Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 9:54 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 14:38 - 14:40 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som sa dopočul, pán Mazurek, že vy pomáhate Ukrajincom osobne, a teraz poviem naozaj bez akejkoľvek irónie, že vďaka za to, akože úprimne, je to pekné gesto, že idete takto príkladom. Naozaj teraz bez akýchkoľvek politických bodov.
No zároveň, aby som vás iba nechválil, tak ma naozaj mrzí, že znova vytĺkate body na kríze, ako vlastne robíte dva roky, ale vlastne ako robíte celé svoje pôsobenie v politike. Doteraz váš predseda, ktorý je v europarlamente akurát tak na smiech, raz sa mesiac si spraví minútové videjko pred prázdnym plénom a tvári sa, ako bojuje za Slovákov. Vlastne chválil Putina a hovoril o tom, že to sú vlastne nejakí vojnoví štváči a Rusko na Ukrajinu nezaútočí, to sú všetko hoaxy, propaganda a tak ďalej. Tento status tuším zmazal alebo stiahol, takže toľko k tomu.
A čo sa týka tej pomoci, no jasné, že, samozrejme, treba pomáhať aj Slovákom. Ale ekonomickí experti hovoria, že inflácia je veľmi závažný problém a akékoľvek plošné riešenia sú nebezpečné, pretože budú stáť veľmi veľa peňazí a v konečnom dôsledku pomôžu tým, ktorí majú najväčšiu spotrebu, takže vlastne tým, čo sú najbohatší. Ak chceme naozaj ľuďom pomáhať, tak najlepšia cesta, aby sme jednak boli zodpovední k rozpočtu, a jednak aby to malo zmysel, je cielená pomoc tým, ktorí sú najviac ohrození infláciou. A toto sú systémové riešenia, ktoré neprídu zo dňa na deň, ktoré naozaj treba premyslieť, pretože my nebudeme robiť politiku high buy a tuto si z boku strihať rôzne riešenie, ktoré nemajú žiadny zmysel, takže toľko k tomu.
A ak chcete niekomu poďakovať zo zvýšenú ceny energií, keďže my ruský plyn ani ropu sme neprestali dovážať ani v najbližšej dobe tak nespravíme, to nikto nehovorí, tak poďakujte tomu pánovi Putinovi, ktorý bol doteraz chválený aj vašimi zástupcami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 14:23 - 14:26 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja budem len skutočne krátko k tomuto zákonu. Myslím si, že je podstatné, aby aj tu v pléne odznelo to, čo sme schválili a prijali na výbore, na finančnom výbore, a to je veľmi významná pomoc pre všetkých tých, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny, hoci sa to môže zdať ako drobnosť, ale je to pre ďalší život a ďalšie pôsobenie tých utečencov na Slovensku mimoriadne dôležitá vec, a to je to, že títo občania budú môcť si otvoriť účty v slovenských bankách za výrazne jednoduchších podmienok, než tomu je teraz. Totižto účet, bežný účet potrebujú už prakticky všetci k napĺňaniu svojich každodenných potrieb a bez účtu sa jednoducho fungovať nedá.
Slovenská vláda, konkrétne ministerstvo financií na to myslelo a takýto zjednodušujúci predpis sa dostal práve do tohto, do tohto zákona, ktorý spočíva v tom, že títo občania Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou, disponujú pobytom, legálnym pobytom na území Slovenskej republiky, či už je to dočasné útočisko, alebo tolerovaný pobyt, budú môcť si otvoriť účet v slovenskej banke len na základe tohto potvrdenia a jedného dokladu, ktorý dokladuje ich totožnosť aj s fotografiou. Slovensko pomáha, vláda Slovenskej republiky pomáha, ako môže, a toto je ďalší jej príspevok k tomu, aby sme týmto občanom uľahčili ich život a poprípade, ak je to možné, tak ich integrovali čím viac. Musím podotknúť, že sa jedná o dočasné opatrenie, ktoré skončí 30 dní po tom, čo sa skončí to dočasné útočisko alebo tolerovaný pobyt. Tento, táto novela alebo tento pozmeňujúci návrh bol odkonzultovaný aj s Národnou bankou Slovenska, aby sa predchádzalo prípadným nejakým trestným činom súvisiacich s praním špinavých peňazí alebo s financovaním terorizmu. Také nie je možné, samozrejme, vkladať na účet neobmedzené množstvo ani opakovane po sebe. Ja si to myslím, že od 10-tisíc euro v hotovosti, ktoré je, si môžme dať na takýto účet vložiť, čo, si myslím, že je tiež dostatočná ochrana proti záujmom, resp. dostatočná ochrana záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie ako takej.
Ešte raz, všetkým, ktorí sa na tomto podieľali, ďakujem a verím, že tak to aj schválime.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 14:03 - 14:07 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol túto správu, teda spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona a o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1340 z 18. marca 2022 pridelila návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie nasledovným výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote okrem výboru pre sociálne veci, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo, ktoré neboli uznášaniaschopné. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Výbor pre sociálne veci, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre zdravotníctvo o predmetnom návrhu nerokovali, pretože neboli uznášaniaschopné. Výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre vzdelávanie, vedu a mládež a šport odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zapracované pod bodom III spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 29 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov, vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh stanoviska gestorského výboru a tiež poslancov Jána Benčíka, Igora Husa, Annu Andrejuvovú, Marcela Mihalika a Annu Zemanovú, aby plnili úlohu spravodajcov. Spoločná správa k vládnemu návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 147 na svojej 67. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 12:00 - 12:02 hod.

Vons Peter
Ďakujem, ja už to tiež nebudem naťahovať. Takže hlasovanie bude dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 11:46 - 11:47 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka vlády, pani ministerka, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 950). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:39 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Poprosím členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby sme sa zišli o 12.05 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:39 - 11:39 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem, kolegyne, kolegovia, len chcem pripomenúť, že dnes o 12.45 hod. bude gestorský výbor branno-bezpečnostný teda rokovanie branno-bezpečnostného výboru ako gestorský výboru k lex Ukrajina 2. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:54 - 9:56 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Nezvyknem počúvať vaše prednesy, ale zhodou všetkých okolností som bol v pléne, keď ste rozprávali tieto vaše hlúposti, a ja sa chcem opýtať, že či toto vôbec myslíte vážne, čo ste tu teraz povedali, pretože vy sa tu hrdíte a bijete do hrude, akí ste veľkí Slováci a ako si vážite Ústavu Slovenskej republiky, tú ústavu, ktorú absolútne nepoznáte, pretože poslanec hlasuje voľne, slobodne podľa svojho svedomia a presvedčenia, čo mu teraz idete, samozrejme, popierať.
Ale ja si osobne myslím, že oživujete túto dávno zabudnutú a prachom zapadnutú tému len z toho titulu, že vám tak strašne klesli preferencie, že viete, že toto je vaše úplne posledné volebné obdobie, keď sa pozeráte na parlament zvnútra. A ja vám chcem povedať, že vám toto nepomôže ani všetky tie sprostosti, ktoré ste doteraz narozprávali, pretože jednoducho ste v politike podľa môjho názoru po roku 2024 najneskôr skončili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 22.3.2022 9:25 - 9:25 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 911 z 31. januára 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. V II. polroku bolo vydaných desať aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v I. polroku 2022 bude prijatých päť návrhov aproximačných nariadení vlády.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 112. schôdzi 10. marca 2022 a uznesením č. 470 odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:22 - 9:24 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Poprosím, hlasovanie dnes na 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis