Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 16:25 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, vážené pani kolegyne, páni poslanci, ja sa chcem dotknúť tej pasáži, ktorá sa týka rekonštrukcie, modernizácie a obnovy ciest II. a III. triedy a najmä mostov. Som veľmi rád, že Najvyšší kontrolný úrad sa na to pozrel, lebo je to problematika, ktorá trápi všetky samosprávne kraje a tento problém je veľmi vážny, pretože v rámci Slovenska máme viac ako 5 000 mostov, ktoré spravujú samosprávne kraje, osem samosprávnych krajov, a ten stav mostov za posledných šestnásť rokov sa radikálne zhoršil. Od roku 2004 do roku 2020 vlastne NKÚ mapoval túto situáciu a máme vlastne sedem stupňov stavebno-technického stavu mostov a z tých 5 000 mostov v podstate až 1 763 mostov je v tom, klesol počet z 3 498 na 1 763 v dobrom stave a vzrástol až dvojnásobne počet mostov, ktoré sú vo veľmi zlom, najhoršom technicko-stavebnom stave, je to až 1 154 mostov.
NKÚ konštatuje, že nielen je zlý stav mostov, ale vlastne samosprávne kraje roky zanedbávali aj diagnostiku a údržbu týchto mostov, vlastne tá evidencia a kontrola bola v mnohých krajoch aj odfláknutá, čo konštatuje táto správa. Samozrejme, keď nie je včasná diagnostika a údržba, tie náklady na rekonštrukciu mostu sa potom predražujú výrazným spôsobom, pretože kraje si musia platiť aj náhradné premostenie. Najhorší stav je najmä na východnom Slovensku v Prešovskom a Košickom kraji, pretože v Bratislavskom kraji z tých 5 000 mostov je len nejakých 120, v Košickom kraji ich máme vyše 600, v Prešovskom kraji je až vyše tisíc. Len v regióne, kde ja pochádzam, v Michalovciach samosprávny kraj musí opravovať most v meste, potom na Zemplínskej Šírave, pri obci Vojany, pri obci Palovce nad Uhom, Senné a tak ďalej. Samozrejme, tento stav spôsobuje to, že obyvatelia východného Slovenska musia potom využívať obchádzky, čo im to predražuje či už cestu do školy, do práce, k lekárovi, no častokrát sú to obchádzky až 60 kilometrov. Takže je to, je to veľmi závažné.
Problém je v tom, že tento stav NKÚ veľmi dobre zmapoval, ale zároveň konštatuje, že tie financie na rekonštrukciu tých mostov, ktoré sú radovo v stovkách miliónov eur, by vlastne mali hľadať samosprávne kraje buď vo vlastných rezervách, ale vieme, že tie peniaze tam nie sú. To znamená, že malo by sa to možno podobne riešiť, ako je v Čechách, že by sa vytvoril nejaký špeciálny fond, do ktorého by prispieval aj štát na opravu týchto mostov, pretože kým tu riešime situáciu, že nie je diaľnica na východ a do, na východ do Michaloviec na slovensko-ukrajinskú hranicu, máme v zlom stave mosty, ktoré nám padajú doslova pred očami a sú v kolapse.
Takže ja chcem len poďakovať NKÚ, že tiež poukázal na tento závažný problém, ktorý sa týka samosprávnych krajov, a teraz bude na nás všetkých hľadať riešenie, pretože ak sa pozrieme na tú situáciu, NKÚ mapoval situáciu od roku 2004 do roku 2020. Bolo to obdobie, kedy samosprávne kraje ovládali nominanti SMER-u, bolo to obdobie, kedy vládol SMER a tento problém neriešili. Naozaj nechali ho vyhniť a preto tie mosty sú v takom stave, ako sú. Vlastne aj správa NKÚ konštatuje, že pre kraje a pre tých županov nebolo populárne opravovať mosty, pretože je to veľmi nákladná oprava, na jeden most potrebujete až dva milióny eur. Za tento, za túto finančnú čiastku radšej župani opravili nejaký päťkilometrový úsek cesty, ktorý je viditeľný, bolo to také ľúbivé, ale dostali sme sa vlastne do stavu, kedy tie polstoročné mosty, 70-ročné mosty, tých je ich až okolo 27 %, je mostov, ktoré majú viac ako 70 rokov, nám začínajú padať.
Takže ešte raz ďakujem za túto správu, ktorá je veľmi podrobná, a potvrdila to, čo vlastne sa aj reálne deje v tých regiónoch, že nám mosty padajú. Teraz vlastne bude potrebné nadviazať na tú správu a hľadať spoločné riešenie, nielen samosprávne kraje, ale aj štát.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2021. Správu pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 25. apríla 2022. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor a prijal k nej uznesenie č. 314 zo dňa 21. apríla 2022. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2021 vziať na vedomie. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 326 zo dňa 26. apríla 2022. Určil ma za spravodajcu výboru, zároveň ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Zároveň navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, vtedy ešte Karol Mitrík, správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 15:25 - 15:40 hod.

Gyimesi György
Hlasovanie o tomto bode programu bude dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1422 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 5 až 19, 21 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 4 a 20 hlasovať spoločne bez odporúčania gestorského výboru. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 351 zo 14. júna 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Mierna Anna
Odporúčam, aby sme o tomto návrhu zákona hlasovali dnes o piatej hodine.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia a kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 9. septembra 2022 a gestorský výbor do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Szőllős Ján
Hlasovanie bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1425 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, tlač 970, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 524 z 9. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť,
- výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 213 z 8. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 221 zo dňa 14. júna 2022.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

14.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, k predloženému návrhu zákona by som chcel predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili spolu s kolegom pánom poslancom Karahutom. Pozmeňujúci návrh obsahuje dva body. V prvom bode ide o to, že návrh zákona zavádza a rozširuje povinnosti pre pôvodcu odpadu. Zabezpečiť preukázateľným zmluvným vzťahom ešte pred vznikom stavebného odpadu zhodnotenie a recykláciu tohto stavebného odpadu z demolácie vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie stavebných odpadov pri stavbách si vyžaduje pre pôvodcu odpadu dostatočný čas na prípravu a vytvorenie takýchto zmluvných vzťahov. Preto sa navrhované prechodné obdobie považuje za nedostačujúce, aby ich pôvodca odpadu vedel reálne naplniť a navrhuje sa toto prechodné obdobie predĺžiť z navrhovaných šiestich na deväť mesiacov, čo považujeme už za primeraný a dostatočný čas. V prípade druhého bodu pozmeňovacieho návrhu ide legislatívno-technickú úpravu, ktorá spočíva vo vypustení už v minulosti transponovaného ustanovenia. Súčasné nastavenie cieľa v druhom bode súvisí s plánom obnovy a odolnosti, komponent 2, obnova budov, reforma 3, reforma nakladania so stavebným odpadom, podľa ktorej by najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktorý vznikne na stavbe, malo byť recyklovaného a tento cieľ je potrebné jednoznačne delegovať na pôvodcu uvedených odpadov.
Pozmeňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 979.
1. V čl. I v 6. bode § 135k sa slovo "šiestich" nahrádza slovom "deviatich".
2. V čl. I 7. bod znie:
"7. Doterajší text prílohy č. 3 v časti 6 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Cieľom odpadového hospodárstva, pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine č. 17 v katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 170504."."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

14.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš
Budeme hlasovať dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis