Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 13:59 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 9:16 - 9:23 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ku školstvu ma viaže mnohé: absolvovala som Pedagogickú fakultu, vyše 20 rokov som učila a ako rodič som vodila svoje dieťa do školy, teraz sa snažím zmenami v zákonoch podporiť rôzne školské reformy a dobré návrhy.
Cieľom návrhu vládneho zákona je vrátiť sa k tomu najpodstatnejšiemu: k učiteľovi, tejto dlho zaznávanej bytosti, na ktorej popri tom všetkom stojí a padá, a v neposlednom rade dať školám potrebnú voľnosť, rozviazať ruky dobrým riaditeľom škôl a tvorivým učiteľom. To najpodstatnejšie je učiteľ, lebo pre úspech žiaka je najdôležitejšia osobnosť práve učiteľa. V reálnom živote sú učitelia vystavení zvýšeným požiadavkám, aby zabezpečili, že deti vedia predpísaný obsah či dosahujú solídne výsledky v národných a medzinárodných meraniach, ale takisto, aby sa podieľali na ich výchove a popritom boli inovátormi, tvorivými pracovníkmi, koučmi. Toto všetko majú zvládať sami, mnohokrát v izolácii tried, bez tímovej spolupráce a s nedostatočným technickým vybavením. Tieto požiadavky bývajú kladené na učiteľov, ktorí mnohokrát nemajú na to metodické a didaktické nástroje. Nemajú s takýmto fungovaním skúsenosti, nedostávajú žiadnu alebo len minimálnu podporu, aby dokázali takto pracovať.
Nároky, ktoré sa v súčasnosti kladú na pedagogických a odborných zamestnancov, nie sú zanedbateľné, ale je to len preto, aby prácu, resp. poslanie vykonávali čo najlepšie, aby svojím pôsobením napomáhal rodičom pri výchove a vzdelávaní ich detí a podporovali dobré vzťahy vo vzťahovom trojuholníku žiak – učiteľ – rodič.
Preto návrh obsahuje viaceré zmeny a doplnenia, ktoré majú odbremeniť učiteľov a zjednodušiť niektoré procesy, napríklad zjednodušenie preukazovania bezúhonnosti učiteľov, aby škola bola bezpečným prostredím pre naše deti; zjednodušenie zaraďovania do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií; zjednodušenie organizovania všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji a uvádzania pedagogických zamestnancov.
Škola je miestom individuálneho rozvoja žiakov, tímovej spolupráce a komunikácie všetkých aktérov vzdelávania a širšej verejnosti. Podobne ako orchester, aj pedagogický tím funguje najlepšie, keď všetci jeho členovia „hrajú“ koordinovane a synchronizovane, to je v duchu rovnakých princípov, podľa rovnakých pravidiel a vo vzájomnej spolupráci a interakcii. V škole by mal panovať tímový duch, vzájomná podpora a pracovná komunikácia medzi učiteľmi by mala byť častá a prirodzená. Preto je v návrhu zahrnutá možnosť zriadenia školského podporného tímu i vytvorenie novej kategórie pedagogického zamestnanca – školský digitálny koordinátor.
Škola a školská trieda sú miesta, v ktorých dieťa, študent trávi významnú časť svojho života. Dostáva sa tu do rozličných sociálnych vzťahov a situácií, ktoré sú zdrojom rôznych podnetov od pozitívnych až po negatívne, a je miestom v ktorom sa niekedy u žiaka vyskytujú vážnejšie problémy, ktoré sa môžu prejaviť ako poruchy v správaní. Kľúčovým postavením v školskom prostredí je kooperácia a integrita školského psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda a učiteľa ako tvorivých partnerov a spolu hľadajúcich najúčinnejšie výstupy v smerovaní zdravého osobnostného vývinu detí a mládeže.
Preto je dôležité zosúladiť vymedzenie pracovnej činnosti vykonávanej v kategóriách psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg s navrhovanými úpravami v novele školského zákona.
Školy všade na svete sú plné detí s rôznymi trápeniami, ktoré si sami nespôsobili, deti, ktoré potrebujú od sveta dospelých pomoc, bezpečie, podporu, pocit spolupatričnosti a lásku. Dnešná doba potrebuje pedagógov, ktorí učiteľstvo vnímajú ako pomáhajúcu profesiu. Nie akademikov, nie úradníkov, ale skôr empatických sprievodcov. Profesionálov, ktorí sa za svoje poslanie... profesionálov, ktorí za svoje poslanie považujú rozvíjanie múdrosti žiakov, ich sebaúcty a úcty voči druhým. Sprievodcov, ktorí podporujú u žiakov zodpovednosť za seba aj voči ľuďom a prostrediu, autonómnosť pri prijímaní rozhodnutí a preberaní zodpovednosti za ne. Sprievodcov, ktorí stimulujú u žiakov rozvoj iniciatívy, kreativity, samostatnosti, schopnosti pracovať v tímoch a byť druhým nápomocný. Učiteľov, ktorí odhaľujú a rozvíjajú špecifické talenty a nadania svojich žiakov. Učiteľov, ktorým, ktorí svojím pôsobením pomáhajú rodičom pri výchove a vzdelávaní ich detí a podporujú dobré vzťahy medzi učiteľom, žiakom a rodičom.
Aby tieto ciele učiteľ dosiahol, sám musí byť intelektuálne zvedavý, aby mal široké spektrum záujmov a aby sa neustále sám učil nové veci. Iba tak dokáže pre takéto životné nastavenie získať aj svojich žiakov a umožniť im objavovať to, ako nejaký poznatok, zručnosť alebo hodnota môže priamo vplývať na ich život, na ich rozhodovanie sa o vlastnom živote i aktívne zapájanie sa do života spoločnosti.
Dovolím si tvrdiť, že perfektný učiteľ neexistuje. Ale ak tvrdo pracujete, máte radi svojich žiakov a stále sa učíte niečo nové, máte k nemu veľmi blízko. Veľmi si želám, aby učiteľ svoje povolanie považoval za najkrajšiu prácu na svete.
Vládny návrh zákona okrem iného aj preto dáva dôraz na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov formou poskytnutia dotácie, zjednodušenia organizovania vzdelávania v profesijnom rozvoji, spresňuje podmienky jeho financovania a umožňuje jeho absolvovanie aj ďalším fyzickým osobám, na ktoré sa zákon inak nevzťahuje.
Verím, že tento návrh zákona sa po schválení inplent... implementuje aj v praxi a naplní svoje ciele. Ďakujem vám za pozornosť a v závere by som chcela povedať len to, že ja si myslím, že povolanie učiteľ je ozaj to najkrajšie na svete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 9:14 - 9:16 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 639). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:59 - 14:00 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Cyklistika je nielen športová aktivita, ale je to ekologická forma dopravy, ktorá sa na celom svete stále rozširuje. Znamená, že cyklistov bude na cestách pribúdať a cyklisti nie sú nepriatelia vodičov áut. No všetci účastníci dopravy by sa mali správať zodpovedne a bezpečne. Je také paradoxné alebo možno dobré, že sa zaoberáme týmto návrhom zákona práve v čase, keď je Európsky týždeň mobility. No mňa tak ako trochu, obávam sa, že cestná infraštruktúra na Slovensku, neviem, či umožní dodržať všade 1,5 metra pri predbiehaní cyklistov, no vodiči napriek tomu by sa mali správať zodpovedne. Teda ako kolegovia už povedali, obávam sa vykonateľnosti tohto zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:57 - 13:59 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Možno som jediný, možno je nás viacej, čo do dochádzajú aj do Národnej rady na bicykli. A viem, čo je to teda za tortúra, keď z Kohútovej idem sem ráno, alebo keď sa vraciam. Je viacero tipov ciest, ktoré môžem si vystriedať. Je tam v tej novej časti, čo tá iránska architektka navrhla, tam sú parádne cyklochodníky. Miestami prechádzam po lokalitách, kde naozaj lepšie je zosadnúť a báť sa ísť na bicykli. Takže chcem tým len naznačiť, že ako aktívny cyklista vítam tento návrh a tie detaily, ktoré sa tu hovorili, aj teraz moja kolegyňa Romana hovorí o tom vykonateľnom meraní, áno, sú to určite problémy, ale ja by som sa skôr priklonil k tomu psychologickému efektu, aj keď možnože do legislatívy nepatria psychologické efekty, ale presne vykonateľné príkazy, že ako cyklista nemôžem nepodporiť tento návrh z hľadiska tej podstaty. A zase ako vodič motorového auta by som povedal, že ho rád podporím, ale aj za aj takej podmienky, že by v druhom čítaní tu zaznel pozmeňujúci návrh, lebo ako vodič mám veľmi ťažké srdce na cyklistov, ktorí chodia nielen cez deň, ale aj za šera a v noci neosvetlení.
Neviem, ako je to presne napísané, nepozrel som sa do zákona o cestnej premávke, ale som presvedčený, že asi tam nie je napísané, že musia chodiť osvetlení vpredu aj vzadu počas 24 hodín, teda celého dňa aj noci, a to by som veľmi privítal, pretože ak chodíte na autách, a zrejme chodíte, tak je to niekedy strašné, ako v poslednej chvíli sa vyhýbame cyklistom, ktorí nie sú dostatočne osvetlení.
Takže napadlo mi zase opäť takto spontánne zareagovať, že áno, ako cyklista vítam takýto návrh a ako vodič žiadam, aby bol doplnený o povinné osvetlenie 24 hodín vpredu aj vzadu. Dnešné lampy ledky sú za pár eur a sú veľmi výkonné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:57 - 13:57 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Takáč, ja s vami plne súhlasím, že cyklisti potrebujú lepšiu ochranu na cestách. Každopádne by som sa vás chcela opýtať, keďže zákon musí byť aj vykonateľný, akým zariadením by mali policajti merať túto navrhovanú vzdialenosť. Ešte raz, akým zariadením by mali policajti merať túto navrhovanú vzdialenosť? Ide vám len o to, aby bol ten zákon vykonateľný, alebo iba urobený naoko? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2021 13:32 - 13:33 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja veľmi krátko, iba chcem sa poďakovať za kultivovanú diskusiu. Ja som na jednej strane povedal, že asi sa dá možno predpokladať, že si tento návrh nenájde podporu u každého, na druhej strane ja za seba poviem, že nevidím v tomto návrhu nič, čo by či už koaličným alebo opozičným poslancom malo vyslovene brániť vo vyjadrení podpory, pretože návrh je nielen o právach a slobodách, ale aj o tolerancii a pochopení. Ale naozaj, za mňa osobne môžem povedať, že pre mňa osobne nie je dôležité, aby uznesenie prešlo alebo získalo väčšinu, alebo zaňho zahlasoval celý parlament. Pre mňa osobne je dôležité, aby každý zahlasoval úprimne, aby ľudia vonku, ktorí sú príslušníkmi nejakej menšiny alebo komunity, vedeli, že ten-ktorý poslanec za toto uznesenie zahlasoval, že možno do budúcna sa nepridá na stranu rôznych pofidérnych, pokrivených alebo naozaj zlých návrhov, ktoré ich budú, im budú upierať rôzne práva a slobody. Takže naozaj nechávam to na zvážení každého poslanca a budem rád, ak pri ňom každý zváži takú svoju nejakú vlastnú hodnotu a to, čo, a nech každý hlasuje úprimne.
Takže vopred ďakujem za podporu a vďaka aj za tú diskusiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:31 - 13:31 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem kolegom za slová podpory a ďakujem za to, že avizovali, že budú hlasovať za toto uznesenie. Myslím, že ako ste povedali, je to veľmi dôležitý signál pre rôzne menšiny, ktoré sú zahrnuté v uznesení. Ešte teda k exkolegovi Miroslavovi Kollárovi, tak samozrejme, že ja chápem túto výtku, ak to teda bola výtka, len ja som tým chcel zdôrazniť samotný fakt, že o čom je toto uznesenie. To, samozrejme, neznamená, že by sa mali rezignovať a ja sám verím, že veci, ktoré si spomenul, týmto parlamentom prejdú. A myslím si, že je už trochu načase, keďže sme v 21. storočí, aj keď niekedy z tých debát v pléne sa to úplne nezdá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:30 - 13:31 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toto uznesenie má deklaratívny charakter, ale nastoľuje dialóg možno medzi konzervatívnou časťou a liberálmi a presne tak vlastne deje sa to po návšteve Svätého Otca, ktorý povedal, že dnešné Slovensko potrebuje prorokov, ktorí svojím životom ukážu cestu evanjelia, nastoľujú dialóg a pápež tiež vyzýva k súcitnej viere, ktorá je solidaritou s núdznymi, takže myslím si, že je dobré diskutovať a nachádzať riešenia a cestu pre všetky komunity, aby mali lepší život na Slovensku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:29 - 13:30 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Andrej, ďakujem veľmi pekne za tvoju, za tvoje slová v rozprave. Prednedávnom tu bol Svätý Otec a ten povedal krásne vety. Povedal ich mnoho, ale vieme, aký je on bojovník za slabších, za tých najzraniteľnejších a toto je presne o tom. Čiže nebudem teraz reagovať na Juraja, ale nebolo to mierené ničím takým, čím tu vystupoval Juraj, ale vrátim sa ešte k Andrejovi, že ďakujem a ja som tak isto toho názoru a podporím, podporím túto dobrú vec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 13:28 - 13:29 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, Andrej, za tvoj príspevok. A som veľmi rada, že som sa mohla zapojiť s vami a navrhnúť toto uznesenie a budem veľmi rada a teda tak isto poprosím aj svojich konzervatívnych kolegov, keby sme toto uznesenie podporili, pretože vnímam to, že tie posledné snahy, ktoré sú v Národnej rade, ale aj v spoločnosti, rôzne útoky, skutočne, ktoré majú rasistický podtón, ktoré sú útokmi na Rómov alebo aj na náboženské vierovyznanie alebo aj sexuálnu orientáciu, nám robia vrásky na čele. Niekedy mám sama taký pocit, že my vlastne máme problém trebárs aj so ženami v spoločnosti, častokrát si kladiem otázku, že či by tú istú vec alebo nejaký, teda nejaký taký útok alebo teda pripomienku, ktoré majú vo vzťahu k nám ženám, povedali, keby na mojom mieste bol muž. Takže my by sme mali začínať úplne niekde, ešte teda, ešte až ďalej, až vo vzťahu k ženám, ale teda toto je uznesenie, ktoré veľmi rada vítam, podporím a dúfam, že spoločnosti vyšleme pozitívny signál z Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis