Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2022 o 10:14 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 10:14 - 10:15 hod.

Baláž Vladimír
Ďakujem pekne. Nechcem veľmi vstupovať do tej debaty kolegom iuris utriusque doktorom, ale tu opakovane zazneli nejaké informácie z toho, ako lekári pracujú dovtedy, kým nemajú atestáciu, a tu treba jednoznačne povedať, že lekári nemôžu samostatne pracovať. Nemôžu samostatne pracovať, môžu pracovať len pod dozorom, dokedy nemajú urobenú príslušnú atestačnú skúšku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 10:12 - 10:14 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som len chcel upresniť a dať na správnu mieru to, čo povedal pán navrhovateľ z hľadiska ochrany verejného záujmu.
Nie každý, kto má osobný záujem na nejakej prejednávacej veci, musí oznámiť svoj konflikt záujmov alebo možný konflikt záujmov z hľadiska ochrany verejného záujmu, len verejní funkcionári. To znamená, nie každý právnik, ktorý sa vyjadruje k danej veci, musí oznamovať osobný záujem, len pokiaľ je verejný funkcionár, a to len na rokovaní orgánu, ktorý o tom, o tejto veci rozhoduje a potom prípadne hlasuje.
Ďalšia vec, ktorú povedal pán navrhovateľ, že on chápe, že všetci tí, ktorí prijali toto spoločné vyhlásenie, že ho prijali, pretože je to ich osobným záujmom. No ja neviem, akým osobným záujmom je Najvyššieho súdu alebo Najvyššieho správneho súdu alebo Generálnej prokuratúry na tom, aby nejakým spôsobom hájila stranu povedzme advokácie. Áno, pri Slovenskej advokátskej komore je to jasné, ale pri týchto ostatných subjektoch ja nevidím najmenší dôvod, aby pokiaľ by nemali na to reálne odborné argumenty, aby takéto niečo, takýto nejaký názor verejne, verejne vyjadrovali.
No a pokiaľ ide o poslednú poznámku, ktorú povedal pán navrhovateľ vo svojom vystúpení, že každé obmedzenie trhu škodí konkurencii, s týmto si dovolím nesúhlasiť. Máme tu množstvo oblastí, v ktorej je regulácia potrebná, či už... a máme tu množstvo regulačných orgánov, ktoré dokonca regulujú určité oblasti spoločenských vzťahov práve preto, aby nedochádzalo k poškodzovaniu práv občanov Slovenskej republiky, a nemyslím si, že takáto regulácia, že sa dá povedať generálne, že akákoľvek takáto regulácia škodí, škodí konkurencii, voľnému trhu. Lebo voľný trh a voľná ruka trhu nie je jediná mantra, ktorá má všetko riadiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 10:03 - 10:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Zareagoval by som len na faktickú poznámku pána poslanca Dostála.
Z hľadiska napríklad poskytovania nejakej podpory pri legislatívnej činnosti alebo pri tvorbe práva. Ako poznáme poskytovanie právnych služieb v rámci advokácie, ale poznáme ich aj v rámci dnes závislej činnosti alebo obdobného pracovného, pracovného vzťahu. Veď máme v pracovnom pomere množstvo právnikov zamestnaných, ktorí poskytujú právne služby pre svojich zamestnávateľov, resp. v obdobnom pracovnom vzťahu. Takže toto je jedna z dnes, asistenti poslancov takisto radia, radia poslancom. (Reakcia z pléna.) Áno, otázka je, či legislatívna tvorba, tvorba legislatívy je v zmysle zákona o advokácii poskytovanie právnych služieb. Ale to je už otázka výkladu.
Samozrejme, ja sa nebránim tomu, aby sme niektoré činnosti, napríklad z hľadiska legislatívnej alebo tvorby práva, možno vyňali z tohoto, takéhoto neoprávneného podnikania aj v zmysle Trestného zákona, ale určite nie v tom rozsahu, v akom to navrhuje predkladateľ, podľa môjho názoru.
Skryt prepis
 

3.2.2022 9:45 - 9:45 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, v prvom rade mi dovoľte v zmysle čl. 6 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, ktorý hovorí v ods. 1, že verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu vo veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec pred tým, ako na rokovaní vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci. Vzhľadom k tomu, že som členom Slovenskej advokátskej komory, tak oznamujem môj potenciálny osobný záujem na prerokovanej veci.
A teraz teda k prejednávanému návrhu zákona. Na úvod by som sa chcel opýtať pána predkladateľa, že s kým v zásade, kým prejdem teda ku konkrétnym argumentom odborným, s kým v zásade prerokovával tento návrh zákona, resp. aký, aká lobistická skupina si objednala tento návrh zákona, pretože všetci odborníci z právnej aplikačnej praxe, či už sú to poskytovanie právnych služieb, justície, resp. prokuratúry, sú proti takémuto návrhu zákona, resp. proti takémuto zavádzaniu duálneho, paralelného systému poskytovateľov právnych služieb.
Nehovorím to len tak, opieram sa o spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov justičných inštitúcií k poslaneckému návrhu na vznik živnosti pre poskytovanie právnych služieb, kde sa stretli na spoločnom rokovaní 27. januára 2022 zástupcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry a Slovenskej advokátskej komory, kde títo zástupcovia za tieto organizácie prijali toto spoločné vyhlásenie, ja si dovolím ho teraz zacitovať: "Zásadne nesúhlasíme s tým, aby bol popri advokácii vytvorený paralelný systém poskytovateľov právnych služieb formou živnosti. Ide o krok proti zabezpečeniu kvality a etiky pri poskytovaní právnych služieb občanom. Navrhovanú zmenu považujeme za nedôvodnú a odmietame ju ako celok."
Podpísaný je za Najvyšší súd Slovenskej republiky predseda Najvyššieho súdu, predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky a predseda Slovenskej advokátskej komory. Myslím si, že je to dostatočne reprezentatívna vzorka zástupcov právnických profesií na to, aby sme sa naozaj zamysleli nad tým, že či prijatie takejto zmeny je účelné a je dôvodné, resp. má priniesť pre občanov Slovenskej republiky z hľadiska kvality poskytovaných právnych služieb, či má priniesť pozitíva alebo negatíva. Domnievam sa, že táto zmena okrem toho, že zabezpečí nejakú konkurenciu na trhu, čo je jediná v zásade pozitívna vec tohto návrhu, všetky ostatné veci, ktoré s tým súvisia, majú negatívny charakter.
A teraz sa skúsim venovať tým argumentom odborným, ktoré si myslím, že sú práve negatívneho charakteru, ktoré buď budú ako dôsledok, by boli teda ako dôsledok takto prijatej právnej úpravy. Štát pokiaľ môže dôjsť k určitým škodám na právach občanov, resp. jednotlivcov, tak zvyčajne vyžaduje splnenie aj určitých ďalších predpokladov, ako je samotné vzdelanie. Upustenie od týchto požiadaviek, resp. predpokladov majú potom za následok zníženie kvality, resp. určitú degradáciu, v tomto prípade právneho poriadku. Môžme si to prirovnať napr. k oblasti medicíny, kde takisto lekári majú ukončené lekárske vzdelanie, ale nemôže lekár s ukončeným lekárskym vzdelaním vykonávať nejaké ťažké operácie alebo iné úkony, potrebuje na to prejsť nejakým atestačným procesom. Obdobne je to teda aj pri poskytovaní právnych služieb. To, že niekto ukončil právnické vzdelanie, ešte nehovorí o tom, že môže poskytovať kvalifikovane právne služby, najmä také právne služby, ktoré pán predkladateľ citoval.
Je pravdou, čo povedal, že v určitom čase na Slovensku existoval systém, duálny systém dvoch komôr advokátov, a to komerčných právnikov, komory komerčných právnikov a komory advokátov, avšak tento systém sa neosvedčil a práve preto boli tieto komory zlúčené do jednej komory so zabezpečením vyššej kvality či už preskúmavania spôsobilosti na výkon advokátskej činnosti, resp. právnických, poskytovania právnických služieb. Takisto, pokiaľ si zoberieme odporúčania Benátskej komisie, ktoré boli prijaté v minulom roku, tak Benátska komisia neodporúča vznik paralelných komôr na poskytovanie právnych služieb.
No a teraz poďme teda k tým konkrétnym dôvodom, že prečo si myslím, že je to tak. Tento systém vytvára alebo by vytvoril určitý systém bez akéhokoľvek rešpektovania etických pravidiel poskytovania právneho poradenstva a bez dohľadu najmä. To, že tieto právne služby v súčasnosti môžu poskytovať len advokáti, je zabezpečené aj tým, že okrem toho, že sú nejakým náročnejším spôsobom preskúšavaní na to, či sú spôsobilí poskytovať právne služby, tak ešte sú povinní dodržiavať aj etický kódex, ktorý vyplýva priamo zo zákona o advokácii, a sú podriadení dohľadu Slovenskej advokátskej komory nad výkonom poskytovania právnych služieb. Pri poskytovaní právnych služieb z hľadiska živnosti takéto niečo neexistuje, teda ak by boli poskytované tieto právne služby, živnostníci, resp. aj spoločnosti s ručením obmedzeným alebo iné na základe teda takejto živnosti by nemali žiadnu povinnosť dodržiavať etický kódex poskytovania právnych služieb, resp. by neboli podriadení žiadnemu dohľadu žiadneho orgánu nad svojou činnosťou, a to žiadnemu dohľadu. Treba si uvedomiť, že advokáti podliehajú disciplinárnej zodpovednosti z hľadiska advokátskej komory a následne aj možnosti potom preskúmavania ďalšími súdnymi orgánmi, čo teda pri poskytovaní týchto právnych služieb v rámci činnosti nebude. To znamená, že bude tu nižšia miera kvality, resp. poskytovania, kvalifikovaného poskytovania týchto právnych služieb.
Čiže absentuje podriadenosť etickým pravidlám, dohľadu, disciplinárneho konania, no a v neposlednom rade absencia hmotnej zodpovednosti za poskytovanie právnych služieb. Advokáti, či už poskytujúci tieto služby na základe individuálnej licencie, alebo ako spoločnosti s ručením obmedzeným, sú povinne, musia byť povinne poistení za spôsobenie škody tretím osobám. Pri živnosti, aj viazanej živnosti, takáto povinnosť odpadá, to znamená, aj občan je menej chránený, pritom ak mu takýto poskytovateľ právnych služieb spôsobí nejakú škodu, kde si ju bude musieť od tohoto živnostníka komplikovane uplatňovať na súde, a pokiaľ takýto živnostník nebude mať dostatočný majetok na pokrytie škody, tak to bude vyvolávať, samozrejme, v aplikačnej praxi problémy. Advokáti majú toto vyriešené povinným poistením zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Ďalej je tu rozpor, resp. ide tu v zásade o legalizáciu súčasného trestného činu tzv. pokútnictva alebo teda neoprávneného podnikania podľa § 251 Trestného zákona, kedy tu je výslovne napísané, že takéto konanie alebo takéto poskytovanie právnych služieb bez príslušnej advokátskej licencie je neoprávneným podnikaním. Čiže tento návrh zákona ako keby zavádzal legalizáciu takéhoto neoprávneného podnikania tým, že umožní živnostníkom tieto služby poskytovať, samozrejme, s tými ďalšími atribútmi, ktoré som už povedal.
Pokiaľ ide o samotných advokátov, tak posledným argumentom, aha, pardon, ešte pred tým.
Ďalším argumentom, ktorý vyplýva zo zákona o advokácii, je povinnosť mlčanlivosti a ochrana profesijného tajomstva. Advokáti sú pri výkone svojho povolania povinní chrániť súkromie a chrániť tajomstvo informácií, ktoré, s ktorými prichádzajú do styku pri poskytovaní právnych služieb. Samozrejme, sú tam výnimky z hľadiska odhaľovania korupcie alebo nelegálnych, teda príjmov z nelegálnej trestnej činnosti, ale to sú vo vzťahu ku konkrétnym štátnym orgánom, ale vo všeobecnosti majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Opäť, pokiaľ ide o, by išlo o poskytovanie právnych služieb na základe živnosti, takéto niečo, takáto povinnosť by sa na takéto osoby nevzťahovala.
Ďalej, z hľadiska ochrany osôb pri poskytovaní alebo ktorým sa poskytujú právne služby, advokáti sú viazaní zákazom konfliktu záujmov. To znamená, nemôžu zastupovať viaceré osoby, ktoré stoja v opačnom postavení pri nejakých právnych úkonoch. Teda sú povinní odmietnuť poskytovanie takýchto právnych služieb. Toto opätovne pri poskytovaní ako živnosť takúto povinnosť nemajú. To znamená, môžu prichádzať do konfliktu záujmov bez toho, aby im z toho vyplývali nejaké, nejaké kontrolné mechanizmy.
No a z tohoto všetkého vyplýva nakoniec aj diskriminácia vôbec advokátov vo vzťahu k poskytovaniu právnych služieb, pretože advokáti, či už ako fyzické osoby podnikatelia, alebo ako eseročky, musia spĺňať všetky tieto podmienky, ktoré som povedal, čo živnostník nemusí spĺňať. Čiže pri poskytovaní tých istých právnych služieb sa tu vytvára jedna skupina, ktorá bude mať nejaké povinnosti, či už disciplinárnu zodpovednosť, či už hmotnú zodpovednosť z hľadiska povinného poistenia, či už dodržiavanie etického kódexu a ďalších, a iné osoby nebudú mať túto povinnosť. Odhliadnuc od toho ešte, že pokiaľ advokát poskytuje svoje právne služby ako prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, tak je tam obmedzenie, že takýto advokát musí byť zároveň spoločník aj konateľ, resp. keď je spoločník, musí byť aj konateľ a keď je konateľ, musí byť aj spoločník. To je prvé obmedzenie.
A druhé obmedzenie je, že takáto osoba nemôže, alebo, teda pardon, takáto právnická osoba, teda spoločnosť s ručením obmedzeným, nemôže poskytovať iné služby ako právne služby. To je ďalšie obmedzenie, ktoré tu sú, ktoré zase živnostník, či už poskytujúci, či už teda poskytujúci tieto služby ako SZČO, alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo iná spoločnosť by nemala.
Ďalším obmedzením pri poskytovaní advokátskych služieb je zákaz závislej činnosti. Advokáti nesmú byť v závislej činnosti s inými právnickými alebo fyzickými osobami. Čiže to je ďalšie obmedzenie, ktoré vytvára určitú diskrimináciu. Čo však je podstatné, je podstatné to, že ide tu o poskytovanie právnych služieb občanom. Občanom, ktorým i takéto právne služby môžu pri nekvalifikovanom poskytovaní spôsobiť nejakú škodu. A práve preto bol zavedený systém, systém komory advokátskej, systém nejakého osobitného preskúšania, osobitné licencie, aby sa zabezpečila vyššia miera ochrany občanov a fyzických osôb pred možnosťou spôsobenia škody, resp. poskytovaním nekvalitných právnych služieb.
A tu sa navrhuje právna úprava, ktorá má ísť presne opačným smerom, a to si myslím, že nie je v poriadku a že by sme tento návrh nemali podporiť.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2022 9:25 - 9:27 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Dostál, začnem takou vašou rétorikou, ktorú ste použili pri inom zákone, že z ktorého roku je tento zákon, z roku 2004. Zaujímavé, že doteraz vám to nevadilo a reagujete na to práve teraz, keď je táto bezprecedentná legalizácia zaužívanej praxe spočívajúcej v ignorovaní prerokovania návrhu viac ako 30 poslancov na schválenie stanoviska Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únii niekoľkokrát v pléne realizovaná. V zásade si myslím, že je to bezprecedentnou reakciou na opakovanú kritiku vlády a koaličnej väčšiny na zlyhania pri príprave a schválení realizácie Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na predloženie návrhu skupiny poslancov na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k uskutočňovaniu zmeny Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v nedávnom období.
Závažnosť a dosahy európskych politík v oblasti priemyslu, energetiky či environmentálnej oblasti, migrácie, ochrany vonkajších hraníc a tak ďalej a z nich vyplývajúce opatrenia môžu byť veľkou príležitosťou pre Slovensko, zároveň však môžu skrývať rôzne potenciálne riziká. Uvedená situácia si vyžaduje posilňovanie participácie Národnej rady Slovenskej republiky na schvaľovaní stanovísk Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie a nie naopak, znižovanie úrovne jej participácie, tak ako to navrhujete vy, len na to, čo predloží vláda. Z tohto dôvodu nemôžme podporiť takýto návrh, samozrejme, a považujeme ho za čisto účelový a pokus o legalizáciu zaužívanej praxe ignorovania prerokovania návrhu viac ako 30 poslancov na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k záležitostiam Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2022 17:59 - 18:00 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja by som vás chcela poprosiť, aby k zákonu č. 869, keď bude stiahnutý a bude ďalej prerokovaný, Generálna prokuratúra podala k tomuto zákonu vysvetlenie, že či je to naozaj tak, ako je to v skupine poslancov z toho dôvodu, že som naozaj rozprávala s prokurátormi a s políciou, 5 rokov dostanú len tí, ktorí sú díleri, viac ako 5 rokov.
A poprosím, aby Generálna prokuratúra podala stanovisko k tomuto zákonu 869, keď príde do budúceho rokovania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:52 - 15:54 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja takisto vítam predloženie návrhu zákona, ale rovnako by som chcela predkladateľa upozorniť na kolíziu, ktorá je v § 21 ods. 5 uvedeného zákona o službách zamestnanosti, kde predkladateľ dáva, že vlastne sezónna činnosť bude 8 mesiacov. Ale ak si zoberieme zákon o službách zamestnanosti, tak sa hovorí, že sezónny zamestnanec, ktorý je viazaný na určité obdobie roku, sezónu, sa vykonáva maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Čiže ja by som poprosila, pán kolega, aby sme nejaký spôsobom si sadli a odstránili tie veci, čo sa týkajú, lebo vy sa tam dotýkate iba Zákonníka práce, ale tam sú aj odvolávky vlastne do... v zákone o službách zamestnanosti a tam je to kolízia. A tým pádom keby chodil inšpektorát na kontrolu, tak podľa tohto, podľa, podľa tohto, podľa tohto ustanovenia by mali ovocinári veľký problém.
Ďalšiu vec, ktorú by som chcela povedať, že či ste neuvažovali nad tým, že áno, je to fajn, že znižujete odvody na 50 % do Sociálnej, zdravotnej a... a poisťovne. Ale musia si aj títo ľudia uvedomiť, že potom im tých 50 % bude chýbať, aj keď sa zamestnajú, či by nebolo dobré, že by to garantoval štát nejakým spôsobom.
A tretia vec je, či sa nezamyslíme aj na gac... nad gastrosektorom, lebo naozaj dneska nám zanikajú reštaurácie z toho dôvodu, že možno majú kmeňových zamestnancov, ale nie sú schopní proste, lebo naozaj ste, ste otvorili veľmi dobré dvere ako pomoc podnikateľom, a nie sú schopní dneska udržať si tých kmeňových pracovníkov. A možno by im to na jeden rok pomohlo, pretože radšej povedia, ako majú dať výpoveď dva mesiace, čiže mesiac otvoria, dva mesiace budú ďalšie platiť, tak radšej nikoho nezamestnajú.
A možno sa treba aj zamyslieť, či by sme to nedali medzi aktivačné práce, lebo je kopu nezamestnaných, robia aktivačné práce pre mestá a obce, kde sú títo podnikatelia, a možno by aj tí, ktorí sú, aby, aby možno takúto činnosť vykonávali aktivačne.
Myslím si, že je to také rozšírenie a bolo by dobré, keby sme sa na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 15:45 - 15:51 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, tiež sa v krátkosti vyjadrím k novele Zákonníka práce, teda umožňovať sezónne práce v poľnohospodárstve, zvýhodňovanie. Myslím si, že všetci vítame takýto krok, nakoľko vieme, aká je situácia hlavne u našich ovocinárov, zeleninárov, ktorí majú pri sezóne, teda aktuálne pri zbere napríklad jabĺk a iného ovocia veľmi veľký problém.
Myslím si, že prijatie odstráni takúto legislatívnu bariéru reálneho sezónneho zamestnávania v poľnohospodárstve tým, že sa teda zavádza inštitút dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác. Taktiež je potrebné, myslím si, že veľmi výhodné, že, a uvítať navrhované zmeny, ktoré by, ktoré v konečnom dôsledku by mali viesť k výraznému zníženiu odvodového zaťaženia sezónnych prác v poľnohospodárstve. A verím, že, teda že aj v cestovnom ruchu, a to je presne to, čo by som tiež ešte pripomenul, že sme v situácii, kde na mňa sa obrátili, ja som to už spomínal aj na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sa na mňa obrátili napríklad zhodou okolností pekári, ktorí pôsobia v... pod Tatrami, ktorých, ktorí tiež by uvítali takéto zamestnávanie, sezónne zamestnávanie hlavne z pohľadu toho, že keď sa bavíme o napríklad zimnej sezóne alebo letnej sezóne, ktorá je, vieme, že Tatry počas či zimnej, alebo letnej sezóny sú veľmi preplnené a napríklad zhodou okolností títo pekári z okolí Tatier majú až 50-60-percentný nárast vlastne produkcie, to znamená rožkov, chleba a tak ďalej. A v tomto prípade by im tiež pomohlo takéto sezónne zamestnávanie. Samozrejme, ako som povedal, jedná sa o letnú, zimnú a turistickú zimnú a letnú sezónnu.
Chcel by som ešte upozorniť, teda pripomenúť, že ja podporím tento, tento návrh v prvom čítaní, a verím, že v druhom potom čítaní budeme vedieť poupravovať tie rôzne pripomienky, možnože aj z... hlavne teda z odbornej praxe, ktorí, ktorí majú čo k tomu povedať, jednak ovocinári, zeleninári, samozrejme, samotní potravinári a ľudia z regiónov. Treba si uvedomiť, že napríklad poznatky z nitrianskeho alebo novozámockého regiónu, ktoré mám od poľnohospodárov žijúcich v týchto a pôsobiacich a podnika... podniku... podnikajúci v týchto regiónoch, teda hlavne ovocinárov, vinohradníkov, tak zamestnanci, ktorých využívajú na takéto zbery, sú hlavne z tretích krajín, teda sú to najmä Srbi, Ukrajinci a, samozrejme, osoby tak sociálne znevýhodnené, zo, zo znevýhodneného prostredia, väčšinou je to prevažne z rómskeho etnika. Tu, ak si dobre pamätám, teda tu je kvóta 30 % v rámci toho na zamestnávanie zo zahraničia definovaná v rámci tejto novely. Upozornili ma na, že predložený návrh umožňuje dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce uzatvoriť na 8 mesiacov, avšak v zmysle § 21 ods. 5 uvedeného zákona o službách zamestnanosti je sezónnym zamestnaním také zamestnanie, ktoré je viazané na určité obdobie roka, sezónu a vykonáva sa maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Preto si myslím, že obdobie medzi posudzovaním predloženého návrhu v prvom a druhom čítaní by sa malo využiť na posúdenie a v prípade odstránenia možných kolízií medzi uvedenými podmienkami ustanovenými v § 21 ods. 5 a 6 predloženého návrhu.
V ďalšom legislatívnom procese považujem za nevyhnutné zaoberať sa im odstránením bariéry, ktorá demotivuje sociálne odkázaných občanov využívať sezónne zamestnanie na zlepšenie svojej situácie. Táto bariéra spočíva v tom, že podľa skúseností, ktoré mi tlmočili viacerí ovocinári a zeleninári, aj sezónne zamestnávanie u týchto ľudí ohrozuje ich poberanie príspevkov v hmotnej núdzi v nasledujúcich mesiacoch, a preto si títo občania radšej hľadajú ponuku, treba tak povedať, možnože na nelegálnu, čiernu prácu. Ide o to, že celý zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov je nastavený tak, že nárok na pomoc v hmotnej núdzi je poberateľ, čo je horšie, aj členovia jeho domácnosti strácajú v mesiacoch, ktoré nasledujú po mesiacoch, v ktorých uchádzač o zamestnanie, ktorý je v hmotnej núdzi, mal príjmy zo závislej činnosti presahujúce určitú výšku.
Čiže je tu viacero takých otáznikov jednak z hľadiska zamestnávate... zamestnávania týchto ľudí, že môžeme povedať, že sa im to neoplatí preto, lebo strácajú svoju tú dávku v podpore tej hmotnej núdzi, a, samozrejme, aj to, že treba sa pozrieť na to, aby aj tí pekári a ďalší, poviem, ľudia pracujúci v cestovnom ruchu z hľadiska tých sezón... tej sezóny, či zimnej turistickej, alebo letnej turistickej, boli zvýhodnení.
Ale myslím si, že keď sa to v druhom čítaní upraví do takého stavu, že, poviem, naprieč, naprieč všetkým aj odborníkom a hlavne zainteresovaných to bude spracované, tak sa to podporí aj naprieč politickému spektru koalície - opozície, lebo podľa mňa to reálne pomôže tým potravinárom a hlavne poľnohospodárom pri tých, pri tom sezónnom zamestnávaní.
Takže ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 15:42 - 15:42 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, ja len veľmi stručne som chcel vo faktickej, ale keď už je otvorená rozprava, som chcel usmerniť pána navrhovateľa, ktorý hovorí, že v Sociálnej poisťovni zníži odvodovú povinnosť na sociálne odvody a asi by bolo necitlivé to isté urobiť v zdravotných poisťovniach. Tak to je úplne scestné, scestná úvaha. Ja hovorím teraz o ambícii zákona, ale úplne scestná úvaha, pretože to, že znížite v Sociálnej poisťovni odvodovú povinnosť, možno správne, táto ambícia, ale vráti sa to tak či tak štátu, ktorý bude musieť doplniť do Sociálnej poisťovne zdroje.
Čiže už nehovorte viac, že by bolo necitlivé voči zdravotným poisťovniam znižovať a voči Sociálnej poisťovni v opačnom garde je to veľmi správne. Čiže opatrne s narábaním takýchto slov.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

2.2.2022 15:29 - 15:31 hod.

Vaľová Jana
Termín hlasovania je dnes o 17.00. hod.
Skryt prepis