Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2021 o 11:52 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 15:36 - 15:37 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 (tlač 548).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 563 z 26. mája 2021 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 (tlač 548) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 (tlač 548) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Výbor ma uznesením poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného materiálu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 116 zo 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

17.6.2021 15:16 - 15:18 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 (tlač 486).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 481 z 24. marca 2021 pridelil návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 až 2026 (tlač 486) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh prerokoval 14. júna 2021 a uznesením č. 108 súhlasil s návrhom strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 až 2026 (tlač 486) a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Z uznesenia výboru nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne iné návrhy. Výbor ma uznesením poveril informovať o výsledku rokovania výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 15:02 - 15:04 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 575 z 31. mája 2021 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ, ako aj do vojenských štruktúr NATO/EÚ na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr pri NATO/EÚ v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s aktualizáciou vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 14:41 - 14:43 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Pán Susko, čo sa týka stanoviska Slovenskej advokátskej komory, každý zákon, ktorý sa robí, by mal byť vyvážený. Tuto dochádza k stretu záujmov vždycky orgánov činných v trestnom konaní, teda vyšetrovateľov, prokuratúry, na druhej strane súdov a na tretej strane vlastne zástupcov, teda ako advokácie, no a, samozrejme, sú tam strany konania. Tu bude vždycky veľký boj, že kto si čo viac presadí. Pokiaľ by chceli vyšetrovatelia alebo prokurátori čo najkratšie prípravné konanie, zas sa to nebude páčiť sudcom. Lebo sudcovia by museli vykonávať viacej úkonov. A takisto to je aj s advokáciou. Oni by chceli čo najviac tých práv, aby museli, aby nemuseli, aby mohli čo najviac úkonov, chodiť čo na najviac úkonov, aby si mohli účtovať a, samozrejme, aby im bolo povolené čo najväčšie nazeranie do spisov a tak ďalej a tak ďalej. V tomto musí byť zákon konzistentný, že nejaká tá rovnováha tam musí byť.
Čo sa týka tých dôvodov, ktoré ste hovorili, ja si nemyslím, aj voľakedy bolo, že keď sa brala osoba do väzby, tak sa skúmali len tie formálne dôvody väzby, či je tu naozaj ten kolúzny spôsob alebo preventívny, alebo útekový. Teraz už musí sudca skúmať vždycky aj materiálnu stránku, či je naozaj dôvodné to vznesenie obvinenia. A to ostalo v zákone a ono sa to len nejakým spôsobom vyprecizovalo.
To, že sa kolúzna väzba nedá nahradiť, existuje len voláky jeden prípad, tuším v Amerike, kde voláka osoba bola prepustená z kolúznej väzby a išla niekde tam na samotu do púšte, kde sa ohradila nejakou, ja neviem, nejakými technickými opatreniami, že nemal nikto k nej prístup. Naozaj tá kolúzna, to kolúzne správanie je najzávažnejšie a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 14:29 - 14:30 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
V krátkosti, aby sme tu nemiešali nejaké jablká s hruškami alebo aby sme nepolitizovali naozaj túto tému. Je bežné, keď je osoba vo väzbe a nedojde vôbec vyšetrovateľ za ňou. Keď on prvýkrát odmietne vypovedať a je vo väzbe, tak on tam má povinnú obhajobu. On cez obhajcu bude signalizovať, že chce vypovedať alebo nechce vypovedať. Ak on nechce vypovedať, tak nemôže dojsť vyšetrovateľ za ním druhýkrát a dať mu zase možnosť. Chceš vypovedať? Nechceš vypovedať? Takže toto sa bežne stáva, že je vo väzbe a nasleduje až úkon po skončení vyšetrovania, preštudovanie vyšetrovacieho spisu, pokiaľ sú to nejaké okresné spisy, nejaké nebezpečné vyhrážania a tak ďalej a tak ďalej, ktoré sa spravia za dva-tri mesiace. Pokiaľ je zložitejší prípad, tak áno, tam má právne zastúpenie, má tam povinnú obhajobu a cez obhajcu, trebárs po nahliadnutí spisu, sa on žiada, že chce vo veci vypovedať a vyšetrovatelia konajú promptne. Lebo aj zákon teraz píše, že väzba sa vybavuje prednostne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 14:19 - 14:23 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani navrhovateľka, pani ministerka, vážení členovia, kolegovia, pôvodne som nechcel vystúpiť v rozprave, chcel som reagovať nejakou faktickou poznámkou na vystúpenie pani ministerky.
Takto, v krátkosti. Keď sa otvorila táto téma ohľadom kolúznej väzby, tak ja som bol zásadne proti. Takisto mi vyšetrovatelia alebo prokurátori písali, volali, že čo sme sa zbláznili, že jednoducho tento inštitút kolúznej väzby len tak vytrhávame z celého procesného konania, ktoré je veľmi preformalizované a že to bude mať fatálne dôsledky na celý úsek prípravného konania.
Som rád, že konečné znenie tohto návrhu zákona je v takomto znení, v akom je. Lebo naozaj sa to vyprecizovalo tak, aby sa dosiahol aj účel trestného konania a aby sa naozaj otvorila tá diskusia ohľadom kolúznej väzby. Pokiaľ bolo uvedené, že sú tu nejaké problémy ohľadom väzenstva, respektíve ohľadom ľudí, ktorí sú vo väzbe, tak je namieste otvoriť naozaj ten zákon o výkone väzby a upraviť tie ich práva obvinených do takej roviny, že pokiaľ platí prezumpcia neviny, tak mali by sa mať lepšie vo väzbe ako tí, ktorí sú už odsúdení a sú vo výkone trestu odňatia slobody.
Tak ako tu už bolo viac razy povedané, naozaj ten, ktorý je vo väzbe, tak je väčšinou zavretý v tej cele a má hodinový nárok na tú vychádzku. Kto je už odsúdený, má nárok ísť aj pracovať, proste socializuje sa, je s tými ľuďmi. Proste je v kontakte s ľuďmi. Takže naozaj to je téma i pre pani ministerku, aby sme otvorili tieto nejaké podmienky, kompletnú nejakú reorganizáciu väzenstva, čo však je určite spojené aj s nejakými finančnými nákladmi.
Som rád, že v druhom kroku sa otvorí novelizácia Trestného poriadku a skráti sa ten proces celého prípravného konania. Teda dúfam, že sa skráti, tak ako je to deklarované aj v programovom vyhlásení vlády.
Čo sa týka účelu trestného konania, aby nebolo zmarené, tak terajšia úprava tej kolúznej väzby je nastavená veľmi dobre. Pokiaľ boli tie prvotné návrhy, tak ja som bol odhodlaný, že nezahlasujem za takéto úpravy. Avšak pokiaľ je tam uvedená táto forma domnienky kolúzneho správania, ktorá sa netýka organizovaných, organizovaných skupín pri obzvlášť závažných zločinoch a netýka sa zločineckých skupín a teroristických, tak s takouto úpravou sa naozaj dá súhlasiť.
To je asi tak všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 14:11 - 14:13 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 499).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 706 zo 4. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 499) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 113 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2021 11:52 - 11:54 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, kolegovia, ctená snemovňa, tento návrh zákona odôvodnil už pán minister hospodárstva dnes dopoludnia, takže nebudem zachádzať do veľkých detailov. Ide o opravu znenia zákona, ktoré by od 1. 7. 2021 zaviedlo podmienky, ktoré by výrazne administratívne zaťažili ľudí a spoločnosti, ktoré na vykurovanie svojich objektov využívajú skvapalnený ropný plyn, tzv. LPG. Vlastne prišlo by k takej situácii, že vlastne každá takáto nádrž, ktorú ľudia majú pri svojom dome alebo pri svojej firme, by sa stala colným skladom a títo ľudia by vlastne museli absolvovať všetky byrokratické, zbytočné byrokratické úkony, ktoré s tým súvisia, a vlastne dokonca v niektorých prípadoch by museli platiť aj spotrebné dane.
Čiže vlastne táto novela zákona, ktorú sme iniciovali v spolupráci s ministerstvom financií, mení tieto podmienky a prináša úpravu, ktorá vlastne prenesie tieto byrokratické povinnosti na ich dodávateľov, ktorí s nimi majú skúsenosti a ktorých relatívne bezproblémovo vedia vybaviť, a takisto spolupracujú s colnou správou, Finančnou správou a ďalšími orgánmi. Takže, ako som spomínal, nebudem zachádzať do detailov, v prípade potreby v rozprave môžem zareagovať na prípadné otázky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 11:46 - 11:51 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Áno, zaznelo tu veľa rôznych informácií aj dezinformácií rôznych, tak pravdepodobne išlo o to, že niektoré veci asi neboli úplne správne pochopené. A ja chápem aj obavy držiteľov zbraní, že nejaké, určité regulácie, ktoré prídu, prinesú aj nejaké ďalšie obmedzenia, čo nevylučujem.
Treba vychádzať z toho, že áno, v tomto prípade ide o transpozíciu európskej legislatívy, kde v podstate vy ste narážali na tú, kritici, že Česká republika sa snažila tejto transpozícii vyhnúť a, ako vidíme, nedarí sa jej to. Čiže od začiatku sme vedeli a vnímali tento zákon, že bude potrebné ho balansovať tak, aby na jednej strane teda vyhovoval tým smerniciam, ktoré prídu z Európskej únie a aj keď možno v niektorých momentoch nie sú úplne ideálne. Na druhej strane nebol tak, zostať tak strašne reštriktívny, aby sme mohli aj sa vyhnúť situáciám, kedy by vlastne došlo k tomu, že by strelné zbrane sa dostali alebo že by došlo k nejakému nárastu strelných zbraní na čiernom trhu, a teda ich vyraďovania alebo uvádzania proste do ilegálnej držby. Samozrejme, v niektorých momentoch tá hrozba tu určitá je, ale myslím si, že ten zákon je vcelku na dobrej ceste sa nejakým spôsobom s týmto vysporiadať.
Ja len hovorím ešte raz, je to prvé čítanie. Čo sa ešte, chcem sa vrátiť k tomu Breivikovi, ja som to nemyslel v kontexte toho teroristického útoku alebo niečo podobné. Ja, sú tu a máme tu v minulosti takéto incidenty, neboli len u nás, ako pán Hamran, ale, samozrejme, videli sme ich aj inde, či to bol Nový Zéland, Austrália, Spojené štáty a tak ďalej. Vidíme, že tento fenomén je, táto hrozba začína narastať aj u nás v Európe a takisto aj u nás v Slovenskej republike. Keby ste boli členmi kontrolného výboru pre Vojenské spravodajstvo, tak aj tam jedna z informácií, ktorá nám bola poskytnutá včera na tomto kontrolnom výbore, bola aj z tohto súdku teda, že tu máme, začína nám tu narastať táto hrozba. Čiže je tu zvýšené alebo zvýšená potreba monitorovať týchto ľudí a tak ďalej a, ako ste sám spomínali, je ich 300-tisíc, čiže je to také, že nemáme dostatok kapacít, aby sme to všetko monitorovali. Čiže toto sú určité hrozby, ktoré tu máme a treba ich tiež brať do úvahy.
Ja ale poviem na rovinu, že tá kriminalita a teda trestná činnosť je to gro toho zákona a nie teroristické útoky a, samozrejme, že to je aj ten vedľajší produkt toho, čiže netreba sa fokusovať na tie teroristické útoky.
Čo sa týka určitých nedostatkov, ja to vnímam tak, že sú tam nejaké nedostatky v tomto zákone, určite bude potrebné sa na to pozrieť, je dobré, že máme na to celé leto. Sú tam napríklad niektoré veci, ktoré sa týkajú toho zásobníka. Tam ide presne o tú prekategorizáciu, to znamená, že keď vymeníte menší zásobník za väčší a tak ďalej, automaticky sa dochádza k inej kategórii. Potom je tam ďalšia záležitosť, čo sa týka napríklad strelné zbrane a nosenie akože na športové streľby, ale je tam problém práve nosenia munície priamo aj s tou strelnou zbraňou. Potom tam máme na výskumné účely, teda vzdelávanie, pre forenznú činnosť a podobné záležitosti, čiže sú tam určité momenty v tomto zákone, ktoré, na ktoré možno bude dobré sa znova pozrieť. Preto aj sme tu a preto máme aj niekoľko čítaní, máme čas sa tejto veci venovať.
Ja vás chcem len upozorniť na jednu záležitosť, jednu aktivitu, ktorú organizujeme teraz spoločne aj s výborom pre európske záležitosti, bude to budúci týždeň 22. 6. o 12.30 hod. v miestnosti č. 30. Budeme mať takú otvorenú diskusiu, kde chcú všetkých poslancov pozvať práve k tomuto návrhu zákona, kde budeme mať také akože dva svety, ktoré sa stretnú, a budeme o tom diskutovať. Budú tam, bude tam aj spracovateľ alebo teda riaditeľ legislatívy ministerstva vnútra pán Kriška, ktorý by mal obhajovať tento zákon, potom by tam mal byť aj britský veľvyslanec Baker, ktorý ma navštívil v tejto súvislosti práve preto, lebo majú teda skúsenosti s obchodovaním ilegálnych zbraní, ktoré majú pôvod na Slovensku. Je možné, že príde k tomu aj francúzsky veľvyslanec, ale zároveň som si dovolil pozvať aj zástupcov Legis Telum, ktorí tiež tam budú prítomní a budeme o tomto diskutovať. Tak vás poprosím, keď máte teda o toto záujem, kľudne príďte a poďme o tomto diskutovať a možno prídeme k niečomu, kde bude potrebné, kde sa možno zhodneme na tom, že v niektorej časti toho zákona by sme vedeli upraviť. Ja som tomu otvorený, nebránim sa tomu.
Takže len toľko na úvod. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 11:38 - 11:39 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, tak ja vám to teda začnem tak čítať. Muž zabil 78-ročnú svokru viacerými údermi hranatého predmetu do hlavy, svoju 56-ročnú manželku podľa predbežných záverov polície strelil do hlavy, následne sa sám strelil do hlavy legálne držanou zbraňou. Druhý prípad. Svoju o 10 rokov mladšiu manželku Evu zastrelil 53-ročný Ondrej P. zo Smolníka legálne držanou zbraňou. Ďalej, svokra mu prekazila plány na víkend, tak na manželku vytiahol zbraň. Podľa susedov konal bývalý vojak z povolania skratovo legálne držanou zbraňou. A mám ich tu ďalších päť. A na, to za chvíľočku som stihla vygúgliť.
Pravda je taká, páni poslanci, že poniektorí ľudia, ktorí legálne držia zbraň, by nemali mať u seba ani verzatilku s ryžou, lebo ich IQ proste dosahuje tam, kde som čítala presne. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, kolegovia, áno, chápem, že sme možno kozy, ktoré nerozumejú zbraniam. Ja vás potom naozaj prosím, nikdy, už nikdy nevyťahujte interrupčný zákon!
Skryt prepis