Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.3.2023 o 10:41 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2023 10:41 - 10:43 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Pán Kotleba, ja som už na to čiastočne odpovedal, ale ja to ešte raz zopakujem. K tomu, k tým vozidlám ozbrojených síl, ktoré spomínate, ako samozrejme, že nikto nebude armádu nútiť, aby to preregistrovala na nové značky, ale ak tá armáda to bude chcieť predať a bude to proste výhodnejšie a jednoducho inak by to auto nepredala za tú cenu, tak bude tým sama motivovaná, nikto ju nemusí nútiť, sami sa, sami si to uvedomia, hádam, teda dúfam, a urobia to. Ak nie, no tak jednoducho to auto nepredajú. To je veľmi jednoduché.
K tým ostatným veciam, ktoré ste spomínali, jasné, ja by som veľmi rád aj ten poplatok znížil aj na nulu, ale zase musí aj štát z niečoho žiť a aj tí policajti, ktorí to tam robia. Čiže, čiže takýto prístup je ťažko pochopiteľný. A ak podporíte pozmeňujúci návrh pána Viskupiča, tak v podstate nepodporíte ten môj, ktorý je aj v spoločnej správe, tak od 1. 4. začnú platiť presne tie poplatky vysoké, ktoré pán Viskupič presadil v decembri, a potom od 1. 6., myslím, ak som si to dobre zapamätal to, čo povedal pán Viskupič, zase začne platiť iná tabuľka, ktorá bude nižšia. Čiže to bude taký chaos, tá finančná správa bude musieť prestavovať tie systémy, teraz na 1. 4. inak a potom zase na 1. 6. zase inak. To sú finančné náklady niekoľko desaťtisíc eur na to.
Čiže skúste si rozmyslieť, že či takýto chaos chcete spôsobiť alebo sa na ňom podieľať a k tomu prispievať a potom aj proste znášať hnev tých ľudí, ktorí tam prídu a zrazu budú vidieť, že tie poplatky sú nejaké úplne iné zase. Čiže ja si myslím, že to nie je rozumné riešenie. Ja si myslím, že je rozumné naozaj odsunúť to na toho 1. 1. ´24 a upraviť to nejakým rozumným spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 10:34 - 10:41 hod.

Šefčík Marek
Ja poviem ešte, ešte zopakujem to, čo som povedal na úvod. Lebo mnohí poslanci to nepočuli, aby to odznelo. Chcem, aby to odznelo. Tento problém, ktorý sme si navyrábali, mohol byť za nami pred mesiacom a pol, keď sme mohli hlasovať o tom. Len jedna nemenovaná poslankyňa tu vyvolala rozruch a posunulo sa takým spôsobom hlasovanie o mesiac a pol.
O jedenástej dnes budeme hlasovať o návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 10:26 - 10:32 hod.

Šefčík Marek
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 10:14 - 10:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
„297. V § 159 ods. 2 písm. d) znie:
„d) vlastníkovi alebo inej osobe, ktorá plní povinnosti vlastníka
1. budovy, v ktorej je viac ako jedno pracovisko podľa § 124 ods. 1 písm. b) alebo c), ak nezabezpečí plnenie povinností podľa § 125 ods. 2 a 4,
2. budovy podľa § 124 ods. 1 písm. c), ak do troch rokov po zistení, že priemerná objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy prekračuje referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 za kalendárny rok a ide o budovu s pobytom osôb viac ako 100 hodín za kalendárny rok, nevykoná také nápravné opatrenia, aby počas pobytu osôb objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3 v priemere za kalendárny rok,
3. budovy, ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na dlhodobý pobyt osôb, ak nevykoná také nápravné opatrenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-3,
4. budovy, v ktorej je umiestnená materská škola alebo škola alebo ktorá slúži na poskytovanie sociálnych služieb alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo na iné komerčné účely pri dlhodobom pobyte osôb, ak nezabezpečí merania objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší budovy podľa § 124 ods. 1 písm. c)."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
51. V čl. I sa za 299. bod vkladajú nové body 300 až 302, ktoré znejú:
„300. V § 159 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) prevádzkovateľovi pracoviska, na ktorom sa vykonáva činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením, ktorá môže viesť k uvoľňovaniu prírodných rádionuklidov do vody alebo k výskytu prírodných rádionuklidov vo vode a ovplyvniť kvalitu dodávok pitnej vody alebo ak môže ovplyvniť akékoľvek iné cesty ožiarenia, ak uvedené skutočnosti neoznámil príslušnému regionálnemu úradu,".
301. V § 159 sa odsek 2 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) držiteľovi registrácie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 25 ods. 2 písm. d) a e), ak po zistení prekročenia referenčnej úrovne objemovej aktivity radónu 300 Bq.m-3 za kalendárny rok neinformuje bezodkladne vlastníka budovy a príslušný regionálny úrad o zvýšenom riziku prenikania radónu do budovy."
302. V § 159 ods. 3 písm. f) sa slová „osobám, ktoré vykonávajú štátny dozor" nahrádzajú slovami „inšpektorovi radiačnej ochrany"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
52. V čl. I bod 304 znie:
„304. V § 162 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) kritériách na identifikáciu územia so zvýšeným výskytom radónu vo vnútornom ovzduší,"."
53. V čl. I bod 306 znie:
„306. V § 162 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) meraní fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov,
f) požiadavkách na vypracovanie monitorovacieho plánu a programu radiačnej ochrany."."
54. V čl. I bode 308 § 163b odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Certifikáty vydané pre oblasť poskytovania poradenstva podľa § 51 ods. 13 písm. a) až d) zákona účinného do 14. apríla 2023 sa považujú za certifikáty vydané pre oblasť poskytovania poradenstva podľa zákona účinného od 15. apríla 2023. Certifikát vydaný pre oblasť poskytovania poradenstva podľa § 51 ods. 13 písm. e) zákona účinného od 14. apríla 2023 sa považuje za certifikát vydaný pre oblasť poskytovania poradenstva podľa § 51 ods. 13 písm. e) a f) zákona účinného od 15. apríla 2023. Certifikát vydaný podľa zákona účinného od 14. apríla 2023 platí len do dátumu platnosti, ktorý je na ňom uvedený.
(2) Konanie začaté v súvislosti s výkonom štátneho dozoru a právoplatne dokončené do 14. apríla 2023 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla 2023."
55. V čl. I sa za bod 309 vkladá nový bod 310, ktorý znie:
„310. V Prílohe č. 5 v nadpise aj v texte prílohy sa slovo „uvádzanie" nahrádza slovom „uvoľňovanie" a slovo „uvádzaného" sa nahrádza slovom „uvoľňovaného"."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
56. V čl. III v 4. bode sa slová „liečby s použitím prekurzora rádioaktívneho lieku" nahrádzajú slovami „alebo rádioaktívneho prekurzora".
57. V čl. V sa slová „15. februára 2023" nahrádzajú slovami „15. apríla 2023", vypúšťajú sa slová „okrem čl. I bodu 251 § 127 ods. 1 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027" a v čl. I v bode 308 v § 163b v nadpise a v odseku 4 sa slová „15. februára 2023" nahrádzajú slovami „15. apríla 2023" a v odsekoch 3 a 4 sa slová „14. februára 2023" nahrádzajú slovami „14. apríla 2023".
Pán predsedajúci, prečítam druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, ešte sa chcem spýtať. Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý ste už predtým zdôvodnili, hej? Tak nech sa páči, môžete ho prečítať.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V celom texte zákona sa slovo „plod" vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „nenarodené dieťa" v príslušnom tvare."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. I sa vypúšťa 155. bod.
3. V čl. IV v § 80 ods. 2 písm. a) v treťom bode sa slová „plod" nahrádzajú slovami, sa slová „plod" nahrádza slovami „nenarodené dieťa".
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2023 9:16 - 10:11 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia poslanci, vopred sa ospravedlňujem, že táto moja rozprava bude veľmi dlhá, pretože je tam potrebné prečítať jeden dlhý pozmeňovák, potom jeden kratší, ale na úvod ešte pokladám za nutnosť vysvetliť, o čo tu ide a čo sa tu stalo. Tak mi to dovoľte.
Tento zákon sme mohli mať schválený pred mesiacom a pol. Bavíme sa o tom zákone, bolo to tu včera, je to tu dnes a pred mesiacom a pol to mohlo byť uzavreté. Lenže istá poslankyňa, nebudem ju menovať, ktorá nebola na výbore, kde sa zákon prerokovával, a potom následne nebola ani v Národnej rade, keď tu sedel ešte pán minister Lengvarský, kde zákon bol v druhom čítaní a mohla dávať pozmeňováky, mohla vystúpiť v rozprave, mohli sme si to vysvetliť, tak tu takisto nesedela a potom tesne pred hlasovaním si obehla poslanecké kluby a na základe svojich nejakých vymyslených tvrdení zmiatla niektorých poslancov a vyvrcholilo to tým, že predseda Národnej rady posunul hlasovanie o mesiac a pol, teda na ďalšiu schôdzu. Teraz bola otvorená rozprava znova vyzberaním 30 podpisov a vysvetlím, vysvetlím ešte na základe čoho bol ten chaos, respektíve na základe čoho pani poslankyňa spôsobila to, čo spôsobila, že sa to takto posunulo a musíme to takto otvárať.
Išlo o jej agendu doslova, možno jedinú, kedy v zákone o, zákon o radiačnej ochrane, v zákone o radiačnej ochrane sa vyskytuje pojem plod, respektíve nenarodené dieťa. No a teraz odcitujem niektoré veci, vopred hovorím, že som spolupracoval nielen s ministerstvom, OLaP-om, ale ďalšími ľuďmi a mnohé veci, ktoré budem teraz hovoriť, mám od týchto odborníkov, ktorí sa tomuto venujú, a nie sú to nejaké moje vyfabulované veci. Teda hneď na úvod odcitujem smernicu Rady 2013/59/Euratom. Nebudem ju citovať, samozrejme, celú, ale iba miesta, kde sa tento pojem nachádzal. Anglický preklad, ja nie som dobrý v angličtine, ale toto je jednoduché, „an unborn child" je nenarodené dieťa a všade v anglickom origináli sa používa toto slovo.
Odcitujem článok 10 z tohto, z tejto smernice: „Členské štáty zabezpečia, aby bola ochrana nenarodeného dieťaťa porovnateľná s ochranou poskytovanou príslušníkom verejnosti.“ Ďalej v tom istom článku ods. 1: Podmienky zamestnania tehotnej ženy boli také, aby podmienky zamestnania tehotnej ženy boli také, aby bola ekvivalentná dávka pre nenarodené dieťa na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni. V čl. 15 v druhom odseku sa píše: „Aby informoval ožarované pracovníčky o dôležitosti včasného oznámenia tehotenstva vzhľadom na riziká ožiarenia nenarodeného dieťaťa." Ešte čl. 62, sám článok sa nazýva Osobitná ochrana počas tehotenstva a dojčenia a ďalej v bodoch, v bode 2, pardon: Ak sa tehotenstvo nedá vylúčiť, bla bla bla, venuje odôvodneniu, najmä naliehavosti o optimalizácii, pričom sa berie ohľad na tehotnú osobu, ako aj nenarodené dieťa. Čiže to sú v smernici priamo odcitované veci, state, kde sa nachádza tento pojem. Nikde tam nie je plod. Ešte raz opakujem z anglického „an unborn child". Takže to je, to je nenarodené dieťa.
Vyžiadal som si stanovisko ministerstva zdravotníctva k tomuto, tak ho odcitujem takisto. Z toho bude jasné, čo sa stalo. Európska komisia dňa 30. októbra 2020 adresovala Slovenskej republike formálne oznámenie C (2020) 6976 final, ktorým iniciovala proti Slovenskej republike nové konanie o porušení zmlúv vedené podľa čl. 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie pod č. 2020/2296. Dôvodom predmetného konania mala byť skutočnosť, že Slovenská republika si nesplnila povinnosť oznámiť všetky transpozičné opatrenia k smernici Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia a ktorou sa zrušujú smernice, niektoré smernice, nebudem ich vymenovávať, do Euratomu, do vnútroštátneho práva. Prepáčte (rečník si vzal okuliare).
V bode 7.1 predmetného stanoviska Európska komisia uvádza, že pri analýze § 41 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Európska komisia nedokázala identifikovať zmienky o povinnostiach zamestnávateľov stanovené v smernici čl. 15 ods. 2 a 3 informovať externé pracovníčky
1. o dôležitosti včasného oznámenia tehotenstva vzhľadom na riziká ožiarenia nenarodeného dieťaťa a
2. o dôležitosti oznámenia úmyslu dojčiť dieťa vzhľadom na riziká ožiarenia dojčaťa po príjme rádionuklidov alebo telesnej kontaminácii. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky preto v stanovisku Slovenskej republiky k formálnemu oznámeniu a neskôr ako predkladateľ návrhu novely zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane, ktorým sa má neúplná transpozícia doplniť, použilo uvedený termín, a to „nenarodené dieťa“, ktorý bol použitý aj Európskou komisiou vo formálnom oznámení. A teraz, parlamentná legislatíva následne správne postrehla vzniknutý pojmový nesúlad s pôvodným znením zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a navrhla ustanovenie, ktoré terminológiu zjednocuje vo všetkých ustanoveniach zákona a ktorý je, aj a, je v súlade, pardon, so znením čl. 15 ods. 2 smernice, z ktorej veci som citoval.
A ešte záver k tomu, pri používaní pojmu plod, respektíve nenarodené dieťa ide v zákone č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane výlučne o použitie v kontexte definovania podmienok pre ochranu tehotnej pracovníčky na pracovisku so zdrojom ionizujúceho žiarenia. Z vecného hľadiska nie je v použití jedného či druhého pojmu žiadny rozdiel. Aj v medzinárodných smerniciach sa v minulosti menil pojem, pričom ide stále o popis tej istej skutočnosti a vyjadrenie podmienok pre prácu tehotnej ženy hodnotou dávky ožiarenia limitom, ako uvádzame nižšie. No a keby mal niekto záujem, tak mám tu potom aj smernicu, medzinárodný prepis, všetko je v origináli v angličtine, tak nech sa páči, kto by chcel, môžem dať k nahliadnutiu.
Čiže ministerstvo zdravotníctva iba implementovalo to, čo z Európskej komisie došlo, smernica Euratom-u hovorí jasne o nenarodenom dieťati, tak to sa malo zosúladiť. Niekde v tom zákone bol pojem plod, inde nenarodené dieťa. A preto OLaP nariadil, aby sa to správne nariadilo, ako z ministerstva uvádzajú, aby sa to zosúladilo v súlade s tou smernicou, z ktorej veci som citoval.
No a teraz poďme k tej procedúre a prečo tu sú také pozmeňujúce návrhy. Včera sme odmietli správu z výboru, ktorá obsahovala pozmeňujúce návrhy z ministerstva zdravotníctva a bola aj na výbore táto správa, ale tu ako Národná rada sme ju odmietli kvôli tomu, že tam boli údajne, a teraz vidíme niektoré veci, s ktorými istá časť pléna v Národnej rade Slovenskej republiky nesúhlasila. Preto sme pripravili dva pozmeňujúce návrhy. Malo by to byť úplne čisté, pretože prvý pozmeňujúci návrh, ten dlhší, ktorý budem čítať na začiatku, ten pozmeňujúci návrh vlastne len kopíruje tú správu, ktorá bola na výbore, a tie pozmeňujúce návrhy, ktoré tam boli s tým, že je tam veľmi dôležitá vec tým, že sme o mesiac a pol v sklze oproti tomu, že to malo byť schválené pred mesiacom a pol, tak je tam aj dôležité posunutie účinnosti. Ale sú vyňaté tie body, ktoré sa týkajú práve tohto pojmu plod, respektíve nenarodené dieťa, a tie sa predkladajú, ja to predkladám formou pozmeňujúceho návrhu osobitne. To znamená, Národná rada sa bude môcť slobodne rozhodnúť, ktorý pojem tam bude použitý, znova ale opakujem, že v smernici Euratom je, je, sa pojem plod vôbec nevyskytuje.
Tak ešte pri tom, pri tom dlhom pozmeňujúcom návrhu, ktorý budem o chvíľku čítať, sú dielčie vysvetlenia, odôvodnenia a ja som poprosil ministerstvo zdravotníctva, aby mi to zhutnili, aby som tu nečítal až tak dlho alebo o to dlhšie, tak mi to zhutnili do stanoviska, do vysvetľujúceho stanoviska k všetkým tým pozmeňovákom, ktoré tam sú, tak to prečítam a potom budem čítať samotný pozmeňovák. Ten druhý pozmeňovák, ten kratší o tom pojme, už nebudem čítať vysvetlenia, odôvodnenia, ale prečítam len, len samotný pozmeňovák, pretože odôvodnenie som už uviedol v predchádzajúcej reči. Takže teraz odôvodnenie k tomu dlhému pozmeňováku, ktorý bude prečítaný a bol predložený.
Predložený pozmeňujúci návrh reaguje na stanovisko odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a jeho cieľom je zapracovanie nevyhnutných legislatívnych a legislatívno-technických úprav z časti c) stanoviska, ako aj ďalších úprav potrebných pre vnútornú bezrozpornosť, terminologickú presnosť a vykonateľnosť návrhu zákona. Pozmeňujúci návrh upravuje výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany v zmysle legislatívne zavedeného odstupňovaného prístupu a kompetencie orgánov radiačnej ochrany, upresňuje definície pracoviska s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením a pracoviska s ožiarením radónom, upresňuje, ktoré osoby majú absolvovať odbornú prípravu, upresňuje rozsah odbornej prípravy pre osobu poverenú plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou na pracovisku s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením a ožiarením radónom. Návrh ďalej upravuje podmienky na ochranu pracovníkov na pracoviskách s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením a ožiarením radónom, porovnateľným spôsobom ako na ostatných pracoviskách upresňuje nakladanie s opusteným žiaričom alebo rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu, dopĺňa chýbajúci rozsah odbornej prípravy pre odborného zástupcu a povereného zamestnanca, upresňuje definíciu inšpekčnej činnosti orgánov radiačnej ochrany, dopĺňa a upresňuje správne delikty za porušenie ustanovení zákona.
Predkladaný pozmeňujúci návrh ďalej dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie tak, aby bolo možné vykonávacím predpisom upraviť požiadavky na meranie a na obsah monitorovacieho plánu a programu radiačnej ochrany pre pracoviská s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením a pracoviska s ožiarením radónom a posúva účinnosť a súvisiacu úpravu prechodných ustanovení návrhu zákona zohľadňujúc ústavné lehoty v legislatívnom procese schvaľovania zákona, ako aj potrebnú legiskvali.... ako aj potrebnú legisvakanciu. No ďakujem im za také pekné slovo na záver.
Sme momentálne v takom netradičnom režime, že je otvorené opätovne druhé čítanie zozberaním 30 podpisov poslancov Národnej rady, a preto ak by mal niekto problém s tým, že sa idú čítať takéto pozmeňováky, tak poviem, že pozmeňujúci návrh, respektíve pozmeňujúce návrhy sú podané v zmysle § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Takže zisťoval som si to na, na OLaP-e, je to v poriadku, takýmto spôsobom to ideme predložiť, malo by to byť legislatívne čisté.
Ešte raz a posledný krát, kým začnem čítať ten druhý pozmeňujúci návrh, aby som potom už nedával to odôvodnenie, mrzí ma, že sme pred mesiacom a pol, že jedna poslankyňa dokázala toto spôsobiť a pritom, hovorím, opakujem ešte raz, boli to jej výmysly, neboli to tvrdenia, ktoré sa zakladali na pravde. Bohužiaľ. A tí, ktorí by nechceli podporiť ten druhý pozmeňujúci návrh, tak nech si pozrú túto rozpravu, všetko som vysvetlil, odcitoval som veci, ktoré bolo potrebné odcitovať, a myslím, že v tom zákone by sa malo, by sa mala premietnuť tá európska smernica a malo by tam byť, mal by tam byť pojem nenarodené dieťa a nie plod, pretože ten sa v anglickom origináli nevyskytuje nikde v tej smernici. Dobre, tak poďme konečne na tie pozmeňujúce návrhy. Budem čítať najskôr prvý, potom druhý bez odôvodnení čisto tak, ako, ako znie pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I v 2. bode sa slová „v príslušnom tvare" nahrádzajú slovami „vo všetkých tvaroch".
2. V čl. I v 6. bode sa slová „pracovníka alebo jednotlivca z obyvateľstva" nahrádzajú slovami „fyzickej osoby".
3. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 4 ods. 1 písm. d) sa slová „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky".
Následné body sa prečíslujú.
4. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 5 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v rozsahu podľa osobitného predpisu,10a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:
10a) § 19 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov."
Následné body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 26 vkladá nový bod 27, ktorý znie:
„27. V § 6 ods. 1 písmeno h) sa za slovo „ožiarením" vkladajú slová „a liečbou humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora"."
Následné body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I v 33. bode v § 6 ods. 2 písm. p) a v čl. I v 45. bode v § 7 ods. 2 písm. j) sa slová „ožiarenia z radónu" nahrádzajú slovami „ožiarenia radónom".
7. V čl. I sa za 69. bod vkladá nový bod 70, ktorý znie:
„70. V § 15 ods. 13 v písm. a) druhom bode sa vypúšťa slovo „biomedicínskeho".
8. V čl. I 74. bode § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „zlovoľného použitia" nahrádzajú slovom „zneužitia".
9. V čl. I sa za 77. bod vkladá nový bod 78, ktorý znie:
„78. V § 23 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „činnosti" vkladajú slová „vedúcej k ožiareniu"."
10. V čl. I v 104. bode v § 26 ods. 18 sa slovᄧ 26 ods. 11" nahrádzajú slovami „odseku 11".
11. V čl. I v 106. bode v § 27 ods. 8 sa slová „má požadované náležitosti, žiadateľ o zmenu registrácie preukázal" sa nahrádzajú slovami „má požadované náležitosti a žiadateľ o zmenu registrácie preukázal".
12. V čl. I v 107. bode sa slová „v písmene a)" nahrádzajú slovami „v ods. 11 písm. a)" a slová „v písmene c)" sa nahrádzajú slovami „v ods. 12 písm. c)".
13. V čl. I sa za 131. bod vkladá nový bod 132, ktorý znie:
„132. V § 32 ods. 4 písm. a) šiestom bode sa za slová „návrhu na vykonávanie lekárskeho ožiarenia" vkladajú slová „a liečby humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
14. V čl. I sa za 140. bod vkladá nový bod 141, ktorý znie:
„141. V § 35 odsek 3 znie:
„(3) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na základe oznámenia prevádzkuje pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením alebo pracovisko s ožiarením radónom, je povinná
a) osobne alebo prostredníctvom zamestnanca povereného plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zabezpečiť, aby radiačná ochrana pracovníkov zodpovedala požiadavkám podľa § 125 alebo 126,
b) zabezpečiť odbornú prípravu a najmenej jedenkrát za päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu zamestnanca povereného plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
15. V čl. I 150. bode v § 36 ods. 3 sa za slovo „službu" vkladajú slová „dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany" a za slová „písm. d)" sa vkladajú slová „a po e)".
16. V čl. I sa vypúšťa 155. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
17. V čl. I 166. bode v § 51 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. b) sa slová „podľa odseku 17" nahrádzajú slovami „podľa odseku 13" a slová „podľa odseku 18" nahrádzajú slovami „podľa odseku 14".
18. V čl. I bode 166 § 51 ods. 14 písm. c) sa slovo „ľubovoľných" vypúšťa.
19. V čl. I 169. bode v § 53 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) poverená plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou podľa § 125 ods. 4 písm. b)."
20. V čl. I 169. bode v § 53 ods. 3 sa slová „b) až f)" nahrádzajú slovami „b) až g)".
21. V čl. I 169. bode § 54 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. poverenú plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou podľa § 125 ods. 4 písm. b)."
22. V čl. I v 169. bode v § 54 ods. 2 v predvetí sa za slovo „činnosti" vkladajú slová „vedúcej k ožiareniu alebo poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany".
23. V čl. I 169. bode § 54 ods. 2 písm. b) sa za slovo „tretieho" vkladajú slová „a piateho".
24. V čl. I sa za 174. bod vkladá nový bod 175, ktorý znie:
„175. V § 72 sa vypúšťa odsek 4."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
25. V čl. I v 176. bode v § 79 sa vypúšťa označenie „(7)".
26. V čl. I sa za 198. bod vkladá nový bod 199, ktorý znie:
„199. V § 91 ods. 5 sa vypúšťajú slová „možným zvýšením".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
27. V čl. I bod 205 znie:
„205. V § 93 ods. 1 a 2 sa slová „podľa § 123 ods. 2 písm. b)" nahrádzajú slovami „podľa § 123 ods. 1 písm. b)"."
28. V čl. I sa vypúšťajú body 213 a 214.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
29. V čl. I bod 216 znie:
„216. V § 97 ods. 2 sa slová „ochranu zdravia" nahrádzajú slovami „zabezpečenie radiačnej ochrany".
30. V čl. I bod 224 znie:
„224. § 100 vrátane nadpisu znie:
㤠100
Finančné zabezpečenie nakladania s opusteným žiaričom alebo rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu.
(1) Náklady spojené s vyhľadávaním, bezpečným odovzdaním, prepravou, skladovaním, prípravou na vrátenie, úpravou na uskladnenie, pardon, úpravou na ukladanie a ukladaním opusteného žiariča alebo rádioaktívneho materiálu nesie jeho vlastník; ak vlastník nie je známy, náklady spojené s nakladaním s opusteným žiaričom alebo rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu nesie štát a na ich úhradu sa použijú prostriedky podľa osobitného predpisu.45)
(2) Za vlastníka rádioaktívneho žiariča alebo rádioaktívneho materiálu podľa odseku 1 sa považuje osoba, ktorá ho nadobudla s vedomím jeho rádioaktívnych vlastností, štiepnych vlastností alebo množivých vlastností."
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
45) § 12 ods. 1 písm. d) zákona. č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
31. V čl. I sa vypúšťajú body 225 a 226.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
32. V čl. I sa za 237. bod vkladá nový bod 238, ktorý znie:
„238. V § 108 ods. 2 sa za slovo „ožiarením" vkladajú slová „a liečbou humánnym rádioaktívnym liekom alebo použitím rádioaktívneho prekurzora".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
33. V čl. I v 242. bode v § 123 ods. 1 písm. b) devätnástom bode sa slová „pracovisko, na ktorom sa nakladá" nahrádzajú slovami „nakladanie".
34. V čl. I v 246. bode § 124 ods. 1 písm. c) sa nad slovo „osôb" umiestňuje odkaz 61a a na konci sa pripájajú tieto slová:
„Poznámka pod čiarou o odkazu 61a znie:
61a) § 62 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov."."
35. V čl. I 246. bode § 124 odsek 3 znie:
„(3) Identifikácia území so zvýšeným výskytom radónu vo vnútornom ovzduší sa vykonáva podľa kritérií ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 162 ods. 4 písm. a)."
Toto ustanovenie nadobudne účinnosť 1. januára 2027, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
36. V čl. I 246. bode § 125 odsek 4 sa vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) poveriť zamestnanca plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou; poverený zamestnanec je povinný absolvovať odbornú prípravu podľa § 53 ods. 2 písm. g) v rozsahu podľa § 54 ods. 1 písm. f) piateho bodu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 53 ods. 3 v rozsahu podľa § 54 ods. 2 písm. b),".
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako c) až e)."
37. V čl. I 246. bode § 125 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje pracovisko s ožiarením radónom, je povinná prostredníctvom zamestnanca povereného plnením povinností a úloh súvisiacich s radiačnou ochranou zabezpečiť:
a) zaradenie pracovníkov do kategórií a uplatňovanie limitov ožiarenia pracovníkov,
b) zdravotný dohľad podľa § 71 až 75 pre pracovníkov kategórie A,
c) vypracovanie monitorovacieho plánu a programu radiačnej ochrany v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 162 ods. 4 písm. f),
d) vymedzenie ochranných pásiem v rozsahu podľa monitorovacieho plánu alebo podľa programu radiačnej ochrany,
e) vstupné školenie pre pracovníkov na získanie základných znalostí z radiačnej ochrany zahŕňajúce potrebné informácie o účinkoch ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus a o špecifických podmienkach práce, ktoré súvisia s pracovnou činnosťou, pri ktorej môžu byt' vystavení ožiareniu vrátane informácií o dôležitosti dodržiavania zdravotných, bezpečnostných, technických a administratívnych požiadaviek radiačnej ochrany,
f) informovanie pracovníkov o radiačnom riziku na pracovisku jedenkrát ročne,
g) vedenie dokumentácie o rozsahu a spôsobe zabezpečenia radiačnej ochrany, vrátane pokynov na bezpečné vykonávanie pracovnej činnosti a záznamov o informovaní o radiačnom riziku a vstupnom školení.
(7) Prevádzkovateľ pracoviska s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením je okrem povinností podľa odseku 6 povinný
a) označiť vymedzené ochranné pásma,
b) vybaviť pracovníkov vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a ochrannými pomôckami podľa programu radiačnej ochrany."
38. V čl. I bod 251 v § 127 odsek 1 znie:
„(1) Merania objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší budovy podľa § 124 ods. 1 písm. c) je povinný zabezpečiť vlastník budovy, v ktorej je umiestnená materská škola alebo škola alebo ktorá slúži na poskytovanie sociálnych služieb alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo na iné komerčné účely pri dlhodobom pobyte osôb."
39. V čl. I bod 280 znie:
„280. V § 155 odsek 1 znie:
„(1) Príslušné orgány radiačnej ochrany kontrolujú dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho konanie, dodržiavanie rozsahu a podmienok uvedených v rozhodnutiach a povoleniach, ako aj plnenie uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (ďalej len „inšpekčná činnosť"). Inšpekčná činnosť je výkonom štátneho dozoru."."
40. V čl. I sa za bod 280 vkladá nový bod 281, ktorý znie:
„281. V § 155 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Inšpekčnú činnosť vykonávajú príslušné orgány radiačnej ochrany prostredníctvom povereného štátneho zamestnanca (ďalej len „inšpektor radiačnej ochrany")."
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
41. V čl. I 281. bod znie:
„281. V § 155 ods. 3 až 5 sa slová „Osoba, ktorá vykonáva štátny dozor," nahrádzajú slovami „Inšpektor radiačnej ochrany", v ods. 3 a 5 písm. a) a b) sa slová „štátneho dozoru" nahrádzajú slovami „inšpekčnej činnosti", v ods. 4 sa slová „štátny dozor" nahrádzajú slovami „inšpekčnú činnosť", v ods. 5 predvetí sa slová „štátny dozor" nahrádzajú slovami „inšpekčnú činnosť" a slovo „oprávnená" sa nahrádza slovom „oprávnený"."
42. V čl. I 282. bode sa slová „§ 155 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 155 ods. 5", vypúšťa sa bodkočiarka a slová „uložení opatrení" sa nahrádzajú slovami „uložených opatreniach" a slovo „vyhotoví" sa nahrádza slovom „vyhotoviť".
43. V čl. I v 283. bode sa slová „§ 155 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 155 ods. 6".
44. V čl. I sa za bod 292, vkladá nový bod 293, ktorý znie: „293. V 157 sa slová „štátneho dozoru" nahrádzajú slovami „inšpekčnej činnosti"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
45. V čl. I sa za 293. bod, vkladá nový bod 294, ktorý znie:
„294. V § 159 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až e), ktoré znejú:
d) držiteľovi rozhodnutia o schválení typu obalového súboru, ak neinformuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky o sériovom čísle každého obalového súboru vyrobeného podľa ním schváleného typu,
e) prevádzkovateľovi zariadenia používaného na monitorovanie pri uvoľňovaní do životného prostredia, ak prevádzkované zariadenie nie je kalibrované a nie je zabezpečená jeho metrologická nadväznosť."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
46. V čl. I sa za 293. bod vkladajú nové body 294 až 297, ktoré znejú:
„294. V § 159 ods. 2 písm. a) piatom bode sa slová „takej objemovej aktivity rádionuklidu, ktorá je predpokladom na uvoľňovanie rádioaktívnej látky pracoviska bez povolenia úradu" nahrádzajú slovami „uvoľňovacej úrovne".
295. V § 159 ods. 2 písm. a) siedmy bod znie:
„7. vykonáva činnosť podliehajúcu povinnosti oznámenia podľa § 23 a túto skutočnosť v stanovenej lehote neoznámil príslušnému orgánu radiačnej ochrany,".
296. V § 159 ods. 2 písm. a) v deviatom bode sa slová „bez registrácie" nahrádzajú slovami „bez právoplatného rozhodnutia o registrácii".
297. V § 159 ods. 2 písm. a) v desiatom bode sa vypúšťa slovo „odseku"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
47. V čl. I sa za 294. bod vkladá nový bod 295, ktorý znie: „295. V § 159 ods. 2 písm. a) pätnástom bode sa za slovo „činnosti" vkladajú slová „vedúce k ožiareniu".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
48. V čl. I 295. bod znie:
„295. V § 159 ods. 2 písm. a) desiaty bod znie:
„10. Prevádzkuje pracovisko podľa § 123 ods. 1 písm. a), na ktorom môže efektívna dávka člena posádky lietadla za rok prekročiť 1 milisievert a nezabezpečí splnenie povinností uvedených v § 126 písm. a) až d) alebo ak prevádzkuje pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením podľa § 123 ods. 1 písm. b) a ods. 2 alebo pracovisko s ožiarením radónom a poruší niektorú z povinností podľa § 125,"."
49. V čl. I sa za 295. bod vkladajú nové body 296 až 300, ktoré znejú:
„296. V § 159 ods. 2 písm. a) v dvadsiatom piatom bode sa v bode tri slová „(§ 91 ods. 2)" nahrádzajú slovami „(§ 91 ods. 3)".
297. V § 159 ods. 2 písm. a) v dvadsiatom piatom bode sa vypúšťa piaty bod.
298. V § 159 ods. 2 písm. a) dvadsiaty šiesty bod až dvadsiaty ôsmy bod znejú:
„26. Prevádzkuje pracovisko s ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením podľa § 123 ods. 1 písm. b) a ods. 2 alebo pracovisko s ožiarením radónom podľa § 124 ods. 1 a 2 a nezabezpečí meranie na výpočet efektívnej dávky pracovníka za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku, ak v § 125 ods. 3 nie je ustanovené inak, alebo ak nesplní povinnosti uvedené v § 125 ods. 4, 6 a 7,
27. Projektuje budovu, projektuje stavebné úpravy alebo vykonáva stavebné úpravy budovy podľa § 124 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 a nevykoná preventívne opatrenia podľa osobitného predpisu vydaného podľa § 162 ods. 4 a podľa osobitného predpisu63a), aby počas pobytu pracovníka objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq krát meter na, na, ešte raz, Bq. metre kubický v priemere za kalendárny rok,
28. Projektuje bytovú budovu,6) ktorá má podzemné podlažie alebo prvé nadzemné podlažie určené na dlhodobý pobyt osôb alebo projektuje alebo vykonáva jej stavebné úpravy, alebo žiada o povolenie zmeny v užívaní stavby z nebytovej budovy7) na bytovú budovu a nevykoná preventívne opatrenia podľa § 130 ods. 1,".
299. V § 159 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú dvadsiaty deviaty až tridsiaty tretí bod.
Doterajšie body 34 až 36 sa označujú ako body 29 až 31.
V § 159 ods. 2 sa písm. a) dopĺňa tridsiatym druhým bodom, ktorý znie:
„32. je držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov a poruší niektorú z podmienok uvedenú v § 103 až 105."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
50. V čl. I sa za 296. bod vkladá nový bod 297, ktorý znie:
„297. (Krátka pauza. Spravodajca sa obrátil na navrhovateľa. Predsedajúci komunikuje mimo mikrofónu so spravodajcom a navrhovateľom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 9:08 - 9:16 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, nevidím, či sú aj pani poslankyne, asi zatiaľ nie, tak dovoľte mi, aby som odôvodnil a potom predložil pozmeňujúci návrh k zákonu o radiačnej ochrane, ktorým týmto pozmeňujúcim zákonom sa rozširuje zoznam zakázaných činností.
Paragraf 34 ods. 7 zákona o radiačnej ochrane sa explicitne upravuje a zakazuje dovážať na účely spaľovania, spracovania, úpravy, skladovania, ukladania, manipulovania alebo iného spôsobu nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorý sa nevyprodukoval na území Slovenskej republiky. V kontexte uvedeného je takto formulovaný text právnej normy vhodný nástroj dosiahnutia primárneho cieľa, to je zvýšenej ochrany obyvateľstva a životného prostredia pred zvýšením radiačnej záťaže z dôvodu nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorý sa nevyprodukoval na území Slovenskej republiky.
Navrhovaná úprava oproti pôvodnému zneniu podrobnejšie špecifikuje spôsoby nakladania so zahraničným rádioaktívnym odpadom, ktoré majú byť zakázané, pričom reflektuje na ustanovenia zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre úplnosť navrhované ustanovenie zákona o radiačnej ochrane primeraným spôsobom reflektuje na bod 5 preambuly smernice Rady 2013/59/Euratom, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. Zároveň sa tu ustanovujú prechodné ustanovenia ku právam účinným od 1. apríla 2023 k § 34 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane.
Doterajšia právna úprava umožňovala právnickým osobám, ktoré disponovali príslušnými povoleniami, doviezť na územie Slovenskej republiky rádioaktívny odpad. Zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu na účely spracovávania, úpravy, skladovania, ukladania, manipulovania alebo iného spôsobu nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorý sa nevyprodukoval na území Slovenskej republiky, by viedol k nemožnosti plnenia záväzkov podľa zmlúv už uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Navrhovaná úprava teda umožňuje už uzavreté zmluvy riadne splniť bez rizika uplatňovania sankcií a náhrad spôsobených škôd. Čiže toto sú také základné body odôvodnenia.
Faktom, že toto je potrebné urobiť, je aj čerstvá správa, ktorá síce nebola o rádioaktívnych odpadoch, ale asi ste zaregistrovali, že sa vyhostil odpad späť do Talianska a do Poľska a do Nemecka, ktorý nelegálne bol dovezený, a toto sa deje, a preto najmä čo sa týka rádioaktívnych odpadov je veľmi dôležité mať takúto úpravu, aby sme sa nestali skladiskom rádioaktívneho odpadu z celej Európy a neboli smetiskom Európy. Takže idem čítať samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szőllősa k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa za bod 140 vkladá nový bod 141, ktorý znie:
„141. V § 34 ods. 7 sa za slovo „spaľovania" dopĺňajú slová „úpravy, spracovania, skladovania, ukladania, manipulácie alebo iného spôsobu nakladania“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I v bode 308 sa § 163b dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Zmluvy týkajúce sa úpravy, spracovania, skladovania, ukladania, manipulácie alebo iného spôsobu nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky, ktoré boli uzatvorené podľa predpisov účinných do 31. marca 2023, zostávajú v platnosti do doby na ktorú boli uzatvorené, ak nie sú v rozpore s predpismi účinnými od 1. apríla 2023 alebo budú uvedené do súladu s nimi do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, bez možnosti predĺženia týchto zmlúv dodatkami."."
3. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 127/1994 Z. z., zákona č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z., 211/2000 Z. z., zákona č. 332/2007 Z. z. a zákona č. 388/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. „V § 14 sa za slovo „spaľovania" dopĺňajú slová „úpravy, spracovania, skladovania, ukladania, manipulácie alebo iného spôsobu nakladania“.
2. Za § 34a sa vkladá nový § 34b, ktorý znie:
㤠34b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2023.
„Zmluvy, týkajúce sa úpravy, spracovania, skladovania, ukladania, manipulácie alebo iného spôsobu nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky, ktoré boli uzatvorené podľa predpisov účinných do 31. marca 2023, zostávajú v platnosti do doby, na ktorú boli uzatvorené, ak nie sú v rozpore s predpismi účinnými od 1. apríla 2023 alebo budú uvedené do súladu s nimi do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, bez možnosti predĺženia týchto zmlúv dodatkami."."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 18:57 - 18:59 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem.
No, pán kolega Viskupič, ja len toľko, že tú dohodu si takto nikto presne nepamätá iba ty. Takže je to také zvláštne, lebo v podstate ty si sa dohodol na tom, že to bude tá tabuľka, ktorú si predložil, tá aj sa teda schválila. A to, že to nerobí dieru do štátneho rozpočtu 30 miliónov ale iba pol milióna, to neznamená, že teraz musíš trvať na tom, že treba presadiť niečo, čo robí tú dieru 30 miliónov, čiže to je také, myslím si, že trošku naivné tvrdiť.
Pán poslanec Kotleba, no.. ja som veľmi prekvapený, že rozprávate toto, čo rozprávate, že teda treba tú hranicu inak posunúť a podobne, lebo toto sa bežných občanov absolútne netýka. Pri bežných autách do dajme tomu 125 kW, 110 kW, hej, bežné auto, ktoré človek používa, má okolo 100 kW, hej, ak to je už nad to, tak to už je naozaj výkonné vozidlo. Čiže pri bežnom aute do 100 kW dajme tomu rozdiel medzi 15-ročným pri poplatku za 15-ročné autá, za 20-ročné auto je 24 eur, hej? Zhruba 15-ročné je tam 60 eur podľa tej mnou navrhovanej tabuľky a za 20-ročné 84 eur, hej, tam ani tá zľava nevstupuje do hry, hej? Čiže treba si pozrieť naozaj tú tabuľku, lebo hovoríte o niečom, čo je úplne mimo reality. To vstupuje do reality až niekedy okolo 150 kW, tam naozaj tá zľava niečo robí a tam ale je aj pomerne vysoký rozdiel medzi cenou trebárs 25-ročného vozidla a 15-ročného vozidla na trhu, hej, čiže tam je už otázka, či ten človek, ktorý dajme tomu nemôže zaplatiť poplatok 400 eur, či si vôbec môže dovoliť to vozidlo, ktoré stojí dajme tomu 3-, 4-tisíc eur, hej? Ja si myslím, že asi skôr nie, že skôr si naozaj môže dovoliť len to 20... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 18:56 - 18:57 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No, ja absolútne s tebou súhlasím, pán poslanec Kremský, len dobre si podotkol. Vieš, saskári zas vymysleli niečo a keď som ich v tej prvej faktickej poznámke skritizoval, že vymysleli niečo, čo vyberá ľuďom peniaze, no tak počul si Viskupiča, začal s matematikou namiesto toho, aby povedal, prepáčte, Slováci, pokazili sme to, teraz to idem naprávať, teraz to idem robiť.
Ja by som tiež chcel apelovať na kolegov, aby dodržiavali dohody, pretože za posledný polrok, čo, rok, za posledný rok tie saskárske dohody, na čom sme sa dohodli, tak v pondelok sme sa dohodli, v utorok to už neplatilo, v stredu to bolo úplne niečo iné. Takže ja by som tiež chcel apelovať na saskárov a na Viskupiča, dodržujte dohody, dodržujte dohody, čo u vás vôbec, ale vôbec neplatí.
Skryt prepis
 

14.3.2023 18:50 - 18:53 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja chcem zareagovať na pána spravodajcu, na to, čo hovoril, nechcel som to robiť cez faktickú, aby som mal viac času trošku a chcem dať aj na správnu mieru niektoré jeho vyjadrenia.
No, ja si myslím, že kľúčové je práve to, že čo tu pán kolega Viskupič trošku zamlčal, že dopad vlastne tej jeho tabuľky na verejné financie je zhruba 30 miliónov eur. Čiže všetci tu potom budeme plakať nad tým, ako sa štát zadlžuje, ako zle hospodárime a tak ďalej, ale tu jedným vrzom v podstate vyrobíme sekeru 30 miliónov eur do štátneho rozpočtu.
Samozrejme, že to nemá súhlas ministerstva financií. Spolu s pánom Viskupičom sme pred niekoľkými dňami sedeli na ministerstve financií, rokovali sme o tom, nakoniec došlo k takej dohode, že podáme tú tabuľku, ktorú teda som podal ja v pozmeňujúcom návrhu, ktorá je aj v spoločnej správe. Myslím si, že pre 80, 90 % občanov Slovenska je to niečo, čo naozaj ich nezaťaží, pretože tie poplatky na bežné autá sa tam pohybujú 60, 90 do 150 eur už na silnejšie autá, čiže myslím si, že tam to je naozaj veľmi, veľmi rozumné riešenie, a iba v prípade naozaj veľmi silných áut tam tie poplatky sú o niečo vyššie. Ale treba si povedať, že tam tí ľudia už s tým trošku aj tak počítajú, že keď chcú exkluzívnejšie auto so silnejším motorom, tak nejaký ten poplatok sú aj ochotní zaplatiť.
Samozrejme, práve preto, aby to tak nedopadalo na tých chudobnejších občanov na vidieku, v regiónoch, ktorí možno tie silnejšie autá používajú aj na prácu, trebárs na poli alebo v lese, tak prinášam v podstate ten pozmeňujúci návrh, ktorým sa to pri autách nad dvadsať rokov zníži na tých 120 eur. Čiže toto by vlastne malo pokryť tie najväčšie ako keby hrany a najväčšie výstupky tej tabuľky, ktorá by mohla prípadne teda, kde by to pre niektorých občanov mohlo byť zaťažujúce. Čiže to práve pokrýva ten môj pozmeňujúci návrh.
Čiže s tou tabuľkou, ktorú Marián Viskupič dal do svojho pozmeňujúceho návrhu, nesúhlasím a nebudeme za ňu hlasovať. Súhlasím s tým, aby sa tam hlasovalo po jednotlivých bodoch. Myslím si, že to nie je problém. Myslím si, že aj tá dohoda posunúť účinnosť toho zákona od 1. 1. 2024 je rozumná. Myslím si, že na tom sa asi všetci zhodneme. A tiež treba povedať to, že pokiaľ by teda tento zákon neprešiel a neprešlo by to odsunutie účinnosti, tak od 1. 4. by vlastne platili, platila tá pôvodná tabuľka z toho decembra, ktorá teda bola schválená a je dnes v platnom zákone, čo si myslím, že by bolo teda úplne najhoršie riešenie zo všetkého. Samozrejme, ako je to aj pre SaS-ku riziko, pretože všetci si trošku už pamätajú, kto ten návrh presadil, kto tú tabuľku zaviedol, čiže myslím si, že je aj vo vašom záujme, aby sa to naozaj odsunulo a vyriešilo rozumným spôsobom, tak ako navrhujem.
Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 18:43 - 18:45 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Viskupič, keby si bol tri minúty hovoril, tak to dáš na pána. Mal si len povedať, že prepáčte, Slováci, zase SaS-ka urobila zákon, ktorý vyťahuje ľuďom peniaze z peňaženky.
Marián, povedal si krásnu vetu: Tento zákon prináša nižšiu úsporu pre vodičov. A celý čas si sa obracal na kolegu Kremského, a tuná s pánom kolegom to napravíme, no a ideme to napraviť a budeme to naprávať a chceme to napraviť a budeme to urobiť tak, aby sa to napravilo, viete, aby sa to napravilo. Povedal si krásnu vetu, že celý ten zákon sa pripravil preto, lebo viete, aby sa dodržala ekológia, ale aby sme dali, aby sa nové autá kupovali. Marián, sú tu aj staré autá, veľa ľudí má staré autá a práve tento zákon urobil to, že Slováci, ktorí majú tieto autá, musia platiť oveľa väčšie peniaze. Ja som rád, že Peter Kremský to ide teraz naprávať a ja budem hlasovať za to, aby sa to, čo ste pobabrali, napravilo. Aby nebola, ako si povedal, nižšia úspora pre Slovákov, aby Slováci mali vyššiu úsporu. Marián, ty si kráľ v ekonomických veciach, ty si predseda finančného výboru, ale ja by som ti ani jednu, ani jednu firmu nezveril. Ani jednu jedinú firmu riadiť. V štátnej správe ty môžeš robiť, pretože tam ty nerobíš nič okrem toho, že len pripravuješ zákony, ktoré vyťahujú ľuďom peniaze, ale v súkromnom... poprosím, môžte upozorniť pána Cmoreja, aby bol ticho. (Vstup predsedajúceho.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Cmorej!
Nech sa páči, pán poslanec.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Ja by som naozaj len povedal, že SaS-ka riadne tento zákon domrvila.
Skryt prepis