Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.11.2022 o 18:09 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

10.11.2022 18:09 - 18:09 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Dovoľte, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, aby som vás informovala o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktoré sa konalo 10. novembra 2022.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 91 hlasovacích lístkov. Teda na hlasovaní bolo prítomných 91 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nula poslancov, z 91 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 0 neplatných.
Z 91 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Jany Bittó Cigánikovej z funkcie predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo hlasovalo za 67 poslancov, proti 22 poslancov, zdržali sa 2 poslanci. Na odvolanie predsedníčky výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola Jana Bittó Cigániková odvolaná z funkcie predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Overovatelia poverujú svojho člena Zitu Pleštinskú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Zita Pleštinská
Hlasovanie o tomto bode bude o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Zita Pleštinská
zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 9:55 - 9:55 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petícií občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1283) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady slo, spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1838 z 9. novembra 2022 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 626 z 9. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením číslo 177 z 10. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
S uznesením výborov Národnej rady uvedeným pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboroch Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 178 dňa 10. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.11.2022 14:55 - 14:55 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dovoľte, aby som predniesla spravodajskú správu.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022, tlač 1283.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konania k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby určené výbor predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 8:55 - 8:55 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som prečítala informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1282).
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1338 z 25. októbra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1282) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 66. schôdzi dňa 09. novembra 2022. Výbor svojim uznesením č. 176 z 09. novembra 2022 súhlasil s návrhom vlády na skrátené ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 18:25 - 18:26 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážený pán navrhovateľ, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1233. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som Györgyovi poďakovať za jeho vystúpenie a môžem povedať toľko, že našej obce sa to tiež týka, pretože bolo tam trikrát vysťahovanie vlastne obyvateľstva. Mala predtým nejak 1 700 obyvateľov, dneska už je to len do tisíc, ale našťastie Chmeľničania utekali, aby zostali, čiže vlastne zostali a zachovali, zachovala sa demografia, tí občania, ktorí vlastne teraz žijú a hovoria nemeckým, teda chmeľnickým nárečím. Takže myslím si, že v rámci tolerancie treba vyjadriť vlastne aj nejaký takýto súhlas pre ľudí, ktorí trpeli, aby dneska už zostali a vlastne žili na Slovensku a pracovali a tvorili pre blaho slovenského národa a, samozrejme, nemeckého národa alebo teda nemeckej menšiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Zita Pleštinská
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som vyzdvihnúť nielen tento zákon, ale aj tento pozmeňujúci návrh jednoducho z toho dôvodu, že sama som študovala v zahraniční a viem, aké je dôležité, aby aj pre našich zahraničných študentov existovali takéto komunity našich krajanov v zahraničí. Takže je to veľmi dôležitý zákon a veľmi silno ho podporujem.
Skryt prepis
 

20.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Zita Pleštinská
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán navrhovateľ, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, tiež by som chcela podporiť tento pozmeňujúci návrh, ktorý sme s kolegyňou pripravili. Vieme, že doteraz rezervný fond si starostovia a primátori vytvárali na investície, nemohol sa však použiť na bežné výdavky. Vieme, aká je zložitá situácia v samospráve, takže myslím si, že kolegovia pochopia a tento pozmeňujúci návrh podporia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis