Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.9.2020 o 11:18 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:18 - 11:20 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Saloňa, Šucu, Bašku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 225 z 15. júla 2020 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v učenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 95 z 8. septembra 2020 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 18 zo 7. septembra 2020 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 22 na svojej 12. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:17 - 11:18 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, kolegovia, nebudem opakovať moju úvodnú reč, resp. predkladaciu správu z prvého čítania, tam som vás podrobne oboznámil s týmto návrhom zákona.
Dovoľte mi v krátkosti vás informovať, akým procesom vlastne prešiel tento návrh zákona po prvom čítaní. Bol zaradený do výborov pre obranu a bezpečnosť a ústavnoprávneho výboru, kde prešiel bez pripomienok. Takisto odbor legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady nezaujal žiadne pripomienky k tomuto návrhu zákona. Tento zákon prešiel aj medzirezortným pripomienkovým konaním a následne, následne ministerstvom vnútra ako predkladateľom bol predložený na Legislatívnu radu vlády a potom na rokovanie vlády. Takisto tam neboli vznesené žiadne pripomienky, čiže som rád, že zostal tento návrh zákona v tej odbornej rovine, vecnej, a verím, že tak ako v prvom čítaní, tak ho podporíte naprieč celým politickým spektrom aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 10:43 - 10:46 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v tomto návrhu zákona sa rieši v zásade pri schvaľovaní týchto zmlúv, o ktorých tu pán predkladateľ hovoril, ex ante kontrola zo strany regulačného úradu vo vzťahu k novouzatváraným zmluvám, čo, s čím nemáme problém, považujeme za ústavne v poriadku.
S čím máme ale problém, je, sú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra, kde navrhovatelia navrhujú, aby po vyhlásení nesúladu takéhoto zmluvného vzťahu vo vzťahu už k existujúcim uzavretým a platným a účinným zmluvným vzťahom tieto mohli, mohli zo zákona zaniknúť, ak úrad ako regulačný orgán vyhlási tieto za neprijateľné podmienky v týchto zmluvách, resp. tieto zmluvy za, za odporujúce tomuto zákonu.
Ako už judikoval v inom prípade aj Ústavný súd, vylúčenie, ako aj je napísané v stanovisku odboru legislatívy, vylúčenie štandardného uplatnenia príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku bez využitia právomoci súdov ako štátnych orgánov, ktoré ochraňujú platnosť právnych úkonov, je v rozpore s princípom deľby moci a je aj v rozpore s princípom právnej istoty.
Totižto ideme zasiahnuť normou verejného práva do existujúcich zmluvných vzťahov súkromnoprávnych, ktoré sú uzavreté a boli uzavreté podľa doterajšej právnej úpravy. A v takomto prípade je tu pochybnosť, či by zánik takýchto zmluvných vzťahov priamo zo zákona bol v súlade s týmito ústavnými princípmi. Čiže máme v tomto pochybnosti a dávame na zváženie navrhovateľovi, aby, aby zvážil ešte túto právnu úpravu, resp. upravil to možno inak tak, aby o tom rozhodoval nejaký nezávislý súdny orgán, ak ÚRSO vyhlási nejaké neprijateľné podmienky v takýchto zmluvách.
Pokiaľ pán navrhovateľ hovoril, že tieto zmluvy zanikajú zo zákona, tak musím upozorniť na skutočnosť, ak som dobre čítal spoločnú správu výborov, tak toto ustanovenie sa tam zmenilo a tieto zmluvy nebudú zanikať priamo zo zákona, ale má to byť dôvod na odstúpenie od zmluvy. Čiže na gestorskom výbore, ak som správne pozeral spoločnú správu výborov, tak bolo toto ustanovenie zmenené.
To však nič nemení na tej skutočnosti, čo som povedal, že máme pochybnosti o tom, že či takéto zasiahnutie normou verejného práva retroaktívne do už uzavretých existujúcich zmluvných vzťahov je v súlade s ústavou a že či by nemal o tomto naozaj rozhodovať súd.
Ďakujem pekne, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 16:24 - 16:25 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, prestaňte mi niečo podprahovo podsúvať. Ja som poverený poslanec, ktorý má tieto veci predniesť, tak ako ktokoľvek iný a ubezpečujem vás, že je to všetko v rámci rokovacieho poriadku, to je jedna vec.
O tom, ako sú tieto výbory v tejto chvíli rozhodnuté, o tom rozhoduje zákon a rokovací poriadok. Toto nie je výmysel nikoho. Ten zákon musíme všetci rešpektovať a vy ste presne taký istý poslanec ako ktokoľvek z nás, pán poslanec Dostál, aj ako poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko. Vy ste presne taký istý poslanec a ja takisto. Máme svojich voličov, tým voličom skladáme účty. To ako tuto proste vyvyšovať sa takýmto spôsobom, veď rokovací poriadok o tom, to je váš osobný názor, ale nič viac.
My sme si všetci tuná ako poslanci stopäťdesiati rovní. O tom, zmenili sa proste pomery v parlamente a tento návrh vychádza len zo zmenených pomerov v parlamente. No je to tak. Vznikla nová strana, ktorá neprešla voľbami. Tento, toto všetko, čo sa v tomto parlamente deje aj v rámci tohto bodu, je len v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý presne hovorí, ktoré výbory patria ktorým stranám. Veď si to preštudujte, vy ste právnik, či je to opozícia, alebo koalícia. O tom predsa jasne hovorí aj rokovací poriadok pomaly.
No a pýtate sa ma na veci a na formu istej voľby. O všetkom sa dozviete aj o tých dohovoroch takzvaných, ktoré vy máte na mysli, sa dozviete presne v zmysle rokovacieho poriadku, tak aby ten rokovací poriadok bol naplnený všetkými z nás, predpokladám, aj vy by ste s tým súhlasili.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:19 - 16:20 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Dostál, asi to dáva logiku, že najprv musí prebehnúť voľba odvolá..., teda proces odvolávania, a ak ho vy koalícia, pána poslanca Rašiho, neodvoláte, tak voľba nového predsedu výboru neprebehne.
Viete, ja som bol v pondelok na, teda v pondelok, pardon, na začiatku schôdze som bol na grémiu, asi váš zástupca, ktorý chodí na grémium, vás neinformoval, že sám predseda parlamentu povedal, že rozdelenie výborov je v kompetencii opozície, ktoré ste, teda keď ste nám dali už tú možnosť, lebo vy už nám kádrujete. To znamená, že vy rozhodujete o tom, že ak my navrhneme niekoho na predsedu výboru, tak vy sa rozhodnete, či je dobrý, alebo nie je dobrý.
A teraz z vašej, vlastne z vášho vystúpenia v rozprave som pochopil, že začínate nám ísť kádrovať aj to, že koľko výborov kto bude mať. Nechajte to na opozíciu, na opozičné strany, ktoré boli riadne zvolené vo voľbách na rozdiel od vás, kde vy ste sa ako čierny pasažier na kandidátke SaS-ky dostali do parlamentu. To som vám už minule povedal, že ak by ste išli ako koalícia, tak tu nie ste, tak nekádrujte nás a nehovorte o tom, že kto má aký výbor mať! Na tom sa dohodneme my.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 16:08 - 16:11 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Veľmi stručne. Vzhľadom na zmenené pomery povolebné v Národnej rade dovoľte, aby som prečítal návrh na odvolanie predsedu výboru a voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Veľmi stručne.
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie, že ukončením členstva 7. júla 2020 v Klube poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia stratil poslanec Erik Tomáš členstvo v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a funkciu predsedu uvedeného výboru, poslancovi Petrovi Žigovi skončil výkon funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu podľa čl. 2 ods. 3 písm. c) ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národnej rady bezpečnostného úradu („Národného bezpečnostného úradu“, pozn. red.) a zároveň mu zanikla aj funkcia predsedu tohto výboru;
B. odvoláva podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia poslanca Richarda Rašiho z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií;
C. volí podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. b), § 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v tajnom hlasovaní na návrh poslancov, členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia a poslancov, členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Ľudová strana Naše Slovensko
– poslanca Borisa Suska za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií,
– poslanca Mariána Saloňa za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby,
– poslanca Martina Nemkyho za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu,
– poslanca Mariana Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:05 - 16:07 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Akokoľvek sa budete, pán Dostál, snažiť to prekrúcať, nie je to pravda, pretože ja spochybňujem dôveryhodnosť pána ministra ako takého. Zámerne som použil pomenovanie ministerstvo národnej obrany práve preto, lebo ja viem historicky pomenovanie, ale práve preto, aby sme si uvedomili, že ide o vážny post, čiže neprekrútite, môj postoj je úplne jasný. Ale vy máte dnes zodpovednosť, tak ako sme ju mali my a my sme ju prejavili. A my sme nenapádali hneď, ako to urobil pán minister, bezdôvodne. Mohol byť úplne nad vecou. Je minister národnej obrany, tak má počkať a povedať: „Viete, to je vážna vec, aby som sa ja nechal takýmto spôsobom uniesť.“ To sa nerobí.
Pán Krúpa, viete, keď vám dôjdu argumenty, tak začnete hovoriť o kradnutí, o všetkých týchto veciach, ktoré máte napísané v manuáli, ale že použijete ešte opaľovanie na terase, tak to je novinka. Že vy ma sledujete, že sa ja nebodaj opaľujem, čo teda ani ja sám neviem, až mám podozrenie a musím dávať pozor, že kde sa všade pohybujete, kde ma sledujete. Ja že sa opaľujem na terase? Tak to je, to je argument, páni, dámy a páni, šéfa, šéfa výboru pre obranu a bezpečnosť. Tak to je...
Pán Pročko, k vám len jednu vec. Ja nechcem vôbec nikdy útočiť na osobné, na osobné, á, osobné útoky robiť, pretože si myslím, že by to mali byť argumenty vecné. Ale ak vy ste teda osobne útočili, tak ja vám odpoviem jedným spôsobom. Ak ste hovorili, že ja som herec, no tak asi to súdite podľa toho hesla, že podľa seba súdim teba. (Reakcia z pléna.) Čiže z tohto pohľadu asi to tak vyzerá. Ja vám chcem len povedať jednu vec, že náš postoj bol jasný. My sme brali zodpovednosť za to, čo sme rozhodli v roku 2018, ale očakávali sme od ministra, že príde a niečím vyhodnotí, ako to bude a nieže tu bu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 15:49 - 15:57 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, teraz trošku vážne. Ja som zámerne počkal na tento bod a bol som zvedavý na vystúpenie ministra obrany a dovoľte možno povedať národnej obrany.
Minister národnej obrany podľa môjho názoru by mal byť človek, ktorý sa vie v každej chvíli ovládať, lebo je to veľmi dôležitý post práve v krízových oblastiach. Práve v kríze, kedy treba mať chladnú hlavu a nenechať sa uniesť čo i len možno bočnými alebo nejakými vyhláseniami, ktoré by ho mohli vyrušovať. Ale predovšetkým musí mať pred sebou jasnú líniu.
Preto som prekvapený a rovnako som prekvapený aj z vás, pán predseda výboru, pretože už aj ten váš komentár, ktorý ste mali, keď ste odchádzali od tohoto pultu ako spravodajca, nebol podľa mňa adekvátny na diskusiu, ktorú by sme tu mali viesť. Možno ste boli pripravený na nejakú konfrontáciu s klubom poslancov ĽSNS. Ale tu ide o trošku vážnejšiu vec. (Reakcia z pléna)
Pán kolega, ja to vysvetlím, verte mi, že vysvetlím. Čiže pokojne, ovládajte sa, pokojne. Nechajte ma, aby som dohovoril.
Pretože my by sme mali zvažovať všetko to, čo budeme smerovať k našim voličom a k našim ľuďom, pretože oni prirodzene hocičo takéto niečo vnímajú veľmi citlivo. A určite sa na tom zhodneme, že to nie je tak, že si tu budeme hrať nejaké fazuľky alebo nejaké guličky. Je to citlivá záležitosť, pretože Slovensko má negatívnu skúsenosť s okupáciou po ´68. a mnoho iných vecí. Preto tá vážnosť, ktorú by som očakával aj od ministra národnej obrany, je namieste.
Ja som chcel, aby sme diskutovali na ministerstve, na našom zahraničnom výbore. Nemohli ste prísť, rešpektujem, lebo... (Reakcia ministra). Ale veď ten sa uskutočnil, pán minister... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán minister, prosím, pána rečníka... (Povedané súbežne s rečníkom.)

Blanár, Juraj, poslanec NR SR
... aha, počkajte, vážené dámy a páni (povedané súbežne s predsedajúcim), počuli ste to teraz? Minister národnej obrany rozkazuje všetkým vám, ktorým on je podriadený. Tak máme tu parlamentnú demokraciu alebo čo tu máme? Pán minister si povie, že v podstate my sme zrušili. Áno, majú poslanci na to právo, že môžu povedzme mať nejaké dôvody, prečo to jednoducho nie, ale dali náhradný termín. A ten náhradný termín ste mali absolútne k dispozícii.
Viete čo, pán minister, nebudem vás komentovať, lebo vidím, že ani pán predsedajúci vás nejakým spôsobom neupozornil. Lebo asi máte jasno. Ale dokončím, lebo mám nejaký názor na to.
Chcel som sa spýtať a očakával som od vás, že keď tu sa postavíte, v prvom rade ako minister národnej obrany poviete, ako dopadla tá prvá misia, ktorú, mimochodom, strana SMER – sociálna demokracia podporila vrátane mňa. Očakával som, že vecne prídete a poviete, áno, prinieslo takéto a takéto benefity. Zistili sme, že naši ľudia v armáde, ktorí, si myslím, že sú špecialisti a špičkoví odborníci podľa mňa aj na psychológiu, dostali zručnosti, ktoré predtým nemali, a máme tu nejaké vyhodnotenie. Toto by som očakával od ministra národnej obrany. Že príde sem, a to som sa ho pýtal, by som sa ho opýtal, keby prišiel na zahraničný výbor, ale ja to, ešte raz, rešpektujem, lebo sa ospravedlnil, prišiel štátny tajomník, jeho som sa na to pýtal, ale nevedel mi na to odpovedať. Čiže z tohto pohľadu ja som očakával naozaj, aby sme tu mali vecnú debatu. Ale namiesto toho vy ste hneď vo vystúpení, ešte raz podotýkam, že by ste mali byť trošku nad vecou, hneď vo vystúpení napadli aj stranu SMER, nášho poslanca.
Dokonca vy napádate aj legitimitu poslancov, že môžu byť neuznášaniaschopní na výbore. Lebo vy ste pán minister a všetci sa musia vám podriaďovať. Nehnevajte sa, toto je pre nás absolútne neprijateľné. To je absolútne neprijateľné, pretože ministri sú tí, ktorí sa zodpovedajú parlamentu a poslancom, nech sa deje čokoľvek, jednoducho je to tak. Ak toto jednoducho nebudeme ctiť, tak je koniec s parlamentnou demokraciou.
Pán minister, viete, my sme mali zodpovednosť počas vládnutia a sme ju aj prejavili. Ja som rovnako hlasoval za to. A práve z týchto dôvodov, že tú zodpovednosť potrebujeme aj sprostredkovať tým ľuďom, aby to bolo dôveryhodné, aby nemali obavy z toho, čo hovoríme, že sme niekde ukotvení. Hovoríme, že sme ukotvení v Európskej únii a rovnako, že sme v NATO. My to rešpektujeme. Ale chceme zodpovedne k tomu pristupovať a vysvetľovať to aj zodpovedne, aby sme zamedzovali hocijakým hoaxom, o ktorých neustále rozprávate našim voličom a občanom Slovenskej republiky.
Avšak váš prístup, nehnevajte sa na mňa, neberte to v zlom, nie je, bohužiaľ, adekvátny. Nie je, bohužiaľ, adekvátny, lebo ja som sa nedozvedel okrem toho, že ste hneď v úvodnej reči hocikoho napadli, a teraz mne nejde o to, že ste boli nachystaný na nejaký súboj, ja neviem, teatrálny s Ľudovou stranou. Ale my sme predsa len trošku seriózna opozícia a my sa snažíme, aby sme nejakým spôsobom aj nadviazali na nejaké veci.
A ja si cením aj vystúpenie, to kolega jasne pomenoval Jaro Baška, my sme za to hlasovali. Ale počas vášho vládnutia a predovšetkým vášho pôsobenia, ja mám vážne pochybnosti, že takéto niečo sa tu bude seriózne vyhodnocovať, že seriózne sa to bude tým zaoberať ministerstvo obrany.
Ja som na zahraničnom výbore podporil tento návrh, pán minister, a môžete tu frflať, koľko chcete, to je len prejav vás ako takého, vystavujete si vlastnú vizitku, ale dnes po tomto vystúpení mám vážne pochybnosti. Vy máte dostatok hlasov, vy si to schválite tak či tak, nepotrebujete nás. Ale dnes po vašom vystúpení, napriek tomu, že môj postoj som deklaroval v zahraničnom výbore, budem veľmi zvažovať, či tú zodpovednosť aj ja budem preberať, lebo ja jednoducho vo vás nemám dôveru, že vy dokážete seriózne celú vec riešiť, držať v ruke a zároveň aj informovať občanov Slovenskej republiky.
Z tohto dôvodu som vám to chcel povedať veľmi vážne bez toho, aby ste mohli nejakým spôsobom na mňa útočiť. Ja som na vás neútočil, ja som vám vysvetlil, aký mám ja pohľad na to, a myslím si, že z tohto pohľadu ste len uškodili celej veci, len ste uškodili.
A preto si myslím, že zoberte si tú zodpovednosť vy v plnej miere a budeme sledovať, akým spôsobom to vyhodnotíte. A ešte raz, my sme strana, ktorá nespochybňuje naše členstvo, ba dokonca my sme boli tí, ktorí sme práve významným spôsobom pomohli k tomu, aby sme tam mohli byť ukotvení. Pretože ak si spomeniete, jediné referendum, ktoré bolo platné a veľmi dôležité, bolo aj to, že sme vstúpili do Európskej únie, čo bol aj taký predpoklad spoločne byť v jednej rodine demokratických krajín. Avšak ten váš prístup ma sklamal a naozaj z tohto pohľadu zoberte si zodpovednosť sami na seba, na svoje plecia, pretože takto minister obrany nemôže pristupovať k tak vážnej veci, o ktorej dneska diskutujeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:34 - 15:36 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem povedať, že toto uznesenie určite podporím a podporia ho aj ďalší kolegovia z nášho poslaneckého klubu, pretože tak sme urobili už v júni 2018. Je to takmer totožné uznesenie.
Chcem povedať, že nebuďme takí zaujatí voči, práve voči Spojeným štátom americkým. Tu na území Slovenskej republiky pôsobilo oveľa viac, aj iné jednotky, vojenské jednotky tu na Slovensku, kde cvičili našich vojakov. Dokonca so zbraňou v ruke. A boli to rôzne cvičenia oveľa väčšieho charakteru a myslím si, že je dobré, ak takéto zahraničné skúsenosti získavajú naše ozbrojené, ozbrojené sily.
Takéto psychologické operácie nerobia len Spojené štáty americké alebo necvičia svojich vojakov v týchto psychologických operáciách, ale robia to aj iné krajiny, iné krajiny. Nielen Aliancia, ale aj krajiny Európskej únie a je to, je to normálna vec.
A keď ste hovorili, pán poslanec, ešte o tom, že kde všade boli Američania, kto ich kde vyhnal, že ich vyhnali v Afganistane a tak ďalej, tak predsa aj Rusi boli v Afganistane a tiež tam nedopadli, nedopadli veľmi dobre. Takže treba povedať, keď hovoríme zas na jednej strane, tak hovorme úplnú pravdu aj na tej druhej strane.
A chcem naozaj povedať, že nebuďme zaujatí voči jednej krajine. Vravím, pôsobia tu, pôsobili a podľa mňa budú pôsobiť aj ďalšie spojenecké, spojenecké jednotky v rámci medzinárodného výcviku a myslím, že je to normálna, že je to normálna vec aj do budúcna pre Slovenskú republiku. Sme veľmi malá krajina na to, aby sme sa sami dokázali nejakým spôsobom obrániť, a ja som veľmi rád, že sme členmi či už Európskej únie, alebo Severoatlantickej aliancie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:47 - 10:49 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. No, v prvom rade, pán kolega, túto tzv. kontraverznú záležitosť okolo 13. dôchodkov ste vy potvrdili a tam ste v tej chvíli nehovorili o tom, že to je kontraverzné, ale ste to v plnej miere podporili, dokonca ste mali k tomu diskusné príspevky, dokonca ste o tom hovorili, ako o veľkom počine a tak ďalej a tak ďalej. Je to nekorektné aj od vás, aj od pána ministra, že teraz hovoríte niečo iné, ale aj otázka priorít.
Akonáhle máte peniaze na Bielorusko, musíte mať peniaze aj na dôchodcov. V opačnom prípade je to jedno politické svinstvo, čo robíte. Vy podporujete v cudzom štáte isté aktivity a nepodporujete ľudí, ktorí vlastne z tohto všetkého tuná žijú a žijú tak, ako žijú.
Ale nie je to prvá nekorektnosť, o ktorej hovorím, to isté sa prejavilo napríklad pri Hurbanovej cene. Vy a vaša garnitúra hlasovali ste proti. Dokonca ten, ktorému ste tú cenu dali, hlasoval proti, mám na mysli Budaja. Dokonca nič ste nehovorili o tom, keď to išlo na Ústavný súd. Hlasovali ste proti Hurbanovej cene, avšak prvú príležitosť ste využili pre to, aby ste túto cenu doslova a do písmena zneužili, keď ste ju dali týmto dvom ľuďom, ktorí s tým naozaj nemajú nič spoločného, a keď ste ich chceli odmeniť, na to sú úplne iné vyznamenania prezidentské. Čiže o tej nekorektnosti vy nehovorte, lebo v prvom rade vy a celý ten spolok, v ktorom sedíte, je krajne nekorektný.
Ďakujem.
Skryt prepis