Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.7.2021 o 17:20 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 18:05 - 18:11 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani podpredsedníčka vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 802 zo 17. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 313 z 22. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 215 z 23. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 106 z 23. júla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 47 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 47... (ruch v sále), pán poslanec! ... hlasovať spoločne o bodoch 1 až 47 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 107 z 23. júla 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.7.2021 17:20 - 17:20 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem oznámiť členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že im prišla pozvánka, zajtra 8.15 schôdza výboru kvôli odvolávaniu pána ministra. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 16:04 - 16:05 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Pán Fico, ja som to hovoril aj pani ministerke a hovorím to aj vám. To, čo ste hovorili, že sú tu rôzne sťažnosti na podmienky vo väzbe, že tam je 42 stupňov a tak ďalej a tak ďalej. Ja som sa rozprával o tom s ministerkou, ale s hocikým, ja to poviem na rovinu, toto sa týka úplne iného zákona o výkone väzby. Reforma väzenstva sa musí spraviť. Len tam treba naliať toľko peňazí a to boli roky predtým tieto oblasti zanedbávané, to nejde len tak šmahom prsta. Ja som tiež za, pokiaľ je niekto obvinený, tak je nevinný. Tak určite musí mať lepšie práva ako, aj vo výkone väzby ako ten odsúdený. Takže nech je tam fakt za dobrých podmienok, ale, bohužiaľ, nejde to, nejde to. Ja som za.
Skryt prepis
 

23.7.2021 15:49 - 15:49 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh skupiny poslancov. V podstate ide o dva lega... pardon, novelizačné body, ktorých obsahom je v podstate to isté. Ide o to, aby sme vytvorili prostredníctvom posunutia účinnosti novely tohto zákona priestor pre legisvakančnú lehotu a v podstate tým pádom posúvame účinnosť z 1. augusta na 15. augusta.
Dovoľte, aby som pristúpil k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Ondreja Dostála, Juraja Šeligu a Dominika Drdula k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562).
1. V čl. I v bode 24 v § 567r v nadpise sa slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „15. augusta“ a v texte sa slová „k 1. augustu“ nahrádzajú slovami „k 15. augustu“. Slová „1. augusta“ sa nahrádzajú slovami „15. augusta“, slová „31. augusta“ sa nahrádzajú slovami „14. septembra“ a slová „7. augusta“ sa nahrádzajú slovami „21. augusta“.
2. V čl. II sa slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „15. augusta“.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 15:45 - 15:47 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Pán Susko, ja by som chcel poznamenať k tomu prvému pozmeňováku, ktorý chcete dávať, že vypustiť zo sedemdesiatjednotky, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania a ďalších konkrétnych skutočností, vypustiť túto časť vety, že ďalší z konkrétnych skutočností. Podľa mňa sú to spojené nádoby a nejde to dokopy, lebo to konanie obvineného môže byť aj nekonanie napríklad, lebo samotná väzba má fakultatívnu povahu, že, čo znamená, že aj pri existenciách dôvodov väzby osoba ešte nemusí byť vzatá do väzby. A tie zákonné podmienky na vzatie obvineného do väzby sú existencia skutku, teda objektivizovaná skutočnosťami zistenými v trestnom konaní, existencia zákonných znakov, existencia dôvodov na podozrenie, že skutok spáchal tento obvinený, a existencia konania obvineného alebo iných konkrétnych skutočností, z ktorých vyplýva tá dôvodná, tá reálna obava z následkov alebo viac následkov uvedených pod tými písmenami a), b), c). Napríklad začne si vybavovať pas, to nie je ešte protiprávne konanie, ale už sa pripravuje trebárs na útek, alebo splnomocní advokáta na prepis majetku na blízke osoby, to je bežný legálny akt, ale pokiaľ vie, že mu hrozí prepadnutie majetku, tak napríklad už sa pripravuje, alebo si pri rodinnom dome začne kopať tunel, alebo dá pokyn voľakomu, aby kopal ten tunel. To sú také všetky dôvody, ktoré jednoducho tam musia byť. To sú spojené nádoby.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 15:01 - 15:02 hod.

Vons Peter
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, chcem, bol som upozornený, že som neuviedol správny termín, kedy sa majú výbory týmto zákonom zaoberať, tak poprosím teraz o opravu. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 13. septembra a v gestorskom výbore do 14. septembra.
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.7.2021 14:32 - 14:34 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený podpredseda vlády, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 12:22 - 12:23 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Blaha, tridsať minút ste kritizovali návrh zákona o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. Nepočula som od vás jeden relevantný dôvod proti skrátenému legislatívnemu konaniu.
Vláda robí všetko, aby sa ľudom komfortne žilo. Chce chrániť aj tých, ktorí dnes, vami ovplyvnení, protestujú v nevedomosti. Vy ste nepovedali ani jedno riešenie, ako ochrániť týchto ľudí. Pán Blaha, vám pandémia svedčí a priberá aj vďaka vám na váhe. Hovoríte populisticky, lebo práve toto chcú antivaxeri počuť. V opozícii sa pretekáte, kto si týchto voličov klamstvami získa. Prízvukujem, že očkovanie je v tomto návrhu zákona dobrovoľné. Ja som zaočkovaná a som zodpovedná nielen voči sebe, ale aj za ľudí, s ktorými sa stretám. Rovnako zodpovední sú ľudia v členských krajinách Európskej únie. Aj vďaka vám, pán Blaha, je Slovensko na chvoste tabuľky členských štátov Európskej únie v očkovaní. Pritom všetci vieme, že iné riešenie ako očkovanie proti COVID-u zatiaľ nemáme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 12:18 - 12:18 hod.

Kerekréti Ján
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 11:57 - 11:59 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Apartheid, fašizmus, fašizoidné praktiky, segregácia, nacistická ideológia, očkovací fašizmus, Mengele, totalita a dokonca aj znásilnenie. Ja si myslím, že dnes ste sa aj pomerne dosť prekonali, pán Blaha, ale ja sa vám ani nečudujem, že sa tu snažíte teda vyvolať takýto, takýto chaos a takúto paniku alebo teda že panikárite, avšak dovoľte, aby som sa naozaj z tohto miesta ospravedlnil všetkým obetiam holokaustu a ich rodinným príslušníkom a naozaj skutočným obetiam fašizmu a aj znásilnení za to, že pán poslanec Blaha si ich vybral za svoj prostriedok rozosievania nenávisti a musia takéto prirovnania počúvať z pléna Národnej rady. Je to nechutné.
Pán Blaha, to, že niekoľkokrát spomeniete slová ako sloboda a demokracia, nezakryje to, že váš jediný cieľ je rozoštvať spoločnosť, dosiahnuť predčasné voľby a zastaviť očistu tejto krajiny. Práve dnes sme svedkami toho, kam ďaleko a ako ďaleko môže zájsť šírenie dezinformácií a nenávisti pri prijímaní opatrení, ktoré majú za cieľ výlučne ochranu zdravia a ľudí. Ja vás vyzývam, pán Blaha, aby ste prestali. Ak žiadate vládu, aby neustále prebrala zodpovednosť za boj s COVID-om, prevezmite vy zodpovednosť za tých ľudí, ktorí dnes násilne protestujú pred Národnou radou, ospravedlňte sa za fyzické útoky, ku ktorým došlo, ospravedlňte sa zranenej policajtke, novinárom za to, že útoky na nich sú výsledkom vášho neustáleho hecovania ľudí s jediným cieľom, živenie chaosu pre vlastné politické účely.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis