Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2021 o 13:53 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 10:30 - 10:32 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi Karahutovi za tento príspevok. Vidno, že sa vyznáš vo veci a asi všetci súhlasíme s tým, že musíme chrániť našich producentov a výrobcov a zrejme tu vyvstáva otázka podľa toho, ako som pozeral aj tú dôvodovú správu a sledujem diskusiu, že čo je vlastne potrebné transponovať z tej európskej smernice, keď my môžeme mať prísnejšie vlastne naše vlastné pravidlá podľa toho, čo je tam uvedené. A teda vlastne mali by sme chrániť všetkých našich výrobcov aj tých primárnych producentov, teda celý ten potravinový reťazec.
Nevyznám sa, ale viem, že sú nejaké otázky aj ohľadne toho, za čo nakupujú tí výrobcovia od poľnohospodárov, čiže celý ten komplex, a myslím, že je dôležité, aby sme dôkladne zvážili, čo, čo z tohto, ktoré, čo z tých návrhov alebo proste čo z toho, čo tá smernica uvádza, je skutočne, skutočne nevyhnutné prijať a možnože zvážiť, že či napriek všetkému netrvať na tom, aby sme chránili našich producentov a výrobcov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2021 9:15 - 9:16 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2021 9:09 - 9:11 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, nechcem nejako dlho zdržiavať, mám jeden legislatívnotechnický pozmeňovák. Dôvod, prečo až teraz v pléne, je ten, že boli sme obidvaja aj s pánom podpredsedom vlády zaneprázdnení a potrebovali sme si vyjasniť jednu pripomienku, ktorá vyplýva zo stanoviska parlamentnej legislatívy.
O čo ide? Ja nakoniec, samozrejme, prečítam ten pozmeňujúci návrh, ten normatívny text, ale v princípe nie jednotlivé členské štáty, ale Európska únia vyjednávala za členské štáty jeden medzinárodný dohovor. Ten medzinárodný dohovor sa všeobecne spomína v texte návrhu zákona s tým, že nejakým spôsobom bolo treba spraviť odkaz na ten medzinárodný dohovor, lebo on je automaticky súčasťou, alebo on tým, že ho Slovenská republika nevyjednávala, tak nie je v Zbierke zákonov, čiže my ho vťahujeme cez nariadenie Európskej únie a parlamentnej legislatíve sa nezdalo najvhodnejšie, aby sme ten odkaz spravili spôsobom, že dáme odkaz na dohovor a odkazujeme na nariadenie, že bolo to také troška mätúce, takže jediný zmysel toho pozmeňováku je to, že z toho slovíčka nad dohovorom, ten odkaz nedáme nad dohovor, ale v tej istej vete ho presúvame nad iné slovo, nad tej medzinárodnej organizácie, ktorá ten dohovor prijala.
To je v podstate všetko, je to, tam nie je viac čo vysvetľovať, ja teda prečítam ten pozmeňujúci návrh, v článku, alebo teda vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. 1 bode 22 v § 31a ods. 3 sa nad slovami „dohovoru“ a „dohovore“ vypúšťa odkaz „7a)“ - je v úvodzovkách - a nad slovo „vlastníctva“ sa umiestňuje odkaz „7a)“, takisto v úvodzovkách.
Odôvodnenie som už uviedol. To je všetko, čo by som k tomuto chcel uviesť, a, samozrejme, ak chce niekto sa niečo spýtať alebo reagovať, tak veľmi rád ešte dovysvetľujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2021 9:05 - 9:09 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 302), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výbor v Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 476 z 1. decembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 205 z 21. januára 2021, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 125 z 25. januára 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 74 tiež z 25. januára 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva, vyplývajú štyri nasledu..., štyri pozmeňovacie návrhy a odporúčam, gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 302) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 130 z 26. januára 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 14:06 - 14:07 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Benčík, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste konkrétne definovali skutky rytierov z ĽSNS a ich odídencov. Presne dokazuje to, že ich návrh je účelový a už teraz sa chcú chrániť zákonom pred tým, čo ešte len plánujú spáchať, ako sme zvyknutí. Nemôžeme popierať fašizmus, ale zároveň sa hrdiť demokraciou. Nemôžeme sa verejne extrémisticky vyjadrovať, ale zároveň bez postihu. Mať extrémistické prejavy, ale zároveň nepodnecovať k nenávisti. Navzájom sa to vylučuje. Zažili ste už, že by extrémistické reči nevyvolali hádky, hnev, nenávisť, ba dokonca niečo horšie?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 13:56 - 13:58 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa musím priznať, že v tejto debate o princípe slobody slova momentálne stojím viac na tom americkom modeli, ktorý to ohraničuje vyzývaním na násilie. Aj keď som, samozrejme, ochotný kedykoľvek svoj názor pod tiahou argumentov a dôkazov zmeniť, pretože iba hlupák tento svoj názor nemení.
Čo mi ale trochu vadí na tejto debate, je taká, je účelovosť a doslova falošná argumentácia. Ja som mal už pocit pri argumentácii niektorých kolegov z ĽSNS alebo teda ex ĽSNS, teda ex extrémistov, že sa jedná normálne o liberálov, že sa ohýňajú, stále sa tu hovorí o slobode, dokonca o Amerike, o tej nenávidenej, zlej Amerike. Už som mal fakt pocit, že za chvíľku začnete obhajovať liberálnu demokraciu, a to by bol naozaj obrovský zvrat.
Takisto je trošku účelové, keď strana (povedané so smiechom), ktorej členovia sú odsúdení extrémisti, na ktorej kandidátke kandidovali jednoducho neonáckovia, ktorí sa tým ani dokonca, ktorí sa za to ani dokonca nehanbili a povedali to verejne, zrazu chce rušiť zákon, ktorý bojuje proti extrémizmu. To mi príde ako naozaj veľmi falošné pokrytectvo. Príde mi to, ako keby strana veľkopodnikateľov chcela zrazu znižovať dane alebo strana pedofilov chcela znižovať legálny vek sexu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 13:53 - 13:55 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa dotknem len v podstate, v podstate len toho hádzania tých kociek, ktoré spomenul pán poslanec Benčík. A teraz nebudem hovoriť ako politik, ale ako, v prvom rade ako osoba žijúca na Slovensku, ale hlavne ako otec.
Pán Mazurek, vy ste hádzali dlažobné kocky a vykrikovali ste, teraz je to nadávka, vášho Alaha. Pozrel som si to video niekoľkokrát na YouTube, na sociálnych sieťach a skutočne som si to pozeral dlho, dlho, dlho, aby som pochopil tomu vášmu prejavu. No a teraz sa chcem opýtať, ale hlavne ako otec, ak za toto by ľudia nemali byť trestnoprávne stíhaní a nemali by ísť za to do väzenia, tak potom toto už považujem za totálnu hlúposť a za absurditu, pretože nadávať alebo kričať po moslimskej rodine, kde matka má dve-tri deti, ak sa nemýlim, mali obrovský strach a vy ako otec, lebo vy ste otec, pán Mazurek, však? Tak sa chcem opýtať, či toto je skutočne vzor pre vaše dieťa, pre vášho syna.
A ja verím tomu, pán Mazurek, že takto ste to možno v tom čase nemysleli, ale rozdiel medzi možno nami dvomi je ten, že ja som síce vyrastal istý čas v domove, dostal som kopec lásky, potom som išiel do pestúnskej starostlivosti. Vy ste ale boli od malička u vlastného otca, teda vyrastali ste v rodine, ale ten rozdiel medzi nami, vám asi evidentne chýbala láska. Možno, možno pozornosť, možno, možno venovanie sa. Pretože toto by ste ako občan, ale hlavne ako otec nikdy neurobili. Nikdy by ste toto neurobili, pretože tie deti matky moslimskej sa skutočne báli a mali strach. Čiže sa pýtam ešte raz: Za toto by ľudia, za tento prejav slobody slova, hanobenie rasy, vykrikovanie, by za toto nemali ísť do basy?
Naozaj si nalejme čistého vína, pán Mazurek, ale nechcem sa vás dotknúť, ale vy ste v prvom rade otec a potom až politik.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 13:36 - 13:37 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Pán Mazurek, každý váš prejav je silne emotívnym a je to doslovne zážitok, len škoda, že ten obsah je taký, s ktorým ja nemôžem súhlasiť. A keď už ste v tzv. tranze, prosím vás, chcem sa spýtať, keď ukazujete prstom na mňa, že ľudia majú byť odsúdení a zavretí, chcem sa spýtať, prečo ja? Ja si každého z vás tu vážim, ku každému pristupujem rovnako, nemám tu nepriateľov a ak chcete na niekoho ukázať, kto má špinu za rukami a za nechtami, tak, prosím, nie na tých ľudí, ktorí tu teraz sedia, lebo to sú čestní ľudia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 13:32 - 13:34 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán Mazurek, áno, počúval som vás veľmi zodpovedne a teda dôkladne, ale tú demokraciu si vy vykladáte naozaj po svojom. Ale poďme naozaj k meritu veci, demokracia podľa modelu Ameriky.
V poriadku, ja som žil, teda nie žil, bol som v Amerike a viem, ako fungujú tie právne princípy, pretože tam, žijú tam moji kamaráti alebo teda jeden z najlepších kamarátov, ktorý je právnik a vysvetľoval mi skutočnú demokraciu po právnej stránke. Ale aj demokracia má svoje hranice, presne ako povedal pán poslanec Osuský. Za hlúpy názor ani jeden Slovák nejde do basy, do väzenia. To je to, čo vy vravíte, a to, čo ste rozprávali tuto pred pultom, že aby ľudia za hlúpe názory išli do basy? Nie, ani jeden obyvateľ Slovenskej republiky za hlúpe názory do basy nešiel, pán Mazurek, s týmto nemôžem absolútne súhlasiť. Ale vyjadrovať demokraciu slova alebo slobody, ak máte fašistické, násilnícke, vulgárne reči na adresu ľudí, napríklad aj na adresu ľudí, Rómov. To za toto ľudia nemajú ísť do basy?
Poďme ďalej, to je opodstatnené a to je fakt, že ľudia, ktorí hanobia rasu a majú rasistické reči, tak za to ľudia musia ísť do basy, pán Mazurek. Vy si vykladáte ten naozaj zákon podľa vás, vy by ste si ho tak predstavovali, tak si to vy naozaj želáte, ale takto to určite, dúfam, že neprejde. A čo vaša minulosť, vykrikovanie, opakujem ešte raz, vykrikovanie, rasistické reči, hanobenie rasy, to je normálne? Pán Mazurek, však poďme do minulosti, vy ste boli odsúdený za rasistické reči práve v rádiu Frontinus o Rómoch, však vy máte takú bohatú minulosť a vy sa teraz idete tváriť, že za toto ľudia by nemali ísť do basy? Čiže to je tá demokracia podľa modelu Ameriky? Ako pri všetkej úcte, pán Mazurek, naozaj pri všetkej úcte, toto nemôžete myslieť vážne. (Reakcia z pléna.)
Pán Mazurek, ja viem, vy ste, opakujem, neskutočný demagóg a máte dar reči, ale za toto ľudia musia ísť do basy a ja verím tomu, že aj na vás príde raz spravodlivosť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 13:31 - 13:32 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, dámy a páni, práve sme boli svedkami, akým spôsobom sa tu idú fašisti legalizovať. Poďme po poriadku.
Tak najprv, na jednej pôde sa tu hrajete na kajúcnika, kedy sa ospravedlňujete za mladícku nerozvážnosť a ospravedlňujete sa za činy, ktoré ste urobili v minulosti, čo prakticky aj vítam, no na druhej pôde, tu v pléne Národnej rady idete svoje činy fašistické, okorenené legalizovať a podporovať. Zvrátené, týmto ste sa opäť iba podpísali ako pokrytec.
Som za slobodu slova, som za rozličné názory na vec, nie však za prekrútené fakty, dezinterpretácie a dezinformácie, pán Mazurek. Máte k tomu veľmi blízko, k dezinformáciám, posúvate tieto hoaxy ľuďom, ktorí to posúvajú, samozrejme, ďalej. Iba pripomínam, že šírenie poplašnej správy je trestné. Navádzate ľudí k páchaniu trestného činu. Presne kvôli takémuto jednému hoaxu, kedy podľa vás útočník vo Vrútkach bol Róm, budete mať sedenie u vyšetrovateľa. Pán poslanec, len opatrne!
Skryt prepis