyvíjal, napríklad príbeh zonácie Národného parku Muranská Planina, tak si môžte overiť, že to, čo išlo v prvom kole do procesu, ten prvý návrh, a to, čo sa nakoniec schválilo boli pomerne diametrálne odlišné veci. Ale nakoniec sme naozaj našli riešenie, že trúfam si povedať, že všetci boli spokojní. Takže toľko len. Ďakujem.
Skryt prepis