Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.9.2020 o 11:35 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2020 11:35 - 11:37 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, v zmysle, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Z uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 11:32 - 11:35 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, viacerí sa možno pamätáte, že v roku 2018 bola schválená parlamentom taká rozsiahlejšia novela zákona o politických stranách, ktorá upravovala množstvo otázok. Bola aj, bolo tam aj uplatnené prezidentské veto, čiže tá samotná novela bola dosť kontroverzná. Dalo by sa, samozrejme, diskutovať a opravovať tam aj viacero ďalších vecí, ale ja sa teraz s týmto návrhom zákona do toho nepúšťam.
Táto novela sa dá označiť skôr za takú technickú novelu, ktorej cieľom je zrušiť povinnosť pre politické strany a politické hnutia viesť si ten tzv. osobitný účet v Štátnej pokladnici a s tým súvisiace povinnosti a obmedzenia týkajúce sa napríklad prevodov medzi jednotlivými účtami politických strán a hnutí ku dňu účinnosti návrhu zákona, ako aj upraviť pravidlá na vyrovnanie zostatku medzi takto zrušeným osobitným účtom a bežným platobným účtom politických strán a hnutí do konca tohto roka.
Tá účinnosť je tam navrhovaná na 15. novembra tohto roka s tým, že článok II, čo je súvisiaca novela zákona o Štátnej pokladnici, tam je posunutá tá účinnosť až 1. januára 2021 práve preto, aby bol dostatočný časový priestor pre politické strany a hnutia, aby si presunuli tie zostatky z toho tzv. osobitného účtu na svoj bežný účet.
Nechcem tu prerozprávať celú tú dôvodovú správu. Je, samozrejme, k návrhu zákona priložená. Ja len stručne by som k tomu rád uviedol, že politické strany a hnutia v súčasnosti majú povinnosť mať tri účty. Jeden je taký bežný platobný účet, potom je to ten transparentný účet na účely vedenia volebnej kampane, no a teda tá novela z roku 2018 zaviedla ešte tzv. osobitný účet v Štátnej pokladnici s tým, že ten osobitný účet nie je ani transparentný, takže sám osebe nám ani verejnosti neposkytuje nejakú pridanú hodnotu k tomu, ako sa s ním narába. Navyše Štátna pokladnica nie je zďaleka tak flexibilná, ako sú komerčné banky, a celkove pri vyhodnotení uplatňovania tohto osobitného účtu v praxi ten účet je skôr záťažou pre politické strany a hnutia, ako by bol nejakou pridanou hodnotou pre nich samotné alebo pre verejnosť.
Takže zdá sa nám, aj zdá sa mi, že nie je, nie je nevyhnutné, aby strany mali tri účty, ale že stačí, keď budú mať ten transparentný na účel volebnej kampane, lebo ten zaujíma nakoniec najväčšiu časť aj verejnosť, najväčšiu časť verejnosti, a keď budú mať ten bežný platobný účet, ktorý bude taký flexibilný, aby vedeli uhrádzať z neho tie platby, ktoré majú, resp. aby vedeli prijímať príspevky zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona.
Takže toľko k samotného návrhu zákona. Samozrejme, ak by boli nejaké otázky, v rámci diskusie už potom rád zodpoviem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2020 11:28 - 11:30 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 204. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Z uvedeného, zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla v tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade SR v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 11:26 - 11:28 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V podstate v zákone sa riešia záležitosti ohľadne preventívnej rehabilitácie a aktívneho odpočinku profesionálnych vojakov. Ide, v podstate ide o to, že je to asi súčasťou komplexnej starostlivosti o profesionálneho vojaka, čo je vlastne vytvorenie a zabezpečenie podmienok zameraných na pravidelnú regeneráciu jeho fyzických a duševných síl, ktorých stav je ovplyvnený rôznymi typmi záťaží vyplývajúcimi z náročnosti výkonu vojenského povolania.
Táto starostlivosť o profesionálneho vojaka sa zabezpečuje poskytovaním preventívnej rehabilitácie v troch formách, a to formou rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 dní, rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo v zariadeniach určených ministerstvom obrany alebo formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky v trvaní 14 dní.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ustanoviť, že profesionálnemu vojakovi, ktorý má nárok a záujem o preventívnu rehabilitáciu, sa na základe jeho žiadosti v prvom rade poskytne preventívna rehabilitácia formou rekondičného pobytu s liečebným režimom alebo formou rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva obrany alebo v zariadeniach určených ministerstvom obrany. Až následne, ak profesionálnemu vojakovi nebude poskytnutá preventívna rehabilitácia jednou z dvoch uvedených foriem, poskytne sa mu na základe jeho žiadosti preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecnými záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:11 - 11:16 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem možno trošku stručnejší, pretože väčšina vecí už bola povedaná, ale v zásade pointa tohto návrhu je tá, že jednoducho chceme nastoliť spravodlivosť.
Počas parlamentných a prezidentských volieb môžu celoplošné televízie a rádiá vysielať politickú reklamu a v čase menších volieb do samospráv nemôžu takúto reklamu vysielať menšie lokálne a regionálne rádiá a televízie. Čiže ten cieľ je naozaj jednoduchý, zaviesť férové podmienky pre všetkých. Nemôže byť menším televíziám a rádiám zakazované niečo, čo iní majú dovolené, my im tieto bariéry odstraňujeme.
No zároveň treba povedať, že sa budú riadiť rovnakými podmienkami ako celoštátne rádiá a televízie pri vysielaní, napríklad na veľké parlamentné alebo prezidentské voľby, to znamená, že budú platiť pre nich rovnaké pravidlá, napríklad časové obmedzenia, kedy reklamu môžu vysielať, v akých, v akých objemoch a koľko dní pred voľbami naozaj tak, aby neobťažovali ľudí veľkým množstvom reklamy. To znamená, že pre kandidátov vznikne nová forma priestoru, kde sa môžu propagovať, čím chceme dosiahnuť aj to, aby neboli odkázaní výlučne na bilbordy a letáčiky, ktoré zaplavili obce a mestá a naozaj často vytvárajú veľký vizuálny smog.
Treba zdôrazniť aj to, že v čase predvolebnej kampane nič neobmedzuje napríklad bilbordové spoločnosti v tom, koľko, komu a za koľko budú prenajímať svoje plochy. Naopak, elektronické médiá podliehajú pomerne prísnej regulácii, je to trochu aj pochopiteľné, pretože ten ich vplyv na, na recipientov, to znamená sledovateľov, divákov a poslucháčov, je, je vyšší, ale myslím si, že tieto bilbordové spoločnosti môžu naozaj predávať a ponúkať a prenajímať svoje plochy v podstate na, bez, bez akýchkoľvek obmedzení.
To znamená, čo sa týka objemu reklamy, reguláciu nemeníme, avšak je nepochopiteľné, že časť týchto médií je úplne postavená mimo toho, aby mohla akúkoľvek politickú reklamu vôbec vysielať. Okrem toho ide o podporu lokálnych médií, teda slovenských firiem, ktoré sídlia v obciach a mestách.
Prečo to hovorím? Pretože veľká časť politickej reklamy sa počas ostatných volieb presunula na sociálne siete a kam odchádzajú, čím do zahraničia odchádzajú státisíce eur. Veľa kandidátov svoje videá a potom na tých sociálnych sieťach cieli na konkrétny región, na konkrétne mesto alebo obec, aby naozaj oslovili tých svojich ľudí, voličov, a pritom majú povedzme v tých svojich mestách televízie a rádiá, kam by mohli časť týchto svojich, týchto svojich píárových nejakých príspevkov dať a zároveň tieto rádiá podporiť a tieto médiá podporiť, avšak doteraz tak nemohli urobiť.
To znamená, je mi jasné, že ten trend takého nárastu sociálnych sietí a aj tej politickej reklamy bude pokračovať a nezastavíme to, ale naozaj budeme radi, ak aspoň časť financií počas politických kampaní nasmerujeme priamo do regionálnych televízií a rádií. Čím viac peňazí budú mať, tým viac si môžu dovoliť zamestnať redaktorov, moderátorov, školiť mladých ľudí, mladých žurnalistov a poskytovať im miesto pre ich prax a prípadne aj prácu.
Ako vyštudovaný žurnalista môžem povedať, že naozaj dnes je trochu problém povedzme vrátiť sa do svojho rodného regiónu a, a hľadať si tam prácu, pretože tie pracovné podmienky nie sú, alebo teda ponuky nie sú tak široké práve v tejto oblasti. Aj keď, samozrejme, trochu sú, ale, ale naozaj tých, tých miest je tam veľmi málo.
Preto verím, že takáto úprava pomôže aj k rozvoju novinárčiny na lokálnej úrovni. A myslím si, že aj toto je signál, že v najbližších mesiacoch a rokoch pôjdeme cestou či už ochrany novinárov, ale aj pomoci a zjednodušovania fungovania mediálneho prostredia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:10 - 11:11 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Áno, pokiaľ sa jedná o Slovenskú televíziu a diskusné relácie v nej, tam to absolútne problém nie je, veď videli sme to aj vo volebnej kampani, myslím, že to bol pán Agócs, ktorý nehovorí slovensky, tak sa mu simultánne tlmočil jeho výstup.
V prípade regionálnych televízií, ktoré vysielajú v regionálnom jazyku a diskusie ich kandidátov, ktorí sú, ja vám môžem garantovať, sú všetci príslušníci tej národnostnej menšiny a spolu s moderátorom hovoria po maďarsky, tak týmto mu to musíme umožniť tým, že im odoberieme povinnosť, týmto regionálnym televíziám, titulkovať tieto vyjadrenia a tieto relácie. Ide tu o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:06 - 11:09 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby nedošlo k omylu, ja tento zákon, samozrejme, podporujem a som rád, že takýto zákon do Národnej rady prišiel. Podporujem myšlienku, podporujem filozofiu tohto zákona a považujem ho za veľmi otvorený a považujem ho za taký, ktorý umožní tým kandidátom skutočne sa predstaviť svojim voličom, lepšie predstaviť svoje vízie a predstaviť aj svoje nápady a prezentovať sa.
Avšak, ako to už vo veľkej väčšine prípadov návrhov zákonov býva, tento zákon absolútne nemyslí znovu na príslušníkov národnostných menšín. My máme množstvo regionálnych televízií, ktoré jednoducho nemôžu vysielať tak, ako by vysielať mohli, ako by vysielať chceli, čiže v jazyku národnostných menšín, kvôli tomu, že zákon o štátnom jazyku to jednoducho nedovoľuje. Zákon o štátnom jazyku hovorí to, že každé jedno vysielanie, ktoré je v inom jazyku, zákon o štátnom jazyku nepoužíva slová jazyk národnostných menšín, ale iný jazyk, tým nerozlišuje, či sa jedná o jazyk iránsky, anglický, maďarský alebo jazyk akejkoľvek autochtónnej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.
Považujem za veľmi dôležité, ak chceme skutočne umožniť obyvateľom alebo kandidátom patriacim k národnostným menšinám, takým, ktorí kandidujú v obciach a mestách, ktoré majú regionálnu televíziu, kde žije 80 a viac percent príslušníkov tej národnostnej menšiny, aby v diskusných reláciách mohli hovoriť svojím jazykom, pretože dnes to nie je možné a nevyrieši to ani táto novela tohto zákona, pretože nie je možné simultánne titulkovať diskusie, moderované diskusie týchto kandidátov.
Pokiaľ ide o reklamné spoty, tak tie, samozrejme, sa otitulkovať dajú bez akýchkoľvek problémov, prípadne ten istý volebný spot môže kandidát povedať v jazyku národnostnej menšiny a zároveň v jazyku slovenskom, čiže naplní literu zákona.
Problém však vidím v diskusiách, ktoré, asi sa všetci zhodneme v tom, že práve tieto diskusie sú tie, ktoré vedia najviac pomôcť a aj najviac ublížiť kandidátom a vedia urobiť ten najlepší obraz o kvalitách jednotlivých kandidátov, tak práve tieto my nebudeme vedieť vysielať v jazyku národnostnej menšiny, nebudú sa vedieť vyjadriť v jazyku, ktorému najviac rozumejú a ktorým hovoria najlepšie.
Čiže ja by som chcel ctenú snemovňu poprosiť o to, že ak príde návrh veľmi jednoduchý do Národnej rady, ktorý bude novelizovať jazyk o štátnom jazyku s tým, aby vypadlo titulkovanie v jazykoch národnostných menšín, aby takýto zákon podporili, pretože si myslím, že Slovenská republika už dospela a je dospelá k tomu, aby takýto návrh podporili a umožnili aj týmto kandidátom rozprávať jazykom, ktorému najlepšie rozumejú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:05 - 11:06 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja vidím tri pozitíva v návrhu tohto zákona.
Prvé pozitívum je v tom, že tento návrh zákona je prínosom pre regionálne televízie a lokálne rádie (rádiá, pozn. red.), ktoré doteraz nemohli vysielať politickú reklamu, ktorá sa týkala komunálnych volieb miest, obcí a vyšších územných celkov.
Ďalšie pozitívum vidím v tom, že to bude prínosom aj pre samotných kandidátov na poslancov, primátorov a županov, ktorí získajú ďalší komunikačný kanál, ktorým sa môžu prihovoriť svojim voličom.
A v neposlednom rade je to pozitívum aj pre samotných voličov, ktorí doteraz nemohli cez regionálne a miestne televízie vidieť kandidátov na poslancov, primátorov a starostov, takže teraz budú mať viac informácií o kandidátoch, ktorí kandidujú v ich regiónoch teda, takže tento zákon podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 10:54 - 10:57 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 158), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rady uznesením č. 216 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 94 z 8. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 9. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 38 z 2. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o jedinom bode s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa z výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 30 z 9. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 10:34 - 10:34 hod.

Drdul Dominik
Nemám procedurálny návrh, len by som chcel dať do pozornosti, že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie pri poslednom hlasovaní. (Reakcia predsedajúceho mimo mikrofónu.) Že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie pri poslednom hlasovaní, tým pádom ma neevidovalo.
Skryt prepis