Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.4.2020 o 17:21 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 17:21 - 17:21 hod.

Blanár Juraj
Vážená snemovňa, dovoľte, aby som zvolal zasadnutie zahraničného výboru, ktoré sa uskutoční zajtra o 12.00 hodine v zasadačke výboru pre európske záležitosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.4.2020 16:31 - 16:36 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem sa snažiť byť absolútne vecný a nezdržiavať snemovňu. Čo sa týka, máme tu tretie pokračovanie zákona lex korona. Ja tam vyjadrím sa k trom veciam.
V podstate posuny termínov kvitujem, prospešné opatrenia. Zmiernenie podmienok pre podnikateľov, tak isto považujem za vhodné. Samozrejme musím upozorniť na jednu vec. Sú tam rôzne opatrenia, ktoré, kde teda chcem poprosiť a požiadať ministra, tak isto Finančnú správu, aby ste zvýšili obozretnosť, hlavne čo sa týka možného nebezpečenstva podvodov, hlavne čo sa týka tých vratiek DPH a podobne. Na výbore možno sa ešte opýtam k tomu zopár otázok.
Druhá vec, kvitujem jednu vec, že sa napravil ten legislatívny stav, čo sa týka preddavkov na daň za rok 2019 vzhľadom na predchádzajúcu právnu úpravu sa práve dostal, teda ten stav bol taký, že v prípade, že niektorý podnikateľ si vlastne splnil všetky povinnosti, do 31. 3. podal daňové priznanie za rok 2019, tak v podstate by mal nárok na vrátenie preddavkov, ktoré platil v predchádzajúcom roku až po skončení koronavíru. Neviem, či tam bolo 40 dní alebo 30, už neviem, nepamätám si. Takže to je dobrá vec, že ste to napravili.
Jedna vec, ktorá mňa najviac, jediná vec, ktorá mňa najviac vyrušuje v tomto zákone, je § 24b, ktorý sa týka odpisov daňovej straty. Na jednej strane kvitujem, že ste to obmedzili iba na jeden milión eur, to znamená, že nebude sa to týkať tých najväčších, ale viac-menej malých a stredných podnikateľov, čiže do jedného milióna. Možno budeme mať výbor, je to prvé čítanie, čiže je tam zatiaľ. Teda pôvodný zámer bol, že sa to urobí za roky 2014 – 2019. Možno by ste mohli vysvetliť na výbore, že prečo tá zmena. Aj keď teda ja kvitujem, že ste skrátili toto obdobie. Celkový dopad na verejné financie je 42 mil. eur. Ja si myslím teda predpokladám, že toto opatrenie bude jedno z tých, ktoré budú mať najväčší vplyv na tento výpadok, ale chcel by som požiadať pána ministra aj pracovníkov ministerstva financií, aby som sa dozvedel, že aká je tá suma, ktorá pripadá na odpis daňovej straty.
Najviac mi na tomto však vadí to, že prečo sa toto opatrenie nachádza v zákone, ktorý súvisí s Covidom-19. Pre mňa sú to zisky z minulých rokov, ktoré sa budú odpočítavať, teda odpisy daňovej straty za minulé roky. A podľa mňa nesúvisia s Covidom-19. To znamená, samozrejme mne je jasné, že to pomôže podnikateľom, preto aj nebudem podávať, nebudem podávať pozmeňujúci návrh. Len mi vadí to, že prečo sa to nachádza v tomto zákone, prečo sa mieša COVID-19 s týmto opatrením. Jasné, že podnikateľom možno zostane viac peňazí, ale nemá to súvis, nakoľko sa jedná o minulé obdobia. A tak ako som už viackrát vyzval, viete, bavíme sa tu o deficitoch za minulé roky, o deficite na tento rok, o dlhu, o verejnom dlhu a skutočne by bolo dobré, aby sa ministerstvo financií, tak isto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zaoberala tým aká veľká suma pripadá práve na sanáciu dopadov korona vírusu, k ochrane Covidu-19 a aká súvisí s normami fungovaním štátu. Budeme sa o tom samozrejme viac rozprávať asi v stredu pri programovom vyhlásení vlády, kde by som potom samozrejme pokračoval.
Toľko z mojej strany. V podstate za mňa, za mňa, ak by neboli, toto miešanie tých opatrení, tak ja nemám problém takýto zákon podporiť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.4.2020 15:58 - 16:01 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, teším sa, že tu máme prvý z takých návrhov, ktorý sa týka aj podnikateľského prostredia pomoci podnikateľom. Avšak treba povedať jednu vec, že doteraz keď sme sa zaoberali týmito skrátenými konaniami vo vzťahu k nejakým úľavám, vo vzťahu k fyzickým osobám a teraz aj podnikateľom, tak sa to vždy vzťahovalo k verejnému právu, teda k plneniu si nejakých povinností zo strany či už fyzických osôb alebo podnikateľov voči štátu.
V tomto návrhu však ide o zásah do súkromného práva. To znamená zásah do súkromno-právnych vzťahov medzi podnikateľmi navzájom. A tu sa obávam, že toho, aby sme týmto niektorými týmito ustanoveniami tohto zákona nespôsobili ešte väčšie problémy, ako podnikatelia teraz majú.
Len veľmi stručne jeden príklad, konkrétne k § 17 ods. 6, kde sa hovorí, že druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytovaním dočasnej ochrany, a vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné. Sa obávam, že môže naozaj spôsobiť obrovský problém, a to z toho dôvodu, že môže spôsobiť aj druhotnú platobnú neschopnosť týchto veriteľov.
Pretože ak veriteľ, ktorý najmä teda s ohľadom na účinnosť tohto zákona, dokedy majú tieto opatrenia platiť, pretože majú platiť do 1. októbra a vláda ho môže predĺžiť až do konca decembra tohto roku, a ak nastane situácia, že veriteľ nebude si môcť nieže uplatniť si svoje právo na plnenie od podnikateľa iného, ktorý je pod dočasnou ochranou, a nebude môcť si ani zabezpečiť, povedzme, nejaké druhotné suroviny na to, aby mohol si skompletizovať svoj výrobok a ďalej ho predať a nedostal sa sám do sekundárnej platobnej neschopnosti a nebude môcť ani vypovedať zmluvu so svojím dodávateľom, ktorý je pod dočasnou ochranou, tak sa sám môže dostať do platobnej druhotnej neschopnosti a môže to nabrať obrovskú špirálu do budúcnosti. Čiže ja len dávam na zváženie toto ustanovenie a vôbec celý tento návrh aj z tých ostatných ustanoveniach, aby sme ho možno ešte v druhom čítaní upravili tak, aby sa takéto situácie nestávali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 15:26 - 15:27 hod.

Fico Robert
Pán podpredseda, iba otázka, budeme hlasovať spoločne o tých prvých čítaniach? Spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 13:10 - 13:11 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená snemovňa, predložím návrh. Žiadam vládu, aby na budúcu schôdzu predložila správu o vyhodnotení opatrení vlády týkajúcich sa obmedzenia pohybu osôb počas veľkonočných sviatkov v súvislosti s koronakrízou. Ako odôvodnenie uvádzam, že súčasťou tohoto nariadenia vlády bolo aj sledovanie pohybu občanov, vypĺňanie dotazníkov, ktoré mala vykonávať polícia. Preto je na mieste, aby sme si takúto správu mohli aj ako poslanci pozrieť.
Druhý procedurálny návrh je, uvediem. Žiadam vládu, aby na budúcu schôdzu predložila informáciu o využívaní mobilných dát na monitorovanie občanov v súvislosti s ostatnou novelou telekomunikačného zákona. Keďže Ústavný súd zatiaľ samozrejme nerozhodol o tom podaní, ktoré podala strana SMER – sociálna demokracia, tak chceme, aby sme dostali na budúcu schôdzu informáciu, ako prebieha toto využívanie a monitorovanie dát občanov Úradom verejného zdravotníctva.
Ďakujem, pán predsedajúci. Písomne to mám, hneď vám ho odovzdávam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:22 - 19:24 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Viete, to je presne, možno tak nadväzujem na tú diskusiu predtým, vždy platí, keď viem niečo spraviť lepšie, tak prečo to mám robiť horšie. A to platí možno aj v tomto prípade a možno pán Dostál to dobre vystihol, že sa stretli viacerí a každý si tam dal niečo, no tak z toho vznikol taký guláš a mne bolo jasné, že ten, ten prvý článok vypustenia tej trojmesačnej predložil pán Vetrák, lebo to obhajoval.
To znamená, ja poviem, viem sa povzniesť aj celý klub SMERu, lebo my chceme jednoducho a konštruktívne, ale pomôcť v tejto ťažkej situácii aj samosprávam, nielen občanom, ale aj samosprávam, vidíte, aj tie diskusie sú niekedy ťažké. Ale neviem sa stotožniť s tým, že sme v porušení, kvázi samosprávy sú v porušení zákona, a je tu pozmeňujúci návrh, ktorý to ešte pritvrdzuje, aby v tom porušení zostali. Ako viem si predstaviť, dobre, per rollam nikto to nebude robiť, lebo je to tak komplikované, radšej všetci odídu od toho, ale ten článok, prečo tam ten § 12, niekto trvá, možno pán Vetrák na tom, že to tam musí byť, a to súhlasím dokonca s pánom Dostálom, to je proti logike, keď viem, že je to porušenie, a trvám na tom, aby sa to tam naspäť dostalo, keď návrh ministra o tom hovorí, že táto lehota nemá plynúť.
Toto, toto jednoducho, žiaľ, s tým sa ja neviem vysporiadať, to by malo byť napravené. A tu sa prikláňam aj k poslancovi Petrákovi, ako povedal, aby toto bolo vyňaté možno na samostatné hlasovanie, pretože naozaj je tam porušenie zákona pre samosprávy, aj keď za to nie je sankcia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:21 - 19:22 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Pán kolega, ja by som s vami súhlasil, že sa vychádza v ústrety, pokiaľ by ste nepovýšili transparentnosť nad rozumnosť. Pokiaľ v odseku alebo v 4. bode pozmeňujúceho návrhu zakážete nakladať s majetkom, koncesné zmluvy, priamy predaj majetku, prevod majetku, obchodná verejná súťaž, investičný úver a tak ďalej a tak ďalej, toto boli hlavné problémy, kvôli ktorým bolo treba buď urobiť verejné zasadnutie prostredníctvom videokonferencie, alebo bolo treba urobiť per rollam tak, aby bolo jasné, či nakladanie s týmito problémovými vecami je transparentné, alebo nie je transparentné.
Vo chvíli, keď to vyhodíte a znemožníte rokovať o týchto bodoch, tak takto komplikovaný, aj keď kompromisný návrh pozmeňujúci je v zásade proti veci a proti logike, a myslím si, že nemá žiadne opodstatnenie. Takže ja sa, nestotožňujem sa vaším tvrdením, že, že toto riešenie je lepšie riešenie a že lepšie riešenie od tohto sa nedalo prijať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:08 - 19:09 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. No viete, ja to beriem z praxe. To znamená, ten, kto je primátor alebo starosta, vie, o čom hovorí. Ja tiež neriešim, poviem, odborné profesie, ktorým nerozumiem. To znamená, venujem sa tomu, čomu rozumiem.
Možno len takú jednu otázku, lebo hovoríme vždy o obmedzenom režime len počas tejto mimoriadnej situácie, to nehovoríme o zmene celého zákona, takže to vyzerá, ako keby sme menili celý zákon 369, a to bude iná diskusia. Ako vážne.
Ale možno ja takú dám jednoduchú otázku, lebo pani Pleštinská je sama starostka takej menšej obce, či je plne stotožnená s tým pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložila, a či si za ním, plnohodnotne za ním, za týmto návrhom stojí. Veľmi jednoduchá otázka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:05 - 19:06 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel podporiť názor svojho kolegu pána poslanca Ferenčáka v tom, že sme zbytočne vec skomplikovali. Chcem dať do pozornosti, že možno budúci týždeň, možno o týždeň neskôr budeme rokovať o novele zákona o vysokých školách, kde podobným spôsobom budeme upravovať hlasovania správnej rady, akademického senátu, ktoré sú dnes podľa zákona verejné, a budeme riešiť, ako uskutočniť verejné toto rokovanie bez toho, aby prebehlo zhromaždenie v budovách alebo v priestoroch univerzít a vysokých škôl. A už dnes máme návrh z dielne ministerstva školstva na stole a vedeli sme sa dohodnúť na pomerne jednoduchom riešení možno v dvoch odstavcoch novely zákona. Nekomplikovali sme to. Nechali sme to na tie orgány samosprávne vo vnútri škôl, že oni si to vnútornými postupmi upravia. To znamená, išli sme v duchu toho návrhu pôvodného, ktorý tu bol aj v tomto, v tomto znení.
Takže opakujem, podporme návrh pána poslanca Ferenčáka. Nekomplikujme to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:01 - 19:03 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán kolega. Stotožňujem sa s tými argumentami, ktoré ste povedali. Ja by som to možno doplnil ešte o to vzhľadom na to, že svojím pozmeňujúcim návrhom disponuje predkladateľ, predkladateľka, v tomto prípade aj spravodajkyňa. Ja by som sa prihováral za to, aby prvý bod pozmeňujúceho návrhu bol vypustený. Vzhľadom na to, že aby bolo umožnené aj nerokovať v období troch mesiac..., teda každé tri mesiace. Myslím si, že je to ďalšia možnosť, ktorá obce, ktoré nemajú nič nutné, tak aby sme ich zaťažovali videokonferenciou alebo per rollam-om so všetkými týmito náležitosťami, je absolútne neadekvátne. Ak by sme podľa vášho vystúpenia nechali možnosť jednu, druhú alebo tretiu, nič nepokazíme a je to len na prospech veci. Takže ak je to, ak je to možno, ak by sa pani predkladateľka s tým stotožnila, by som ju poprosil, že by vyňala tento bod na osobitné hlasovanie, aby bol neschválený.
A pokiaľ ide o všetky vaše pripomienky, ktoré hovoria o tom, že sme to dosť silne skomplikovali. Ja rozumiem zámeru predkladateľov, ktorí sa snažia procesne to upraviť, ale myslím si, že žiaden zákon nemá obsahovať všetky veci, ktoré sa nám z dnešného pohľadu zdajú, že sú relevantné, lebo život je omnoho viac farbistý, a s istotou sa vám nepodarí vysporiadať so všetkými situáciami, ktoré v živote môžu nastať.
Ale je to lepšie ako nič a aj v tejto forme tento návrh zákona podporím, len poprosím, keby sa dal vypustiť ten bod prvý pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis