Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.6.2023 o 13:43 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.6.2023 13:43 - 13:45 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Z poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júna 2023
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. Podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Michal Luciak podľa paragrafu, podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva poslancu mandáta... že sa vzdáva poslancu... že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka zaniká v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 30. mája 2023.
2. že podľa § 71 ods. 1 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1812 vyhlásil dňom 31. mája 2023 nastúpenie náhradníka za stranu ZA ĽUDÍ, na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 náhradník Marek Antal, narodený 12. augusta 1966, bytom Košice.
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončila som.
Skryt prepis
 

23.5.2023 20:01 - 20:03 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ten návrh predkladám s kolegami, má za cieľ odstrániť nesúlad v prístupe a zaobchádzanie s potratenými, alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi v kontexte zabezpečenia piety, teda spôsobu dôsledného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami. V návrhu zákona sa na základe požiadaviek z praxe spresňujú a dopĺňajú povinnosti poskytovať za zdravotné starostlivosti pri zaobchádzaní s potratenými plodmi, alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi. Súčasná právna úprava upravuje postup vydávania potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov pre individuálne pochovanie rodičmi. V prípade pokiaľ rodič si nepožiada o tieto ľudské pozostatky za účelom pochovania, skončia v spaľovni odpadov s ostatným biologickým odpadom. Kritérium zachovania ľudského, dôstojného prístupu a dodatočnej piety voči potrateným ľudským plodom, ktoré sú považované za ľudské pozostatky v prípade vyžiadania si rodičmi, avšak nemôže byť závislé na subjektívnom rozhodovaní rodičov, ale predstavuje univerzálnu spoločenskú hodnotu.
Ak nazeráme na plod ako na ľudský pozostatok, v prípade záujmu rodičov o jeho pochovanie, nemožno na neho v prípade neprejavenia záujmu rodičov o pochovanie, nazerať ako na odpad. Právna úprava pochovania takýchto ľudských pozostatkov je pritom už praxou overených ... v mnohých európskych krajinách, Českej republiky, Švédsku, Maďarsku, Francúzsku, ako aj iných. Ja by som iba krátko povedala, že aj Svetová zdravotnícka organizácia žiada a Európsky súd pre ľudské práva, aby sme túto vec upravili, takisto aj čo sa týka pôrodu a kedy je to pôrod a kedy je to už potrat.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 16:43 - 16:45 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí to podporili. Myslím si, že je to správna vec, ktorú robíme a možno iba v krátkosti tak ako ste vy povedali zhrniem, že kňazi rôznych cirkví alebo kazatelia sa po, podieľajú na mnohej bohumilej činnosti aj mimo ich, ich povolania, ktoré robia bežne vo farnostiach. A spomeniem možno za tie roky, ktoré sme si možno aj všimli intenzívnejšie to boli napríklad aj starostlivosť o chorých na kovidových oddeleniach v nemocniciach. Alebo o bezdomovcov či drogovo závislých, ktorých sa o ktorých sa starajú. Rovnako takisto o väzňov vo väzniciach pomáhali ako dobrovoľníci policajtom, vojakom na hraniciach keby, keby vypukla vojna na Ukrajine. Venujú sa takisto deti a mládeží, rovnako aj rodinám s ktoré majú zložité ekonomické či iné ťažké rodinné pomery. Majú mnohé rómske misie a takisto slúžia aj starým chorým, či zomierajúcim vo farnostiach okrem ich vlas, ich povolaní, ktorá ktoré súvisia ešte s ďalšími inými činnosťami. Čiže mne sa zdá, že to je hodné viac ako 600 eur a podľa mňa si zaslúžia aspoň 700 eur za ich prácu.
Verím, že tento návrh bude mať podporu v pléne a že prejde a myslím si, že to je naša, naša povinnosť to dorovnať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.5.2023 16:33 - 16:34 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi tri krátke otázky. Viete, koľko je na Slovensku minimálna mzda? Najnižšia možná mzda, ktorá musí byť na Slovensku od januára 2023 vyplatená na plný pracovný úväzok je 700 eur. Viete, koľko ľudí na Slovensku pracuje za minimálnu mzdu? Približne 4 % zamestnancov. A viete, koľko duchovných, teda kňazov, popov či kazateľov za minimálnu mzdu pracuje? Takmer 100 %. Väčšina kňazov, pastorov, popov a kazateľov cirkví a náboženských spoločností zarába dokonca menej ako 600 eur. Nezanedbateľnú časť z nich tvoria otcovia rodín, gréckokatolícki kňazi, pravoslávni popi a kazatelia menších náboženských spoločností.
Ešte raz to zopakujem. Na Slovensku máme pracujúcich otcov rodín, ktorí zarábajú menej ako 600 eur v hrubom. To je vážne, kolegyne, kolegovia, a je to na hranici chudoby.
Začiatkom tohto roka sa téme ohrozenia chudobou venovala aj pani prezidentka, hoci po stretnutí s vtedajším ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny medzi typickými, typickými kategóriami ľudí, ktorí chudobou, ktorí sú chudobou ohrození, duchovných neuviedla, čísla hovoria jasne. Bez akýchkoľvek pochybností sú duchovní pracujúci na Slovensku ohrození chudobou.
Predložená novela, o ktorej diskutujeme, má za cieľ upraviť platy duchovných tak, aby sa dostali nad úroveň minimálnej mzdy.
Vážené kolegyne a kolegovia, rada by som vás požiadala, aby ste podporili predloženú novelu zákona a umožnili ďalej skupine našich obyvateľov žiť aspoň na hranici minimálnej mzdy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.5.2023 16:28 - 16:31 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som uviedla návrh zákona, ktorý spolu s kolegami pánom Vašečkom a pánom Lukáčom predkladáme na túto schôdzu. Je to návrh novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. Krátko uvediem.
V roku 2019 bol schválený zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností a od roku 2020 sa upravilo indexovanie transferu cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré sa skladali z 20 %, ktoré zohľadňovali rast cien v hospodárstve a z 80 % valorizovali, boli rátané z valorizácie miezd vo verejnej správe. Žiaľ, aplikačnou praxou, keď prišla kríza v roku 2020, sa zastavila valorizácia platov zamestnancov v štátnej správe, čo tvorilo až 80 % tejto valorizácie miezd duchovných a minimálna mzda pokračovala v relatívne dynamickom tempe. Pre ilustráciu, v roku 2020 mali tri štvrtiny duchovných osôb v rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi plat v pásme do 50 eur nad úrovňou minimálnej mzdy v príslušnom stupni náročnosti práce, čo vtedy bolo asi 520, išlo na 580 eur a v roku 2021 a v roku 2022 sa ich podiel v dôsledku nízkej indexácie príspevku štátu a rastu minimálnej mzdy ešte zvýšil. Dneska je minimálna mzda 700 eur. Dneska práve platy duchovných patria k najnižším v ekonomike.
Transfer zo štátu pre väčšinu cirkví je hlavným a u viacerých prípadov jediným zdrojom financovania platov. Pretrvávajúca disproporcia medzi indexáciou transferu cirkvám a rastom minimálnej mzdy neúmerným spôsobom vytvára tak na financovanie platov duchovných v rámci všetkých cirkví, čo by malo za následok posuvné posúvanie duchovných na hranicu sociálnej chudoby.
V rámci predkladaných zmien navrhujeme s kolegami, aby v existujúcom vzorci pre indexovanie transferu cirkvám výmena ukazovateľa valorizácie miezd štátnej správy sa vymenila za ukazovateľa rastu priemernej mzdy v hospodárstve.
A druhou zmenou je doplnenie ustanovenia, ktoré by zabezpečilo, že rast transferu v každej cirkvi nebude pod úrovňou rastu minimálnej mzdy.
Cieľom navrhovaných zmien je vlastne ošetrenie situácie, ktorá by mohla viesť k prepadu, k prepadu sociálnej úrovne duchovných a navrhovaná zmena bude prioritne pomocou pre menšie cirkvi, ktoré z dôvodu malého počtu veriacich dostávajú pomerne nižší príspevok. Nakoľko viac ako 96 % príspevku štátu je použitých na mzdové náklady, súčasný stav neumožňuje valorizovať platy ani vo výške rastu minimálnej mzdy. Je to o to naliehavejšie, že mzdy zamestnancov, hlavne duchovných, sú na úrovni minimálnej mzdy, a to aj s praxou nad 20 rokov.
Ďakujem pekne a ja sa potom krátko hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 10:13 - 10:15 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Dostál, som rada, že sa zhodneme na tom, že ľudský život začína počatím a verím, že sa zhodneme aj na tom, že keď ho ukončíte interrupciou, tak je ukončený. To znamená, že to právo, o ktorom ste hovorili, ktoré má byť v nejakom balanse, nie je. Je mi veľmi ľúto, že kolegovia aj vaši hovoria, že ten návrh je tu neviem koľký krát a pani poslankyňa Záborská ho dala tuším tretíkrát, všetko ostatné sa týka nie pomoci tehotným ženám. Návrhy, ktoré tu boli predkladané asi za všetky volebné obdobia od 90. roku, ja hovorím o tomto volebnom období a ešte možno jedna taká vec, ktorá tu odznela, ak sa v téme pomoci tehotným ženám nič nezmenilo, je to práve preto, že mnohí ľudia hovoria, že ten návrh zakazuje interrupcie, čo nie je pravda. Každá žena, ktorá alebo každý človek, keď ide na nejakú vážnu operáciu alebo ide na nejaký zásah do vlastného tela, ktorá sa týka, ja neviem, amputácie nôh alebo hocičoho iného, tak potrebuje viacej konzultácie alebo vyšetrení, takisto rôznej podpory zo strany lekárov, tak ja nevidím nič na tom zlé, keď pani poslankyňa Záborská predkladá návrh zákona, ktorý chce pomôcť ženám tak, aby ženy boli informované, pretože ona interrupcie nezakazuje a v tomto volebnom období ich ani nikdy nepredložila. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 9:38 - 9:40 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán poslanec Cmorej, možno trošku slovenčiny na začiatok. Ukončenie a prerušenie sú teda dve rozličné termíny. Keď niečo ukončíte už nikde nemôže pokračovať. Preto navrhujeme aby sa to tak aj nazvalo.
Čo sa týka vášho názvu za stranu ktorú ste kandidovali, solidarita sa týka aj zdravotne znevýhodnených, ktorých vy s pani poslankyňou Cigánikovou označujete ako keby za deti, ktoré tu nemajú existovať, čo považujem úplne za absurdné. A čo sa týka slobody váš názov, za ktorú ste kandidovali. Viete čo, človek má možnosť sa rozhodnúť slobodne aj napríklad na základe letákov ktoré dávajú nielen ..., ktoré sú vám spriaznené, ale aj ktoré majú iný názor a to by ste mali tiež akceptovať.
A čo sa týka ľudského tela ženy, že si o ňom rozhoduje. No ona rozhoduje aj o ľudskom tele toho dieťaťa a to ste si asi nevšimli, lebo niektoré veci chápete len ako slobodu toho, tej ženy nie možnosť žiť toho človeka.
A ešte tretia vec. Ja by som sa chcela spýtať pán poslanec Cmorej, kedy podľa vás začína ľudský život. To by ma strašne zaujímalo toto. Lebo vy tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné! ... tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 9:38 - 9:40 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán poslanec Cmorej, možno trošku slovenčiny na začiatok. Ukončenie a prerušenie sú teda dve rozličné termíny. Keď niečo ukončíte už nikde nemôže pokračovať. Preto navrhujeme aby sa to tak aj nazvalo.
Čo sa týka vášho názvu za stranu ktorú ste kandidovali, solidarita sa týka aj zdravotne znevýhodnených, ktorých vy s pani poslankyňou Cigánikovou označujete ako keby za deti, ktoré tu nemajú existovať, čo považujem úplne za absurdné. A čo sa týka slobody váš názov, za ktorú ste kandidovali. Viete čo, človek má možnosť sa rozhodnúť slobodne aj napríklad na základe letákov ktoré dávajú nielen ..., ktoré sú vám spriaznené, ale aj ktoré majú iný názor a to by ste mali tiež akceptovať.
A čo sa týka ľudského tela ženy, že si o ňom rozhoduje. No ona rozhoduje aj o ľudskom tele toho dieťaťa a to ste si asi nevšimli, lebo niektoré veci chápete len ako slobodu toho, tej ženy nie možnosť žiť toho človeka.
A ešte tretia vec. Ja by som sa chcela spýtať pán poslanec Cmorej, kedy podľa vás začína ľudský život. To by ma strašne zaujímalo toto. Lebo vy tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné! ... tvrdíte, že my považujeme plod za menejcenný. My, ktorí chceme pomôcť tehotným ženám, aby mohli pomôcť to dieťa porodiť? To fakt žartujete? A to je úplne vizitka SaS, kedy do rozpravy sa hlási samí chlapi a na kandidátke do prvej tridsiatky majú päť žien. Smutné, hrozné!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.5.2023 17:19 - 17:19 hod.

Anna Andrejuvová
Prosím o termínovanie tlač 1625 na piatok o desiatej hodine, teda zajtra. Ide o návrh o finančnej podpore cirkví.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 16:08 - 16:09 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja mám možno pár odpovedí na otázky, ktoré tu zazneli. Tento druh súkromnej nadácie je bežný v západných krajinách a myslím si, že aj občania Slovenskej republiky majú možnosť aj takto efektívne spravovať svoj súkromný majetok vrátane možnosti vytvorenia tej súkromnej nadácie. Možno krátke výhrady, ktoré zazneli aj nielen teraz v pléne, aj v médiách, čo sa týka možno zneužívania tohto inštitútu, skôr ide podľa mňa o hlboké nepochopenie, respektíve je možno aj zavádzanie zo strany a neodborné argumenty, pretože predložený návrh zavádza takú mieru transparentnosti a možnosti kontroly daňovými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, ako iné európske krajiny ani nemajú. Ja keď som sa stretla aj so zástupcami týchto organizácii, spolu sme si to prechádzali a zhodli sme sa na jednej veci, že áno, že tento inštitút je dôležité upraviť v slovenskom právnom systéme, oni to videli v inom návrhu zákona, ja teda v tomto a možno ešte na záver, ak by bol návrh schválený, tak Slovensko odstráni deficit, ktorý v tejto oblasti máme a po vzore všetkých okolitých krajín budú mať aj ľudia na Slovensku možnosť efektívne spravovať vlastný súkromný majetok. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis