Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 11:50 hod.

Erik Ňarjaš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:50 - 11:50 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená kolegynka Záborská, úprimne, ja som pragmatik a mám rád fakty. V prvej fáze tvojej novely zákona som bol na pochybách, pretože sa nepovažujem ani za liberála, ani za konzervatívca, som niekde v strede, dá sa povedať, kresťan so zdravým rozumom. A žiaden extrém neuznávam. A už vôbec neuznávam zásah do slobody akéhokoľvek človeka.
Po tvojom predložení pozmeňujúceho návrhu, ktorý si opravila, ako napr. v bode dobrovoľný druhý posudok odborníka, podotýkam, dobrovoľný, nie povinný, ako to bolo v pôvodnom návrhu, či zvýšenie finančného stimulu matkám, nevidím dôvod, prečo by som za tento zákon nezahlasoval, keďže aktuálny stav, status quo je len doplnený o zlepšenie situácie nerozhodnutým matkám a žiadnu navyše slobodu ženám neberie.
Vidím ale veľkú dôležitosť intuitívne interpretovať tento tvoj pozmenený návrh zákona aj verejnosti, aby verejnosť mala správne, a nie skreslené informácie, a tým eliminovať polarizovanie spoločnosti.
Ďakujem, Anka, za kompromis v podobe tvojho pozmeňujúceho návrhu zákona o ochrane života a považujem tento návrh zákona za správny. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:46 - 11:48 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Anička, ako som vravel viackrát, ja si ťa naozaj ako ženu, ako poslankyňu, ako političku dlhoročnú, ktorá má bohaté skúsenosti, veľmi vážim a chcem oceniť tvoj opäť distingvovaný, veľmi diplomatický prejav, ktorý je plný faktov, a nie nejakých zbytočných emócií, ako tu mnohí poslanci aj z iných koaličných strán teda majú potrebu ukazovať. Skutočne tento návrh zákona, alebo ako aj samotný pozmeňovák, on nezakazuje a presne, ako sa zmienila teraz aj moja predrečníčka pani Pleštinská, nech sa tu zbytočne na povrch neukazujú tie zbytočné liberálne dohady a, a, a invektívy, pretože tento zákon nezakazuje, my nikomu nedržíme, žiadnej matke ruky, nemá ich zviazané, samozrejme, je to na rozhodnutí každej matky, ale tento návrh zákona podporuje a umožňuje rôzne opatrenia, ktoré dokážu pomôcť pri ochrane nevinného života, čiže nezakazuje, navrhuje opatrenia, ktoré sú, opakujem, veľmi efektívne a pre pomoc nevinného dieťaťa.
A čo sa týka tých príbehov, o ktorých si sa zmienila, dovoľ, opakujem, ja ako dlhoročný sociálny pracovník, ktorý má viac-menej ako 12-ročnú bohatú skúsenosť, tak práve s klientmi, ktoré sú zraniteľné, a hovoríme o..., teda o ženách, sú zraniteľné, tak potrebovali tú pomoc, ja, vďakabohu, chcem im poďakovať aj takto z diaľky, že sa rozhodli si to dieťa nechať a neísť na potrat, pretože aj mnohé domováčky išli na ten potrat a do dnešného dňa majú psychické poruchy, a na to sa ako keby častokrát zabúdalo.
Čiže, Anička, oceňujem to aj ja a vyzývam aj všetkých iných poslancov aj z iných koaličných strán a z opozície, aj z takej SaS-ky, aby podporili tento návrh a čítali s porozumením a nerobili si z tohto sra..., z návrhu zákona srandu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:45 - 11:46 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Snahou tohto návrhu zákona nie je bojovať proti interrupciám, cieľom tejto navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. To je veľký rozdiel. Je to veľké nedorozumenie. Je to nezmyselný mediálny boj voči nepriateľovi, ktorý neexistuje. Tento zákon interrupcie nezakazuje. Niektorí kolegovia vtiahli do boja proti tomuto zákonu nevedomé ženy, ktoré si návrh zákona neprečítali a jeho obsah nepoznajú.
Chcem sa poďakovať kolegyni Anke Záborskej za tento návrh zákona aj za jej vystúpenie v rozprave. Chcem jej vyjadriť aj svoj rešpekt za úsilie v boji za život nenarodených detí, v boji proti invektívam, rovnako aj za ústretovosť voči iným názorom v našom klube a hľadanie kompromisu v podaní kompromisného pozmeňovacieho návrhu.
Chcem sa poďakovať neziskovým organizáciám, ktoré bojujú za život a pomohli narodiť sa viac ako 300 deťom. Nesmú ostať sami, ale musí im pomôcť aj štát. Moja myseľ letí k divadlu Na pasáži v Banskej Bystrici, ku výnimočným hercom, ktorým mamy dovolili narodiť sa.
Zákon musí dať zreteľ nielen na právo matky rozhodnúť sa pre potrat, ale aj právo bezbrannému dieťaťu narodiť sa. Mnohé ženy hovoria, že keby sa dal vrátiť čas, nikdy by sa pre potrat nerozhodli. Aj z týchto dôvodov považujem tento zákona na ochranu matky pred postpotratovým syndrómom za prelomový.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.9.2020 11:26 - 11:44 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
115.
11. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Suma príspevku pri narodení dieťaťa
(1) Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
a) 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 400 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 429,86 eur.
b) 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 100 eur a suma druhej časti príspevku...“ (ruch v sále) „pri narodení dieťaťa je 51,86 eur.
(2) Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku...“ (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, zavrite dvere vzadu na gremiálnej miestnosti.

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
... odseku „1 písm. b) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.
(3) Ak sa narodilo dieťa s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 sa zvyšuje o 3 170,14 eur; na účely § 3 ods. 1 prvej vety sa takto zvyšuje druhá časť príspevku pri narodení dieťaťa.“
12. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane predpisov (pozn. red.: správne „vrátane nadpisov“) znejú:
㤠4a
Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1, ktorá spĺňa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, má nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa dieťa narodilo s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 4b
Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa
Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je 3 170,14 eur.“
13. V § 5 ods. 1 a 3 a § 8 ods. 3 celom texte sa slová „§ 1 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 4“.
14. § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí
(1) Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.
(2) Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.“
15. Nadpis § 8 znie:
„Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
16. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú
a) meno a priezvisko; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza,
b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené; u počatého nenarodeného dieťaťa sa uvádza trvanie tehotenstva počítané ako gestačný vek v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie,
c) adresa trvalého pobytu; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza.“
17. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak matka dieťaťa žiada o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, priloží k žiadosti lekárske potvrdenie preukazujúce, že tehotenstvo presiahlo 24 týždňov.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.18.
Nadpis § 8 (pozn. red.: správne „§ 9“) znie:
„Výplata príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí“.
19. V § 9 ods. 1 sa za slová „vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“ a slová „dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí“ sa nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
20. V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Ak matka dieťaťa do narodenia dieťaťa nepožiadala o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, úrad jej po narodení dieťaťa a preukázaní splnenia podmienok nároku na tento príspevok vyplatí na základe jednej žiadosti prvú aj druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa súčasne.“
21. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí osobitnému príjemcovi, ak
a) sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo
c) oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.“
22. V § 9 ods. 5 sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
23. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Ak oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí určí úrad.“
24. V § 9 ods. 9 prvá veta znie:
„Ak úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, úrad doplatí rozdiel do sumy, na ktorú oprávnenej osobe vznikol nárok.“ A v druhej vete sa za slová „príspevku pri narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
25. V § 9 ods. 1 (pozn. red.: správne: ods. „10“) sa za slová „príspevok pri narodení dieťaťa dvakrát vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“ (2-krát) a za slová „príspevku pri narodení dieťaťa“ (2-krát) sa vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“ (2-krát).
26. Nadpis § 10 znie:
„Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
27. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
28. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povinnosť vrátiť prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa.
Matka dieťaťa je povinná vrátiť vyplatenú prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa počaté nenarodené dieťa nenarodilo v dôsledku umelého ukončenia tehotenstva.“
29. V § 11 ods. 1 písm. a) v prvom bode a § 12 sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
30. V § 11 ods. 1 písm. a) v treťom bode a písm. b) sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
31. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ťažké zdravotné poškodenie dieťaťa alebo ťažké genetické poškodenie dieťaťa posudzuje podľa osobitného predpisu 11) úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby na základe žiadosti oprávnenej osoby.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
„11) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
32. § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“
33. § 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné spolupracovať s úradom a bezplatne poskytovať informácie potrebné na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.“
34. § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Úprava súm príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Sumu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením.“
35. Za § 16 sa vkladajú § 16a a 16b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠16a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021.
Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2020, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2020.
§ 16b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2021, nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevzniká.“
Čl. VIII nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
14. pozmeňovací návrh.
14. Za čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení takto a dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
d) právnických osôb, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve podľa osobitného predpisu.2)
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Článok IX. nadobúda účinnosť 1. novembra 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Ďakujem, pán predseda, aj vám, ctená snemovňa za trpezlivosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.9.2020 11:25 - 11:26 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:23 - 11:23 hod.

Kozelová Monika
Pán predsedajúci, tiež som nesúhlasila a bola by som rada, aby nabudúce sa naozaj nechalo hlasovať a počúvalo sa, lebo nie všetci súhlasili. To je jedna vec.
A druhá vec, ja som svoju varešku, ktorá bola nová, dostala, a niekde mi zmizla, tak by som ju poprosila naspäť. (Ruch v sále.)
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:23 - 11:23 hod.

Jílek Rastislav
Pán predsedajúci, chcem vás poprosiť, aby ste upozornili všetkých poslancov, aby v priebehu celej schôdze mali rúškom prekrytý nos aj ústa. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:20 - 11:20 hod.

Čekovský Kristián
To sú návrhy toto.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nech sa páči.

Čekovský, Kristián, poslanec NR SR
Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, Mali sme mať výbor o 12.00 hod. a musíme ho presunúť na 12.30 hod., takže chcem poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby sa zúčastnili potom výboru, ktorý sa začne o 12.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:40 - 10:55 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154).
Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona sa dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 2 § 6b odsek 3 znie:
„Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2. Pred odoslaním hlásenia podľa prvej vety lekár musí zistiť splnenie všetkých podmienok na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva podľa tohto zákona a osobitného predpisu. Lekár je povinný odoslať hlásenie podľa prvej vety bezodkladne po zistení splnenia všetkých podmienok na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva podľa tohto zákona a osobitného predpisu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie: „Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.“
2. V čl. I sa vypúšťa bod 3.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 bode 4 § 6b ods. 5 písmeno b) znie:
„b) informácie o materskom, rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa.“
4. V čl. 1 bode 6 § 6c ods. 2 písmeno b) znie:
„b) informácie o materskom, rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa.“
5. Čl. 1 sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
8. Za § 50 sa vkladá § 51, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 51 Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z.,
2. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia,
3. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 418/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Po šieste 6. pozmeňovací návrh:
6. V čl. II bode 1 § 1 ods. 2 sa slovo „plodu“ nahrádza slovami „ľudského života už pred narodením, na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva“.
7. V čl. II bod 3 znie:
3. V § 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Žena má právo požiadať o druhú nezávislú lekársku správu od lekára z iného zdravotníckeho zariadenia. Lekár je povinný ženu o tejto možnosti písomne informovať. Lekár, ktorého žena písomne požiadala o umelé ukončenie tehotenstva (§ 7), poskytuje žene súčinnosť pri zabezpečení vyšetrení, ktoré preukazujú dôvody podľa prvej vety. V prípade, ak lekár plodu diagnostikoval vrodenú vývinovú chybu korigovateľnú prenatálne, má lekár povinnosť písomne ženu informovať o možnosti vyšetrenia v centre maternofetálnej medicíny s cieľom potvrdenia diagnózy a k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti prenatálne a po narodení dieťaťa.“
8. V čl. II sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 12a Spoločné ustanovenie“ (ruch v sále zaznievanie gongu)
„Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „umelé prerušenie tehotenstva“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „umelé ukončenie tehotenstva" v príslušnom tvare.“
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje. (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.)
9. V čl. II bod 6 znie:
6. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 13a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020
Pri žiadostiach o umelé ukončenie tehotenstva, ktoré boli podané do 31. októbra 2020, sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2020.“
10. V čl. III § 7b vrátane nadpisu znie:
„§ 7b Reklama umelého ukončenia tehotenstva
Zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva 13b), služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.“
11. V čl. V text za úvodnou vetou znie:
V prílohe č. 4 v časti „Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania“ v ods. 11 sa za slová „sú povolené“ vkladá čiarka a slová „okrem reklamy na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva, služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva“. (Neutíchajúci ruch v sále.)
12. Čl. VI nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
13. Čl. VIII znie:
Čl. VIII
Článok č. 383/2013 Z. z. (pozn. red.: správne „Zákon č. 383/2013 Z. z.“) o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová „dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí" nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku na viac súčasne narodených detí“.
2. V § 1 ods. 2 sa za slová „nevyhnutných potrieb“ dopĺňajú slová „tehotnej ženy a“.
3. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s narodením dieťaťa s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4. V § 2 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
5. V § 2 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. matke dieťaťa nevznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“
6. Príspevok (pozn. red.: správne „Nadpis“) druhej časti znie:
„PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA, PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVOK NA VIAC SÚČASNE NARODENÝCH DETÍ“. (Neutíchajúci ruch v sále.)
7. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Matka dieťaťa má nárok na prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a jej tehotenstvo presiahlo 24 týždňov, a na druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo.“ (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.) „Otec dieťaťa má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo.“
8. V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „pre dieťa“ dopĺňajú slová „po jeho narodení“.
9. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) na dieťa, ktorého matka nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa alebo iná dávka toho istého druhu v krajine trvalého pobytu matky.“ (Neutíchajúci ruch v sále.)
10. V § 3 ods. 4 sa slová „podľa § 2 ods. 1 písm. a), ak“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) tretieho bodu, ak matka dieťaťa“.
11. § 4 vrátane nadpisu znie:
„§ 4 Suma príspevku pri narodení dieťaťa
(1) Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
a) 829 eur 86 centov, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 400 eur... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prepáčte, na koľko strán máte ešte ten pozmeňujúci návrh?

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
Sedem asi.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Tak ak je všeobecný súhlas, navrhujem, aby sme to teraz prerušili kvôli hlasovaniu a potom by ste pokračovali. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne. (Zaznievanie gongu a krátka pauza.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:40 - 10:55 hod.

Záborská Anna
Pán predseda, pozmeňovací návrh môžem hneď predniesť?
Skryt prepis