Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.11.2022 o 9:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán Blanár, vy ste tu dosť dlho menovali veci, ktoré robia iné krajiny, alebo spravili iné krajiny na zmiernenie tej krízy. No a potom podobne ako, ako ďalší expert z radov SMER-u ste povedali, že Slovensko nerobí nič alebo až teraz, dokonca ste nám zdôraznili dátum, že až teraz ide robiť. No lenže potom si zobral slovo bývalý štátny tajomník Karol Galek a jemu nestačil čas na faktickú poznámku, pretože menoval vám veci, ktoré Slovenská republika spravila a chcel pokračovať.
Ďalšia vec. Pán Blanár, ja vás vyzývam, aby ste, aby ste potvrdili to, čo hovorí celý demokratický svet, že Putin je vojnový zločinec. A s takýmto človekom môžte rokovať o mieri, koľko chcete, keď on vám dáva nesplniteľné požiadavky, lebo on dáva nesplniteľné požiadavky. Tak mi vysvetlite, pán Blanár, ako má Európa zabezpečiť ten mier, keď tu má takého blázna, ktorý má za sebou armádu, ktorú nahnal na Ukrajinu, a tí tam ničia tú krajinu. My chceme mať demokratického suseda, Ukrajinu. Nechceme susediť s agresívnym Ruskom!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1841 z 9. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členovia výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučuje Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 627 z 9. novembra 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 394 z 9. novembra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 364 z 10. novembra 2022. Uznesením výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom tri tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadreniach vo správach k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 365 z 10. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 17:55 - 17:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z, zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z. a zákona č. 172/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 140b ods. 6 sa za slovo „preruší" vkladajú slová ,,najviac na 30 dní a v odôvodnených prípadoch najviac na 60 dní".
2. V § 140c ods. 8 sa za slová „kolaudačnému rozhodnutiu" vkladajú slová „vydanému v spojenom konaní podľa § 81 ods. 4".".
Doterajšie články sa primerane preznačia .
2. V čl. I, 1. bod znie:
„1. Doterajší text § 3 sa označuje ako ods. 1 a dopĺňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Za povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. j) sa nepovažuje kolaudačné rozhodnutie; to neplatí, ak bolo vydané v kolaudačnom konaní, ktoré bolo spojené s konaním o zmene stavby.".".
3. V čl. I sa za 1. bod vkladajú nový 2. až 5. bod, ktoré znejú:
„2. V § 13 sa za ods. 4 vkladajú nové ods. 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Spracovateľ odborného posudku môže od jeho vypracovania odstúpiť len na základe odôvodnenia zaslaného v písomnom vyhotovení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku príslušným orgánom.
(6) Príslušný orgán môže od určenia spracovateľa odborného posudku upustiť a určiť iného spracovateľa odborného posudku na základe písomného odôvodnenia navrhovateľa zaslaného do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku.".
Doterajšie ods. 5 až 9 sa označujú ako ods. 7 až 11.
3. V § 13 ods. 7 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 8".
4. V § 14 ods. 1 sa slová „§ 13 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 8".
5. V § 17 ods. 12 sa slová „§ 13 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 7".". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
4. V čl. 1, 2. bod znie:
„2. § 20 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) Ak pripomienky dotknutej verejnosti uvedené v odôvodnenom písomnom stanovisku k zámeru podľa § 23 ods. 4, v odôvodnených pripomienkach k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 8, v odôvodnenom písomnom stanovisku k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, alebo v odôvodnenom písomnom stanovisku k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 smerujú proti obsahu písomného stanoviska dotknutého orgánu, príslušný orgán konanie nepreruší, ale pri odôvodnení svojho rozhodnutia stanoviská vyhodnotí na základe správnej úvahy. Na zjavne neodôvodnenú pripomienku sa neprihliada. Pripomienka je zjavne nedôvodná, ak sa zjavne netýka navrhovanej činnosti, zmeny navrhovanej činnosti alebo jej vplyvov na životné prostredie. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, na základe akých dôvodov neprihliadol na pripomienky verejnosti.".".
5. V čl. 1 sa za 2. bod vkladajú nový 3. až 5. bod, ktoré znejú:
„3. V § 22 ods.1 znie:
„(1) Ak má byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene doručiť príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa ods. 3 až 5, ktorý obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nerealizovala a aspoň jeden variant navrhovanej činnosti; zámer je navrhovateľ povinný doručiť písomne a elektronicky a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom potrebný počet písomných vyhotovení pre dotknuté obce. Túto povinnosť navrhovateľ nemá, ak doručil k navrhovanej činnosti alebo jej zmene zámer v priebehu zisťovacieho konania podľa § 29.".
4. V § 22 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie:
„(2) Pre navrhovanú činnosť, ktorej predmetom je líniová stavba, odvolávka 22c) je navrhovateľ povinný doručiť príslušnému orgánu zámer podľa ods. 1, ktorý okrem náležitostí podľa ods. 3 až 5 obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala a najmenej dva realizačné varianty navrhovanej činnosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
„22c) § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.". Doterajšie ods. 2 až 6 sa označujú ako ods. 3 až 7.
5. V § 22 ods. 6 sa slová „ods. 3 a 4" nahrádzajú slovami „ods. 4 a 5".". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
6. V čl. I, 3. bode, § 23 ods. 4 sa slová „záväzné stanovisko" nahrádzajú slovami „písomné stanovisko", slová „sa neprihliada" sa nahrádzajú slovami „príslušný orgán nemusí prihliadnuť" a slová „zákonnej pôsobnosti, je povinný uviesť v záväznom stanovisku ustanovenia právneho predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť a obsah záväzného stanoviska riadne" sa nahrádzajú slovami „pôsobnosti a písomné stanovisko".
7. V čl. I sa za 4. bod vkladajú nový 5. a 6. bod, ktoré znejú:
„5.V § 29 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 22 ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 4".
6. V § 29 ods. 4 sa slová „§ 22 ods. 5 a 6" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 6 a 7".".
8. V čl. I, 5. bode, § 29 ods. 9 sa slová „záväzné stanovisko" nahrádzajú slovami „písomné stanovisko", slová „sa neprihliada" sa nahrádzajú slovami „príslušný orgán nemusí prihliadnuť" a slová „zákonnej pôsobnosti, je povinný uviesť v záväznom stanovisku ustanovenia právneho predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť a obsah záväzného stanoviska riadne" sa nahrádzajú slovami „pôsobnosti a písomné stanovisko".
9. V čl. I, 6. bod znie:
„6. V § 30 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na pripomienky doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.".".
10. V čl. I, 7. bod znie:
„7. V § 35 ods. 4 znie:
„(4) Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v ods. 1 nemusí príslušný orgán prihliadať. Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v ods. 2 a 3 príslušný orgán neprihliada. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a je povinný stanovisko odôvodniť. Dotknutá právnická osoba je oprávnená uplatňovať pripomienky v rozsahu vplyvov na infraštruktúru, ktorej je vlastníkom, správcom alebo prevádzkovateľom .".".
11. Čl. I sa dopĺňa 8. až 14. bodom, ktoré znejú:
„8. V § 36 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
„(3) Príslušný orgán môže od určenia spracovateľa odborného posudku upustiť a určiť iného spracovateľa odborného posudku na základe písomného odôvodnenia navrhovateľa zaslaného do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku.".
Doterajšie ods. 3 až 8 sa označujú ako ods. 4 až 9.
9. V § 36 ods. 4 sa slová „ods. 4" nahrádzajú slovami „ods. 5".
10. V § 38 ods. 6 znie:
„(6) Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.".
11. V § 46 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 22 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 5".
12. V § 54 ods. 2 písm. i) a § 55 písm. g) sa slová „§ 22 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3".
13. V § 64 písm. c) sa slová „§ 22 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 7".
14. V § 65g ods. 1 znie:
„(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú, ak je konanie prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu. Poznámka 40aa. Ak nie je možné vykonať tieto úkony v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu, vykonajú sa písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii alebo rozsahu hodnotenia.".".
12. Čl. II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
13. To je už posledný bod pozmeňujúceho návrh. Čl. III znie:
„Čl. III
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015, zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z. a zákona č. 372/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 13 ods. 3 znie:
„(3) Ak pripomienky účastníkov konania smerujú proti skutočnostiam, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v záverečnom stanovisku podľa osobitného predpis, poznámka 46c) alebo proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, poznámka 46d) inšpekcia konanie preruší najviac na 30 dní a v odôvodnených prípadoch najviac na 60
====
Skryt prepis
 

9.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážený kolegovia, dámy a páni, chcel by som uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh ktorým upravujeme
navrhované znenie zákona. V podstate ak, aby som to skrátil do odôvodnenie, vypúšťame časť II, ktorá vlastne sa týkala Úradu verejného zdravotníctva, pretože tam došlo k dohode, že sa vlastne táto časť vypustí. A v podstate upravujeme platnosť zákona tak, aby platil od 1. januára 2023 a upravujeme vlastne lehoty pri zainteresovanej verejnosti. Tak isto upravujeme pripomienkovanie kolaudácie.
Čiže prečítam teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Milana Kuriaka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, pôvodne, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060).
K bodu 1. Pred čl. I sa vkladajú nové čl. I a II, ktoré znejú:
"Čl. 1
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 z. z., zákona č. 344/2018 Z. z.,
Kolegovia, keď môžem poprosiť, trošku kľud, lebo veľmi zle sa to číta keď je taká vrava.
zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý znie:
"§ 71a
Lehota na rozhodnutie o žalobe, ktorou zainteresovaná verejnosť uplatňuje právo na súdnu ochranu vo veciach životného
=====
Skryt prepis
 

9.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kremský Peter
Ďakujem pán predseda, zvolám zasadnutie výboru pre hospodárske záležitosti zajtra 8,30 v miestnosti č. 32, ďakujem.
Skryt prepis
 

9.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kozelová Monika
Pán minister, moje jediná otázka je, či sa to bude týkať aj cestovného ruchu dajte tomu. Po prípade firiem, ktoré majú wellnessy a podobné veci a dajme tomu aj športovísk, ktoré sú určené na komerčné účely.
Skryt prepis
 

9.11.2022 17:25 - 17:25 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291).
Návrh zákona prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 16:55 - 16:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
taká moderná forma výpalníctva, ktoré dnes už možno sa nerobí s pištoľou v ruke, ale robí sa za počítačom a rôznymi sofistikovanými spôsobmi otravovania investorov a celkovo, celkovo úradov.
V procese, v procese prerokovávania tohto zákona sme dostali niekoľko pripomienok zo strany ministerstva životného prostredia, s ktorým sme mali niekoľko rokovaní, a v podstate dospeli sme k nejakej dohode zhruba tak na 95 %, ale verím, že aj tých zvyšných 5 % nie sú natoľko vážne veci, že by tento zákon nemohol byť schválený.
Tieto pripomienky sme zohľadnili v pozmeňovacom návrhu, ktorý potom neskôr v rozprave prečítam. Ja som veľmi rád, že niekoľko návrhov zákona už v tomto parlamente aj tento mesiac prešlo viac ako ústavnou väčšinou, dokonca aj všetkými hlasmi a sú to také návrhy, ktoré jednoducho sú pre našu krajinu potrebné a naprieč politickým spektrom sa na nich vieme zhodnúť a podporiť ich. A ja verím, že aj tento návrh zákona bude takým, že nebude problém ho podporiť žiadnej časti tohto parlamentu.
Takže len toľko s odôvodnením.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúcu. Vážený, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni, ctená snemovňa, chcel by som odôvodniť návrh zákona, novelu zákona, ktorú sme navrhli spolu s kolegami, ktorá má takú prezývku, volá sa aj Antislávik. Nieže by sme mali niečo proti týmto vtáčikom milým alebo, že by sme mali niečo proti ochrane životného prostredia, ale máme niečo proti šikanóznemu konaniu v rôznych povoľovacích postupoch, ktoré naozaj zdržiava mnohé významné investície. A nielen významné, ale aj také úplne malé investície.
Možno poviem príklad, ktorý zažil vlastne pán kolega Milan Kuriak na Orave, pri rekonštrukcii mosta, kde jedno...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 16:40 - 16:40 hod.

Tóth Vojtech
My len budeme hlasovať o sedemnástej.
Skryt prepis