Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.6.2022 o 18:10 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Potocký Milan
Nie, pán predsedajúci, my sme sa všeobecným súhlasom zhodli, že bude hlasovanie zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

14.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani Kozelová som ja.
Pani Vaľová, no tak to vám poviem, vy tej kultúre rozumiete asi ako ja atómovej elektrárni. Vôbec. Vôbec. To, že vy ste boli nejaká šéfka komisie, mi je úplne jedno, lebo šéfom komisie v tých vašich priestoroch môže byť naozaj kdekto.
Čo sa týka včerajška, ak mi ukážete na fotke, ktorý z nich je riaditeľ, generálny riaditeľ Českej televízie, no jasné, však vy, vygoogliť si to vygoogli každý blbec, to je úplne jedno, to vôbec neriešte. Ale to, že ste ani nevedeli, kto tam v tej komisii sedí, tak, a nakladali ste im jak malým deťom, tak to už teda ako bolo aj na mňa príliš, to vám poviem pravdu. Ja chápem, že ste boli z toho taká nejaká vykoľajená. Ja by som tiež bola, keby som sedela na niečom, čomu nerozumiem, ale to už je fakt váš problém. Ja som tu dnes bola presne od 10.00 h, čiže hovoriť mi, že, že nedostatok, pokiaľ viem, tak tu bol aj pán Čekovský, neviem, kde boli ostatní, aj pán Potocký tu bol, čo viem. Čiže, čiže nechápem, prečo sme neboli uznášaniaschopní, ale my sme tu boli. Takže, takže to je tak asi zhruba všetko.
A ďakujem, že sa tak plne venujete poradnému zboru a povedala by som, skúste si prečítať alebo skúste si naštudovať, čo vlastne sa pýtali, ako sa pýtali a prečo sa pýtali, a naozaj prídete na to, že boli vysoko profesionálni. A to, akým spôsobom komunikovali, komunikovala táto porota, respektíve komisia, ako komunikovala s adeptami na generálneho riaditeľa, tak tie otázky boli vysoko, vysoko profesionálne.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Tak premenovaná Kozelová. Dobre, vrátim sa ešte teda k tomu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Viete, koľko je depeháčka? (Smiech a potlesk v sále.)

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
A načo? (Povedané so smiechom.) Boris, už prestaň, tuto pani kultúrna sa nedosmeje dneska. (Reakcie z pléna.) Dobre, už nechajme to tak, dobre?
Ale, ale k tomu včerajšku ako naozaj, bolo to pod úroveň a hlavne keď pani poslankyňa skutočne kričala na celú tú porotu netušiac, že v časti tej poroty sedí aj generálny riaditeľ Českej televízie. Netušili ste to. Nevedeli ste ani, ktorý to je. (Reakcia z pléna.) Takže to len tak mimochodom. Dobre.
Poďme, poďme k rozprave.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa Vaľová, prosím, nemôžete vykrikovať.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Poďme k rozprave. K zákonu, k pozmeňováku, ktorý som prednášala minule, prišlo ešte zopár, zopár drobností. Po dohode sme upravili, upravili pozmeňovák, predkladám nový pozmeňovák, ktorý upravuje veci tak, ako sme dohodli aj v rámci ostatných poslaneckých klubov, tak mi preto, priatelia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 762.
1. V čl. 1 § 58 ods. 3, § 228 ods. 2, § 229, § 230, § 232 ods. 2, § 234 ods. 1 až 3, § 235, § 236 ods. 2 a 3, § 238 ods. 2, § 239 ods. 1, § 240 ods. 1 a 2, § 241 ods. 1 a 2, v čl. 6 bode 8 v nadpise, § 27a, v čl. 9 v bode 22, § 43d v nadpise a v odsekoch 2 až 4 a v čl. 13 sa slová "1. január 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "1. august 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
2. V čl. 1 § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
"(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb, je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu podľa osobitného predpisu a oznámiť ich regulátorovi.
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie podľa osobitného predpisu.
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo k službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29) až 34) znejú:
"29)-34) Čl. 2 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online, Ústava v Európskej únii L172 zo 17. 5. 2021.
Čl. 2 ods. 7 Nariadenie Európskej únie 2021/784, čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 Nariadenia Európskej únie 2021/784, Čl. 3 ods. 3 Nariadenia Európskej únie 2021/784, čl. 3 Nariadenia Európskej únie 2021/784. Napr. čl. 2f a 12 Nariadenia Rady Európy č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, Ústava v Európskej únii L229 z 31. 7. 2014 v platnom znení."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primeranej prečíslujú.
3. V čl. 1 v § 110 sa ods. 3 dopĺňa písm. t) až v), ktoré znejú:
"t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3."
Poznámky pod čiarou k odkazom 58) až 60) znejú:
" 58)-60) Čl. 5 Nariadenia Európskej únie 2021/784, čl. 18 Nariadenia Európskej únie 2021/784, napr. čl. 8 ods. 1 Nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
4. V čl. 1 § 124 sa ods. 1 dopĺňa písm. m), ktoré znie:
"m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu nad poskytovateľmi obsahových služieb."
Poznámka pod čiarou k odkazu69) znie:
"69)Čl. 8 Nariadenia Európskej únie 2021/784.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
5. V čl. 1 § 135 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Regulátor pri rozhodovaní o uložení sankcie za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2 zohľadňuje kritériá podľa osobitného predpisu."
Poznámka pod čiarou k odkazu71) znie:
"71) Čl. 18 ods. 2 Nariadenia Európskej únie 2021/784."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. 1 § 144 vrátane nadpisu znie:
"§ 144 Pokuty ukladané poskytovateľom platformy na vzdelanie obsahu a poskytovateľom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenia podľa tohto zákona.
(1) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu od 2 500 eur do 100-tisíc eur, ak
a) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. a),
b) nesplnil povinnosť podľa § 61 ods. 3,
c) nesplnil povinnosť podľa § 105 ods. 1,
d) porušil povinnosť vrátiť odstránený obsah do stavu pred jeho odstránením podľa § 152 ods. 2.
(2) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu do výšky 4 % z celkového obratu poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu za predchádzajúci finančný rok, ak poruší povinnosť podľa § 61 ods. 2 písm. b).
(3) Regulátor uloží pokutu poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi inej obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa tohto zákona od 2 500 eur do 100-tisíc eur, ak
a) porušil povinnosť poskytovať regulátorovi súčinnosť podľa § 152 ods. 8,
b) neodstránil nelegálny obsah a nezamedzil jeho ďalšiemu šíreniu v lehote uvedenej v rozhodnutí regulátora o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu podľa § 153."
7. V čl. 1 § 228 ods. 1, 3 a 5 až 8, § 231 ods. 1 až 4, § 232 ods. 1 a 2, § 234 ods. 1 až 3, § 235, § 236 ods. 1 a 2, § 237 ods. 1 a 2, § 238 ods. 1 a 2 a v čl. 9 v bode 22 § 43d ods. 3 a 4 sa slová "31. december 2021" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. júl 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
8. V čl. 1 § 228 ods. 2 sa slová "do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "do 30. júna 2023".
9. V čl. 1 § 228 ods. 4 sa slová "účinných do 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "účinných do 31. júla 2022" a slová "skončí 31. decembra 2021" sa nahrádzajú slovami "skončí 1. augusta 2022".
10. V čl. 1 § 230 sa slová "do 30. júna 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
11. V čl. 1 § 231 ods. 2 a 3 sa slová "31. december 2021" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "1. august 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
12. V čl. 1 § 239 ods. 1 sa slová "do 30. septembra 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
13. V čl. 1 § 239 ods. 5 sa v úvodnej vete slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030" nahrádzajú slovami "od 1. augusta 2022 do 31. decembra 2026" a písm. a) znie:
"a) najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku."
14. Za čl. 3 sa vkladá nový čl. 4, ktorý znie:
"Čl. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z. , zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. , zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 288/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
"§ 59a
Príslušný výbor si zriaďuje komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie ako svoj odborný, poradný a konzultačný orgán a schvaľuje jej štatút, ktorý upravuje podrobnosti o jej zložení, úlohách a rokovaní."
Následné články sa primerane prečíslujú.
15. V čl. 6 v bode 8 v § 27a písm. a) sa vypúšťajú slová "od 1. januára 2022".
16. V čl. 13 sa slová "22. až 24. bodu a 26. bodu" nahrádzajú slovami "bodov 15. a 19".
To je celé. Zároveň žiadam hlasovať o mojom prvom už podanom pozmeňujúcom návrhu tak, že vynímam z neho body 2, 9, 10, 12 a 15 na samostatné hlasovanie a hlasovať o nich spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja som tam bol, pani Vaľová, a musím povedať, že ste aj tam predvádzali toto, čo predvádzate tu. Vy ste pri všetkej úcte veľmi arogantná, ste neprispôsobivá, vy idete do konfliktu stále. Ja som sa tu smial, samozrejme, veď ste, ako čo iné sa môže človek, len smiať z vás a vy reagujete urážkami, dehonestovaním. Zas, ja som sa zasmial z toho a to každý má právo tu v tomto parlamente sa zasmiať. Tak isto ste reagovali aj včera. Boli ste veľmi arogantná, nepríjemná, zlá. Proti tej komisii nemám nič, pretože to robíme inak. Bola vybraná komisia a tam naozaj boli odborníci, odborníci, ktorí mali posúdiť a pomôcť vybrať si. U vás to bolo iné. Hranol povedal tento bude riaditeľ a ten bol riaditeľ. Viete, ja keby som teraz mal byť taký ako vy, tak vám tak naložím za to Humenné, čo ste tam robili, tak by som vám mohol dať tiež nakladačku teraz pred celým národom, ale načo? Stačí, keď si pozrú všetci ten film od Paľa Fejéra, na ktorého ste boli nahnevaná, že ten film natočil o vás a ľudia si o vás urobia naozaj názor.
Ja vám ako človeku zo srdca želám veľa zdravia. Ale takí ľudia ako vy, takí ako vy vnášajú do spoločnosti len nenávisť a zlobu. Vytvárate, vytvárate aj s vašou smeráckou partičkou na všetko, čo urobíme, vytvárate o nás veľmi negatívny pohľad a popritom tá komisia bola len a len na pomoc.
Dnes tu napríklad vypovedal pán Mizík, ktorý je člen kultúrnej komisie a ktorý tam vôbec, ale vôbec nebol a mohol prísť tiež. Aj to svedčí o tom, aký má opozícia vzťah ku kultúre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Pani Vaľová, ja som tam sedel dosť dlho. Vy namiesto toho, aby ste tej komisii poďakovali, že dali plno otázok, lebo vy ste tam nesedeli naozaj toľko hodín, koľko tu bolo povedané. To, že ste to sledovali zvonku a behali ste tu za novinármi, tak to je, to je proste váš, váš prejav. Problém je to, že tie deti, ktoré vás teraz počuli hore, a niekto si tú námahu dá, že si pozrie to vypočúvanie a teraz, čo ste tu tliachali, ako ste klamali, tak si to zostrihá a budete na hanbu celého vášho východu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Kučera Karol
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Pani Vaľová, tú komisiu, odbornú, ktorú vy spochybňujete osobne, na rozdiel od vás, že vy ste platená od daňových poplatníkov, ste tam nesedeli jedenásť hodín, členovia komisie kompletne do nohy si vypočuli všetkých kandidátov, ktorí prejavili záujem o stoličku riaditeľa RTVS. Vy ako opozícia ste urazili svojím správaním nielen kandidátov, že ste si nevypočuli ich koncepcie, ste odišli, ignorovali ste odbornú komisiu, to znamená ľudí ako riaditeľ, generálny riaditeľ Českej televízie, ľudia zo Slovenskej akadémie vied, ľudia, ktorí zastupovali tam menšiny, postihnutých ľudí, vy ste to odignorovali. A veľmi je zaujímavé to, že toto, čo tu predvádzate, je politické divadlo, pretože ani jeden z kandidátov na riaditeľa RTVS túto komisiu nespochybnil, lebo vedeli, že tam sedia odborníci. Nikto. Nikto, pani Vaľová. Takže to je nedôstojné z vašej strany tu prevádzať teraz politické divadlo a keď sa koná voľba riaditeľa RTVS, tak tam nesedíte, za čo ste platená a ste to odignorovali. Je to hanba z vašej strany. Na vašom mieste by som bol ticho. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

14.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No namiesto diskusie k mediálnemu zákonu je tu diskusia o niečom inom, ale ja na druhej strane ďakujem, že ste v podstate týmito vašimi vystúpeniami urobili desaťminútovú reklamu na verejné vypočutie, ktoré trvalo jedenásť hodín, čiže predpokladám, že možno po tomto vystúpení vašom sa k tomu niekto spätne vráti. Bude to chcieť vidieť, pozrie si to a sám sa presvedčí, ako veľmi klamete a akým spôsobom vyzeralo to verejné vypočutie.
Musím ale naozaj oceniť, ako fantasticky viete predať svoju vlastnú nevedomosť, pani Vaľová, pretože vy ste vlastne niekam prišli, nič ste nevedeli, ale vlastne celý svet je na vine. Boli tu študenti, tak ja to iba tak prirovnám k tomu, že ste v podstate ako taká žiačka, ktorá nechodí do školy, a potom keď príde nejaká písomka alebo nejaký test, tak nadáva na učiteľku a na celý svet, že je na vine, ale pritom ste neboli tam, kde ste mali byť, keď to bolo treba. Pretože vznik celej tejto komisie bol v podstate riešený na výbore pre kultúru a médiá, kam nechodíte, boli tam predložené návrhy, akým spôsobom má tá komisia vyzerať, kto v tej komisii by mal byť zastúpený, aké organizácie, či už je to Najvyšší kontrolný úrad, Slovenská akadémia vied, kultúrna, novinárska, akademická obec, zástupcovia menšín, rómskej menšiny, maďarskej menšiny, národnostnej, takže naozaj široké zastúpenie. Títo, tieto organizácie následne ponúkli mená a tieto mená boli opäť oznámené na výbore pre kultúru a médiá, čiže keď ste niekam včera prišli a nevedeli ste, kto tam je, tak len preto, pretože ste neboli pred tým na výboroch. Zároveň len na poslednú, pre krátkosť času, predsedom komisie musí byť podľa rokovacieho poriadku poslanec. Takže nehnevajte sa, nerád by som tam bol, ale je to tak a nehlasujem tam, jednoducho sa zúčastňujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Vaľová, jediný, kto tam robil včera cirkus, ste boli vy. Urážať generálneho riaditeľa Českej televízie, urážať pani Sámelovú zo žurnalistiky, z vysokej školy, urážať Magdu Glasnerovú, Maju Glasnerovú, ktorá postavila na nohy detskú tvorbu v Slovenskej televízii, to naozaj dokážete len vy. Len vy. Vy nemáte čo robiť vo výbore pre kultúru. Vy tej kultúre nerozumiete. Vy nepoznáte ani ľudí z kultúry. A vy do toho strkáte nos? Naozaj? (Reakcia z pléna.) Ja klamem?! Vy klamete! Po prvé.
Po druhé, ten poradný orgán, lebo to je poradný orgán, to nie je orgán, ktorý vyberá riaditeľa RTVS. Takže prepáčte, ale nezavádzajte ľudí, áno? My sme chceli počuť názor odbornej komisie, ktorá naozaj bola vysoko odborná, akým spôsobom oni vidia projekty jednotlivých kandidátov a posúdiť ich vystúpenie počas, počas výberového konania.
Čiže vy neklamte, prosím vás pekne a nezavádzajte tu verejnosť. To, že vy nechodíte na výbory a nechodíte, keď prídete na chvíľočku a odídete, to, že ste o tom nevedeli, je len a len váš problém. Tí, čo chodia na výbor, o tom vedeli. Ak náhodou niekto o tom nevedel, tak to len preto, že tam nebol. Mohli sme dávať námety na ľudí, ktorí mohli ísť do komisie, nebolo to rozhodnutie iba pána Čekovského.
Takže naozaj, prosím vás, neklamte nabudúce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 17:10 - 17:25 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia poslanci, ja som predkladal k tomuto zákonu pozmeňujúce návrhy. V jednom z nich, v tom dlhšom, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom poslankyne Kozelovej žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 18 môjho prvého pozmeňovacieho návrhu.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis