Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 16:05 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 16:05 - 16:07 hod.

Ján Richter
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 15:34 - 15:56 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, treba povedať, že od nástupu novej vlády je to už v podstate druhýkrát čo sa v parlamente otvára Zákonník práce. Už sme tu boli svedkom, kedy vrátane tzv. Sulíkoveho kilečka boli otvorené niektoré veci, ktoré sa týkajú bezprostredne Zákonníka práce. No, a ja som len veľmi rád, že tam sme sa dokázali s pánom ministrom dohodnúť, že ten pôvodný návrh rozšíriť počet nadčasových hodín o 400 na každý jeden rok sa nakoniec stiahol. Som tomu rád a tak trošku verím, že možno niektoré veci trošku zohľadní aj z hľadiska terajšieho vystúpenia, pretože osobne som presvedčený, že my nemôžme fungovať spôsobom pokus - omyl, ale viesť dobrú by som povedal diskusiu, dialóg predtým než niektoré veci pôjdu sem.
Ja stále, už som to raz cez toto volebné obdobie pomenoval, vnímam Zákonník práce doslova ako nejakú bibliu. Je základný nástroj, samozrejme, právny nástroj v prvom rade pre presadzovanie práv zamestnanca voči zamestnávateľovi. Práve preto to tak hlboko vnímam, a preto nie je možné prijímať nejaké novely bez toho, že by nemali možnosť sa vyjadriť aj obidve strany sociálneho dialógu zamestnávatelia, zamestnanci a hľadať aspoň aký-taký možný kompromis.
Cieľom alebo riešením tohto zákona sú otázky osobitosti výkonu práce v domácnosti zamestnanca, ďalej upraviť možnosti zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančnými príspevkami na stravovanie, upraviť možnosť dočasného prideľovania zamestnancov pri materských a dcérskych spoločnostiach a zohľadniť kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, vytvoriť nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby.
Zjednoduším to veľmi konkrétne. Ja osobne vnímam tri základné ciele, ktoré táto novela má riešiť. Prvý, prvý ten základný cieľ je prijať pracovné právo na prácu z domu. Vítam, podporujem, pretože nielen pandémia, ale vôbec doba priniesla, že práca z domu je a bude aj v ďalšom období možno ďaleko, ďaleko viacej frekventovaná. Preto je potrebné jasné stanoviť práva a povinnosti zamestnanca pri práci z domu a práva a povinnosti zamestnávateľa. To tu je obsiahnuté. Táto časť má moju podporu. Horšie to možno bude s tými dvomi časťami ďalšími.
Druhý problém, ktorý rieši je Tripartita. To znamená zmena zákona, a to najmä v otázke reprezentatívnosti a zmene zastúpenia v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky. K tomu budem bližšie hovoriť. No a čo sa týka gastrolístky a stravovanie tiež sa pokúsim niektoré veci trošku bližšie, bližšie pomenovať.
Skôr než prejdem k tejto novele mi nedá predsa len, aby som sa veľmi stručne nevrátil do roku 2012, lebo 2012 je rok, kedy bola posledná tzv. veľká novela Zákonníka práce. Predložil som vtedy návrh zákona, ktorý vychádzal z dvoch základných postojov, ktoré chcela vtedy vláda republiky presadzovať v oblasti regulácii pracovno-právnych vzťahov. Po prvé, právna úprava pracovno-právnych vzťahov musí byť nastavená tak, aby vytvárala rovnováhu medzi právami a povinnosťami zamestnávateľa a zamestnanca. Pri úprave návrhu zákona sa do úvahy brala aj právna úprava Európskej únie, Rady Európy, Medzinárodnej organizácie práce ako aj prirodzene skúsenosti z okolitých krajín, najmä V4 pri realizácii pracovného práva.
Po druhé, osobný dôraz je potrebné klásť na prerokovanie pracovných podmienok v rámci sociálneho dialógu so zástupcami zamestnancov. Cieľom predkladaného návrhu zákona je z toho dôvodu snaha o posilnenie sociálneho dialógu. To znamená, že celá tá veľká novela, ktorá v podstate osem rokov beží, mala jeden z hlavných cieľov posilnenie sociálneho dialógu. No, je mi ľúto, pán minister, vy idete trošku opačnou, opačnou cestou a vyjadrujem obavy, kde to môže celé jednoducho dospieť.
Ak dovolíte k druhému bodu k Tripartite. Treba povedať, že pán minister, ale aj vláda naďalej pokračujú v ignorovaní sociálnych partnerov. A to sa do istej miery týka aj nielen zástupcov zamestnancov, ale aj zamestnávateľov.
Celkove sa Hospodárska a sociálna rada stretla dvakrát. Dokonca na prvýkrát v histórii Slovenska sa stalo, že vláda schválila návrh štátneho rozpočtu bez predchádzajúceho prerokovania v Tripartite. Zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni však hovorí o tom, že Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky dohoduje stanoviská a odporučenia v oblasti štátneho rozpočtu. To znamená, to nie je otázka vôle, to je otázka povinnosti, ktorú ukladá, ukladá priamo zákon.
Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady neprebehlo
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 9:20 - 9:38 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. K samotnému zákonu ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predloženým návrhom zákona má za cieľ utvoriť podmienky na podporu prorodinných aktivít dopĺňajú sa terajšie dotačné mechanizmy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zohľadňuje sa aj dobrovoľnícka činnosť. Novým druhom dotácie sa navrhuje podpora vyslovene zacieliť ju na, na rodiny a nezávisle na tom, či ide o rodinu vznikajúcu, či ide rodinu s maloletými deťmi, starých rodičov, aj zdravotne znevýhodneným členom. Navrhuje sa, aby prostredníctvom nového druhu dotácie mohli byť v maximálnej sume dotácie do10-tis. v prípade utvárania priestoru a na podporu socializácie a inklúzie detí formou detských ihrísk vo výške až 50-tis. Mal som s tým trošku problém. Som rád, že pán minister jasne mi vysvetlil, že tých 50-tis. je preto, že to nemajú byť len klasické detské ihriská s preliezačkami, ale akési multifunkčné priestory, kde by mali nájsť priestor aj starí rodičia alebo dôchodcovia, aj tie deti. Jednoducho vytvoriť priestor taký motivačný, lebo tých dôchodcov vôbec len pozerať sa na deti ako, ako vyvíjajú isté aktivity je veľmi motivačný. V maximálnej miere podporuje, proste, takéto, takéto zriadenie, takýchto nazvem to aktivít.
Súčasne sa navrhuje rozšíriť druhy sociálnych služieb, v rámci ktorých môže byť podporená rekonštrukcia, stavebné úpravy, nízkoprahové domy. To znamená, nazvem to investičné akcie asi menšieho, menšieho typu. Ďalej rozšíriť možnosť podpory integrácie detí so zdravotným znevýhodnením, rozšírenie možnosti poskytnutia dotácie pre centrá pre deti a rodiny. Pre tých, ktorí to nezaregistrovali, toto sú bývalé detské domovy, ktoré dnes tiež plnia istú multifunkčnú úlohu. Je tam bývalých viacero zariadení zlúčených spolu. Celý záver toho je skonštatovanie, že predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Dámy a páni, potiaľto absolútne súhlasím a hovorím za seba, aj za poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia. Toto sme pripravení podporiť. Má to logiku, rozširuje ten diapazón dotácií. A každopádne toto riešenie je veľmi dobré. Ale žiada sa mi vzhľadom na to, že na sociálnom výbore bol predložený pozmeňujúci návrh, kde sa podpísali poslanci za každý jeden politický subjekt vládnej koalície, ktorý ako povedal aj pán minister, poviem to veľmi jednoducho, berie deťom obedy zdarma. Beriem, čo pokladám v tomto prípade za trošku prekvapujúce, lebo som myslel, že k tomuto riešeniu sa už nikdy nedostaneme. Tá polemika tam bola. A práve preto, ak dovolíte, budem trošku analyticky, pretože ešte aj tesne pred odchodom z ministerstva sme už hodnotili, skúmali, analyzovali ten priestor okolo, okolo tej stravy. A máme tu celkom zaujímavé výsledky, s ktorými by som sa rád podelil, pretože teraz je, myslím, že tá najsprávnejšia chvíľa. To znamená, vráťme sa do augusta minulého roku, pretože tá účinnosť toho zákona bola od začiatku nového školského roku. Vtedy sme konštatovali, že približne 60 - 70 % detí sa určite vždy dostanú aj cez rodičov k teplej strave. Jednoducho využívajú ďaleko viac alebo až 100 % v materských školách, prvý stupeň ďaleko viac zapojenia detí. Na tom druhom stupni je to už alebo bolo to už ďaleko, ďaleko slabšie. Pomenovali sme výhody, rozšírenie cieľovej skupiny oproti súčasnému stavu alebo predchádzajúcemu stavu, zníženie nákladov rodín s deťmi v materských školách a základných školách. A nepriamy vplyv na zníženie rizika chudoby rodín s deťmi do 15, resp. 16 rokov. A samozrejme je to aj nepriama podpora zaškolenosti detí v materských školách v prípade toho posledného, posledného ročníka.
Vzhľadom na to, že v tom prvom momente samospráva, hlavne miestna samospráva, myslíme obce a mestá, nieže neprijali pozitívne, ale skôr hovorili o istých problémoch, ktoré ich tým počkajú, a to i napriek tomu, že ich predchádzajúci zákon
===== posledného ročníka.
Vzhľadom na to, že v tom prvom momente samospráva, hlavne miestna samospráva, myslím obce a mestá, nieže neprijali pozitívne, ale skôr hovorili o istých problémoch, ktoré ich tým počkajú, a to i napriek tomu, že ich predchádzajúci zákon o vzdelávaní zaväzoval, že musia poskytnúť teplú stravu každému dieťaťu, ktoré o to prejaví záujem. Tie kapacity neboli celkom pripravené a v tej, v tom prvopočiatku museli isté investície možno do zariadení, nejakých kotlov a proste ostatných vecí, ktoré s tým bezprostredne súvisia, zabezpečiť aj vrátane ľudských, ľudských zdrojov. Preto sme veľmi operatívne na ministerstve pripravili tzv. projekt Pracuj v školskej kuchyni, kde sme dali príspevok na pomocné sily do kuchyne, na úhradu časti mzdy, dokonca 95 % z celkovej ceny práce, najviac však vo výške minimálnej celkovej ceny práce, t. j. 703 eur, čo si myslím, že vo veľkej miere pokrývalo mzdové nároky týchto ľudí. Ďalej, na získanie osvedčenia na hygienické minimum, ďalej na zaplatenie zdravotného preukazu a jednorazový finančný príspevok pre zamestnávateľa na úhradu nevyhnutných nákladov, ako napríklad pracovný odev, obuv, úrazové poistenie atď. Úrady práce intenzívne spolupracovali s jednotlivými zariadeniami, záujem bol veľký, požiadavky boli na 1 320 pracovníkov. Viem, že sa nakoniec prijalo 1 055, doteraz pracujú a podľa toho, čo sme skúmali, celkom iste aj plnia tie očakávania tých svojich zamestnávateľov.
Po desiatich mesiacoch sme urobili ten prieskum. Ak dovolíte, pokúsim sa vám niektoré veci z neho, z neho teraz momentálne vysvetliť. V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny boli oslovení všetci zriaďovatelia škôl o pomoc pri vyhodnotení nejakého dotazníka ohľadom poskytovania dotácie na podporu a výchovu v stravovacích návykoch dieťaťa. Cieľom dotazníka bolo zistiť, ako sa v súvislosti so zavedením dotácie na stravu zmenil počet stravníkov, ďalej objem bioodpadu, možnosti jednotlivých škôl a školských zariadení ohľadom vydávania teplej stravy, ako aj zistenie nejakých iných podnetov v týchto zariadenia, ktoré zabezpečujú teplú stravu. Oslovení boli všetci zriaďovatelia škôl. Do tejto, do tohto prieskumu sa zapojilo 901 subjektov v nasledovnej štruktúre: v 699 prípadoch to bola obec, právnická osoba v šestnástich, fyzická osoba v troch, cirkev v päťdesiatich prípadoch, občianske združenie v šestnástich a škola v 117 prípadoch, to je škola, ktorá má právnu, právnu subjektivitu.
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že takmer všetci prijímatelia dotácií na stravu zabezpečujú školské stravovanie, iba jeden jediný prijímateľ sa vyjadril, že školské stravovanie nezabezpečuje. Z tých škôl, ktoré stravovanie zabezpečujú, 741 škôl má vlastnú jedáleň školskú, 101 škôl má len výdajnú časť na teplú stravu, 46 škôl zabezpečuje stravovanie detí inak, napríklad v školskom zariadení, v reštauračnom zariadení, alebo prostredníctvom nejakej súkromnej jedálne. Z prieskumu vyplynulo, že v prevažnej miere je deťom poskytovaná teplá varená strava v 97 % všetkých prípadoch, konkrétne 871 škôl. Len v 38 prípadoch to bola tzv. suchá. Dôvodom tých 38 prípadov 25 škôl nemá školskú jedáleň, ani výdajnú školskú jedáleň. Jedno zariadenie školského stravovania je vo výstavbe a v istom neskoršom období sa pripraví na vydávanie a tri prípady uviedli iné dôvody.
Nechcem skúmať teraz túto otázku, skôr všeobecný pohľad na hodnotenie tých, ktorí tú stravu zabezpečujú na obedy zadarmo. V školskom roku 2019/2020 došlo k nárastu žiakov základných škôl, ktorí prejavili záujem o stravovanie v zariadeniach školského stravovania v celkove 671 školách. K zvýšeniu záujmu o stravovanie v školách však došlo aj v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu u 600 prijímateľoch. Ďalšími dôvodmi zvýšenia záujmu o stravovanie je vyšší počet detí navštevujúcich prvý stupeň v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom, to je u 101 prijímateľov, ďalej rozšírenie kapacít zariadení, jednoducho to, že sa na tento stav školy pripravili. Počet prihlásených detí na stravovanie stúpol v tomto školskom roku o 31 150, čo predstavuje navýšenie 25 %. Prieskumom sme zistili tiež, že sa v podstate zmenil objem bioodpadu, to bola tiež jedna, by som povedal, z reakcií zriaďovateľov, že tento problém nie je lacný, no ale treba povedať jednu vec. Na túto otázku zodpovedalo 874 subjektov, objem bioodpadu sa nezmenil podľa tohto u 648, čo predstavuje štyridsať, pardon, 74 %, zvýšil sa u dvestopätnástich a znížil sa naopak u jedenástich. Celkový priemer, ktorý sme potom vyrátali, vychádza tak, že na jeden subjekt sú to vyššie náklady v priemere mesačne o 30 eur. Prečo? Nedisciplinovanosť detí, istá nezodpovednosť možno aj rodičov, vedenie ich k tomu, neodhlasovanie, resp. oneskorené odhlasovanie detí v príslušnom zariadení, zavedenie dotácií na stravu na každé dieťa, jednoducho sú to nie prekvapujúce dôvody, do istej miery tie isté, ktoré rezonovali aj predtým.
Takisto dokázali tieto zariadenia zabezpečiť aj stravu istého osobitného stravovania vzhľadom na zdravotný stav posúdený lekárom špecialistom, ktoré si vyžaduje osobitné stravovanie. V 22 zariadeniach zabezpečujú diabetickú stravu, v šiestich prípadoch šetriacu stravu, bezlepkovú 67 škôl alebo jedální a 19 inú, napríklad bezlaktózová a podobne. U každej školy nie je možné pripraviť a zabezpečiť aj toto stravovanie. V takomto prípade zákon s tým pamätal a na 968 detí z toho celkového množstva brali rodičia hotovosť a prostredníctvom tej hotovosti zabezpečovali pre nich stravu.
Nejaký záver, ktorý v tomto prípade rodičia aj zriaďovatelia urobili, rodičia oceňujú, že nemusia platiť za obedy, zvýšil sa počet viacdetných rodín a je vyšší záujem o obedy u detí, ktoré obedy predtým jednoducho nenavštevovali, pred zavedením tejto dotácie. Rovnako sa ocenila pomoc ústredia práce. Zároveň bola požiadavka, aby aj po 30. 6. 2020 sa pokračovalo v projektoch pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných, aby sa mohli v týchto kuchyniach a jedálňach zamestnať.
Ak dovolíte samostatný pohľad na samosprávu, pretože s nimi bolo veľmi veľa rokovaní, povedal som, z akých dôvodov, ktoré sa postupne realizujú s tým, že toto riešenie, ktoré teraz navrhuje pán minister, resp. páni poslanci, je ďaleko-ďaleko väčší problém pre samosprávu, ako pred rokom bol problém pripraviť kapacity. Prídu zriaďovatelia o 100 miliónov, ktoré dostávali ako podporu 1,20 eur na každé dieťa, na tie obedy takzvane zdarma. No a čo je ešte dôležitejšie, ten výpadok, ktorý teraz by mohol nastať, samospráva musí vykryť zvýšením miestnych daní a poplatkov, môže sa tak paradoxne dotknúť aj poplatkov za stravovanie, navyše mestá a obce takto pred rokom očakávali nárast stravníkov, zháňali narýchlo ľudské zdroje, techniku, ktorá v tomto prípade zďaleka nemusí byť vyťažená tak ako predtým. To znamená, dvakrát sme ich potrestali, pretože menšie dane pre obce znamenajú menšie príjmy, ktoré musia nahradiť niečím iným a paradoxne ich môžu zabezpečovať skoro tí istí rodičia, ktorí predtým brali, alebo aj tí rodičia, ktorí predtým brali tú podporu.
Toľko je vyjadrenie výkonného podpredsedu pán Turčányho, s ktorým sme na túto tému, tému rokovali.
Nuž čo? Pán minister, vyzývam, aby sa všetky pozitívne návrhy, ktoré v tomto zákone sú ohľadom dotácií, schválili. Sú dobré, sú prospešné, no ale skutočne tu chcem poprosiť aj tých poslancov, ktorí ten pozmeňovací návrh dali, prepánaboha, neberme deťom obedy zdarma. Toto by bolo pokračovaním demontáže sociálneho štátu a ďalšou ranou pre nie posilnenie rodín, ako je hlavný cieľ, ale naopak, ublíženie tým rodinám, lebo sa obávam, že veľmi veľa detí, ktoré doteraz takto chodili, ďalej chodiť na tie teplé obedy jednoducho nebudú.
SMER - sociálna demokracia je pripravený návrh podporiť za toho predpokladu, že tento pozmeňovací návrh tam jednoducho nebude. Doteraz neviem prečo samotný predkladateľ túto otázku neriešil, či to bolo príliš riskantné, viem, že o tom sa viedla aj v samotnej vládnej koalícii veľmi vážna diskusia a nakoniec to skončilo tak, že to poriešili na, jedným pozmeňujúcim návrhom na sociálnom výbore samotní poslanci, vrátane pani spravodajkyne, u ktorej ma to najviac prekvapilo, lebo som rátal, že je v maximálnej miere prorodinne založená a že tieto veci vie, vie jednoducho otvoriť.
Čo je horšie, ideme otvárať znovu kategóriu, ktorú sme do istej miery preklenuli takzvanými obedmi zadarmo, a to sú kategórie chudobných a bohatých. Nielen detí, ale skôr rodičov, to znamená, z akých rodín pochádzajú. My sme riešili jeden problém. Za jedným stolom v školskej jedálni sedeli deti "z bohatých rodín aj z tých chudobných rodín". Jedli rovnaké jedlo, mali rovnaké postavenie. Robili sme zároveň so-cia-li-zá-ciu. Je veľmi dôležité, aby sa, prepánaboha, už tie deti na základnej škole nezačali líšiť a rozdeľovať, z akého prostredia sociálno-ekonomického a rodinného sú. Toto riešilo ten problém a riešilo ho dobre. Možnože sa v tomto prípade mohlo pokračovať to, čo je niekde vo svete zabehnuté z hľadiska rovnakých, rovnakého ošatenia detí, ale to už je niekde mimo.
To znamená, že my ideme znova otvoriť a ideme jasne pomenovať: vy ste deti z chudobných a vy ste z bohatých rodín. A toto môže byť problém aj do budúcnosti, lebo toto u tých detí ostane zakorenené a môže sa to prejavovať, prejavovať jednoducho aj v budúcnosti. Je to každopádne zlé riešenie. Dobrý návrh zákona ohľadom dotácií je úplne zdevalvovaný s týmto pozmeňovacím návrhom, ktorý zásadne mení ten význam a preto ešte raz, klub strany SMER - sociálna demokracia je pripravený podporiť tento návrh za predpokladu, že odtiaľ vypadne ten pozmeňujúci návrh. Ak tam ostane, samozrejmá vec, že nikdy nemôžme tento návrh podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 9:20 - 9:38 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. K samotnému zákonu ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predloženým návrhom zákona má za cieľ utvoriť podmienky na podporu prorodinných aktivít dopĺňajú sa terajšie dotačné mechanizmy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zohľadňuje sa aj dobrovoľnícka činnosť. Novým druhom dotácie sa navrhuje podpora vyslovene zacieliť ju na, na rodiny a nezávisle na tom, či ide o rodinu vznikajúcu, či ide rodinu s maloletými deťmi, starých rodičov, aj zdravotne znevýhodneným členom. Navrhuje sa, aby prostredníctvom nového druhu dotácie mohli byť v maximálnej sume dotácie do10-tis. v prípade utvárania priestoru a na podporu socializácie a inklúzie detí formou detských ihrísk vo výške až 50-tis. Mal som s tým trošku problém. Som rád, že pán minister jasne mi vysvetlil, že tých 50-tis. je preto, že to nemajú byť len klasické detské ihriská s preliezačkami, ale akési multifunkčné priestory, kde by mali nájsť priestor aj starí rodičia alebo dôchodcovia, aj tie deti. Jednoducho vytvoriť priestor taký motivačný, lebo tých dôchodcov vôbec len pozerať sa na deti ako, ako vyvíjajú isté aktivity je veľmi motivačný. V maximálnej miere podporuje, proste, takéto, takéto zriadenie, takýchto nazvem to aktivít.
Súčasne sa navrhuje rozšíriť druhy sociálnych služieb, v rámci ktorých môže byť podporená rekonštrukcia, stavebné úpravy, nízkoprahové domy. To znamená, nazvem to investičné akcie asi menšieho, menšieho typu. Ďalej rozšíriť možnosť podpory integrácie detí so zdravotným znevýhodnením, rozšírenie možnosti poskytnutia dotácie pre centrá pre deti a rodiny. Pre tých, ktorí to nezaregistrovali, toto sú bývalé detské domovy, ktoré dnes tiež plnia istú multifunkčnú úlohu. Je tam bývalých viacero zariadení zlúčených spolu. Celý záver toho je skonštatovanie, že predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Dámy a páni, potiaľto absolútne súhlasím a hovorím za seba, aj za poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia. Toto sme pripravení podporiť. Má to logiku, rozširuje ten diapazón dotácií. A každopádne toto riešenie je veľmi dobré. Ale žiada sa mi vzhľadom na to, že na sociálnom výbore bol predložený pozmeňujúci návrh, kde sa podpísali poslanci za každý jeden politický subjekt vládnej koalície, ktorý ako povedal aj pán minister, poviem to veľmi jednoducho, berie deťom obedy zdarma. Beriem, čo pokladám v tomto prípade za trošku prekvapujúce, lebo som myslel, že k tomuto riešeniu sa už nikdy nedostaneme. Tá polemika tam bola. A práve preto, ak dovolíte, budem trošku analyticky, pretože ešte aj tesne pred odchodom z ministerstva sme už hodnotili, skúmali, analyzovali ten priestor okolo, okolo tej stravy. A máme tu celkom zaujímavé výsledky, s ktorými by som sa rád podelil, pretože teraz je, myslím, že tá najsprávnejšia chvíľa. To znamená, vráťme sa do augusta minulého roku, pretože tá účinnosť toho zákona bola od začiatku nového školského roku. Vtedy sme konštatovali, že približne 60 - 70 % detí sa určite vždy dostanú aj cez rodičov k teplej strave. Jednoducho využívajú ďaleko viac alebo až 100 % v materských školách, prvý stupeň ďaleko viac zapojenia detí. Na tom druhom stupni je to už alebo bolo to už ďaleko, ďaleko slabšie. Pomenovali sme výhody, rozšírenie cieľovej skupiny oproti súčasnému stavu alebo predchádzajúcemu stavu, zníženie nákladov rodín s deťmi v materských školách a základných školách. A nepriamy vplyv na zníženie rizika chudoby rodín s deťmi do 15, resp. 16 rokov. A samozrejme je to aj nepriama podpora zaškolenosti detí v materských školách v prípade toho posledného, posledného ročníka.
Vzhľadom na to, že v tom prvom momente samospráva, hlavne miestna samospráva, myslíme obce a mestá, nieže neprijali pozitívne, ale skôr hovorili o istých problémoch, ktoré ich tým počkajú, a to i napriek tomu, že ich predchádzajúci zákon
===== posledného ročníka.
Vzhľadom na to, že v tom prvom momente samospráva, hlavne miestna samospráva, myslím obce a mestá, nieže neprijali pozitívne, ale skôr hovorili o istých problémoch, ktoré ich tým počkajú, a to i napriek tomu, že ich predchádzajúci zákon o vzdelávaní zaväzoval, že musia poskytnúť teplú stravu každému dieťaťu, ktoré o to prejaví záujem. Tie kapacity neboli celkom pripravené a v tej, v tom prvopočiatku museli isté investície možno do zariadení, nejakých kotlov a proste ostatných vecí, ktoré s tým bezprostredne súvisia, zabezpečiť aj vrátane ľudských, ľudských zdrojov. Preto sme veľmi operatívne na ministerstve pripravili tzv. projekt Pracuj v školskej kuchyni, kde sme dali príspevok na pomocné sily do kuchyne, na úhradu časti mzdy, dokonca 95 % z celkovej ceny práce, najviac však vo výške minimálnej celkovej ceny práce, t. j. 703 eur, čo si myslím, že vo veľkej miere pokrývalo mzdové nároky týchto ľudí. Ďalej, na získanie osvedčenia na hygienické minimum, ďalej na zaplatenie zdravotného preukazu a jednorazový finančný príspevok pre zamestnávateľa na úhradu nevyhnutných nákladov, ako napríklad pracovný odev, obuv, úrazové poistenie atď. Úrady práce intenzívne spolupracovali s jednotlivými zariadeniami, záujem bol veľký, požiadavky boli na 1 320 pracovníkov. Viem, že sa nakoniec prijalo 1 055, doteraz pracujú a podľa toho, čo sme skúmali, celkom iste aj plnia tie očakávania tých svojich zamestnávateľov.
Po desiatich mesiacoch sme urobili ten prieskum. Ak dovolíte, pokúsim sa vám niektoré veci z neho, z neho teraz momentálne vysvetliť. V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny boli oslovení všetci zriaďovatelia škôl o pomoc pri vyhodnotení nejakého dotazníka ohľadom poskytovania dotácie na podporu a výchovu v stravovacích návykoch dieťaťa. Cieľom dotazníka bolo zistiť, ako sa v súvislosti so zavedením dotácie na stravu zmenil počet stravníkov, ďalej objem bioodpadu, možnosti jednotlivých škôl a školských zariadení ohľadom vydávania teplej stravy, ako aj zistenie nejakých iných podnetov v týchto zariadenia, ktoré zabezpečujú teplú stravu. Oslovení boli všetci zriaďovatelia škôl. Do tejto, do tohto prieskumu sa zapojilo 901 subjektov v nasledovnej štruktúre: v 699 prípadoch to bola obec, právnická osoba v šestnástich, fyzická osoba v troch, cirkev v päťdesiatich prípadoch, občianske združenie v šestnástich a škola v 117 prípadoch, to je škola, ktorá má právnu, právnu subjektivitu.
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že takmer všetci prijímatelia dotácií na stravu zabezpečujú školské stravovanie, iba jeden jediný prijímateľ sa vyjadril, že školské stravovanie nezabezpečuje. Z tých škôl, ktoré stravovanie zabezpečujú, 741 škôl má vlastnú jedáleň školskú, 101 škôl má len výdajnú časť na teplú stravu, 46 škôl zabezpečuje stravovanie detí inak, napríklad v školskom zariadení, v reštauračnom zariadení, alebo prostredníctvom nejakej súkromnej jedálne. Z prieskumu vyplynulo, že v prevažnej miere je deťom poskytovaná teplá varená strava v 97 % všetkých prípadoch, konkrétne 871 škôl. Len v 38 prípadoch to bola tzv. suchá. Dôvodom tých 38 prípadov 25 škôl nemá školskú jedáleň, ani výdajnú školskú jedáleň. Jedno zariadenie školského stravovania je vo výstavbe a v istom neskoršom období sa pripraví na vydávanie a tri prípady uviedli iné dôvody.
Nechcem skúmať teraz túto otázku, skôr všeobecný pohľad na hodnotenie tých, ktorí tú stravu zabezpečujú na obedy zadarmo. V školskom roku 2019/2020 došlo k nárastu žiakov základných škôl, ktorí prejavili záujem o stravovanie v zariadeniach školského stravovania v celkove 671 školách. K zvýšeniu záujmu o stravovanie v školách však došlo aj v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu u 600 prijímateľoch. Ďalšími dôvodmi zvýšenia záujmu o stravovanie je vyšší počet detí navštevujúcich prvý stupeň v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom, to je u 101 prijímateľov, ďalej rozšírenie kapacít zariadení, jednoducho to, že sa na tento stav školy pripravili. Počet prihlásených detí na stravovanie stúpol v tomto školskom roku o 31 150, čo predstavuje navýšenie 25 %. Prieskumom sme zistili tiež, že sa v podstate zmenil objem bioodpadu, to bola tiež jedna, by som povedal, z reakcií zriaďovateľov, že tento problém nie je lacný, no ale treba povedať jednu vec. Na túto otázku zodpovedalo 874 subjektov, objem bioodpadu sa nezmenil podľa tohto u 648, čo predstavuje štyridsať, pardon, 74 %, zvýšil sa u dvestopätnástich a znížil sa naopak u jedenástich. Celkový priemer, ktorý sme potom vyrátali, vychádza tak, že na jeden subjekt sú to vyššie náklady v priemere mesačne o 30 eur. Prečo? Nedisciplinovanosť detí, istá nezodpovednosť možno aj rodičov, vedenie ich k tomu, neodhlasovanie, resp. oneskorené odhlasovanie detí v príslušnom zariadení, zavedenie dotácií na stravu na každé dieťa, jednoducho sú to nie prekvapujúce dôvody, do istej miery tie isté, ktoré rezonovali aj predtým.
Takisto dokázali tieto zariadenia zabezpečiť aj stravu istého osobitného stravovania vzhľadom na zdravotný stav posúdený lekárom špecialistom, ktoré si vyžaduje osobitné stravovanie. V 22 zariadeniach zabezpečujú diabetickú stravu, v šiestich prípadoch šetriacu stravu, bezlepkovú 67 škôl alebo jedální a 19 inú, napríklad bezlaktózová a podobne. U každej školy nie je možné pripraviť a zabezpečiť aj toto stravovanie. V takomto prípade zákon s tým pamätal a na 968 detí z toho celkového množstva brali rodičia hotovosť a prostredníctvom tej hotovosti zabezpečovali pre nich stravu.
Nejaký záver, ktorý v tomto prípade rodičia aj zriaďovatelia urobili, rodičia oceňujú, že nemusia platiť za obedy, zvýšil sa počet viacdetných rodín a je vyšší záujem o obedy u detí, ktoré obedy predtým jednoducho nenavštevovali, pred zavedením tejto dotácie. Rovnako sa ocenila pomoc ústredia práce. Zároveň bola požiadavka, aby aj po 30. 6. 2020 sa pokračovalo v projektoch pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných, aby sa mohli v týchto kuchyniach a jedálňach zamestnať.
Ak dovolíte samostatný pohľad na samosprávu, pretože s nimi bolo veľmi veľa rokovaní, povedal som, z akých dôvodov, ktoré sa postupne realizujú s tým, že toto riešenie, ktoré teraz navrhuje pán minister, resp. páni poslanci, je ďaleko-ďaleko väčší problém pre samosprávu, ako pred rokom bol problém pripraviť kapacity. Prídu zriaďovatelia o 100 miliónov, ktoré dostávali ako podporu 1,20 eur na každé dieťa, na tie obedy takzvane zdarma. No a čo je ešte dôležitejšie, ten výpadok, ktorý teraz by mohol nastať, samospráva musí vykryť zvýšením miestnych daní a poplatkov, môže sa tak paradoxne dotknúť aj poplatkov za stravovanie, navyše mestá a obce takto pred rokom očakávali nárast stravníkov, zháňali narýchlo ľudské zdroje, techniku, ktorá v tomto prípade zďaleka nemusí byť vyťažená tak ako predtým. To znamená, dvakrát sme ich potrestali, pretože menšie dane pre obce znamenajú menšie príjmy, ktoré musia nahradiť niečím iným a paradoxne ich môžu zabezpečovať skoro tí istí rodičia, ktorí predtým brali, alebo aj tí rodičia, ktorí predtým brali tú podporu.
Toľko je vyjadrenie výkonného podpredsedu pán Turčányho, s ktorým sme na túto tému, tému rokovali.
Nuž čo? Pán minister, vyzývam, aby sa všetky pozitívne návrhy, ktoré v tomto zákone sú ohľadom dotácií, schválili. Sú dobré, sú prospešné, no ale skutočne tu chcem poprosiť aj tých poslancov, ktorí ten pozmeňovací návrh dali, prepánaboha, neberme deťom obedy zdarma. Toto by bolo pokračovaním demontáže sociálneho štátu a ďalšou ranou pre nie posilnenie rodín, ako je hlavný cieľ, ale naopak, ublíženie tým rodinám, lebo sa obávam, že veľmi veľa detí, ktoré doteraz takto chodili, ďalej chodiť na tie teplé obedy jednoducho nebudú.
SMER - sociálna demokracia je pripravený návrh podporiť za toho predpokladu, že tento pozmeňovací návrh tam jednoducho nebude. Doteraz neviem prečo samotný predkladateľ túto otázku neriešil, či to bolo príliš riskantné, viem, že o tom sa viedla aj v samotnej vládnej koalícii veľmi vážna diskusia a nakoniec to skončilo tak, že to poriešili na, jedným pozmeňujúcim návrhom na sociálnom výbore samotní poslanci, vrátane pani spravodajkyne, u ktorej ma to najviac prekvapilo, lebo som rátal, že je v maximálnej miere prorodinne založená a že tieto veci vie, vie jednoducho otvoriť.
Čo je horšie, ideme otvárať znovu kategóriu, ktorú sme do istej miery preklenuli takzvanými obedmi zadarmo, a to sú kategórie chudobných a bohatých. Nielen detí, ale skôr rodičov, to znamená, z akých rodín pochádzajú. My sme riešili jeden problém. Za jedným stolom v školskej jedálni sedeli deti "z bohatých rodín aj z tých chudobných rodín". Jedli rovnaké jedlo, mali rovnaké postavenie. Robili sme zároveň so-cia-li-zá-ciu. Je veľmi dôležité, aby sa, prepánaboha, už tie deti na základnej škole nezačali líšiť a rozdeľovať, z akého prostredia sociálno-ekonomického a rodinného sú. Toto riešilo ten problém a riešilo ho dobre. Možnože sa v tomto prípade mohlo pokračovať to, čo je niekde vo svete zabehnuté z hľadiska rovnakých, rovnakého ošatenia detí, ale to už je niekde mimo.
To znamená, že my ideme znova otvoriť a ideme jasne pomenovať: vy ste deti z chudobných a vy ste z bohatých rodín. A toto môže byť problém aj do budúcnosti, lebo toto u tých detí ostane zakorenené a môže sa to prejavovať, prejavovať jednoducho aj v budúcnosti. Je to každopádne zlé riešenie. Dobrý návrh zákona ohľadom dotácií je úplne zdevalvovaný s týmto pozmeňovacím návrhom, ktorý zásadne mení ten význam a preto ešte raz, klub strany SMER - sociálna demokracia je pripravený podporiť tento návrh za predpokladu, že odtiaľ vypadne ten pozmeňujúci návrh. Ak tam ostane, samozrejmá vec, že nikdy nemôžme tento návrh podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 5.11.2020 15:06 - 15:12 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže pôjdem rovno k veci.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Európska komisia svojím rozhodnutím z 11. decembra 2014 schválila operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na Slovensku pod názvom Operačný program FEAD. Tento program, ktorý sa realizoval prostredníctvom štyroch opatrení, slúžil ako poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám, príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poskytovaním teplého jedla osobám bez prístrešia a aj formou podpory distribúcie darovaných potravín. Opatrenia z Operačného programu FEAD na podporu zabezpečenia potravín, materiálnej pomoci a sociálneho začlenenia majú veľký význam pre tých najodkázanejších, vrátane tých, ktorých by systémová sociálna pomoc mohla prípadne vynechať, jednoducho aj tých, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. V niektorých regiónoch Slovenska, kde je nedostatok pracovných príležitostí, je veľa rodín v núdzi odkázaných na akúkoľvek hmotnú pomoc.
Po relatívne zlých skúsenostiach, ktoré v aplikácii a hlavne v distribúcii tohto programu za vlády pani Radičovej boli, pretože veľa ton múky sa rozkradlo, ktorú mal distribuovať vtedy minister pôdohospodárstva pán Simon, som rád, že sa nám podarilo získať partnerské organizácie, ako je Slovenský Červený kríž, Charita svätej Alžbety a Slovenská katolícka charita, ktoré participovali na distribúcii pomoci, uviedli, že Operačný program FEAD sa s veľkou mierou spolupodieľal na plnení hlavného humanitného cieľa, to je chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi. Program FEAD týmto podporuje aj sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začlenenie, a teda v konečnom dôsledku prispieva k odstraňovaniu najhorších foriem chudoby v Európskej únii a samozrejme, že aj na Slovensku.
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny pod mojím vedením sa podarilo vynegociovať na obdobie rokov ´16 až ´20 čiastku 54 mil. eur, z ktorej sa zabezpečovalo financovanie potravinových a hygienických balíčkov.
Otázka znie: Ako v súčasnosti ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pokračovanie tohto úspešného Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorá tu v uplynulých šiestich rokoch fungovala? Ako vytvára, prípadne znásobuje potreby riešenia týchto otázok práve v čase, keď tu vo veľkej miere jednoducho pandémia koronakrízy vytvára ďalšie sociálne problémy?
Pôvodný operačný program mal cieľovú skupinu občanov ohrozených rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktorí z populácie tvorili nie malý počet. Tu chcem povedať, že sa to nejedná len o osoby, ktoré žijú v osadách, ale to sa príliš zjednodušuje, ale v tomto prípade je to 1 069 980 osôb. Najviac ohrozené rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením sú celkom iste neúplné rodiny s deťmi, osamelé matky a podobne.
V súčasnosti k tejto populácii pribúda množstvo ľudí, ktorí sú buď priamo, alebo nepriamo zasiahnutí pandémiou COVID-19. Mnohí sú priamo zasiahnutí reštriktívnymi opatreniami vlády, takýchto ľudí je možné zaradiť medzi občanov ohrozených rizikom chudoby, ktorú im spôsobila pandémia koronavírusu a s tým súvisiace opatrenia prípadne vlády alebo iných orgánov. Ako im bude teraz ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pomáhať? To je základná otázka, ktorá smeruje v mojom prípade na pána ministra.
Krajiny Európskej únie z toho, čo mám informácie a možno aj nejakú komunikáciu s bývalými kolegami, reagujú. Napríklad Španielsko, sa naplno rozbiehajú programy prostredníctvom tzv. potravinovej banky. Je potrebné si uvedomiť, že rok 2020 je rokom, kedy sa od 1. januára dajú čerpať štrukturálne a iné fondy, ako napríklad Fond pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktorý Európska komisia upravila aj z pohľadu súčasnej pandémie.
Vážený pán minister, ako sú zabezpečené rokovania s DG, to znamená s Generálnym riaditeľstvom Employment v tejto oblasti? Bude rozšírená cieľová skupina zasiahnutých koronavírusom, prípadne nejakými reštriktívnymi opatreniami? Bude mať táto skupina nárok na potravinové a hygienické balíčky či na teplú stravu raz za deň? Myslím si, že práve teraz by túto pomoc jednoducho potrebovali.
Samozrejme, pán minister, že interpeláciu vám zašlem aj písomne.
Ďakujem pekne, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 5.11.2020 15:04 - 15:05 hod.

Ján Richter
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Pokladám za veľmi dôležité otvoriť prostredníctvom interpelácie jednu tému, ktorá vzhľadom na situáciu, ktorú žijeme, je podľa môjho názoru veľmi dôležitá a chcem preto interpelovať pána ministra Krajniaka, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 11:48 - 11:49 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, my sme dvaja spolu na túto tému komunikovali ešte v časoch, keď som bol minister. Ja totiž vnímam Zákonník práce ako základnú bibliu pracovno-právnych vzťahov. Jednoducho Zákonník práce je v prvom rade právny dokument na ochraňovanie práv zamestnancov. Ja som oslovil sociálnych partnerov vtedy, urobil základné konzultácie, jednoznačná podpora. Žiaden zo zamestnávateľov sa neobáva, že by takéto voľno mohlo byť zneužité. Naopak vyrovná sa tá diskriminácia, ktorá tu dneska je, pretože drvivá väčšina veľkých podnikov to má skutočne zakotvené v kolektívnych zmluvách, ale v tomto prípade sú veľmi diskriminovaní darcovia z tých menších podnikov a týmto riešením jednoducho vytvoríme podmienky, aby bol úplne rovnaký prístup a rovnaké práva a možnosti, ktoré by mal každý jeden darca, ktorý by tú darovať krv išiel.
Áno, súhlasím s tým, pani poslankyňa, že tu nemôžeme absolútne hovoriť o nejakej koalično-opozičnej politike, ani o straníckej politike. Myslím si, že človek, ktorý je možno niekde na hranici života a smrti, keď potrebuje, potrebuje krv, celkom iste sa nepýta, či je to od ľavičiara, pravičiara, od Slováka, od Maďara, od Rusa, jednoducho je to životu potrebné. A preto aj ja chcem vyzvať všetkých v tejto rokovacej miestnosti, aby sme tento návrh zákona podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 15:23 - 15:24 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No dámy a páni, pospomínalo sa tu celá história zľava, sprava, jak dovolíte, sa vrátim naspäť domov, a Československá republika v tom prípade alebo v tom čase bol náš spoločný dom.
Viete, nemáme v histórii veľmi veľa, udalostí na ktoré by aj následné generácie mohli byť hrdí, a osobne som presvedčený, že mobilizácia a vôbec postavenie československých národov, pretože to bolo veľa národov v tom čase v tejto republike, bolo úplne jednoznačné. A to bolo odhodlanie brániť. Brániť Československú republiku, a aj preto musíme tieto veci pripomínať, lebo toto je veľmi pozitívny počin, ktorý urobili naši otcovia a dedovia.
Snáď v histórii slovenskej je takýto počin len Slovenské národné povstanie, na ktoré treba s úctu spomínať a nie prirovnávať to tak, ako pán minister Krajniak, niečomu čo je vydieranie zo strany Matoviča, a on tvrdí, že to je druhé Slovenské národné povstanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:24 - 9:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kamenický, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, lebo dal si jasnú odpoveď Národnej rade Slovenskej republiky ohľadom finančného zabezpečenia 13. dôchodkov. Predpokladám, že po tomto prestanú ako hlavné výhovorky nedostatok zdrojov, pretože tých zdrojov jednoducho dostatok je. Treba povedať, že je to otázka ochoty a možno stanovenia priorít tejto vlády. Zjavne dôchodcovia ako najzraniteľnejšia, teraz momentálne najrizikovejšia sociálna skupina nie sú prioritou tejto vlády.
Prednosť majú banky, ktoré sú na Slovensku len dcérami, možno vnučkami materských bánk, ktoré sú skoro všetky v cudzine a tam idú ich zisky, dividendy, a našim dôchodcom neostáva. Málo si možno uvedomujeme, že tí dôchodcovia v tejto zložitej situácii sú v podstate jediní, ktorí si nemajú šancu privyrobiť. Aj tých 250-tisíc, čo buď na dohodu, alebo na nejaký čiastočný úväzok pracovalo, väčšinou skončilo, pretože v tejto situácii boli prví, s ktorými rozväzovali akúkoľvek formu pracovného vzťahu jednotlivé firmy.
Áno, pán poslanec, preto výpomoc v podobe trinásteho dôchodku by bola veľmi vhodným, možno jediným zdrojom sanovania nákladov, ktoré aj dôchodcovia majú vzhľadom na prebiehajúcu súčasnú pandémiu. Treba povedať, že dôchodcovia sú skoro jediní, ktorých žiadnym spôsobom nekompenzuje štát v súčasnom období.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:13 - 16:15 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, chcem poďakovať kolegom z poslaneckého klubu za ich podporu o vystúpení. Ale budem sa trošku viacej venovať opozičným poslancom.
Pán Viskupič, tak jako dnes, v októbri a novembri, schvaľujeme rozpočet, takto sa schvaľoval aj vlani. To znamená v čase, keď sa ten zákon pred, alebo návrh zákona predložil no parlamentu, nikto v tej chvíli nemohol vedieť, že takýto zákon bude. To znamená nemohlo to byť v rozpočte.
Čo je dôležité, Sociálna poisťovňa, mala vyrovnaný rozpočet. Tragikomické viete čo je? Že podporili vaši kolegovia, sľúbili voličom, no a že zobrali. To je tá tragikomédia. To sa nedá nijako zdôvodniť.
Jednoducho vláda a Národná rada má kompetencie dokonca volebného obdobia. Aj posledný deň, zodpovedá za výkon moci, a samozrejme aj viesť parlament za svoju činnosť.
Pán Vons, trinásť rokov mala možnosť. No treba povedať jednu vec. Dva roky tu bola vláda pani Radičovej, v podstate ste vládli vy. V tých ďalších rokoch sa pravidelne navyšoval vianočný príspevok. Čakali sme čo urobí pani Radičová, respektíve pán Mihál, pretože sľubovali, že to zrušia, že to zoberú. Chvalabohu, neurobili tak a mali sme možnosť, jednoducho v tomto smere, smere pokračovať.
No a čo je najdôležitejšie? V čase predkladania návrhu, bolo jasné, že Sociálna poisťovňa doviedla do vyrovnaného rozpočtu, a nebude treba Sociálnu poisťovňu zo štátneho rozpočtu dotovať. Toto bolo veľmi dôležité. Ďakujem.
Skryt prepis