Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2022 o 16:55 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Hambálek Augustín
Ďakujem. Hlasovať o návrhu tohto zákona budeme vo štvrtok o 11. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte teda, aby som v rámci rozpravy v druhom čítaní uviedol pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, tak ako vyplynuli ešte z pripomienok k predmetu novely zákona o vysokých školách.
V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V § 9 ods. 1 písm. m) sa slová "berie na vedomie" nahrádzajú slovom "prerokúva".
3. V § 40 ods. 4 sa za slová "poslanca Národnej rady Slovenskej republiky," vkladajú slová " s výnimkou ak ide o starostu obce, primátora mesta alebo predsedu samosprávneho kraja".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 2. Navrhovanou zmenou sa zabezpečuje súlad s § 41 ods. 13.
Odôvodnenie k bodu 3. Navrhovanou zmenou sa upravujú podmienky funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. septembra 2022 č. 1644 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 595 zo 14. októbra 2022 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 189 z 18. októbra 2022. Zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 18. októbra 2022 č. 190. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Skončil som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v rámci druhého čítania odôvodnil návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.
V rámci prvého čítania som uviedol dôvod navrhovaných zmien. V podstate od 25. apríla tohto roku je v účinnosti pomerne rozsiahla novela zákona o vysokých školách, ktorá ukladá jednotlivým vysokým školám najneskôr do 31. augusta 2023 zosúladiť svoje vnútorné predpisy so zákonom. V rámci procesov zosúladenia sa prišlo na niektoré legislatívno-technické chyby, ktoré je potrebné v zákone odstrániť tak, aby teda plynule bežalo zosúladenie vnútorných predpisov so zákonom. Návrh novely zákona bol prerokovaný, samozrejme, s ministerstvom školstva aj v rámci výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky.
Dovoľte mi, aby som na základe prerokovania návrhu zákona aj s ministerstvom školstva, aj vo výbore Národnej rady uviedol ešte jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Prednesiem teraz doplňujúci a pozmeňujúci návrh.
V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V § 9 ods. 1 písm. m) sa slová berie na vedomie nahrádzajú slovom prerokúva."
3. V § 40 ods.... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, ja vás musím prerušiť, ale vy ste v úvodnom slove, nemôžte ešte pozmeňovák čítať. Ste v úvodnom slove.

Habánik, Jozef, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 17:10 - 17:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Keďže sa to týka môjho výboru, aby to bolo právne čisté, ja by som poprosil minimálne ústavnoprávny výbor, aby nám dal k tomu stanovisko, aby nebola pochybnosť. Pán Šeliga, ja nemám problém, aby ste sa vrátil, veď sme sa o tom sami bavili, len pani Zemanová bola zvo-le-ná uznesením a hlasovaním v Národnej rade. A tam z toho uznesenia nie je zjavne jasné, na aké miesto bola zvolená. Na voľné miesto, ktoré vy ste neopustil, čiže tým pádom ako keby ona ani zvolená tam nemala byť. Teraz je otázka, či je vôbec platné hlasovanie o tom, že pani poslankyňa Zemanová je členkou výboru, keďže vy ste sa nevzdal.
Čiže ja si myslím, že tu je zamotávka zbytočná. Ja nemám proti tomu fakt nič, môžte zostať aj obidvaja, ja vás budem rešpektovať, len aby to bolo ústavnoprávne a právnicky čisté, celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne. Ja len, aby to bolo aj na zázname, lebo pán Šeliga, vy ste uviedol vo svojej úvodnej reči, že pani Zemanová bola zvolená namiesto vás? Čiže teraz je otázka, či sa máte spätne vymeniť, alebo dôjde k navýšeniu počtov u nás ako, ja som teda predsedom výboru, dôjde k navýšeniu počtov a vás budeme voliť nanovo? Aby bolo zrejmé potom, aby aj bolo k tomu nejaké stanovisko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Habánik Jozef
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby bod 65, tlač 1113, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách, aby bol vypustený z aktuálnej, aktuálneho návrhu programu schôdze a zaradený na najbližšiu riadnu schôdzu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 17:10 - 17:11 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Chcel by som doplniť do programu, a to program návrh urgentných opatrení na riešenie vážnych sociálnych dopadov permanentného drastického zvyšovania cien potravín a základných potravinových komodít. Myslím si, že nikomu nemusím vysvetľovať a hovoriť o tom, ako rapídne stúpajú ceny potravín. A všetci dobre vieme, že naše slovenské obchodné, tzv. slovenské obchodné reťazce majú neprimerané zisky v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Ja si myslím, že je potrebné sa týmto zaoberať na tomto, na tejto pôde a riešiť zníženie cien nejakých základných potravín pre občanov Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že zasadnutie výboru je dnes o 12.05 h v miestnosti č. 148 a ocenil by som, keby sme dnes boli uznášaniaschopní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne, pán predseda, ja len oznamujem kolegom, ktorí sú členovia výboru na kontrolu činnosti SIS, že o 12.05 h odchádzame na výjazdové rokovanie.
Skryt prepis