Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2020 o 15:32 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 18:08 - 18:11 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, pán podpredseda, najskôr možno k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré tu zazneli.
Ak sa nám zdá, že je to neprehľadné, že to nie je dobré, že by to malo byť jednoduchšie, sadnime si a zmeňme rokovací poriadok, pretože v rokovacom poriadku stojí, že ak sa mení dátum účinnosti alebo hocaké slovo, v našom prípade je to len dátum účinnosti, tým, že sme posunuli hlasovanie o mesiac, tak sa musí prečítať celý ten odsek, celá tá časť toho pozmeňovacieho návrhu, kde sa ten dátum vyskytuje. Preto to trvalo tak dlho a opakovane sme s pani predsedníčkou Cigánikovu hovorili o tom, že či v tých pozmeňovacích návrhoch meníme len dátum účinnosti. Ja som jej povedala, že ja mením len dátum účinnosti. Ona mi dosvedčila, že robí to isté, to znamená, že tie dátumy, tie texty sú totožné, je tam jedine iný dátum kvôli tomu, že sa posunulo hlasovanie. Čiže preto to tak dlho trvalo.
Ak si myslíte, že by stačilo prečítať len tú vetu, kde sa mení dátum účinnosti, zmeňme rokovací poriadok, ja to určite, určite rada podporím. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Ešte mi dovoľte, pán predsedajúci, vzhľadom na prednesený pozmeňujúci návrh pani poslankyne Hatrákovej dovoľujem si vás požiadať o vyňatie bodov 9, 13 a 14 z môjho prvého pozmeňujúceho návrhu na osobitné hlasovanie s mojím návrhom neschváliť, lebo termíny upravuje pozmeňovací návrh pani poslankyne Hatrákovej. Čiže aj tu tieto body 9, 13 a 14 boli vyňaté na osobitné hlasovanie aj pred troma týždňami práve preto, že, že, a teraz musia byť, lebo sa tam hovorí o dátumoch.
Čiže ja som, samozrejme, otvorená hlasovaniu Národnej rady, ale ja si myslím, že by sme nemuseli hľadať problém tam, kde ten problém nie je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 17:44 - 18:03 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Myslím, že argumentácií a dôvodov na podporu nášho zákona už zaznelo veľa. Dovoľte mi teda, prosím, oboznámiť vás s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 576/2004 z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. II bod 6 znie:
6. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.januára 2021
Pri žiadostiach o umelé ukončenie tehotenstva, ktoré boli podané do 31. decembra 2020, sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.“
2. ČI. VIII znie:
ČI. VIII
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová „dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí“ nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí“.
2. V § 1 ods. 2 sa za slová „nevyhnutných potrieb“ dopĺňajú slová „tehotnej ženy a“.
3. V § l sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s narodením dieťaťa s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4. V § 2 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
5. V § 2 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. matke dieťaťa nevznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“
6. Nadpis druhej časti znie:
„Príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
7. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Matka dieťaťa má nárok na prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a jej tehotenstvo presiahlo 24 týždňov, a na druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo. Otec dieťaťa má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo."
8. V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „pre dieťa“ dopĺňajú slová „po jeho narodení“.
9. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„na dieťa, ktorého matka nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa alebo iná dávka toho istého druhu v krajine trvalého pobytu matky.“
10. V § 3 ods. 4 sa slová „podľa § 2 ods. l písm. a), ak“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. l písm. a) alebo písm. b) tretieho bodu, ak matka dieťaťa“.
11. V § 4 vrátane nadpisu znie:
„§ 4 Suma príspevku pri narodení dieťaťa
(1) Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
a) 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 400 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 429,86 eur,
b) 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 100 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 51,86 eur.
(2) Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 písm. b) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.
(3) Ak sa narodilo dieťa s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku l sa zvyšuje o 3 170,14 eur; na účely § 3 ods. 1 prvej vety sa takto zvyšuje druhá časť príspevku pri narodení dieťaťa.“
12. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. l, ktorá spĺňa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, má nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa dieťa narodilo s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 4b
Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa
Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je 3 170,14 eur.“
13. V § 5 ods. l a 3 a § 8 ods. 3 celom texte sa slová „§ l ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 4“.
14. § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí
(1) Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.
(2) Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.“
15. Nadpis § 8 znie:
„Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
16. V § 8 odsek l znie:
„Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú
a) meno a priezvisko; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza,
b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené; u počatého nenarodeného dieťaťa sa uvádza trvanie tehotenstva počítané ako gestačný vek v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie,
c) adresa trvalého pobytu; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza.“
17. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak matka dieťaťa žiada o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, priloží k žiadosti lekárske potvrdenie preukazujúce, že tehotenstvo presiahlo 24 týždňov.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
18. Nadpis § 9 znie:
„Výplata príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí“.
19. V § 9 ods. 1 sa za slová „vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa" vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa" a slová „dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí“ sa nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
20. V § 9 odsek 2 znie:
„Ak matka dieťaťa do narodenia dieťaťa nepožiadala o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, úrad jej po narodení dieťaťa a preukázaní splnenia podmienok nároku na tento príspevok vyplatí na základe jednej žiadosti prvú aj druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa súčasne.“
21. V § 9 odsek 3 znie:
„Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí osobitnému príjemcovi, ak
a) sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo
c) oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.“
22. V § 9 ods. 5 sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
23. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Ak oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí určí úrad.“
24. V § 9 ods. 9 prvá veta znie:
„Ak úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, úrad doplatí rozdiel do sumy, na ktorú oprávnenej osobe vznikol nárok.“ a v druhej vete sa za slová „príspevku pri narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
25. V § 9 ods. 10 sa za slová „príspevok pri narodení dieťaťa“ (2x) vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“ (2x) a za slová „príspevku pri narodení dieťaťa“ (2x) sa vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“ (2x).
26. Nadpis § 10 znie:
„Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
27. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
28. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povinnosť vrátiť prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa
Matka dieťaťa je povinná vrátiť vyplatenú prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa počaté nenarodené dieťa nenarodilo v dôsledku umelého ukončenia tehotenstva.“
29. V § 11 ods. 1 písm. a) prvom bode a § 12 sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
30. V § 11 ods. 1 písm. a) treťom bode a písm. b) sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
31. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ťažké zdravotné poškodenie dieťaťa alebo ťažké genetické poškodenie dieťaťa posudzuje podľa osobitného predpisu11) úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby na základe žiadosti oprávnenej osoby.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
„11) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
32. § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí. To neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“
33. § 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné spolupracovať s úradom a bezplatne poskytovať informácie potrebné na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.“
34. § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Úprava súm príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Sumu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením.“
35. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2021, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2021.
2) Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2021, nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevzniká.“
Čl. VIII nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
3. Za čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení takto a sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) právnických osôb, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve podľa osobitného predpisu. 2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúci článok sa pri merane prečísluje.
Článok IX nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
4 V čl. IX sa slová „novembra 2020“ nahrádzajú slovami „januára 2021“.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 17:37 - 17:38 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Cigániková, počas vašej rozpravy som sa za vás pomodlil. Ste naozaj húževnatá žena a bojujete ako levica. Je mi ľúto, že ten váš boj je ale za zlé veci. Je mi ľúto, že tak húževnato bojujete za to, aby sa rodilo čo najmenej detí. Nechápem, prečo tým malým nevinným deťom nechcete dať šancu narodiť sa. Dostali ste ju vy, ja, aj my všetci tu v pléne, za čo patrí veľká vďaka našim rodičom. Verím, že väčšina z nás naberie odvahu a tento zákon podporíme, ktorý pomáha tehotným ženám a matkám. Verím, že aj vďaka modlitbám sa raz obrátite, zmeníte svoje hodnoty a budete bojovať za dobro, za dobré a rozumné veci. Držím vám palce.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 17:34 - 17:35 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nechcel som reagovať, pani poslankyňa Cigániková, ani nechcem viesť dlhosiahlé debaty, lebo som sa už raz zmienil aj v rozprave, aj vo viacerých faktických, že podporím tento návrh zákona Aničky Záborskej, ale nedá mi to.
Pani Cigániková, vy ste sa zmienila, že ženám, ktorým sa narodia postihnuté deti, obdržia príspevok vo výške 3 000 eur a dajú ich do ústavov. Vy máte, opäť sa pýtam, vy máte nejaké, prosím pekne, fakty, máte nejaké čísla? Však vy urážate, pri všetkej úcte, všetky ženy, ktorým sa, bohužiaľ, narodili postihnuté deti. Kde naozaj toto ste dokázali vyprodukovať a vypustiť to takto von? Však to je taká urážka voči všetkým ženám.
Pani Cigániková, ja viem, že vy máte dve zdravé deti a nepredpokladám, že pokiaľ by sa vám, a nechcem to ani povedať nahlas, vám narodili postihnuté deti, že by ste ich dali do nejakého ústavu. Naozaj urážate aj zariadenia, ale urážate v prvom rade všetky ženy, ktoré naozaj dennodenne sa starajú o ťažko zdravotné deti.
Pani Cigániková, myslím si, že toto bolo absolútne absurdné a nemiestne. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:49 - 16:50 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico, v rozprave ste začali vymenovávať niektoré kroky že vraj pomoci od vašej vlády. Niečo ste urobili, ale naozaj len niečo. Urobili ste veľmi málo v podpore rodinám, deťom, dôchodcom sa ušli len omrvinky. Naopak, veľmi veľa ste pomohli oligarchom, svojim privilegovaným a poslušným ľuďom. Tam ste boli veľmi štedrý.
Viete, koľko mala dôchodok moja mama, matka 9 detí? 317 eur. Nebola to pre vás ako sociálnu vládu hanba a donebavolajúci hriech? Takto ste zdierali našich rodičov a dávali ste im almužnu, z ktorej mali problém vyžiť. Moja mama by nemala z dôchodku ani na lieky, keby sme jej ako deti nepomáhali. A nehovorím o pomoci rodinám. Mám 7 detí, 5 žijúcich, tak viem, akú almužnu ste dávali aj, aj rodinám a deťom, môžte sa naozaj za to hanbiť, a nie tvrdiť, že ste sociálna vláda, že ste boli sociálna vláda. Som rád, že konečne máme na Slovensku sociálne cítiaceho ministra - pána Krajniaka.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:47 - 16:48 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:22 - 16:23 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem tak pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Tomáš, musím vám pripomenúť, že sme nedávno v Národnej rade schválili alebo odstránili neprávosti, ktoré vznikli ženám ročníkov ’57 až ’63. Pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sa odstránia neprávosti a po novom sa im už bude správne zohľadňovať výchova dieťaťa. My postupne odstraňujeme nedostatky spôsobené počas vašej vlády.
Nie je pravda, že pre dôchodcov nič nerobíme. Aj naša sociálna dávka je pre dôchodcov viac ako 13. dôchodky, ktoré ste od roku 2010 mohli dôchodcom vyplatiť a nevyplatili ste ich. Vy ste im namiesto 13. dôchodkov dali nulu a my im dávame aspoň sociálnu dávku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:10 - 16:11 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tuná moja kolegyňa vedľa mňa povedala pred chvíľou, že ešteže ste nesľúbili modré z neba, pretože aj to by sme mali problém, aby sme dosiahli to, čo ste nasľubovali.
A, pán Richter, vy možno by ste mohli niečo také tuná prednášať, ako ste tu povedali, keby ste neboli v tej vláde, ktorá tu 13 rokov mala možnosť dať tie dôchodky. Vy ste ich nedali! Opakujem, všetci tí, ktorí to počúvate, nedali vám ich. A čo spravili? Pán Richter hovorí, že, že je to, že to bola veľká marketingová akcia a podvod. Veľká marketingová akcia to bola vaša. Pred voľbami ste spravili, čítam tuná v TASR, 4. februára, že 13. dôchodok sa bude vybavovať. Tesne pred voľbami ste to spravili.
Už ste vedeli, cítili ste, že, že sa pravdepodobne nedostanete alebo dostanete veľmi malé čísla, a toto bol podvod na tých, ktorým ste sľúbili 13. dôchodok. Takže nezavádzajte tu, je to práve naopak. Vy ste podviedli dôchodcov. Dôchodcovia, oni vás podviedli tým, že vám to sľúbili, a nie je pravda, že nič nejdete dostať. Dostanete, ale, samozrejme, v rámci možností aké táto krajina má. Keby sa dalo, tak sa určite pridá oveľa, oveľa viac. Ale ešte raz, podvod spravili tí, ktorí vám ich sľúbili. Nie my.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2020 15:53 - 15:55 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 202a).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 262 zo 17. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 202) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 61 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:32 - 15:34 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení páni kolegovia, ďakujem najmä tým, ktorí ma naozaj počúvali a nehľadali len dve-tri slovká, o ktoré sa zachytia, a potom to otočia a urobia si faktickú.
Pán poslanec Mazurek, naozaj verím tomu a som presvedčený, že peniaze sa nedajú sa vyrobiť, ani Európska centrálna banka ich nedokáže vyrobiť z ničoho, to sú peniaze, ktoré raz bude treba vrátiť, na to treba pamätať, že každé peniaze, ktoré sa vyrobia, bude treba naplniť produktmi a ekonomickými aktivitami a raz ich bude treba vrátiť.
Pán poslanec Tomáš, to, čo ste povedali, že nezamestnanosť..., alebo zamestnanosť rastie, aj keď sa zvyšuje priemerná mzda, to nemá súvis, tá zamestnanosť by sa zvyšovala ešte viac, pokiaľ by sa tá priemerná, minimálna mzda zvyšovala menej.
Pán Muňko, súhlasím, že veľkí producenti nemajú problém s minimálnou mzdou, ale práve ju majú malí, takže ak ste hovorili s tými, čo spomínate, tak verím, že ste sa nedozvedeli, že by s tým mali problém.
Pán poslanec Richter, viem, že ste mali kontakty so zamestnávateľmi, ale traduje sa o vás, že pravou rukou ste ich hladkali a ľavou ste ich oberali o milióny, takže to je takto známe. Pán poslanec Šimko, na vás len toľko, že trafená hus zagága, ak sa vás to dotklo.
Pán Blaha, prvá vec, nie som bigotný kresťan, to, že vy ako komunista poznáte encykliky, to je fajn, ale ja som protestant, takže asi nemám úplne povinnosť ich čítať, samozrejme, rád si ich pozriem, ale zase nerobím si svoj názor iba z encyklík.
A, pán Petrák, otáčate moje slová, nehovoril som o tom, že som proti minimálnej mzde, musí byť hlavne vhodne nastavená. Nezamestnanosť klesá vďaka oživeniu ekonomiky, nie vďaka nejakým opatreniam.
Skryt prepis