Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 14:25 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 16:39 - 16:50 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som za náš klub OĽANO vystúpila k vládnemu návrhu zákona. Na úvod chcem poďakovať vláde a ministerstvu spravodlivosti, že pripravili novelu dvoch zákonov, ktoré znamenajú obrovský posun v oblasti úrovne ochrany detí a obetí trestných činov a osobitne domáceho násilia.
Ako psychologička vidím, že v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou epidemiologickou situáciou dochádza k zhoršeniu situácie viacerých zraniteľných a vylúčených skupín obyvateľstva. Súčasná karanténa a odporúčania týkajúce sa izolácie v bezpečí domova však nie sú bezpečím pre všetkých. Jednou z ohrozených skupín sú aj ženy a deti zažívajúce násilie, ktoré v súvislosti s aktuálnymi obmedzeniami izolácie v domácnosti s páchateľom násilia častokrát bez možnosti odísť alebo vyhľadať pomoc, pomoc akéhosi núdzového zariadenia.
Zvýšená miera kontroly v mnohých prípadoch obmedzuje ich možnosť odísť k rodine, známym alebo priateľom, alebo aj vyhľadať pomoc u pomáhajúcich organizácií, ktoré v súčasnosti pracujú v krízovom režime zahŕňajúcom poskytovanie dištančného, telefonického alebo e-mailového poradenstva. Organizácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú už od začiatku korona krízy, bijú na poplach a označujú súčasný stav za alarmujúci. Stupňuje sa nielen intenzita domáceho násilia, ale aj jeho brutalita.
A práve korona kríza podčiarkuje význam predloženej novely. Ešte sa k tomu vrátim, ale osobitne vyzdvihujem to, že návrh zákona zavádza možnosť rozšírenia pôsobnosti akreditovaného subjektu ako tzv. intervenčného centra pre obete domáceho násilia. Tento model poznáme z Rakúska, kde rakúska právna úprava na pomoc obetiam násilia patrí práve k tým nasledovaniahodným.
Aj preto som sa inšpirovala v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslankýň, mňa, Janky Žitňanskej a Petry Hajšelovej a Anny Zemanovej práve touto rakúskou úpravou. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol doručený Národnej rade 18. marca a nájdete ho na webstránke, bližšie sa potom ešte k nemu dostanem.
Teraz by som sa rada venovala zmenám, ktoré sú obsiahnuté v návrhu zákona, a neskôr otázke práce s násilníckou osobou. To je téma, ktorá síce nie je obsiahnutá v návrhu zákona, ale na tomto mieste by som možno vyzvala alebo poprosila ctené plénum a príslušné ministerstvá k diskusii nad týmto aspektom domáceho násilia.
Na Slovensku intervencia v jednotlivých prípadoch domáceho násilia nebola založená na multiinštitucionalizovanom prístupe, nedochádza ku koordinácii alebo ku koordinovanej spolupráci, alebo stretávaniu sa zainteresovaných inštitúcií a aktérov, na ktorom by sa spoločne navrhovali a určovali riešenia, opatrenia, ktoré sa jednotlivo podniknú za účelom predovšetkým zvýšenia bezpečia ohrozenej osoby a riešenia jej situácie.
Z pohľadu pomoci je kľúčovým aktérom pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany tej obete práve polícia. Polícia je najčastejšie kontaktovanou pomáhajúcou profesiou. Pôvodne zákon o obetiach a zákon o Policajnom zbore zaviedli povinnosť polície poučiť obete trestných činov o ich právach. Mali ich poučiť aj o nároku na odbornú pomoc poskytovanú subjektami na pomoc obetiam a poučiť ich v prípade vykázania o možnosti podať na príslušný súd návrh na vydanie neodkladného opatrenia. Prostriedky ochrany a podpory obete ale využívajú len v nižšej miere. Svedčia o tom aj aktuálne štatistiky, kedy napríklad ohrozená osoba, povedzme v roku 2019, využila možnosť podať príslušnému súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia po vykázaní zo spoločného obydlia len v troch percentách.
Počet návrhov na vydanie neodkladných opatrení v roku 2019 navyše oproti roku 2018 klesol o polovicu. Súčasne sa významne znížila aj úspešnosť tých navrhovateľov. Kým v roku 2018 napríklad súdy rozhodli o nariadení neodkladného opatrenia v 81 %, v roku 2019 to bola len polovica. Nepatrný počet z tých podaných návrhov na vydanie neodkladného opatrenia poukazuje na fakt, že doba vykázania sama o sebe nestačí ohrozeným osobám premyslieť si a podniknúť dostupné kroky, ktoré by účinne predĺžili ich ochranu pred agresorom.
A tu práve prichádza vhod tento predložený vládny návrh zákona, ktorý zavádza model, ktorý umožňuje prepojenie policajnej intervencie s krízovou intervenciou a zároveň vytvára koordinovaný postup pri zabezpečení ochrany obete. Podľa návrhu zákona intervenčné centrum na základe informácií poskytnutých Policajným zborom pro aktívne kontaktuje obeť domáceho násilia bezprostredne po výskyte domáceho násilia a ponúkne jej odbornú pomoc, pričom obeti vysvetlí (zaznievanie gongu) jej možnosť, ako aj rozsah pomoci, ktorú jej vie intervenčné centrum poskytnúť, prípadne sprostredkovať. Táto forma spolupráce a včasného zachytenia prípadov domáceho násilia umožňuje obeti okamžité získanie odbornej pomoci a vytvára aj mechanizmus prevencie pred opakovaním domáceho násilia.
A tu práve návrh zákona vychádza z toho rakúskeho modelu, ktorý teda je aj v Európe preberaný ako vzorový. Ja som sa s ním podrobne stretla počas môjho pobytu v Berlíne, kde rakúske, teda kde tie intervenčné centrá, to sú také, že Interventionsstelle gegen Gewalt, pôsobia v každej spolkovej krajine. Aj podľa návrhu slovenského zákona by malo intervenčné centrum získať akreditáciu na území kraja. Napríklad v Rakúsku sú tie intervenčné centrá legislatívnou zárukou práve tej multiinštitucionalizovanej spolupráce v podobe povinnosti polície informovať intervenčné centrum o vykázaní násilníka a následná povinnosť centra kontaktovať obeť práve s tou multidisciplinárnou ponukou služieb. Polícia teda informuje lokálne intervenčné centrum o vykázaní, a to následne nečaká, že sa tá obeť prihlási sama, ale kontaktuje písomne alebo telefonicky tú obeť s ponukou pomoci.
Jednou z prvých úloh je vyhodnotenie rizika a plánovanie opatrení na zabezpečenie bezpečnosti tej obeti, teda tvorba tzv. bezpečnostného alebo sociálneho plánu. To spočíva najmä vo vyhodnotení efektívnosti samotného vykázania v danom prípade a stanovenia, či je účelné aspoň krátkodobo presunúť obete do bezpečia nejakého povedzme že ženského domu. V rámci právnych konzultácií centrá napríklad ženy sprevádzajú aj na výsluch alebo na súdne pojednávanie.
Základnou úlohou intervenčného centra je asistencia ženám po vykázaní páchateľa zo spoločného obydlia políciou. Centrum následne môže buď samo poskytovať ďalšie špecializované služby krízovej intervencie, ako napríklad služby toho bezpečného ženského domu, alebo mať nadviazanú spoluprácu s lokálnymi akreditovanými subjektami, ktoré túto formu pomoci poskytujú. Preto verím, že aj na Slovensku dôjde ešte k dobudovaniu tejto siete.
A môžeme sa teda inšpirovať aj v tom, že ten rakúsky zákon ustanovuje minimálny rozsah služieb intervenčného centra, a to sú napríklad činnosti, ako je stanovenie bezpečnostného plánu a pomoci pri zvýšení ochrany a bezpečnosti žien a ich detí, ďalej tiež poskytnutie informácie a podpory, najmä po zásahu polície, tiež pomoc pri formulácii a predkladaní podaní na súd, ako aj pomoc kontaktovaním iných štátnych orgánov, sprievod na policajné výsluchy alebo pojednávania, psychosociálne a právne poradenstvo, a ak je to potrebné, tak aj postúpenie iným inštitúciám v prípade potreby, napríklad aj poradenstvo v rodnom jazyku alebo zabezpečenie účasti tlmočníka.
A toto sleduje aj slovenský návrh zákona, kde do 24 hodín od vykázania zašle policajt v elektronickej podobe kópiu záznamu príslušnému intervenčnému centru. To na základe tejto informácie ponúkne obeti trestného činu domáceho násilia krízovú intervenciu a odbornú pomoc do 72 hodín od doručenia kópie úradného záznamu. Obeti má intervenčné centrum poskytnúť krízovú intervenciu a odbornú pomoc.
Slovenský návrh zákona po vzore rakúskeho špecifikuje rozsah právnej pomoci pre obeť. Právnou pomocou sa rozumie poskytnutie právnych informácií a právne zastupovanie obete v trestnom konaní a v civilných súdnych konaniach, ktoré súvisia so zabezpečením ochrany a uplatnením práv obete. Osobitne civilné súdne konania sú konania, ktoré sú pre finančné nároky právneho zastúpenia pre tie obete často úplne nedostupné. Preto je dobré, že v zákone sa vytvára aj priestor pre toto, a teda právny základ pre civilnoprávnu ochranu obetí domáceho násilia. Po účinnosti návrhu zákona preto možno očakávať, že dôjde k zvýšenému počtu návrhov na vydanie neodkladného opatrenia v civilnom konaní.
Ako som už na začiatku uviedla, štatistické dáta ukazovali stály pokles počtu podaní návrhov na vydanie neodkladného opatrenia a čo je veľmi dôležité, teda vysoko oceňujem tú, tú možnosť poskytnutia sociálnych služieb. Vítam aj prínos zákona, pokiaľ ide o ochranu práv detí, pretože intervenčné centrum je pri poskytovaní odbornej pomoci oprávnené spolupracovať s orgánmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 16:28 - 16:30 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 500.
Prekladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.5.2021 16:23 - 16:24 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená výborom za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 498. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

4.5.2021 16:16 - 16:18 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

4.5.2021 15:40 - 15:52 hod.

Kuriak Milan
Hlasovanie o tomto bode programu bude dnes o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 15:26 - 15:29 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 199/2004 Z. z. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 613 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru - schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 180 zo dňa 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:03 - 15:05 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 497.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 14:25 - 14:27 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci (predsedajúci, pozn. red.).
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 438. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 649 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 438, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu 1 až 9 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 103 z 3. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 14:18 - 14:22 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, v rozprave už odzneli aj veľmi konkrétne čísla a fakty, veľmi konkrétne návrhy a pridám k tomu len veľmi krátko svoj pohľad. Tým, že som pracovala na charite aj v centre pomoci pre rodinu, tak som sa s takýmito príbehmi stretávala a boli to vždy skutočné príbehy. Niekde v pozadí stálo možno detstvo v detskom domove, niekde to bol alkohol, niekde to bol rozvod alebo inak rozbitá rodina, ale jednoducho rôzne okolnosti a aj rôzne to detstvo a návyky z detstva priviedli toho človeka k tomu, že skončil buď na ulici alebo na ubytovni alebo v nejakom lacnom bývaní, ktorého máme, žiaľ, nedostatok.
Ja vidím v takom širšom mojom obraze a chápaní tejto problematiky, vidím túto oblasť poradenstva ako veľmi dôležitú a podčiarkujem, že tá interdisciplinarita je naozaj veľmi kľúčová. My sme na charite pracovali tiež v podobnom zložení, že riešili sa sociálne, právne, ale aj psychologické otázky, pretože tá bieda, v ktorej sa človek ocitne v kombinácii s psychickou chorobou alebo alkoholizmom alebo rôznymi vzťahovými problémami, je naozaj veľkou záťažou a ten človek potrebuje sa s tým vysporiadať aj psychicky.
Ja osobne toto veľmi kvitujem a chcela by som ešte tak možno spomenúť pár ďalších rámcov, ktoré vnímam, ako tu už bolo viackrát spomenuté. Je to tá finančná gramotnosť, ktorej miesto vidím v celoživotnom vzdelávaní a myslím si, že už od materskej školy postupne pomaličky primeraným jazykom veľmi konkrétnym spôsobom učiť deti praktickým zručnostiam, učiť ich, čo sú to percentá, čo to znamená mám-nemám, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť, lebo tá výchova je rôzna. A možno aj vplyvom reklamy sme mnohí zvyknutí na to, že chceme mať všetko a tie pôžičky sú relatívne dostupné. Čiže to je veľmi, veľmi kľúčové z môjho pohľadu.
Potom je tam, samozrejme, tá adresná sociálna práca a osobitne so zraniteľnými skupinami, ako sú deti v detských domovoch, ako sú zdravotne ťažko postihnutí ľudia, dôchodcovia, osamelí ľudia. Jednoducho ľudia, ktorí sa častokrát stanú aj vlastne obeťou rôznych veľmi lákavých ponúk. Tou konkrétnou pomocou je naozaj aj to poradenstvo, aj tie konkrétne kroky, ako je napríklad ten osobný bankrot, alebo mnoho ľudí ani nevie, že si môžu nastaviť nejaký splátkový kalendár. Čiže toto je pre nich veľmi dôležité. Ja tam vidím naozaj, ako toto je taká nadrezortná vec, kde bude dobré, keď sa bude spolupracovať aj so samosprávami, aj na neziskovom poli už pôsobí viacero subjektov, ktorí sa snažia pomáhať týmto ľuďom. Ale vidím jednu takú zložku aj v rámci represie, či už sú to poskytovatelia pôžičiek, ktorí klamlivými informáciami alebo zavádzajúcimi informáciami natiahnu ľudí do nevýhodných zmlúv, či sú to priamo úžerníci, ktorí, o ktorých sa vie a ktorých sa možno všetci boja, a ľudia v tej biede sa k nim utiekajú. Čiže myslím si, že treba veľmi jasne a tvrdo pomenovať a postihovať aj takéto veci, keď niekto naozaj zneužíva biedu týchto ľudí.
A potom ako osobitne dôležitú vidím oblasť liečby závislosti a prevenciu bezdomovectva. Sociálna práca, poradenstvo nie je jednoduchá vec, nie je to projektová vec, je to dlhodobá mravenčia práca. Ja si spomínam na také vtipné príhody, pretože niekedy sa čudujeme, že prečo ten človek je na tom zle, ale častokrát ten človek nemá návyky a nevie narábať s peniazmi a mali sme klienta v charite, ktorý keď dostal 700 eur, zrazu sa mu nejako dostali, tak bol schopný ísť s rodinou na mesiac do hotela. Iný si zase kúpil drahé hodinky a tešil sa z nich asi tak jeden deň. Takže je to, je to naozaj niekedy aj o takom dlhodobom sprevádzaní. Čiže ja chcem vysloviť veľkú vďaku a rešpekt všetkým tým ľuďom, ktorí podávajú pomocnú ruku a veľmi sa teším, že, že prišiel tento návrh a verím, že prinesie aj dobré ovocie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 14:12 - 14:14 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tiež chcem naozaj úprimne poďakovať a oceniť skutočne veľmi efektívny návrh zákona z rezortu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Absolútne súhlasím, veľmi sa teším, že tá finančná gramotnosť, v tomto prípade v samotnom návrhu zákona bude len eliminovať riziko práve zbytočného zadlžovania.
Podobný problém som aj riešil s pánom ministrom, keď som teda alebo teda je to ešte v štádiu riešenia a komunikácie práve v posledných, na tých sociálnych terénnych, sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí budú pracovať práve s tými rodinami, ale hovorím, v inej oblasti. Pretože v konečnom dôsledku hovoríme o tých najrizikovejších, o tých rodinách, ktoré, bohužiaľ, spadajú do statusu sociálne slabších, ktorí jednoducho si nedokážu pomôcť sami a sú odkázaní práve na, aj na konkrétne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžem len odporučiť a verím tomu, že to máte už teda aj dobre efektívne premyslené, je, aby tá, tá pomoc vychádzajúc z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa riešila v konečnom dôsledku teda v prirodzenom prostredí klienta. Dnes vieme, že práve takíto rizikoví klienti majú obrovský problém ísť do úradov práce, lebo sa jej boja, majú strach, jednoducho mnoho faktorov do toho vstupuje.
Čiže verím tomu, že, že aj toto sa bude riešiť v prirodzenom prostredí klienta, aby, aby tá motivácia zo strany aj rodiny samotnej, samozrejme, jednoducho mala obrovský význam a v konečnom dôsledku sa to nabaľovalo nielen na samotných rodičov, ale aj na samotné deti, aby potom deti nemuseli zbytočne opakovať po rodičoch, lebo tá zadlženosť dnes, bohužiaľ, vo väčšine prípadov či už po regionálnej stránke je jednoducho vysoká.
Čiže ešte raz, veľká vďaka pánovi ministrovi.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis