Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.3.2022 o 14:23 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 14:23 - 14:26 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja budem len skutočne krátko k tomuto zákonu. Myslím si, že je podstatné, aby aj tu v pléne odznelo to, čo sme schválili a prijali na výbore, na finančnom výbore, a to je veľmi významná pomoc pre všetkých tých, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny, hoci sa to môže zdať ako drobnosť, ale je to pre ďalší život a ďalšie pôsobenie tých utečencov na Slovensku mimoriadne dôležitá vec, a to je to, že títo občania budú môcť si otvoriť účty v slovenských bankách za výrazne jednoduchších podmienok než tomu je teraz. Totižto účet, bežný účet potrebujú už prakticky všetci k napĺňaniu svojich každodenných potrieb a bez účtu sa jednoducho fungovať nedá. Slovenská vláda, konkrétne ministerstvo financií na to myslelo a takýto zjednodušujúci predpis sa dostal práve do tohto, do tohto zákona, ktorý spočíva v tom, že títo občania Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou, disponujú pobytom, legálnym pobytom na území Slovenskej republiky, či už je to dočasné útočisko, alebo tolerovaný pobyt, budú môcť si otvoriť účet v slovenskej banke len na základe tohto potvrdenia a jedného dokladu, ktorý dokladuje ich totožnosť aj s fotografiou. Slovensko pomáha, vláda Slovenskej republiky pomáha ako môže, a toto je ďalší jej príspevok k tomu, aby sme týmto občanom uľahčili ich život a poprípade ak je to možné, tak ich integrovali čím viac. Musím podotknúť
===== Ktorý dokladuje ich totožnosť aj s fotografiou. Slovensko pomáha, vláda Slovenskej republiky pomáha ako môže a toto je ďalší jej príspevok k tomu, aby sme týmto občanom uľahčili ich život a poprípade ak je to možné, tak ich integrovali čím viac. Musím podotknúť, že sa jedná o dočasné opatrenie, ktoré skončí 30 dní potom čo sa skončí to dočasné útočisko alebo tolerovaný pobyt. Tento, táto novela alebo tento pozmeňujúci návrh bol odkonzultovaný aj s Národnou bankou Slovenska aby sa predchádzalo prípadným nejakým trestným činom súvisiacich s praním špinavých peňazí, alebo s financovaním terorizmu. Také nie je možné samozrejme vkladať na účet neobmedzené množstvo, ani opakovane po sebe. Ja si to myslím, že o 10 tis. euro v hotovosti ktoré je si môžme na takýto účet vložiť. Čo si myslím, že je tiež dostatočná ochrana proti záujmom, respektíve dostatočná ochrana záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie ako takej. Ešte raz, všetkým, ktorí sa na tomto podieľali ďakujem a verím, že tak to aj schválime. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 14:23 - 14:26 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja budem len skutočne krátko k tomuto zákonu. Myslím si, že je podstatné, aby aj tu v pléne odznelo to, čo sme schválili a prijali na výbore, na finančnom výbore, a to je veľmi významná pomoc pre všetkých tých, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny, hoci sa to môže zdať ako drobnosť, ale je to pre ďalší život a ďalšie pôsobenie tých utečencov na Slovensku mimoriadne dôležitá vec, a to je to, že títo občania budú môcť si otvoriť účty v slovenských bankách za výrazne jednoduchších podmienok než tomu je teraz. Totižto účet, bežný účet potrebujú už prakticky všetci k napĺňaniu svojich každodenných potrieb a bez účtu sa jednoducho fungovať nedá. Slovenská vláda, konkrétne ministerstvo financií na to myslelo a takýto zjednodušujúci predpis sa dostal práve do tohto, do tohto zákona, ktorý spočíva v tom, že títo občania Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou, disponujú pobytom, legálnym pobytom na území Slovenskej republiky, či už je to dočasné útočisko, alebo tolerovaný pobyt, budú môcť si otvoriť účet v slovenskej banke len na základe tohto potvrdenia a jedného dokladu, ktorý dokladuje ich totožnosť aj s fotografiou. Slovensko pomáha, vláda Slovenskej republiky pomáha ako môže, a toto je ďalší jej príspevok k tomu, aby sme týmto občanom uľahčili ich život a poprípade ak je to možné, tak ich integrovali čím viac. Musím podotknúť
===== Ktorý dokladuje ich totožnosť aj s fotografiou. Slovensko pomáha, vláda Slovenskej republiky pomáha ako môže a toto je ďalší jej príspevok k tomu, aby sme týmto občanom uľahčili ich život a poprípade ak je to možné, tak ich integrovali čím viac. Musím podotknúť, že sa jedná o dočasné opatrenie, ktoré skončí 30 dní potom čo sa skončí to dočasné útočisko alebo tolerovaný pobyt. Tento, táto novela alebo tento pozmeňujúci návrh bol odkonzultovaný aj s Národnou bankou Slovenska aby sa predchádzalo prípadným nejakým trestným činom súvisiacich s praním špinavých peňazí, alebo s financovaním terorizmu. Také nie je možné samozrejme vkladať na účet neobmedzené množstvo, ani opakovane po sebe. Ja si to myslím, že o 10 tis. euro v hotovosti ktoré je si môžme na takýto účet vložiť. Čo si myslím, že je tiež dostatočná ochrana proti záujmom, respektíve dostatočná ochrana záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie ako takej. Ešte raz, všetkým, ktorí sa na tomto podieľali ďakujem a verím, že tak to aj schválime. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 14:03 - 14:07 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol túto správu, teda spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1340 z 18. marca 2022 pridelila návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie nasledovným výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote, okrem výboru pre sociálne veci, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo, ktoré neboli uznášaniaschopné. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Výbor pre sociálne veci, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre zdravotníctvo o predmetnom návrhu nerokovali, pretože neboli uznášaniaschopné. Výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre vzdelávanie, vedu a mládež a šport odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zapracované pod bodom III spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 29 hlasovať spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh stanoviska gestorského výboru a tiež poslancov Jána Benčíka, Igora Husa, Annu Andrejuvovú, Marcela Mihalika a Annu Zemanovú, aby plnili úlohu spravodajcov. Spoločná správa k vládnemu návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 147 na svojej 67. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 12:00 - 12:02 hod.

Vons Peter
Ďakujem, ja už to tiež nebudem naťahovať. Takže hlasovanie bude dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 11:46 - 11:47 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážená pani podpredsedníčka vlády pani ministerka, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 950. Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:40 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
zišli o 12.05 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:39 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Poprosím členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby sme sa zišli o 12.05 v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:39 - 11:39 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem, kolegyne, kolegovia, len chcem pripomenúť, že dnes 12.45 h bude gestorský výbor branno-bezpečnostný teda rokovanie branno-bezpečnostného výboru ako gestorský výboru k Lex Ukrajina 2. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 11:34 - 11:34 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 11:34 - 11:34 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
Skryt prepis