Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.11.2022 o 11:40 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

8.11.2022 11:40 - 11:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte k pánovi poslancovi Ficovi by som chcel povedať, že pokiaľ sa bavíme o energiách, tak poďme zrušiť aj Green Deal, pretože ten extrémnym spôsobom navyšuje cenu elektrickej energie v Európe, poďme sa baviť o zrušení emisných povoleniek a tým pádom by sme sa mohli dostať na takú cenu, ktorá by bola úplne prijateľná pre všetkých, pretože tieto liberálno-progresívne hlúposti, ktoré, ktorými platíme extrémne ceny, by sme fakt mohli sa ísť na to pozrieť, že čo s tým ďalej.
Ale tento pozmeňujúci návrh, ktorý chcem predložiť, je o niečom úplne inom. Hovorí o tom, že my sme prikázali bankám viesť transparentné účty, a to dokonca aj takým bankám, ktoré transparentné účty, resp. účty pre klientov nevedú, a týmto pozmeňujúcim návrhom tieto banky z tejto povinnosti oslobodíme. Čiže by som prešiel k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1122.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. Nový článok II
Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 634/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č.659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z, zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016, zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 2011/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27g ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nevedie platobné účty spotrebiteľom"."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Nový čl. II nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do doterajšieho čl. II pri vyhotovovaní čistopisu vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Bol tam podaný pozmeňovák, ktorý sme stiahli, však to bolo kvôli tomu hlasovaniu, a predkladáme nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Ide o to, že z dôvodu právnej istoty a jednoznačnosti právnej úpravy sa navrhuje doplnenie prechodného ustanovenia, ktorým sa potvrdí okamžité uplatňovanie novej právnej úpravy konania vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj v konaniach začatých predo dňom účinnosti novej právnej úpravy, a s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje čo najskorší možný termín účinnosti zákona.
Takže teraz ho prečítam. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu a Milana Vetráka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Dominika Drdula, Miloša Svrčeka, Anny Remiášovej a Jána Kerekrétiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1189).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
„9. Za § 493c sa vkladá § 493d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠493d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa použijú predpisy účinné odo dňa účinnosti tohto zákona."."
2. V čl. II sa slová „15. novembra 2022" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Vladimíry Marcinkovej, Mariána Viskupiča, Vladimíra Ledeckého a Michala Luciaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1154) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1630 z 27. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti.
Zároveň určila výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 593 zo 14. októbra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 350 zo 17. októbra 2022. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 358 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

8.11.2022 9:25 - 9:25 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tiež len tak v stručnosti chcem poďakovať Janke Žitňanskej. Chcem poďakovať aj za ústretovosť pracovníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, takisto ministerstva financií aj ostatným kolegom. Som presvedčená, že je to aspoň krok naozaj pre tisícky ľudí, ktorí sa obetujú, starajú sa o svojich príbuzných doma, a odstraňujeme naozaj tú diskrimináciu, tú nespravodlivosť.
A ja si myslím, že je naozaj dobré, ak nastavíme také podmienky, aby ľudia mohli doopatrovávať svojich blízkych v prostredí domova, ktoré je pre tých ľudí naozaj také najhumánnejšie, najprirodzenejšie. Utužuje to aj rodinné vzťahy. Na neposlednom mieste to šetrí verejné financie a myslím si, že naozaj toto je dobrý krok dobrým smerom, podobne ako aj tie predošlé zákony, a som veľmi rada, že som mohla spolupredkladať a že som ich mohla aj spravodajcovať, a som presvedčená teda, že tieto návrhy získajú podporu celej snemovne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľ mi poďakovať sa ti ako jednému zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona za takúto iniciatívu. Tiež ju považujem za veľmi dobrú a správnu, a preto veľmi rád podporím daný či už pozmeňujúci návrh, alebo návrh ako celok. A považujem za dobré a správne, že robíme to, čo sa v danom čase dá, tak ako sa to dá s ohľadom na verejné financie, ale aj s ohľadom na ten cieľ pomôcť konkrétnej skupine, ktorá naozaj tú pomoc potrebuje, čo je nesporné, a odstraňujeme týmto spôsobom naozaj zjavnú nespravodlivosť a robíme systém menej demotivačný.
Pre mňa je veľmi dôležité, aby bola sociálna pomoc a podpora v štáte nastavená spôsobom, ktorý nerobí poberanie sociálnych dávok pohodlnejšie než zapojenie sa do nejakého bežného spoločenského a pracovného života, a nastavovanie takého systému, ktorý netrestá za to, že sa človek nasta... zaradil, pardon, do pracovného alebo spoločenského života. No a preto vnímam tento návrh ako krok správnym smerom.
Samozrejme, vždy sa dá viac. Budem rád súčinný, aby sme to posunuli ešte ďalej, ale nateraz vnímam veľmi pozitívne a kladne, že sa nám podarilo takéto niečo vyrokovať a že to za chvíľku bude realitou. A týmto chcem tiež poprosiť všetkých kolegov o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.11.2022 8:55 - 8:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 1146).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1592 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1146) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 232 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem na základe dohody troch poslaneckých klubov (OĽANO, SME RODINA a SMER – SD) nasledovné, nasledovné úpravy. Čiže najprv by sme preložili dve hlasovania, jednak o tlači 1117, to je pán poslanec Karahuta a miestne kvóty, aby sa vedelo teda, čo to je. A ďalšie hlasovanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, to je tlač 1040. Tieto dve hlasovania by sme presunuli na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. A potom by sme na najbližšiu riadnu schôdzu, teda tú ďalšiu, Národnej rady Slovenskej republiky presunuli aj nasledovné parlamentné tlače, teda legislatívne návrhy, jednak tlač 1095, to je pán poslanec Čepček, daň z príjmov, potom tlač 1161, to je pani Zemanová, emisné kvóty, potom tlač 1163, to je poslanecký návrh, pani poslankyňa Hajšelová a pán poslanec Svrček, predčasné voľby, potom tlač 1158, to je pán poslanec Čepček, voľná nedeľa, a teda toto sú tie tlače, ktoré by sa presunuli na najbližšiu riadnu schôdzu parlamentu.
A ešte jedna úprava, že by sme o tlači, teda o návrhu na odvolanie pani predsedníčky výboru pre zdravotníctvo hlasovali až na úplný záver všetkých hlasovaní, ktoré teraz budeme mať. Čiže tieto úpravy sú v procedurálnom návrhu mojom.
Skryt prepis
 

27.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

27.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja poviem len toľko, že ďakujem pánovi poslancovi Potockému za jeho pozmeňujúci návrh. Samozrejme, že sme o ňom diskutovali už v posledných dňoch a myslím si, že je to vylepšenie tejto novely zákona. Takže odporúčam hlasovať zaň.
A ešte raz veľmi pekne ďakujem za podporu tohto, tejto novely zákona a myslím si, že prinesie úžitok, či už dnešnej opozícii, alebo dnešnej koalícii. Vieme, že môže sa to hocikedy vymeniť, ako už to býva v politickom živote, a myslím si, že je dôležité, že občania tejto krajiny budú môcť mať lepší prístup k informáciám o jej fungovaní.
Takže ďakujem za podporu.
Skryt prepis