Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.10.2021 o 9:11 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.10.2021 9:11 - 9:41 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som v rozprave odôvodnil a predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým do daňového systému Slovenskej republiky zavádzame odpočet výdavkov a nákladov na investície.
Pandémia COVID vírusu priniesla aj veľkú, veľké otrasy na ekonomike a na trhoch a priniesla situácie, keď doterajšie väzby, ktoré fungovali v ekonomike, sa narušili a vznikla veľká nerovnováha na trhu. S tým bol spojený aj určitý nárast nezamestnanosti, hlavne počas minulého roka, ktorý aspoň čiastočne sa v tomto roku podarilo vyvážiť a znížiť.
Opatrenia na ochranu ekonomiky, ktoré v minulom roku vláda Slovenskej republiky zaviedla – a, samozrejme, aj v tomto roku – boli pomerne úspešné v tom, že veľmi málo firiem vlastne muselo ukončiť svoje podnikanie, a v podstate podarilo sa vláde veľmi dobre ochrániť hlavne priemysel, ktorý tak môže vlastne využiť zvýšený dopyt po COVID-e na získanie nových pozícií na trhoch. Aby sme takúto, takýto vývoj podporili, aby sme umožnili firmám zvýšené investície do nových technológií, do modernizácií, do automatizácie, do digitalizácie a aby sme im umožnili zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhoch, vychádzame s návrhom, ktorý zavádza odpočet výdavkov nákladov na investície.
Skúsim to odôvodniť tak, že prečítam vlastne príklad, ako to funguje. V prípade, že firma má nejakú úroveň investícií, ktorá, ktorá je, má nejaký priemer za posledné tri roky, napríklad každý, v priemere každý rok za posledné tri roky investovala 1 mil. eur a príde s nejakou väčšou investíciou, ktorá výrazne presahuje tieto investície, tak vlastne môže si uplatniť na ňu zvýšený odpis. To znamená, že by to mala prilákať, malo firmy prilákať k tomu, aby uvažovali o väčších investíciách, o výraznom rozšírení prevádzok. O tom, aby dajme tomu išli do nových oblastí výroby a vytvárali ďalšie pracovné miesta. Môže to priniesť to, že vlastne práve v období po COVID-e tieto firmy výrazne zainvestujú a tým aj vlastne prinesú štátnemu rozpočtu výraznejšie príjmy, prinesú nové pracovné miesta a tým ďalšie príjmy na daniach a odvodoch. A vlastne týmto môže, môžeme priniesť silný impulz pre ekonomiku, aby ďalej rástla, aby sa rozvíjala. A to, samozrejme, bude mať aj kladný dopyt, dopad na štátny rozpočet a na riešenie dlhov Slovenska, ktoré nám tu zanechali prechádzajúce vlády a ktoré počas COVID-u ešte narástli.
Myslím si, že to je veľmi významný krok k tomu, aby firmy zo Slovenska neodchádzali, ale aby sa rozvíjali, aby rástli a vlastne priťahovali sem aj svojich subdodávateľov a aby aj tie menej rozvinuté oblasti Slovenska získali nových investorov a ekonomicky sa rozvíjali. Myslím si, že je to krok, ktorý, ktorý aj pre túto vládu prinesie určitý, určitý náskok v inovácii, pretože takéto kroky sa objavili aj v zahraničí, ale v určitej obmedzenej forme. A myslím si, že viacero krajín si bude z toho brať príklad. Ide nám aj o to, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť slovenských firiem v zahraničí. Vieme, že hlavne v covidovom období veľa firiem poskytovalo, veľa teda krajín poskytovalo firmám špeciálne stimuly na to, aby sa rozvíjali, aby zvyšovali výrobu, zvyšovali zamestnanosť, v čom Slovensko zaostávalo. A myslím si, že práve týmto to môžme dobehnúť, a práve naopak ešte rozbehnúť. A myslím si, že práve je na to správny čas po tom období COVID-u.
Prečítam teraz tento pozmeňujúci návrh a chcel by som vás požiadať o jeho podporu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627):
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. K čl. I nový bod:
Za doterajší bod 19 sa vkladá nový bod 20, ktorý znie:
20. V § 52 ods. 10 sa za slovo „vývoj“ vkladá čiarka a slová „odpočet výdavkov (nákladov) na investície“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37ab a 37ac znejú:
„37ab) § 13a, 13b, 30c a § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37ac) § 13a ods. 6, § 13b ods. 7, § 30c ods. 8 a § 30e ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie body 20 a nasledovné sa primerane prečíslujú.
Nový bod 20 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
2. K čl. II, nové body:
Za doterajší bod 2 sa vkladajú nové body 3 až 6, ktoré znejú:
„3. V § 22 ods. 6 písm. e) sa za slová „1 700 eur“ vkladajú slová „a technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 vyššie ako 1 700 eur, ak je zaradené do užívania alebo do obchodného majetku v inom zdaňovacom období, ako je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku hmotný majetok uvedený v prílohe č. 3, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e“.
4. V § 25 ods. 2 sa za slovo „ceny“ vkladá čiarka a slová „ak § 22 ods. 6 písm. e) neustanovuje inak,“.
5. V § 30c ods. 1 sa číslo „200“ nahrádza číslom „100“.
6. Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 30e Odpočet výdavkov (nákladov) na investície
(1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii investičného plánu možno po splnení podmienok podľa odseku 2 odpočítať ustanovené percento výdavku (nákladu) z odpisu podľa § 22 až 29 z investície podľa odseku 5, ktorého výška závisí od plánovanej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne, a to (tabuľka):
Preinvestovaná priemerná hodnota investícií v percentách.
Prvá položka: od 700 % do 1 399,99 %
Druhý riadok: od 1 400 % a viac.
Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v miliónoch eur:
Viac ako 1 do 20 vrátane: prvý riadok 15 %, druhý riadok 20 %.
Stĺpec: viac ako 20 do 50 vrátane: prvý riadok 25 %, druhý riadok 30 %.
Stĺpec: viac ako 50: prvý riadok 50 %, druhý riadok 55 %.
(2) Odpočet podľa odseku l môže daňovník uplatniť na investíciu zaradenú do užívania alebo do obchodného majetku počas obdobia investičného plánu. Odpočet výdavkov (nákladov) na investíciu, ktorá spĺňa podmienky pre tento odpočet v zdaňovacom období jej zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, si môže daňovník uplatniť počas doby odpisovania tohto majetku, avšak najviac počas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, pričom počas obdobia investičného plánu nie je možné prerušiť odpisovanie tohto hmotného majetku podľa § 22 ods. 9.
Na účely uplatnenia odpočtu podľa prvej vety sa hodnota investície podľa odseku 5 alebo úhrn hodnôt týchto investícií v príslušnom zdaňovacom období posudzuje vždy k priemernej hodnote investícií podľa odseku 4. Zdaňovacie obdobie daňovníka počas obdobia investičného plánu musí trvať nepretržite 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3) Pri odpočte podľa odsekov 1 a 2 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 a ide o investíciu podľa odseku 5 obstaranú a zaradenú do obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.
(4) Priemerná hodnota investícií musí byť vyššia ako nula a vypočíta sa ako aritmetický priemer výdavkov (nákladov) vynaložených daňovníkom na obstaranie:
a) hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3 kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu,
b) technického zhodnotenia vykonaného na majetku uvedeného v prílohe č. 3 a počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, 1) zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu a
c) technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou zaradeného do užívania alebo do obchodného majetku za obdobie troch zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom začína obdobie investičného plánu.
(5) Na účely odsekov 1 a 2 sa investíciou rozumie investícia do výrobného systému a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobného procesu a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu, pričom ide o investíciu do
a) hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3 vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku a v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný,
b) iného majetku podľa § 22 ods. 6 písm. e), ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3,
c) počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku.
(6) Od základu dane možno podľa odsekov 1 a 2 odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka.
(7) Odpočet podľa ods. 1 a 2 nemôže využiť
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie počas troch zdaňovacích období zahrňovaných do výpočtu priemernej hodnoty investícií podľa ods. 4,
b) daňovník na majetok podľa ods. 5, ktorého odpis podľa § 22 až 29 zahrnuje úplne alebo čiastočne do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c,
c) daňovník na majetok podľa ods. 5, na ktorý bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií okrem návratných foriem pomoci podľa osobitného predpisu 120t).
(8) Investičným plánom, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa ods. 1 a 2, sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí celkovú hodnotu plánovanej investície podľa ods. 5, časové vymedzenie obdobia plánovanej investície, predpokladaný harmonogram realizácie plánovanej investície, výpočet priemernej hodnoty investícií podľa ods. 4, plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investícií v peňažnom vyjadrení a v percentuálnom vyjadrení podľa ods. 1 a stručný technický popis prepojenia obstarávanej investície s digitalizáciou a automatizáciou výrobných procesov a logistických procesov podľa ods. 5. Obdobie, na ktoré sa investičný plán vypracováva, musí trvať u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. januára 2022, a posledným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré končí 31. decembra 2025. Obdobie, na ktoré sa investičný plán vypracováva, musí trvať u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína v roku 2022, a posledným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2025.
Daňovník môže mať iba jeden investičný plán. Investičný plán obsahuje najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, obchodné meno alebo názov, sídlo a daňové identifikačné číslo, a u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania a dátum začiatku realizácie investičného plánu. Investičný plán musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka podľa § 13 Obchodného zákonníka v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si prvýkrát uplatní odpočet výdavkov (nákladov) na investície. Pri daňovej kontrole 82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo 120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie investičného plánu. Lehota na predloženie investičného plánu daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.
(9) Finančné riaditeľstvo do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu 120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii investičného plánu uplatnil odpočet podľa ods. 1 a 2, tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo,
b) výšku uplatneného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,
c) hodnotu investície podľa ods. 5 zaradenú do užívania alebo obchodného majetku v príslušnom zdaňovacom období,
d) plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investícií v percentách.
(10) Nárok na uplatnenie odpočtu podľa ods. 1 a 2 alebo jeho neuplatnenej časti v príslušnom zdaňovacom období zaniká, ak daňovník vykázal
a) daňovú stratu,
b) základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, nižší, ako je odpočet podľa ods. 1 a 2,
c) základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, po znížení o odpočet daňovej straty nižší, ako je odpočet podľa ods. 1 a 2, alebo
d) základ dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, po znížení o odpočet daňovej straty a po odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, ak daňovník prvotne odpočíta odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, nižší ako odpočet podľa ods. 1 a 2.
(11) Ak daňovník počas obdobia investičného plánu nezaradí do užívania alebo do obchodného majetku investíciu podľa ods. 5 v úhrne najmenej vo výške plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií uvedenej v investičnom pláne a uplatňoval odpočet podľa ods. 1 a 2, stráca nárok na odpočet podľa ods. 1 a 2 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa ods. 1 a 2.
Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu; 128) v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.
(12) Daňovník stráca nárok na odpočet podľa ods. 1 a 2 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňoval odpočet podľa ods. 1 a 2, ak v období investičného plánu
a) sa zrušuje s likvidáciou,
b) sa zrušuje bez likvidácie,
c) je naňho vyhlásený konkurz,
d) je v reštrukturalizácii,
e) dôjde k predaju podniku alebo jeho časti, k nepeňažnému vkladu podniku alebo jeho časti,
f) predá alebo iným spôsobom vyradí majetok podľa ods. 5, okrem vyradenia tohto majetku v dôsledku škody, pred uplynutím doby odpisovania,
g) dôjde k vykázaniu kratšieho zdaňovacieho obdobia, ako je 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia, alebo
h) u daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6) podľa § 17 ods. 9, okrem daňovníka, u ktorého dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6) podľa § 17 ods. 9 z dôvodu úmrtia.
(13) Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie podľa ods. 12 za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa ods. 1 a 2, a to v lehote podľa osobitného predpisu; 128) v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 120t znie:
„120t) Napríklad Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 368/2015 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie body 3 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nové body 3 až 6 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
3. K čl. II, doterajší bod 6:
V doterajšom bode 6 sa § 52zzm dopĺňa ods. 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Ustanovenia § 22 ods. 6 písm. e), § 25 ods. 2, § 30e a príloha č. 3 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatnia na hmotný majetok, počítačový program (softvér) a iný majetok zaradený do užívania alebo zaradený do obchodného majetku v období, na ktoré sa vypracováva investičný plán, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr po 31. decembri 2021.
(4) Ustanovenie § 30c ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa prvýkrát uplatní na výdavky (náklady) na výskum a vývoj vynaložené v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2022.
(5) Ustanovenie § 33 ods. 1 písm. a) v časti, ktorá ustanovuje vek vyživovaného dieťaťa, v znení účinnom od 1. januára 2022, sa uplatní pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021.“
4. K čl. II, nový bod:
Za doterajší bod 7 sa vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 3 k zákonu č. 595/2003 Z. z.
Položka
1-1 KP 25.3 názov Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
1 - 2 KP 26.2 Počítače a periférne zariadenia
Položka 1 - 3 KP 26.3 Komunikačné zariadenia
Položka 1 - 4 KP 26.51 Meracie, testovacie a navigačné zariadenia
Položka 1 - 5 KP 26.7 Optické a fotografické prístroje a zariadenia
Položka 1 - 6 KP 27.1 Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
Položka 1 - 7 KP 27.2 Batérie a akumulátory
Položka 1 - 8 KP 27.3 Drôty a elektroinštalačné zariadenia
Položka 1 - 9 KP 27.9 Ostatné elektrické zariadenia
Položka 1 - 10 KP 27.11.31 Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
Položka 1 - 11 KP 28.3 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Položka 1 - 12 KP 28.4 Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie
Položka 1 - 13 KP 28.11.2 Turbíny
Položka 1 - 14 KP 28.11.12 Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory
Položka 1 - 15 KP 28.11.13 Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
Položka 1 - 16 KP 28.12 Zariadenia na kvapalný pohon
Položka 1 - 17 KP 28.13 Ostatné čerpadlá a kompresory
Položka 1 - 18 KP 28.21.1 Pece, horáky a ich časti
Položka 1 - 19 KP 28.22 Zdvíhacie a manipulačné zariadenia
Položka 1 - 20 KP 28.25 Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem č. 28.25.13 - Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
Položka 1 - 21 KP 28.25.13 Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
Položka 1 - 22 KP 28.29 Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem položky 28.29.1 - Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje a 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
Položka 1 - 23 KP 28.29.1 Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
Položka 1 - 24 KP 28.29.3 Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
Položka 1 - 25 KP 28.91 Stroje pre metalurgiu
Položka 1 - 26 KP 28.92 Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
Položka 1 - 27 KP 28.93 Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
Položka 1 - 28 KP 28.94 Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
Položka 1 - 29 KP 28.95 Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky
Položka 1 - 30 KP 28.96 Stroje na výrobu platov a gumy
Posledná položka 1 - 31 KP 28.99 Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené.“
Hmotný majetok na účely uplatnenia § 30e
Nový bod 8 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
To je všetko. Ešte v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom vynímam bod 19 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.10.2021 9:07 - 9:11 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 948 z 24. septembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627), týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
3. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 238 zo dňa 18. októbra 2021, ústavnoprávny výbor uznesením č. 364 zo dňa 14. októbra 2021 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 225 zo dňa 18. októbra.
4. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 32 a 34 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bode spoločnej správy č. 33 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
5. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 243 z 19. októbra 2021.
Predseda výboru ma určil za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 18:36 - 18:38 hod.

Kuriak Milan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 15:55 - 15:56 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán Takáč, z vášho príspevku, do ktorého ste vkladali slová Igora Matoviča, som pochopila, o čo vám ide. Vraziť klin do jednoty koalície a rozbiť klub OĽANO. Vás veľmi mrzí sila a jednota klubu OĽANO. Viac ako jedna tretina parlamentu, to je problém SMER-u - SD, to vás nesmierne mrzí.
Hovorili ste o neodborníkoch vo vláde, zaujímavé, že Slovensko pripravilo excelentný plán obnovy, ktorý veľmi vysoko ohodnotila Európska únia. Ste zvedavý, ako budeme hlasovať v klube OĽANO? Ja sa budem riadiť stanoviskom vlády k odvolávaniu pána ministra Richarda Sulíka, ktoré v rozprave v parlamente predniesol premiér vlády Slovenskej republiky Eduard Heger.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2021 15:50 - 15:52 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Tak, pán Takáč, tak to bolo úžasné. To bola taká znôška, ospravedlňujem sa za ten výraz, stupidít, že to nie je možné. Vy ste posplietali všetko možné. Vy ste posplietali Plačkovú, vy ste tam splietali, čo, ako budeme voliť, ale povedali ste, že sme partia nevzdelaných ľudí. No toto by naozaj tretiak na základnej škole lepšie povedal ako vy. Vy už nikdy v živote radšej nevystupujte. Vy ste povedali, že čo Matovič povedal o Sulíkovi. Mne veľmi vadí to, že oni majú takýto osobný vzťah, mne to veľmi vadí. Poznám obidvoch a o obidvoch si ja myslím, že sú to čestní ľudia. To si myslím o nich. Spýtali ste sa, ako budeme voliť, poslanci OĽANO, či slobodne? No viete, my na každom klube, keď sa riešia veci, tak naozaj slobodne sa rozhodujeme, ale keď ten váš Fico zavelí, vy sa postavíte, vy idete dopredu, dozadu, vy, Fico povie - tu sa postav za mňa - a vy tam stojíte ako také ovečky, vy ako (povedané so smiechom) hlasujete? Slobodne?
Sulík varil halušky v tričku. No to bola ďalšia stupidita. Počúvajte, smerohlasáci, vy v tričkách kosíte, oriete, vy si robíte (povedané so smiechom), to je čistá katastrofa, čistá. Vy tu rozprávate, že zabudnite, vy tu rozprávate, že zabudnite na to, čo bolo a vy ste tu povyťahoval takú minulosť, čo všetko bolo, to je niečo neuveriteľné.
K tej Plačkovej chcem naozaj povedať, Plačková, vy ste tu spomínali Plačkovú, no ja neviem, či si nepamätáte, že Plačková mala krásnu fotku s Pellegrinim. Ja neviem, či ste zabudli na vášho strapatého, ktorý zásoboval celú vašu zaujímavú kokaínovú skupinku, ktorého chytili v tom Rakúsku, ale Fico to tam povybavoval veľmi krásne. Vy Plačkovú nespomínajte, chlapci, radšej si nos utrite do biela.
Viete, pán Takáč, vy tu rozprávate o tom, ako SMER - sociálna demokracia ide pomáhať. Viete, čo ste pomáhali? Kradnúť a okrádať toto Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 12:06 - 12:06 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predseda. Pripomínam členom výboru pre európske záležitosti, že schôdza výboru bude dnes o 13.00 hodine v rokovacej miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 11:21 - 11:21 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pozvať členov výboru mandátového a imunitného, dneska 12.30 na 20. schôdzu. Bude to v miestnosti zimná záhrada vedľa ubytovacieho zariadenia. Ďakujem, 12.30.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 11:05 - 11:05 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Pán podpredseda, chcem vás požiadať, aby ste upozornili poslancov, ktorí nemajú nasadené rúška, aby si ich nasadili. (Reakcie z pléna.) A tiež chcem, tiež chcem upozorniť poslancov z hospodárskeho výboru, že sa stretneme dnes o 12.30 na schôdzi hospodárskeho výboru tam, kde ráno. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2021 11:04 - 11:04 hod.

Dobeš Peter
Pripomínam členom Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračovanie rokovania 17. schôdze výboru je dnes o 12.30 v rokovacej miestnosti č. 71, tam pri ubytovacom zariadení ako obvykle. Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.10.2021 13:34 - 13:36 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyňa, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je určený pod tlačou 733. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, 733.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Áno, dobre. Ja som počul 53. Ďakujem.

Kerekréti, Ján, poslanec NR SR
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 763 zo 4. októbra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis