Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 18:00 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:11 - 18:12 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja by som sa chcel predkladateľom poďakovať, lebo aj som bol v takej reportáži, kde síce som nabádal na to políciu, aby bola zhovievavá, keďže to začalo platiť a stala sa táto veľká chyba a tento pozmeňovák celú tú chybu vyrieši, aby mali mestá možnosť sa pripraviť. Samozrejme, dať si tam označenia.
Takže ja ďakujem, že táto chyba sa napraví a čo najrýchlejšie policajti budú mať jasno a hlavne, aby to nezneužívali tí mestskí policajti, ktorí hneď začať, začať, hneď začali dávať papuče.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:10 - 18:10 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Cmorej, ďakujem vám za vaše vysvetlenie a tiež vám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Chodníky by mali patriť chodcom a matkám s kočíkmi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 18:02 - 18:04 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predstavujúci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1246 z 10. februára 2022 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh pridelený, návrh zákona pridelený, zaujali nasledujúce stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 466 z 9. marca odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 140 zo 14. marca 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa predmetný zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenú návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 143.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2022 18:00 - 18:00 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som iba chcel opraviť alebo teda uviesť k hlasovaniu na, pre záznam, že pri hlasovaní č. 66 ma vykázalo ako, že som nehlasoval. Neprítomný. Hlasoval som za. (Reakcia v pléne: "Marihuana?") Marihuana. (Povedané so smiechom.) Za vlastný, pri vlastnom návrhu ma vykázalo, že som, že som nehlasoval, teda že som neprítomný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 17:39 - 17:40 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 17:38 - 17:39 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 16:53 - 16:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pán Erik Tomáš, vy hovoríte stále, že vy sa spoliehate na fakty a hovoríte fakty. Tak skúsme takto. V roku 2021 bola dôchodcovská inflácia, nebudem teraz uvádzať úplne presné čísla, ale 1,3 %. V roku 2022 je 10 %. V zákone, ktorý nastavila Ficova garnitúra ešte a schválila Ficova garnitúra, je to nastavené tak, že, to teraz nekritizujem, lebo taký schodok v tej inflácii nikdy nebol alebo dlho nebol, že dôchodky rastú podľa dôchodcovskej inflácie zo začiatku predchádzajúceho roka.
A vy ste potom povedali, čiže na budúci rok porastú dôchodky priemerne o 40, 50 eur. Teda dajme tomu o 10 %. No a vy ste povedali, že skoršie vyplatenie 13. dôchodku nič nerieši. Práve naopak. Ako štátnu kasu to nestojí veľa alebo nestojí nič a porieši to veľmi veľa. Lebo keď dôchodcom narastú dôchodky v novembri, pardon, v januári 2023 a v decembri im vyplatíte ten 13. dôchodok, tak im to veľmi nepomôže. Ale keď teraz je taká inflácia, zdražovanie a vyplatíte im ten 13. dôchodok v máji alebo v júni teda, tak im to určite pomôže.
Takže, pán Erik Tomáš, nie je to nezmysel. Nieže to nerieši nič. Práve naopak, ja si myslím, že tým dôchodcom to skoršie vyplatenie dôchodku pomôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.3.2022 16:19 - 16:19 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja som sa neobzeral, kto tu sedí, lebo predtým tam sedel niekto iný a zdalo sa mi to podozrivé, že ich nechá radšej hovoriť. Tak som pochopil, že prečo. Takže budeme hlasovať dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 16:16 - 16:18 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Páni poslanci, samozrejme, ľudská vynaliezavosť je bezhraničná, takže všeličo je možné a ja teda ešte raz len upresním, že podobný odsek v rámci toho paragrafu je už aj dnes v tom zákone. Ja ho prečítam a potom prečítam to, čo je v tej novele. Takže dnes to znie takto:
Povinnosť prevádzkovateľa autoškoly:
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný
e) vydať po skončení kurzu osvedčenie tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu a učebných osnov.
Čiže už dnes tam je, že udeľujú vodičské preukazy tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik. Existuje kontrola v rámci ministerstva dopravy, kontrola autoškôl a majú proste také príklady, najmä v spojení s korupciou, že buď výcvik sa fláka, alebo výučba sa fláka.
Čiže počuli ste súčasné znenie a nové znenie je: Prevádzkovateľ autoškoly je povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu alebo učebných osnov. Čiže skoro to isté. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné. Ja si myslím, že to má svoje opodstatnenie, je to podnet z ministerstva dopravy, vychádza z aplikačnej praxe a myslím si, že má aj istý bezpečnostný, preventívny charakter, možno menej tá výučba, ale viac ten výcvik. Jednoducho, keď ľudia nechodia na výcvik v rámci autoškoly a vybavia si absolvovanie tej skúšky a príde sa na to, tak je podľa mňa úplne v poriadku, aby ten preukaz bol neplatný a proste poctivo, aby si museli absolvovať celý kurz. (Reakcie z pléna.) Ako sa na to príde? (Prerušenie vystúpenia časomerom. Rečník rozpráva mimo mikrofón.)
Skryt prepis
 

16.3.2022 16:10 - 16:12 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
"e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné,"."
2. V čl. I v bode 7 § 20 ods. 3 v poslednej vete sa slovo "primerane" nahrádza slovom "rovnako".
3. V čl. I v bode 7 v poslednej vete v § 20 ods. 6 sa slová "a ktorá je zároveň aj držiteľom" nahrádzajú slovami "a ktorá nie je aj držiteľom".
4. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie: "8. Za § 22e sa vkladá nový § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 22f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022.
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022."."
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis