Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2022 o 10:10 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

20.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určil aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, súhlasil s ním a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Správa neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 1189a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Vons Peter
Ja by som chcel len vyzvať kolegov poslancov, aby tento návrh zákona podporili, lebo si myslím, že je to dobrá pomoc pre zahraničných Slovákov žijúcich v zahraničí a sám som žil v zahraničí a viem, aké je to dôležité a aby našu kultúru mohli takto šíriť ďalej do sveta. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som vyzdvihnúť nielen tento zákon, ale aj tento pozmeňujúci návrh jednoducho z toho dôvodu, že sama som študovala v zahraniční a viem, aké je dôležité, aby aj pre našich zahraničných študentov existovali takéto komunity našich krajanov v zahraničí. Takže je to veľmi dôležitý zákon a veľmi silno ho podporujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 9:55 - 9:59 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 9:55 - 9:56 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sme v druhom čítaní tohto zákona, ktorý zahraničným Slovákom zľahčuje a bude môcť, bude môcť vlastne spresňovať dlhodobú, dlhodobú prax Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a, samozrejme, je to na vybudovanie nových centier žijúcich Slovákov v zahraničí a, samozrejme, aj na rekonštrukcie existujúcich, či sú to kultúrne, či sú to športové, či sú to dlhodobo, dlhodobo, dlhodobé centrá, ktoré potrebujú opraviť. A samozrejme, týmto zákonom im uľahčujeme a, samozrejme, dostávame do procesu na to, aby zahraniční Slováci mali tú možnosť zase skultúrňovať a rekonštruovať naše, naše pamiatky, ktoré, ktoré sú v zahraničí. Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis
 

20.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať o tomto návrhu budeme dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

20.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán navrhovateľ, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, tiež by som chcela podporiť tento pozmeňujúci návrh, ktorý sme s kolegyňou pripravili. Vieme, že doteraz rezervný fond si starostovia a primátori vytvárali na investície, nemohol sa však použiť na bežné výdavky. Vieme, aká je zložitá situácia v samospráve, takže myslím si, že kolegovia pochopia a tento pozmeňujúci návrh podporia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Pekný deň. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Miernej, Mareka Hattasa, Igora Husa, Moniky Kaveckej a Zity Pleštinskej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 1187.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tak ako hovoril pán predseda, ja som o tomto rozprávala aj na výbore, ale teda informáciu a súhlas koaličnej rady a potom ministerstva financií mám. Na základe toho vlastne tento pozmeňujúci návrh vyplynul aj z rokovaní, ktoré boli medzi ministerstvom financií, Úniou miest, ZMOS-om a s K8-kou.
Takže v súčasnosti zákon 583/2004 ustanovuje obciam a vyšším územným celkom povinnosť mať vyrovnaný, resp. prebytkový bežný rozpočet, to znamená, že bežné výdavky obce a bežné výdavky vyššieho územného celku nesmú byť vyššie ako ich bežné príjmy, okrem zákonných výnimiek, keď je možné financovať časť bežných výdavkov obce a bežných výdavkov vyššieho územného celku z prostriedkov rezervného fondu.
Z dôvodu výrazných negatívnych dopadov energetickej krízy na bežné výdavky obce a bežné výdavky vyššieho územného celku, dodatočných výdavkov spôsobených krízou na Ukrajine a pandémiou sa do 31. decembra 2023 umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva v súlade s citovaným zákonom použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania. V uvedenom období teda nie je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z.. Uvedeným opatrením sa zabezpečí územnej samospráve možnosť využiť všetky svoje disponibilné zdroje na úhradu spojenú s riešením mimoriadnych výdavkov vzniknutých súčasnou situáciou, ktoré schválilo príslušné zastupiteľstvo obce a vyššieho územného celku.
A teraz uvádzam svoj pozmeňujúci návrh, teda náš pozmeňujúci návrh.
V čl. I 3. bode § 21h sa doterajší text označuje ako odsek 1, dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Ustanovenia § 10 ods. 7 a 9, ustanovenie § 17 ods. 2 obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2023; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026.".
V nadväznosti na uvedené doplnenie sa v nadpise § 21h slovo „ustanovenie" nahrádza slovom "ustanovenia".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1612 z 21. septembra 2022 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu prerokoval (nerokoval, pozn. red.), pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 386 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Zajačik Vladimír
Hlasovať o tomto návrhu budeme o jedenástej.
Skryt prepis