Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.3.2023 o 16:03 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2023 16:03 - 16:05 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov, pod tlačou 1352a, druhé čítanie.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1966 z 1. februára 2023 pridelila vládny návrh zákona pod tlačou 1352 na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru,
výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote, okrem Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý nebol uznášaniaschopný.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 706 z 9. marca 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 223 z 13. marca 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, uvedený pod tlačou vyjadrených v týchto uzneseniach, uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Lukáša Kyselicu vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov k vládnemu návrhu zákona bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 231 na svojej 101. schôdzi.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2023 16:01 - 16:01 hod.

Hus Igor
Hlasovať o tomto návrhu budeme dnes o 17-tej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2023 15:57 - 16:00 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte aby som ako spravodajca predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1351a).
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1965 z 1. februára 2023 pridelila vládny návrh zákona (tlač 1351) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý nebol uznášaniaschopný.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbor pre financie a rozpočet neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
Výbor pre sociálne veci o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 222 z 13. marca 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v časti III. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 1351) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade, aby predmetný návrh zákona bol schválený v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Igora Husa vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 1351a) bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 230 na svojej 101. schôdzi.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 14:55 - 14:56 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu vo výboroch. Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určil Ústavnoprávny výbor ako aj lehotu na prerokovanie uvedeného návrhu vo výboroch.
Ústavnoprávny výbor návrh na vyslovenie súhlasu prerokoval a odporúčal Národnej rade vysloviť súhlas s dodatkovým protokolom a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu na vyslovenie súhlasu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Predseda Ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu. Pán predsedajúci, otvorte prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2023 14:44 - 14:45 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023. Zo znenia návrhu zákona je zrejmí účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.3.2023 14:40 - 14:41 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
vymazať rámček
===== ... pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023. Zo znenia zákona je zrejmí účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.3.2023 14:40 - 14:41 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
vymazať rámček
===== ... pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023. Zo znenia zákona je zrejmí účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.3.2023 14:39 - 14:39 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 14:12 - 14:13 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, predsedajúci, kolegyne, kolegovia, k vládnemu návrhu zákona, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokoval, s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 28. apríla 2023.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhovaným gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.3.2023 11:38 - 11:45 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, teším sa z tohto záujmu. Počas prerokovania tohto zákona zatiaľ nikdy nebol takýto počet poslancov v parlamente, tak teším sa, že aspoň teraz ste tu ostali a chcete si vypočuť záverečné slovo. Ide o zákon o správnych poplatkoch, čiže poplatkoch pri registrácii áut, pre tých, ktorí tu neboli doteraz, a, samozrejme, je to veľmi dôležitá téma, možno zopakujem len tak veľmi krátko, že je to zákon, ktorý sa zmenil, ale, poprosím vás, kolegovia, ak chcete diskutovať na iné témy, tak tam je bufet, kde majú dobrú kávu, aj dobrú minerálku... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni demokrati, poprosím vás, skúste diskutovať inde, rušíte.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Naozaj, aby sme vás nevyrušovali náhodou tuto takýmito prízemnými témami ako registračné poplatky na autá.
Takže, aby som to zopakoval, v decembri sa strane SaS podarilo vložiť do zákona o dani z osobitnej stavby, čiže zamýšľaného zdaňovania Eustream-u vlastne nepriamu novelu zákona o správnych poplatkoch, kde sa úplne zmenili tieto registračné poplatky z nôh na hlavu alebo z hlavy na nohy. To je, záleží od uhla pohľadu asi, alebo zatiaľ sa platia najväčšie poplatky na nové autá a najnižšie na staršie autá. A SaS-ka to zaviedla úplne naopak, čiže najnižšie poplatky na nové autá a najvyššie na staré autá. Keďže som videl, že hrozí katastrofa v podobe hnevu ľudu, najmä teda na vidieku, kde tie staršie autá sú nevyhnutnou súčasťou života a dopravy
===== 40.
...a v podstate cesty za prácou, tak som pripravil novelu, v ktorej toto vlastne tak zmierňujeme tým, čo je v pôvodnej novele, v pôvodnom znení, a to zľavou 70 % na autá, pri ktorých sa nemení evidenčné číslo vozidla. Neskôr sme zistili, že to bude asi dosť ťažko realizovateľné, keďže pre mnohých občanov je pomerne ťažké počítať percentá a spôsobilo by to veľmi veľa rôznych verzií tých poplatkov. Už teraz vlastne tých veľa možností veľmi zdržuje na dopravných inšpektorátoch, toto by možno zdržovalo ešte viac, čiže sme vlastne po dvoch mesiacoch takých rokovaní a spolupráce vymysleli iné riešenie. Po prvé, sme výrazne prepracovali a zjednodušili tú tabuľku výpočtu, zlúčili diesel a benzín, znížili ju na podstatne menej riadkov, upravili sme tie koeficienty výpočtu podľa noriem a takisto som navrhol zníženie toho poplatku na maximálne 120 eur pri autách starších ako 20 rokov pri ktorých sa nemení evidenčné číslo vozidla. Takže toľko len také zhrnutie. Možno ešte jedna dôležitá vec. Takisto sme sa dohodli na odložení účinnosti tohto zákona až od 1. 1. ´24. Čiže vlastne to, čo v podstate SaS presadila, by neplatilo od 1. 4., ale tie zmenené podmienky by platili až od 1. 1. ´24. Samozrejme, to aj pomôže polícii nastaviť si tie systémy, pretože už teraz majú pomerne veľký problém stihnúť tieto termíny.
Medzitým sa tam objavilo viacero pozmeňovákov. Aj tu vlastne boli dva prednesené. Takže ja ako predkladateľ odporúčam teda podporiť to riešenie, ktoré vzniklo spoločnou dohodou aj s ministerstvom financií, ktoré nezaťaží štátny rozpočet. Bude to maximálne desať miliónov eur ročne, aj to od v podstate až budúceho roka. Čiže to riešenie je prijať pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe, prijať môj pozmeňujúci návrh, ktorý teda znižuje alebo mení tú zľavu na maximálne, alebo znižuje ten poplatok na maximálne 120 eur pri autách starších ako 20 rokov. Toto je to riešenie, ktoré odporúčam. Za tieto pozmeňujúce návrhy a za spoločnú správu odporúčam hlasovať za a pri pozmeňujúcom návrhu Maroša Viskupiča odporúčam sa zdržať alebo hlasovať proti, už nechám na vás.
A také moje úplne zhrnutie. Žiaľ, to, čo navrhuje Maroš Viskupič, je populizmus. Nejde tam o bežných ľudí, ide o bohatých ľudí, ktorí si kupujú luxusné autá. Pretože práve tým hrozí naozaj tie vysoké poplatky pri autách, ktoré majú vysoké výkony, ktoré sú mladšie ako 20 rokov. Bežný človek si nekúpi auto, ktoré má výkon 200 kW, ktoré má desať rokov, pretože to auto stojí zvyčajne 10 – 15-tisíc a na to bežný človek zvyčajne nemá. Bežný človek si kúpi, keď už má tých 10 – 15-tisíc, tak si kúpi päťročné auto s výkonom, dajme tomu, 100 kW, pretože mu úplne bežne postačuje. Takže to je to, čo rieši Maroš, podľa môjho názoru vlastne svojich voličov, bohatých ľudí, ktorí majú na luxusné autá.
Druhá vec. Veľmi dôležitá je posunutie tej platnosti na 1. 1. ´24, pretože tá tabuľka, ktorú SaS presadila, je naozaj zlá, je to nebezpečné riešenie. Oni na to sami prišli, práve preto sme to začali riešiť a práve preto aj oni súhlasia s tým, že to treba zmeniť. A to riešenie pre bežných ľudí, ktoré ja navrhujem, je to zníženie poplatku pre autá nad 20 rokov na maximálne 120 eur, ak sa nemení evidenčné číslo. To je, to je životná situácia, ktorá pokrýva osemdesiat, deväťdesiat percent prípadov tých bežných ľudí. Samozrejme, nájdu sa aj prípady, keď ten človek si to auto chce doviezť alebo si tú značku chce zmeniť. Okej, ak je to jeho rozhodnutie, potom bude musieť akceptovať ten poplatok, ktorý tam je a zaplatiť ho. Ak to nebude chcieť, tak jednoducho musí nájsť také riešenie, na ktoré bude mať. Čiže to je len toľko za mňa a odporúčam to riešenie, ktoré som spomínal.
Ďakujem.
Skryt prepis