Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 11:34 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 11:34 - 11:35 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tiež by som sa chcela poďakovať pani Miriam Šutekovej za jej podnet. Aj tu vychádza z toho, že parlament, v parlamente sedia ľudia, ktorí majú skúsenosti s praktickým naplnením zákona, či sú to už starostovia, primátori, alebo poslanci mestských zastupiteľstiev a obecných zastupiteľstiev.
Toto nie je prvá snaha, lebo tá prvá snaha bola ešte v predchádzajúcom období, keď do § 88 stavebného zákona sa dostala, dostal aj odsek, že to bude riešiť asociácia, a tým pádom vlastne to bolo veľmi zložité, pretože ja sama som sa do toho procesu zapojila, asociácia ma vyzvala a potom ten celý proces bol veľmi náročný. Takže skutočne vítam, že sa tam zjednodušia procesy aj pre pracovníkov stavebných úradov.
Bude otázka ešte odvolacieho konania. Tam bude možno tá kooperácia so štátom, pretože odvolacie orgány môžu tento, tento proces nejakým spôsobom zahatať. Takže pokiaľ stavebník súhlasí s odstránením stavby, nie je problém, až potom, keď prichádzajú do toho ostatné procesy. Takže treba sa na to pozrieť a v kooperácii s, alebo v spolupráci so štátnou správou tieto problémy ešte vyriešiť v zákone.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 10:40 - 10:42 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som sa vo svojom vystúpení vôbec nebránila výkonu rozhodnutia odstránenia vlastne tohto smogu. Ja len hovorím, že v súčasnosti je tá situácia taká, že hlavne naplnenie § 88, to je dodatočné povolenie stavieb a vlastne odstránenie stavieb, je takou, ako vážnym problémom vlastne toho starostu, ktorý žije možno s tými podnikateľmi, ktorí majú tie svoje bilbordy v území, v území alebo katastri tej-ktorej obci.
Vítam niektoré kroky, ktoré hovoria o určení tej doby, lebo väčšinou tieto bilbordy, tieto reklamné stavby boli povoľované na dobu neurčitú. Čiže tam ešte bude možno otázka aj boja toho starostu, ktorý ich vlastne napĺňa, tento prenesený výkon štátnej správy, s podnikateľmi, ktorí vlastne žijú na, alebo v tom katastri obcí. Takže skutočne tie kroky sú veľmi dobré a, samozrejme, budú pomáhať k odstráneniu tohto smogu, ktorý nás trápi všetkých. Ale ten výkon rozhodnutia bude veľmi, veľmi náročný, pretože každý starosta, ktorý vydá rozhodnutie o odstránení stavby, sa dostáva možno do konfliktu. Ani nie tak, by som povedala, že korupcia alebo protekcia, ale samotný akt vlastne výkonu rozhodnutia na odstránenie stavby je veľmi problematický.
Ja za svoju éru, keď som pracovala na stavebnom úrade, tak určite boli nelegálne stavby, ktoré sme chceli odstrániť, ale dopracovať sa k tomu kroku, aby sa stavba odstránila, ani neviem, či vôbec takýto vý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2021 10:29 - 10:34 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán navrhovateľ, milé kolegyne, kolegovia, už ste vo svojich príspevkoch takmer všetko povedali, čo som aj chcela vo svojom príspevku povedať. Možno aj pani Sulanová hovorila, že dávame obciam a mestám právomoci; nie, ony ich už majú.
Tento návrh zákona mení a dopĺňa zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Podotýkam, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, ktorý vykonávajú mestá, obce prostredníctvom stavebných úradov. V minulosti ju vykonávala špecializovaná štátna správa, ktorá bola v gescii ministerstva životného prostredia. Ja som v tomto období 15 rokov bola vedúca stavebného úradu v Starej Ľubovni, som profesný architekt. V súčasnosti je štátna správa v oblasti životného prostredia v kompetencii okresných úradov a územné plánovanie a stavebný poriadok je prenesený výkon štátnej správy, ktorý bol prenesený na obce a mestá.
Samozrejme, máme 2 930 možno, neviem presne, obcí a miest, ktoré vykonávajú túto právomoc. Malé obce sú združené do spoločných stavebných úradov a, samozrejme, každý starosta nedokáže povedzme tak profesne vykonávať túto právomoc, preto je možno dôležité sa do budúcna možno zaoberať otázkou originálnych funkcií a v podstate prenesený výkon štátnej správy, ktoré obce vykonávajú, a možno pozrieť sa na nejaké zdieľané služby, ktoré by aj za malé vlastne obce mohli túto kompetenciu vykonávať.
Zákon 50/1976 Zb. platí už takmer 45 rokov. Bol niekoľkokrát novelizovaný. Mám vedomosť, že je novela alebo nový zákon vlastne pripravený už na ministerstve životného prostre... ministerstve dopravy a je vlastne aj pripomienkovaný, pravdepodobne ako kolega povedal, pán podpredseda Holý pripravuje novú verziu. Ale ja by som povedala, najväčší problém, ako pán predkladateľ vlastne povedal, čo táto novela prináša, zjednodušuje ten proces, ktorý už niekoľkokrát bol snahou vlastne novely vytvoriť. Najväčší problém však vidím vo výkone štátneho stavebného dohľadu, ktoré, ktorý malé obce nie sú schopné vykonávať, a rovnako aj § 88 stavebného zákona, ktorý hovorí o odstraňovaní a dodatočnom povoľovaní stavieb. Tento stav stavebných úradov je živnou pôdou pre tých, ktorí v oblasti reklamných stavieb nechcú dodržiavať pravidlá.
Čiže na jednej strane ten, tá naša snaha pripraviť nové pravidlá alebo zjednodušiť ten celý proces odstraňovania smogu a týchto bilbordov vítam, na druhej strane sa treba pozrieť, ako obce a mestá dokážu túto kompetenciu vykonávať tak, ako by si možno aj skupina navrhovateľov v Národnej rade predstavovala.
Ja verím, že pán podpredseda Holý pripraví nový stavebný zákon, ktorý tak dlho očakávame, a aj vlastne táto problematika, ktorá vlastne sa zaoberá hlavne výkonom štátneho stavebného dohľadu, bude naplnená. Takže vítam tento návrh, obávam sa, že vlastne mestá to dokážu možno spraviť, ale malé obce budú mať aj v tejto kompetencii problém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.1.2021 10:11 - 10:13 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán navrhovateľ, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 390). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu, do ktorej sa tiež hlásim ako spravodajkyňa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 18:23 - 18:24 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Táto téma je paradigmou v oblasti značiek automobilov aj u nás na Slovensku. Možno sa treba v rámci benchmarku pozrieť aj do iných štátov, ako to tam funguje. Občania túto zmenu veľmi vítajú, pretože ušetrí čas aj peniaze a, samozrejme, aj naše životné prostredie. Určite treba odstrániť, prípadne minimalizovať všetky administratívne a byrokratické postupy pri prihlasovaní značiek aj automobilov.
Ďakujem pánovi kolegovi Viskupičovi, za veľmi jasné zdôvodnenie návrhu. A možno tak otázka, Marián. Chcela by som sa ťa spýtať, v čom bol problém, že v minulosti nebola ochota prijať tento návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 17:55 - 17:57 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Môžem zareagovať. Ono niekedy sú také situácie veď úplne nevyhnutné, že vlastne do obci ide napríklad autobus. Dneska mi hlásili, že bola dopravná nehoda, lebo bolo vlastne veľa tých automobilov zaparkovaných, čiže je niekedy situácia a to je zas vlastne to rokovanie s tými predstaviteľmi miest a obcí, ktorí vlastne povedia tú špecifickú svoju situáciu, ktorá sa možno prenesie do zákona 369. V prípade, že to nebude možné, tak ako povedal pán navrhovateľ, tak možno bude treba sa pozrieť na celú 369 a niektoré tie veci, ja by som sa vrátila, možno úpravu chodníkov cez cestný zákon, ktorý vlastne novelizoval a dal túto kompetenciu mestám a obciam, takže to bude určite v rokovaní.
Ako ťažko je povedať, každá obec a každé mesto je špecifické, má svoju parkovaciu politiku. A myslím si, že to rokovanie vlastne s predstaviteľmi ZMOS-u aj Únie miest vlastne prinesie určite nejaké riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetky mestá a obce. No, ťažko je teraz povedať. Je to možno, je to vlastne prvý ten nástrel toho návrhu a bude sa ešte o ňom rokovať na výboroch. Určite tam vlastne prídu ešte nejaké riešenia, prípadne pozmeňujúce návrhy, pokiaľ by boli ochotní predstavitelia miest a obcí riešiť vlastne v tomto alebo pri tomto zákone aj otvorenie tej 369.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 16:58 - 17:00 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 396). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.1.2021 14:49 - 14:51 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj keď moja otázka smerovala na pána ministra Korčoka, ale teším sa, že pán minister hospodárstva mi ju zodpovedal.
Táto otázka vyplynula z podnetu, ktorý som dostala od občianskych združení, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, medzi nimi Slovenská katolícka charita, eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, SAVIO, občianske združenie, ktoré namietajú, že príručka používa pojmy, ktoré nie sú definované v slovenskom právnom poriadku či v Slovníku slovenského jazyka, resp. sú definované inak.
Rozvoj a spolupráca sa netýka výhradne rovnosti mužov a žien, ale ako je definované v zákone č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci, rozvojovou spoluprácou sa rozumejú činnosti darovanie hnuteľného majetku štátu a humanitárna pomoc financované z verejných prostriedkov, zamerané na podporu trvale udržateľného rozvoja v partnerských krajinách.
Zároveň je veľmi dôležité že s témou rovnosti mužov a žien pracovať v partnerských krajinách s veľkou obozretnosťou a citlivosťou, pretože rozvojová spolupráca by sa mala realizovať s náležitou úctou ku kultúre a tradíciám danej partnerskej krajiny. Máme zato, že v súčasnom znení príručka tento princíp neakceptuje.
Opýtam sa, asi pán minister nebude vedieť, ale by zaznela teda ešte tá doplňujúca otázka. Dá sa príručka pani Oľgy Pietruchovej ešte pripomienkovať? Budú tieto organizácie prizvané ku pripomienkovaniu tejto príručky?
Som presvedčená, že dlhoročné skúsenosti týchto občianskych združení by boli prínosom pri napĺňaní cieľov rozvojovej spolupráci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 11:41 - 11:43 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Domáce vzdelávanie je bežným štandardom aj v Európskej únii a veľmi vítam tento návrh zákona. Známa anglicko-nemecko-írska hudobná skupina The Kelly Family pozostáva z 9 súrodencov a bola vzdelávaná doma a vyrástli z nich vzdelaní a plnohodnotní ľudia, ktorí dávajú miliónom ľuďom šťastie i nádej.
Aký normatív dať na žiaka v domácom vzdelávaní, aby boli školy motivované umožňovať žiakom domáce vzdelávanie? Možno to budú ešte mnohé otázky, ktoré na pani navrhovateľku budú dávané.
Mnohí rodičia hľadajú útočisko preto, že mnohé slovenské školy, žiaľ, nedokážu naplniť potreby detí, ktoré majú nejaké poruchy alebo nejaké potreby, najmä ak majú byť v preplnenej triede. Aj preto rodičia volia cestu vzdelávania svojich detí doma, neraz chcú ušetriť školu od prejavov správania ich dieťaťa. Niekedy je domáce vzdelávanie nevyhnutnosťou u rodičov, ktorí často cestujú, alebo u rodičov športovo či umelecky nadaných detí. Mám dcéru, je pedagogický, teda učiteľka, má tri deti a hlavne teraz v pandémii sa ukázalo, že domáce vzdelávanie je v niektorých časoch, keď deti nechodia do školy, priam potrebné, a myslím si, že tento zákon, tento návrh zákona vlastne pomôže hlavne rodičom v domácom vzdelávaní svojich detí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 18:11 - 18:13 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ďakujem ti, pán kolega Tomáš Valášek, za tvoj príspevok v rozprave. Ako dcéra otca Štefana Kányaiho, ktorý bol nevinne odsúdený a strávil takmer desať rokov zo svojej mladosti v táboroch smrti, v ruských gulagoch na Sibíri, na Urale, v Karagande, v Žezkazgane, žijúc s jeho spomienkami, ktoré sú zachytené v jeho knihe Poviem to teda vám všetkým, ktorú odporúčam kolegom na prečítanie, si ešte viac uvedomujem zmysel slov "sloboda" a "bezpečnosť". Dnes máme pamätný deň holokaustu, tragédie 20. storočia nemôžeme bagatelizovať, sú naším mementom a musíme sa z nich poučiť. Vítam, že obranná stratégia vznikla spoločne s bezpečnostnou stratégiou.
Návrhy novej bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenskej republiky sú spracované kvalitne. Svedčí o tom, že je dobrá spolupráca dvoch kľúčových ministerstiev, ktoré tieto dve stratégie vypracovali. Potrebujeme hlavný strategický rámec v oblasti bezpečnosti a obrany krajiny. Je dôležité, aby sme mali jasné úlohy, zachovali zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc Slovenskej republiky.
Vítam, že nová bezpečnostná stratégia reaguje na tradičné, ale i nové bezpečnostné hrozby. Ide napríklad o zásahy do kybernetickej bezpečnosti štátu či dezinformácie. Ľudia potrebujú mať pocit, že sú chránení na uliciach, doma, ale aj na internete. V digitálnom svete nesmie chýbať voľný tok tovarov a služieb, ale aj informácií. Dezinformácie, falošné správy a propaganda ohrozujú našu kolektívnu bezpečnosť, pretože podkopávajú dôveru, ktorú občania majú vo svoje inštitúcie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis