Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.2.2022 o 10:32 hod.

Viliam Zahorčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.2.2022 10:32 - 10:42 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, keďže textu, ktorý chceme prečítať, je ešte pomerne veľa, tak pristúpim priamo k čítaniu.
Na rozdiel od názoru Krajského súdu, podľa ktorého obvinený poskytol stanovisko na podklade oficiálnych informácií zachytených vo formálnej listinnej podobe – teda na základe žiadosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry o stanovisko za účelom vydania opatrenia, a teda podľa krajského súdu konal zákonne v snahe o zachovanie o nezaujatosti preverovania, zo zvukových záznamov zo 16. 7. 2021, ako aj z nasledujúcich dní, jednoznačne vyplýva, že obvinený sa na účelovom poskytnutí súhlasného stanoviska v tom čase ešte neexistujúcej žiadosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry s niektorými obvinenými vyšetrovateľmi NAKA dohodol osobne na Prezídiu Policajného zboru na Račianskej ulici v Bratislave už v obedňajších hodinách 16. 7. 2021, hoci žiadosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry o stanovisko bola vyhotovená v neskorších večerných hodinách. Následne jeho prítomnosť na NAKA za účelom podpísania stanoviska po 20.00 hodine telefonicky koordinoval s obvineným Milanom Sabotom a to všetko, ako potvrdzujú zabezpečené zvukové záznamy, za účelom zbrzdiť vedúcu vyšetrovacieho tímu Oblúk, aby obvinení vyšetrovatelia NAKA mali čas, teda rozhodne nie za účelom nestranného preverenia podozrení, ako deklaroval postoj obvineného krajský súd.
Konštatované skutočnosti dokazujú výpoveď obvineného Milana Sabotu, ktorý popísal priebeh získania súhlasného stanoviska od obvineného, ďalej zvukové záznamy, ako aj kamerový záznam zabezpečený z oddelenia technickej ochrany, odbor ochrany objektov Prezídia Policajného zboru, z ktorých vyplýva, že obvinený po tom, ako bol telefonicky kontaktovaný Milanom Sabotom, ktorý bol v tom čase na ceste z Úradu špeciálnej prokuratúry na Račiansku ulicu v Bratislave na Policajné prezídium, 16. 7. 2021 o 19.58.02 h vošiel do budovy Prezídia Policajného zboru, pričom za ním o 20.04.24 h vošiel obvinený Milan Sabota po návrate z Úradu špeciálnej prokuratúry. Následne po tom, ako obvinený podpísal a datoval súhlas na vyššie uvedenej žiadosti, tento o 20.16.06 h vyšiel spolu s obvineným Milanom Sabotom z budovy Prezídia Policajného zboru, pričom Milan Sabota išiel späť na Úrad špeciálnej prokuratúry zaniesť podpísané súhlasné stanovisko.
Pokiaľ ide o záver krajského súdu, že poskytnutím stanoviska obvinený nevykonával právomoc, ale realizoval len služobný postup, pričom stanovisko pre prokurátora nie je záväzné a nie je povinný naň prihliadať, dovolím si s týmto názorom polemizovať. Z dôvodovej správy k zákonu č. 6/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyplýva, že znenie vtedajšieho § 10 ods. 8 Trestného poriadku bolo doplnené o právnu úpravu vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby s pôsobnosťou na trestné činy spáchané príslušníkmi Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže a ustanovenie § 230 ods. 2 Trestného poriadku bolo doplnené o oprávnenie prokurátora, aby mohol trestný čin príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru vyšetrovať namiesto vyšetrovateľa zaradeného na Úrad inšpekčnej služby vyšetrovateľ Policajného zboru, avšak v tomto prípade iba so stanoviskom riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
Hoci ustanovenie § 230 ods. 2, písm. i) Trestného poriadku stanovuje, že prokurátor je oprávnený urobiť opatrenie, aby vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestného činu príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru vykonal policajt uvedený v § 10 ods. 7, písm. a), pričom pred urobením opatrenia si prokurátor vyžiada stanovisko riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, teda expresis verbis nepodmieňuje oprávnenie prokurátora na uvedený postup reálnou existenciou stanoviska riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Z dôvodovej správy jednoznačne vyplýva teda, možno konštatovať, že zámerom zákonodarcu bolo determinovať uplatnenie uvedeného oprávnenie prokurátora práve vydaním stanoviska riaditeľom Úradu inšpekčnej služby.
Na základe uvedenej argumentácie zároveň zastávam názor, že vydaním stanoviska podľa § 230 ods. 2, písm. i) Trestného poriadku obvinený vykonáva právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie úloh Policajného zboru zverená Trestným poriadkom, pretože týmto svojím úkonom, ktorý nemusí mať náležitosti formalizovaného rozhodovania, zasahuje do práv a povinností fyzických osôb, keďže rozhoduje o podklade na rozhodnutie o tom, kto bude vykonávať vyšetrovanie trestného činu, resp. trestných činov podozrivého príslušníka, príslušníkov Policajného zboru, teda či bude vecne príslušný vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby alebo ako v tomto prípade vyšetrovateľ NAKA.
Ďalej poukazujem tiež na kamerový záznam zabezpečený z oddelenia technickej ochrany odboru ochrany objektov Prezídia Policajného zboru z bezprostredne nasledujúcich dní a to zo 17. 7. 2021 (sobota) a 18. 7. 2021 (nedeľa), z ktorého jednoznačne vyplýva pomerne početný výskyt obvineného cez dni pracovného pokoja, pracovného voľna, resp. pokoja v budove Prezídia Policajného zboru a to konkrétne obvinený vošiel opakovane do budovy Prezídia Policajného zboru 17. 7. 2021 v čase o 11:12:12 h a vyšiel 12:02:26 h a potom o 15:07:03 h a vyšiel o 16:55:28 h. A potom následne o 18:32:33 h a vyšiel o 18:33:05 h a opäť 18. 07. 2021 v čase o 13:32:35 h vošiel a vyšiel o 13:38:50 h. Potom zase o 15:12:47 h. Je preukázané, že uvedené víkendové dni boli v trestnej veci číslo P PZ-205/NKA-BA1/2021 naliehavo realizované výsluchy viacerých svedkov, pričom obvinený v budove Prezídia Policajného zboru v sobotu 17. 7. 2021 poskytol obvinenému Pavlovi Ďurkovi bezdôvodne, bez toho, aby jeho odovzdaniu predchádzala oficiálna žiadosť vyšetrovateľa NAKA, ktorú až následne vyrábali, kamerový záznam z 12. 7. 2021 spred budovy Úradu inšpekčnej služby, na ktorom je zachytené stretnutie mjr. Mgr. Diany Santusovej s neznámou osobou nachádzajúcou sa vo vozidle Škoda Kodiaq a s Branislavom Zurianom, ktorý sa v tom čase nachádzal na Úrade inšpekčnej služby na procesnom úkone, pričom v uvedený deň ako aj v nedeľu 18. 7. 2021 tento kamerový záznam a skutočnosti s ním súvisiace intenzívne s Pavlom Ďurkom riešil a dokonca ho žiadal on, dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby o rady, ako má realizovať pohovor s majorkou Mgr. Dianou Santusovou za účelom zistiť, s akou osobou sa v uvedenom vozidle stretla s cieľom diskreditovať ju s výsledným efektom v podobe straty jeho dôvery voči jej osobe a odvolania z pozície vedúcej vyšetrovacieho tímu Oblúk.
Na rozdiel od názoru krajského súdu, podľa ktorého dôkazy predložené sťažnostnému súdu nepreukazujú akt odvolania z funkcie vedúcej obvineným tak, ako sa uvádza v skutkovej vete uznesenia o vznesení obvinenia, mám za to, že zo zvukových záznamov a ich prepisov je zrejmé, že cieľom stretnutí obvineného s obvineným Pavlom Ďurkom a preberania predmetného kamerového záznamu, ako aj postupu obvineného smerom k ministrovi vnútra Slovenskej republiky je dosiahnuť zdiskreditovanie a kriminalizovanie menovanej a v dôsledku uvedeného následne jej odvolanie z pozície vedúcej vyšetrovacieho tímu Oblúk, teda z daného prípadu za účelom znefunkčniť vyšetrovací tím Oblúk a zabrániť vykonaniu riadneho dokazovania v konaní vedenom na Úrade inšpekčnej služby pod číslom ČVS: UIS-171/OISZ-2021.
Pripomínam, že išlo o trestné konanie, v ktorom podozrivými z možného ovplyvňovania svedkov iných trestných konaniach boli aj príslušníci NAKA zaradení do pracovnej skupiny Očistec, medzi inými teda aj obvinený Pavol Ďurka a obvinený Milan Sabota, s ktorými obvinený v tejto trestnej veci iniciatívne komunikoval, konal v ich prospech, poskytoval im informácie a aktívne súčinnosť vyššie uvedených dôvodov, hoci vedel, že jeho podriadení vyšetrujú podozrenie z možnej trestnej činnosti páchanej práve možno aj menovanými. Jeho konanie je o to nebezpečnejšie, zarážajúcejšie a závažnejšie, že v tom čase vykonával funkciu dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Disponoval informáciami, aké trestné konania Úrad inšpekčnej služby vykonáva, vedel, ktoré osoby sú podozrivé v konaniach. Disponoval informáciami o fungovaní vyšetrovacieho tímu Oblúk, o prítomnosti jeho členov na pracovisku aj v dňoch pracovného voľna, ich činnosti ako aj o niektorých úkonoch, pričom zo svojej pozície mal povinnosť vytvárať svojim podriadeným vhodné podmienky na plnenie služobných úloh, na odhaľovanie, objasňovanie, dokumentovanie trestnej činnosti a zisťovanie jej páchateľov aj v uvedenej trestnej veci, čo však nerobil. Naopak, konal v prospech možných podozrivých a koordinoval s nimi svoju činnosť s cieľom zmariť dokazovanie v danej veci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.2.2022 10:31 - 10:31 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Pán poslanec Kočiš, ďakujem veľmi pekne za faktickú poznámku. Samozrejme, je to všetko pravda, čo ste povedali. Ja by som k tomu len dodal jednu vec ešte, že viete, akým spôsobom boli „odmenení“ títo elitní tzv. vyšetrovatelia za takéto konania, ktoré tu sú popísané v tomto uznesení Generálnej prokuratúry? Nieže by boli postavení mimo služby, ale boli povýšení. A to je, to je absolútna tragédia, a preto tu aj dnes sme, a preto tu aj odvolávame ministra vnútra, ktorý je zodpovedný za tento rezort, v ktorom sa za takéto konanie ľudia nepostavujú mimo služby, ale sa povyšujú. A to je zodpovednosť ministra a minister je zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky. A keď na základe tohto megaškandálu neodstúpil sám, tak sme tu my práve na to ako kontrolný orgán nad vládou Slovenskej republiky, aby sme ho z funkcie odvolali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.2.2022 10:18 - 10:28 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, keďže pani poslankyňa tu nie je ani jedna. Myslím si, že je na čase, aby sme po nejakých častiach, kde si mohli aj občania Slovenskej republiky, aj prítomní poslanci koalície vypočuť plné znenie uznesenia Generálnej prokuratúry zo 4. februára tohto roka. Tak aby sme si opätovne zhrnuli, že v čom je tuná problém, v čom tento megaškandál spočíva aj s poukázaním na niektoré tie konkrétne časti uznesenia, ktoré boli citované, ktoré si dovolím aj ja niektoré zacitovať.
Počuli sme tu viackrát z úst vládnej koalície, ale aj osobitne z úst ministra vnútra Slovenskej republiky a ďalších členov vlády, že v tomto prípade tohto megaškandálu ide o neformálnu komunikáciu medzi blízkymi priateľmi, a že teda nejde o žiadne konanie, ktoré by malo nejaké znaky takého protiprávneho konania, ktoré by odôvodňovalo to, aby sme tu dnes stáli a odvolávali ministra vnútra.
Vypočuli sme si mnoho vulgarizmov, ktoré boli použité pri tejto akože neformálnej komunikácii. No ja z tohto miesta musím protestovať proti tomu, aby sa takáto komunikácia nazývala neformálnou komunikáciou. Je to smiešne až trápne, aby sme hovorili o tom, že keď sa bavia vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry pri výkone svojej činnosti, že ide o neformálnu komunikáciu.
Vážené dámy, vážení páni, milí občania, orgány činné v trestnom konaní, ktorými vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sú, rozhodujú o právach a právom chránených záujmoch právnických a fyzických osôb alebo fyzických a právnických osôb. Teda nie sú to súkromné osoby, ktoré sa neformálne bavia o niečom pri pive alebo pri káve. Sú to, ešte raz, osoby, zástupcovia štátu, ktorí rozhodujú o právach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb. No a tieto osoby sa bavia pri výkone svojej činnosti o tom, že vyfabulujú, teda vymyslia si skutky tak, aby niekto mohol byť trestne stíhaný za spáchanie trestného činu, resp. zločinu a aby bola založená príslušnosť Úradu špeciálnej prokuratúry, pretože tam vedia zabezpečiť, aby títo ľudia boli vzatí do väzby.
Poukazujem na stranu 42 uznesenia Generálnej prokuratúry zo 4. februára tohto roku, ktorý hovorí: „Poukazujem na skutočnosť,“ Generálna prokuratúra hovorí: „poukazujem na skutočnosť, že sám obvinený Ján Čurilla vo výpovedi uviedol, že hľadali právnu kvalifikáciu, na základe ktorej by mohla byť založená príslušnosť Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá by vychádzala z úradných záznamov, resp. z realizačného návrhu, teda sám priznal, že sa snažili založiť vecnú príslušnosť Úradu špeciálnej prokuratúry účelovo.“ K uvedenému treba konštatovať, že keďže z úradných záznamov, ani z iných použiteľných podkladov žiadna korupčná trestná činnosť príslušníkov Úradu inšpekčnej služby nevyplývala, vecná príslušnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry nemala byť vôbec založená, teda bola založená jednoznačne účelovo, čo nakoniec vyplýva zo samotnej výpovede obvineného, ako aj zo zvukových záznamov analyzovaných nižšie.
Ďalej sa dozvedáme, že títo vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, tzv. elitní vyšetrovatelia, manipulujú dôkazy. Ako argument uvádzam napríklad tvrdenie Generálnej prokuratúry na strane 61 tohto uznesenia, kde sa hovorí: „Z uvedeného logicky vyplýva záver, že uznesenie ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 nebolo vydané v súlade so zákonom, naopak, bolo nezákonné, jeho existencia bola založená na podklade vymyslených skutočností a manipulácií právnych kvalifikácií, pričom obvinený Štefan Mašin, ktorý predmetné uznesenie podpísal, teda ho vydal, zlegalizoval a zodpovedal za jeho obsah, ani netušil, čo jeho obsahom je, keďže sa v čase jeho „tvorenia“ nachádzal doma a uznesenie ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 bez relevantných podkladov na začatie trestného stíhania podpísal, keď mu ho Peter Turňa na pokyn obvineného Pavla Ďurku odviezol na podpis.“ Čiže to je druhá vec.
Tretia vec, ktorú sa dozvedáme, je, že títo vyšetrovatelia alebo že sa tu dozvedáme o tom, že sa tu realizovalo navádzanie na také opatrenia, ktoré majú zabezpečiť zlikvidovanie dôkazov proti nim samým, proti týmto vyšetrovateľom. Ako dôkaz je napríklad strana 48 uznesenia, kde sa hovorí, že: „Mali by sme ju (pani Santusovú) v nedeľu ráno spraviť, lebo by som sa potreboval venovať juniorovi.“ Ďalší vyšetrovateľ mu odpovedá: „Keď ju spravíš, budeš robiť aj domovku, budeš robiť aj prehliadku auta, budeš robiť prehliadku auta tých ďalších pánov (má na mysli príslušníkov ÚIS uvedených v realizačnom návrhu ako podozrivých) a budeš robiť prehliadku na Úrade inšpekčnej služby v kancelárii, kde jej zoberiem spis na nás.“
Čiže jednoznačne sa tu snaží vyvodiť také opatrenie alebo dosiahnuť také opatrenie, ktoré má zabezpečiť zlikvidovanie dôkazov voči týmto vyšetrovateľom samým. A to všetko s vedomím a pod koordináciou Úradu špeciálnej prokuratúry a ministra vnútra.
Na strane 52 sa dozvieme, že zvukový záznam a jeho prepis, kde Pavol Ďurka informuje ostatných: „Peťo Kysel má prísť k ministrovi, to je na dneska dohodnuté, že dostane do rúk cédečko, a teda okrem iného výpovede Borisa Beňu a týchto vecí. Že Zurian nejakým spôsobom bol v styku so službou a že tam vynáša informácie.“ Generálna prokuratúra konštatuje, že ktorý, teda toto: „Preukazuje absolútne neprijateľný a nezákonný postup obvinených v uvedenej trestnej veci, kde prostredníctvom prokurátora ÚŠP (teda Úradu špeciálnej prokuratúry) informovali o stave konania ministra vnútra Slovenskej republiky, a to dokonca o vykonaných procesných úkonoch a zabezpečených dôkazoch a ich obsahu, čo je jednoznačne v rozpore s Trestným poriadkom, ktorý presne určuje, ktorému orgánu vyšetrovateľ Policajného zboru doručuje uznesenie o začatí trestného stíhania a predkladá vyšetrovací spis na previerku stavu konania, a tiež ktoré subjekty sú oprávnené na nazeranie do vyšetrovacieho spisu, teda na oboznamovanie sa s dôkazmi vykonanými v trestnom konaní, pričom,“ a teraz podstatné, „pričom minister vnútra Slovenskej republiky rozhodne do okruhu subjektov, ktorým Trestný poriadok uvedené právo priznáva, nepatrí.“
Podľa Trestného zákona a zákona o Policajnom zbore jediný, kto môže dávať príkaz vyšetrovateľovi, je dozorujúci prokurátor. Ako to, že minister mal prístup k týmto veciam?
Aby som to teda zakončil v limite, nie vulgarizmy, nie neformálna komunikácia, ale jednoznačné dôkazy, ktoré sú v tomto uznesení, odôvodňujú výrok uznesenia Generálnej prokuratúry o zamietnutie sťažnosti obvinených voči vzneseniu obvinenia, kde Generálna prokuratúra konštatuje, že títo sa dopustili, teda zamieta sťažnosť. Inými slovami potvrdzuje, že je tu odôvodnené trestné stíhanie za zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1a a 2c, a to z osobitného motívu s poukázaním na § 140 písm. c), teda v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin. Ďalej v niektorých prípadoch aj v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1, písm. b) Trestného zákona a to všetko formou spolupáchateľstva.
A, vážení kolegovia a kolegyne, to nehovorím ja, to hovorí uznesenie Generálnej prokuratúry. Čiže nie opozícia, nie politici, hovorí to uznesenie generálneho prokurátora.
A na záver si dovolím ešte jednu poznámku smerom aj k občanom Slovenskej republiky. Viete, takéto manipulovanie dôkazov, manipulovanie trestných konaní, vymýšľanie si trestného stíhania v tomto prípade na šéfku vyšetrovacieho tímu Úradu inšpekčnej služby je jedna vec, ale pokiaľ budeme všetci takéto konanie, aj keď teraz smeruje proti inému policajtovi, akceptovať, tak zajtra sa to môže stať hocikomu z nás, hociktorému podnikateľovi, keď si budú chcieť vybaviť medzi sebou nejaké konkurenčné spory a môže sa to stať ktorémukoľvek občanovi Slovenskej republiky. Kde máme záruku, že vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry takýmto spôsobom nepostupovali a nebudú postupovať voči ktorémukoľvek občanovi Slovenskej republiky?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.2.2022 10:07 - 10:18 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, vážený pán kolega spravodajca, pokračujeme v čítaní uznesenia Generálnej prokuratúry.
Obvinený jednoznačne uviedol, že až keď si sadol k počítaču, zistil, že vlastne nie je spracovaný ani realizačný návrh, nevidel žiadne papiere, ktoré by potvrdzovali nejaké konkrétne informácie. Z uvedeného jasne vyplýva vedomosť obvineného o tom, že sa podieľa na činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom, a že neexistujú informácie, ktoré by nasvedčovali podozreniu, že bol spáchaný trestný čin, a teda že absentujú skutočnosti odôvodňujúce začatie trestného stíhania.
Tvrdenie obvineného (po príchode obhajcu a po porade s ním), že je pravda, že koncipovali uznesenie o začatí trestného stíhania skôr, ako bol spísaný realizačný návrh, no konal v najlepšej viere, že aj bez realizačného návrhu skutočne existujú indície o páchanej trestnej činnosti, vyhodnocujem ako tendenčnú obranu obvineného, na ktorú sa orientoval po porade s obhajcom v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za spáchaný skutok a tiež oslabiť význam jeho priznania učineného v úvode výsluchu.
K subjektívnemu presvedčeniu obvineného, že konal v najlepšej viere, je potrebné uviesť, že pre absenciu úmyselného zavinenia nestačí iba to, že obvinený vyhlási niečo o svojom subjektívnom presvedčení, ale podstatným je to, či aj skutočne (reálne a objektívne) mohol byť presvedčený o určitej okolnosti, ktorá mohla mať za následok absenciu úmyselného zavinenia.
Zo samotnej výpovede obvineného ako aj zo zvukových záznamov vyplýva, že presvedčený o zákonnosti inkriminovaného konania byť nemohol. Inak povedané, ak nemá obvineným tvrdené subjektívne presvedčenie oporu vo vykonanom dokazovaní, resp. ak z vykonaného dokazovania vyplýva, že obvinený nemohol byť subjektívne presvedčený o určitej skutkovej okolnosti, ide len o vyvrátenú obhajobu obvineného.
Poukazujem na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 a jeho prepis, kde Milan Sabota hovorí: „Paľo, tuto je jedna taká vec, eh. Tuto dávaš, že, eh, zhromažďovali prebiehajúcich trestných konaní informácie hej a tieto informácie následne odovzdávali osobám majúcim vzťah k SIS, aby tieto mohli byť použité následne pri čoho, proti členom, proti členom, hej? Pracovnú skupinu Očistec, hej? Takto. A chceš tam zakomponovať aj tú nenáležitú výhodu?“ Pavol Ďurka odpovedá: „No však to tam je. Len to mám, nemám to vyšpecifikované.“ Milan Sabota: „Ehe.“ Pavol Ďurka: „(nezrozumiteľné slová).“ Milan Sabota: „Prisľúbený nie, finančne, ehh, prisľúbený prospech, prospech, resp. toto tu, ehe, dobre, finančný tam daj, lebo ten finančný prospech tam, vopred prisľúbený nenáležitej výhody.“
Poukazujem tiež na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 15:56:04 h do 17:02:10 h a jeho prepis, v ktorom Ján Čurilla hovorí Milanovi Sabotovi: „Rovno dopisuj. Rovno dopisuj, potom ti to zase pozrieme, dobre?“ Zvukový záznam jednoznačne vyvracia tvrdenia obvineného, že nevymýšľal, nefabuloval vo vzťahu k obsahu uznesenia, naopak, preukazuje, že bol pri jeho tvorení sám aktívny.
O aktívnej účasti Milana Sabotu na koncipovaní uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 svedčí aj ďalšia časť zvukového záznamu zo 16. 7. 2021 a jeho prepis, analyzovaná v časti uznesenia reagujúcej na vydanie uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 a obhajobnú námietku o údajnej štandardnej činnosti vyšetrovateľov NAKA PPZ pri jeho koncipovaní.
K sťažnostným námietkam obvineného Petra Scholtza vo vzťahu k uzneseniu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava sp. zn. 3 Kv 41/21/1100 – 7 zo 14. 9. 2021:
Vo vzťahu k námietke obvineného týkajúcej sa nenaplnenia zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa poukazujem aj na argumentáciu uvedenú v texte nižšie, v časti odôvodňujúcej právnu kvalifikáciu skutkov, ktoré sú predmetom sťažnosťami napadnutých uznesení, pričom nad rámec nižšie uvedeného konštatujem nasledovné.
Obvinený v čase spáchania skutku vykonával funkciu dočasne povereného riaditeľa ÚIS, a teda pri výkone svojej funkcie sa podieľal na plnení úloh spoločnosti a štátu, ktoré mu vyplývajú z § 2 zákona č. 173/1991 Z. z., pričom na plnenie týchto úloh používal právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za ich plnenie zverená, a to konkrétne aj oprávnenie riadiť, organizovať, kontrolovať činnosť policajtov zaradených na ÚIS, v rámci čoho prichádzal do kontaktu s informáciami, ktoré boli získavané na účely odhaľovania trestných činov a zisťovanie ich páchateľov. Medzi základné úlohy, ktoré plní Policajný zbor, patrí okrem iných aj to, že spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov.
Krajský súd prezentoval v uznesení sp. zn. 2Tpo/67/2021 z 1. 10. 2021 názor, podľa ktorého vo vyšetrovacom spise nie sú dôkazy o tom, aké informácie mal obvinený vyzrádzať vyšetrovateľom NAKA. Na rozdiel od uvedeného záveru krajského súdu konštatujem, že z dôkazov doposiaľ zabezpečených do vyšetrovacieho spisu celkom jednoznačne vyplýva, že obvinený disponujúc informáciami o fungovaní vyšetrovacieho tímu Oblúk, ktorého účel zriadenia mu bol dobre známy a ktorý vyplýva z utajovanej prílohy, poskytoval v rozpore s jeho zákonnými povinnosťami vyšetrovateľom NAKA zaradeným do pracovnej skupiny „Očistec“ (teda osobám podozrivým v konaní vedenom na ÚIS pod ČVS:UIS-171/OISZ-2021) informácie, ktoré sa dozvedel pri výkone svojej služobnej činnosti (iniciatívne, osobne v sobotu 17. 7. 2021 poskytol obvineným vyšetrovateľom NAKA kamerové záznamy z kamerového systému nachádzajúceho sa na budove ÚIS, a to bez predchádzajúcej oficiálnej žiadosti o ich vydanie, ktorá bola vytvorená Pavlom Ďurkom v mene Štefana Mašina dodatočne v ten deň a zavezená do Senca na podpis Štefanovi Mašinovi; na uvedených kamerových záznamoch ich upozornil na stretnutie mjr. Mgr. Diany Santusovej s Branislavom Zurianom a neznámou osobou pri vozidle Škoda Kodiaq v blízkosti budovy ÚIS, ku ktorému došlo po realizácii procesného úkonu – výsluchu svedka Branislava Zuriana na ÚIS v trestnej veci ČVS:UIS-171/OISZ-2021; informoval ich o prítomnosti príslušníkov ÚIS zaradených vo vyšetrovacom tíme Oblúk na pracovisku počas dní pracovného voľna, o ich počtoch, počtoch vozidiel, o ich činnosti, o výsluchu svedka Branislava Zuriana, o úkonoch naplánovaných vedúcou vyšetrovacieho tímu Oblúk na 19. 7. 2021), čím im umožnil prispôsobiť taktiku ich postupu (ako podozrivých, ktorí disponovali informáciou o plánovanej akcii ÚIS smerujúcej k údajnému ich zadržaniu) voči členom vyšetrovacieho tímu Oblúk, zároveň účelovo koordinoval svoj služobný postup voči mjr. Diane Santusovej ako vedúcej vyšetrovacieho tímu Oblúk s obvineným Pavlom Ďurkom s cieľom znevierohodniť jej osobu a kriminalizovať jej činnosť s cieľom odvolať ju z funkcie vedúcej tímu, čo aj následne zrealizoval a zároveň dal pokyn príslušnému nadriadenému mjr. Mgr. Diane Santusovej, aby jej odňal konkrétne vyšetrovacie spisy, čím sledoval zbrzdenie a sťaženie fungovania tímu a zabránenie vykonávania riadneho dokazovania v konaní ČVS:UIS-171/OISZ-2021.
Konanie obvineného nemožno vnímať osamotene, ale, naopak, je nevyhnutné ho posudzovať v časových súvislostiach a v kontexte s konaním obvinených Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu pri vykonštruovaní uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 a obvineného Štefana Mašina, ktorý ho následne podpísal, a to za účelom diskreditovať príslušníkov ÚIS a iné osoby zaradené do vyšetrovacieho tímu Oblúk, ako aj sťažiť až zmariť ich služobnú činnosť a účel trestného konania vedeného pod tým istým číslom.
Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že obvinený v piatok 16. 7. 2021 po pracovnej dobe, mimo miesta výkonu jeho služby, bez znalosti veci, na základe predchádzajúceho osobného stretnutia s obvinenými vyšetrovateľmi NAKA a následného telefonického dohovoru s obvineným Milanom Sabotom udelil súhlasné stanovisko na žiadosť prokurátora podľa Trestného poriadku, aby vyšetrovanie v trestnej veci ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021, v ktorom ako podozrivé osoby vystupovali príslušníci ÚIS zaradení do vyšetrovacieho tímu Oblúk, vykonával vyšetrovateľ NAKA PPZ, odbor Bratislava, 2. oddelenie vyšetrovania.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.2.2022 9:56 - 10:07 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak aby odznelo čo najviac toho textu, tak idem hneď na to, takže pokračujem, kde kolega Jarjabek skončil.
K obrane obvineného, že ako vyšetrovateľ NAKA PPZ nemá vedomosť o tom, že by bolo plánované nejaké vznesenie obvinenia v danej veci, poukazujem na argumentáciu uvedenú vyššie v texte a opatrenie prokurátora uvedenú vyššie v texte a opatrenie prokurátora ÚŠP zo dňa 16. 7. 2021, ktoré je súčasťou vyšetrovacieho spisu a v ktorom výslovne uviedol bez toho, aby boli v danej veci vykonané akékoľvek procesné úkony a zabezpečené dôkazy, že na základe doposiaľ zadovážených dôkazov je predpoklad, že bude vo veci vznesené obvinenie za zločin prijímania úplatku podľa § 329 Trestného zákona a iné viacerým aktívnym alebo bývalým príslušníkom Policajného zboru, pričom menovite ide o kpt. Dianu Santusovú, kpt. Michala Vyšvádera, plk. Pavla Senického a mjr. Jána Daniela.
Uvedené bez akýchkoľvek pochybností vyvracia tvrdenie obvineného, že uznesenie číslo nebolo vydané účelovo číslom následného vznesenia obvinenia konkrétnym osobám.
Účelové dohadovanie Štefana Mašina, vyšetrovateľa NAKA PPZ nezaradeného do pracovnej skupiny Očistec, na podpísanie uznesenia číslo, ktoré predmetné uznesenie ani sám nepísal, a jeho vedomú účasť na nezákonnom konaní v súvislosti s vydaním inkriminovaného uznesenia, vyplýva aj zo zvukového záznamu zo 16. 7. 2021 a jeho prepisu, kde sa Ján Čurilla, kde sa Ján Čurilla pýta: „Mašin je s tým uzrozumený, že to bude robiť?“, pričom Pavol Ďurka mu odpovedá: „Ty si mu hovoril. Lebo ja nie.“ Ján Čurilla: „Však ale on hovoril, že on je pripravený.“
Z toho vidieť, že Mašina dané uznesenie nepripravoval, ale podpísal. Ku konštatáciám obvineného vo vzťahu k zabezpečenému kamerovému záznamu spred budovy ÚIS, ktorý mal zaznamenať ako Diana Santusová sa stretla vo vozidle Škoda Kodiaq, ktoré vozidlá má podľa obvineného používať SIS, s neznámou osobou, a následne aj s Branislavom Zurianom, poukazujem na argumentáciu uvedenú v texte vyššie a výpoveď svedka Michala Kormaňuša, ktorý poprel, že by bol príslušník Policajného zboru, spravodajskej služby alebo SIS alebo VOS.
Rovnako tak poukazujem na odôvodnenie vyššie v texte vo vzťahu k výpovedi svedka Branislava Rajzíka, ktorý poprel, že by bol na neho pri stretnutí vyvíjaný nátlak zo strany príslušníkov ÚIS. Ku konštatovaniu obvineného, že svedkyňa Petrovová vypovedala, že ju kontaktoval pán Ciriak, jej sused, pričom chcel, aby oznámila manželovi Petrovi Petrovovi, aby si určil miesto, kde sa s ním chcú stretnúť príslušníci SIS, pričom neskôr pri osobnom stretnutí jej mal pán Ciriak povedať, že dôvodom stretnutia malo byť to (tak sa to obvinenému zdá), aby Petrov kontaktoval Dömötöra a Zemana, aby títo vypovedali tak, aby to bolo v prospech ÚIS. Uvádzam, že svedkyňa Katarína Petrov Pechovská skutočne vypovedala o tom, že ju kontaktoval Martin Ciriak, jej sused, s tým, aby kontaktovala manžela, aby sa išiel prihlásiť. Pointa podľa svedkyne bola, aby si jej manžel určil miesto, kam by oni (podľa nej SIS) poslali auto, pričom Martin Ciriak predpokladal, bola to jeho domnienka, že by sa mali dohodnúť na tom, čo má jej manžel povedať a ako má dohodnúť Zemana a Csabu.
Svedkyňa v predmetnej výpovedi neuviedla ani nenaznačila, že jej manžel mal kontaktovať osoby Dömötör, Zeman za tým účelom, aby títo vypovedali v prospech ÚIS, takže tvrdenie obvineného, že sa mu zdá, že to svedkyňa vypovedala, možno vyhodnotiť len ako pia desideria.
K výpovedi svedkyne možno ešte na okraj uviesť, že jej obsah nebol verifikovaný žiadnym iným dôkazom, a zároveň je postavený na domnienkach svedkyne o zainteresovaní SIS do danej veci a tiež na domnienkach osoby Martin Ciriak o účele údajného plánovaného stretnutia neidentifikovaných osôb s Petrom Petrovom.
K tvrdeniam obvineného vo vzťahu k osobe Ciriak a osobe Kiss, ktorí majú byť podľa obvineného príslušníkmi SIS, uvádzam, že sú absolútne irelevantné a nepreukazujú akékoľvek prepojenie príslušníkov ÚIS na SIS, ani zasahovanie SIS do konaní prebiehajúcich na ÚIS, a zároveň žiadnym spôsobom nepotvrdzujú skutočnosti uvedené v skutkovej vete uznesenia číslo.
K sťažnostným námietkam obvineného Milana Sabotu vo vzťahu k uzneseniu vyšetrovateľa číslo zo 14. 9. 2021.
Pokiaľ ide o námietky obvineného vo vzťahu k nenaplneniu zákonných znakov skutkovej podstaty stíhaného trestného činu a nespôsobilosti uznesenia o začatí trestného stíhania spôsobiť komukoľvek škodu, poukazujem na podrobnú argumentáciu uvedenú v texte nižšie, v časti odôvodňujúcej právnu kvalifikáciu skutku kladenému uznesením vyšetrovateľa číslo zo 14. 9. 2021 obvineným za vinu.
K tvrdeniu obvineného, že rozpor jeho konania so zákonom orgány činné v trestnom konaní vyvodzujú výlučne z uznesenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky spis číslo z 24. 8. 2021, poukazujem na argumentáciu uvedenú v texte nižšie, v časti venujúcej sa namietanej nezákonnosti uznesenia vyšetrovateľa Policajného zboru číslo zo 14. 9. 2021 z dôvodu, že stíhaný skutok je založený na rozhodnutí iného štátneho orgánu vydanom ultra vires.
K sťažnostnej námietke obvineného, že z jeho strany išlo o procesné hodnotenie uznesenia, vôbec sa nevyjadroval ku skutkovým okolnostiam, nevytváral vetné konštrukcie, nevymýšľal, nefabuloval, vo vzťahu k obsahu uznesenia je potrebné zdôrazniť, že obvinený bol v čase spáchania skutku služobne zaradený vo funkcii starší vyšetrovateľ špecialista 2. oddelenia vyšetrovania odboru Bratislava NAKA PPZ, a teda pri výkone svojej funkcie sa podieľal na plnení úloh spoločnosti a štátu, ktoré mu vyplývajú z § 2 zákona č. 173/1991 Z. z., pričom na plnenie týchto úloh používal právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za ich plnenie zverená, a to najmä oprávnenie zisťovať trestné činy, odhaľovať a usvedčovať ich páchateľov prostredníctvom inštitútov definovaných Trestným poriadkom, ktorý ako procesná norma upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní, teda okrem iných aj vyšetrovateľ Policajného zboru tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia spravodlivo potrestaní za súčasného rešpektovania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb.
Pri vykonávaní služobnej činnosti bol obvinený povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s jeho činnosťou vznikla niekomu bezdôvodná ujma, a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.
Na jednej strane bola teda v rámci výkonu služobnej povinnosti obvinenému zverená právomoc zisťovať trestné činy a odhaľovať ich páchateľov, no na druhej strane mal zároveň povinnosť, a teda aj zodpovednosť, postupovať pri tom v súlade s Trestným poriadkom a nie svojvoľne, tak ako tomu bolo v danom prípade. Vedomú účasť obvineného na predmetnom skutku preukazujú zvukové záznamy, ako aj samotná výpoveď obvineného, v ktorej sa jednoznačne priznal ku skutku, ktorý je mu uznesením vyšetrovateľa číslo zo 14. 9. 2021 kladený za vinu. Uvedené vyplýva aj z jednotlivých častí výpovede obvineného, v ktorých uviedol, že v daný deň vyšla najavo v médiách informácia, že majú byť zadržaní príslušníci NAKA PPZ z pracovnej skupiny Očistec, niektorí prokurátori ÚŠP, pričom to má realizovať ÚIS, teda na čo Pavol Ďurka uviedol, že by sa to nemalo takto nechať, že by sa malo niečo spraviť. Následne v kancelárii Jána Čurillu s Pavlom Ďurkom spisovali uznesenie o začatí trestného stíhania a dohadovali sa, na základe čoho začnú, pričom Pavol Ďurka mu povedal, aby si sadol k počítaču, že či mu niečo nenapadne. Dohadovali sa, či to bude zločinecká skupina, alebo podplácanie, jednoducho trestný čin, na ktorý by bol príslušný ÚŠP, a tiež že treba spraviť realizačný návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.2.2022 9:56 - 9:56 hod.

Jarjabek Dušan
 

23.2.2022 9:33 - 9:43 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, dobré ráno, kolegyne, kolegovia, najskôr, teda skôr ako začnem čítať tento „najlepší príbeh posledný Dominika Dána“, tak mi dovoľte, aby som zareagoval na to, čo hovorila pani poslankyňa Remišová (správne pani poslankyňa Remiášová, pozn. red.). Pani poslankyňa Remišová (správne pani poslankyňa Remiášová, pozn. red.) povedala v tejto sále, že som nadával. Ja som nenadával, pani poslankyňa, ktorá tu nie ste zase. Ja som povedal, že nám vládnu primitívi, a to vám môžem zopakovať kedykoľvek. Dokonca som povedal, že primitívi ovládli neprimitívov, nepovažujem to za nadávku preto, lebo primitív je normálny terminus technicus, aby som zase niekomu nenadával. Terminus technicus je názov v odbornom názvosloví, hej. Takže terminus technicus nie je nadávka. No a presne charakterizuje, čo som teda aj spravil, že čo ten primitív vlastne je. To nie je nadávka, to je konštatovanie, že nám vládnu primitívi, pani poslankyňa, to je konštatovanie. To nie je nadávka. Dokonca som apeloval na tých neprimitívov, aby sa nedali stiahnuť tým primitívom preto, lebo to je koniec celej spoločnosti a iste uznáte za vhodné, že primitívnu spoločnosť nikto nechce, a teda ani ja. Lenže môžeme hovoriť o plagiátoroch, môžeme hovoriť o nevzdelaných ľuďoch, môžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí do dnešného dňa nevedia, kde sú v parlamente. Môžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí nečítajú návrhy, za ktoré hlasujú a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Toto je všetko istý druh primitivizmu, o ktorom som hovoril, nikoho som nemenoval, pani poslankyňa, a je len na každom z vás, ktorí po tomto, čo som povedal, sa dokáže zaradiť na jednu alebo na druhú stranu, do čoho ja už, samozrejme, hovoriť nemôžem a nikomu ani nemôžem hovoriť do toho, či sa zaradí medzi primitívov, pani poslankyňa, alebo neprimitívov, pani poslankyňa. Dúfam, že ste si to dobre vypočuli, čo som teraz povedal, že teda tomu aj rozumiete.
Dovoľte, aby som pokračoval v tomto príbehu, ktorý sa hrozne číta a ktorý je ale dôsledkom toho, o čom som hovoril predtým, o čo som hovoril včera. Toto tu je strašné, na toto by som čakal, že by pani poslankyňa Remišová (správne pani poslankyňa Remiášová, pozn. red.) reagovala aspoň jednou vetou. Čo sa, bohužiaľ nestalo, takže pokračujem.
Je zrejmé, že tak zo žiadosti prokurátora UŠP zo 16. 7. 2021, ako aj zo zvukových záznamov jednoznačne vyplýva záver, že obvinený uznesenie ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 podpísal bez toho, aby bola vyhotovená uvedená žiadosť a vydané opatrenie prokurátora ÚŠP podľa § 230 ods. 2 písm. i) Trestného poriadku. Konštatovanú skutočnosť nakoniec preukazuje aj výsluch obvineného Milana Sabotu, z ktorého vyplýva, že 16. 7. 2021 išli s obvineným Pavlom Ďurkom na ÚŠP, kde sa stretli so špeciálnym prokurátorom JUDr. Danielom Lipšicom a prokurátormi ÚŠP JUDr. Ondrejom Repom a JUDr. Petrom Kyselom, ktorým bolo prezentované, že si mjr. Mgr. Diana Santusová pýta informácie z tímu Fénix, že majú realizačný návrh, na základe ktorého bolo začaté trestné stíhanie, pričom predmetné uznesenie o začatí trestného stíhania na ÚŠP prijali.
Poukazujem v tejto súvislosti na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 17:01:25 h do 17:22:32 h a jeho prepis, kde Pavol Ďurka hovorí: „Môžeme ísť, len rozmýšľam ešte.“ Peter Turňa sa pýta: „Kam idete?“ Pavol Ďurka odpovedá: „No jeden ide na špeciál, jeden musí ísť za Pištom do Senca.“ Peter Turňa: „Však môžem ísť aj ja. Kam treba?“ Pavol Ďurka: „Do Senca keď prídeš, tam je kruhový objazd na začiatku hneď. Na kruhovom objazde hneď prvá doprava a potom sú také novostavby. Tak vbehneš dovnútra, prvá doľava za takou radou budov, pôjdeš rovno a tam sa už kolauduje a on ťa počká.“ Peter Turňa: „Ale Pišta Mašin?“ Pavol Ďurka: „Pišta Mašin, podpísať uznesenie.“ Ivan Guba: „A potom za nami do Senca?“ Pavol Ďurka: „A potom za nami do Senca.“ Ivan Guba: „Teda do Pezinka, sorry.“ Peter Turňa: „Do špeciál, na špeciál.“
Pokiaľ obvinený uviedol, že nemal vedomosť o vykonštruovaní predmetného uznesenia a podľa jeho právneho názoru bolo vydané v súlade so zákonom, treba poznamenať, že nie je zrejmé, v súlade s akým zákonom bolo uznesenie ČVS:PPZ 205/NKA-BA1-2021 podľa obvineného vydané. Trestný poriadok v ustanoveniach § 199 ods. 1, ods. 2 stanovuje, že trestné stíhanie možno začať na základe trestného oznámenia alebo ak sa policajt o skutočnostiach odôvodňujúcich začatie trestného stíhania dozvie inak ako z trestného oznámenia. V danom prípade trestné oznámenie podané nebolo a uznesenie ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 malo byť vydané na základe troch úradných záznamov špecifikovaných v texte vyššie.
Ako už bolo podrobne vyššie konštatované v úradných záznamoch č. p.: PPZ NKA-OBA-78-084/2021-PZ z 15. 7. 2021 alebo teda PPZ-NKA-OBA-58-022/2021-PZ zo 16. 7. 2021, alebo PPZ-NKA-OV-769-005/2021-PZ zo 16. 7. 2021 nebola uvedená žiadna skutočnosť, ktorá by zakladala podozrenie zo spáchania konkrétnej trestnej činnosti príslušníkmi ÚIS, a ktorá by teda odôvodňovala postup podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku.
Z uvedeného logicky vyplýva záver, že uznesenie ČVS:PPZ-205/NKA BA1-2021 nebolo vydané v súlade so zákonom, naopak, bolo nezákonné, jeho existencia bola založená na podklade vymyslených skutočností a manipulácií právnych kvalifikácií, pričom obvinený Štefan Mašin, ktorý predmetné uznesenie podpísal, teda ho vydal, zlegalizoval a zodpovedal za jeho obsah, ani netušil, čo jeho obsahom je, keďže sa v čase jeho „tvorenia“ nachádzal doma a uznesenie ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 bez relevantných podkladov na začatie trestného stíhania podpísal, keď mu ho Peter Turňa na pokyn obvineného Pavla Ďurku doviezol na podpis.
V tejto súvislosti poukazujem na výpoveď svedka Jána Hazuchu z 26. 1. 2022, ktorý na otázku vyšetrovateľa PZ, či je štandardný postup, že uznesenie o začatí trestného stíhania vytvorí jeden vyšetrovateľ a podpíše iný, uviedol, že si nespomína, že by sa takáto situácia niekedy stala, konzultácie bežne určité sú, ale z jeho pohľadu ako bývalého vyšetrovateľa, by sa pod takéto uznesenie kompletne vytvorené niekým iným nikdy nepodpísal.
K obrane obvineného, že ako vyšetrovateľ NAKA PPZ nemal vedomosť o tom, že by bolo plánované nejaké vznesenie obvinenia v danej veci, poukazujem na argumentáciu uvedenú vyššie v texte a opatrenie prokurátora ÚŠP, v ktorom výslovne uviedol bez toho, aby boli v danej veci vykonané akékoľvek procesné úkony a zabezpečené dôkazy, že na základe doposiaľ zadovážených dôkazov je predpoklad, že bude vo veci vznesené obvinenie za zločin prijímania úplatku podľa § 329 Trestného zákona a iné viacerým aktívnym alebo bývalým príslušníkom PZ, pričom menovite ide o kpt. Dianu Santusovú, kpt. Michala Vyšvádera, plk. Pavla Senického a mjr. Jána Daniela.
Uvedené bez akýchkoľvek pochybností vyvracia tvrdenie obvineného, že uznesenie ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 nebolo vydané účelovo s cieľom následného vznesenia obvinenia konkrétnym osobám.
Účelové dohadovanie Štefana Mašina, vyšetrovateľa NAKA PPZ nezaradeného do pracovnej skupiny Očistec, na podpísanie uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021, ktorý predmetné uznesenie ani sám nepísal, a jeho vedomú účasť na nezákonnom konaní v súvislosti s vydaním inkriminovaného uznesenia vyplýva aj zo zvukového záznamu zo 16. 7. 2021 od 15:50:34 h do 15:50:51 h a jeho prepisu, kde sa Ján Čurilla pýta: „Mašin je s tým uzrozumený, že to bude robiť?“, pričom Pavol Ďurka mu odpovedá... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.2.2022 9:33 - 9:43 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, úvodom chcem povedať, že je mi z postoja tých zopár koaličných poslancov, ktorí tu ostali, ale aj z postoja vládnych koaličných partnerov na vracanie. Chápem, že sa nedá obhájiť neobhájiteľné, ale treba pochopiť aj to, že predmetom tejto schôdze je odvolávanie pána ministra Mikulca, pána ministra vnútra, za to, že vo svojom rezorte alebo v ním riadenom rezorte pripustil také činy, resp. prečiny, ktoré sme naozaj nečakali a ktoré sú naozaj ďaleko za hranou alebo pomyselnou hranou a jeho kompetenciami a za tieto činy je priamo zodpovedný pán minister Mikulec, pretože v tomto prípade platí, že ryba smrdí od hlavy.
Chápem, hoci s tým nesúhlasím, že emóciami a s podstatou tejto schôdze nesúvisiacimi nezmyslami chcete, koaliční poslanci, zakryť meritum tejto schôdze, pretože doteraz ste neodpovedali ani jednou vetou na tak závažnú kauzu, ako je zneužívanie štátnej moci. Zmohli ste sa iba na to, aby ste prečítali, čo vám už niekto napísal, so spoločným menovateľom to boli neformálne rozhovory. To bola neformálna diskusia. Je jasné a neodškriepiteľné zneužívanie štátnej moci vyšetrovateľmi NAKA ako Ďurka, Turňa, Magula a tak ďalej, ktorí mimochodom podľa môjho názoru skončia ako takí ko... domyslite si štyri bodky. Skončia ako takí ko... so štyrmi bodkami, aj keď sa možno nepodarí túto kauzu riešiť a doriešiť, pretože súčasní predstavitelia štátnej moci a aj iní koaliční poslanci túto kauzu zamietate pod koberec, výrazne ju zľahčujete, ako som už povedal, spoločným menovateľom - neformálne rozhovory, ale aj keď sú títo vyšetrovatelia možno dnes spokojní so svojou prácou, v úvodzovkách spokojní, takéto činy a prečiny v ich vlastnom svedomí ich dobehnú.
Chcem ešte zdôrazniť, že pomaly každý príspevok poslancov, ktorý je naozaj odveci, lebo k podstate odvolávania pána ministra Mikulca ste sa nevyjadrili vôbec, okrem tých neformálnych rozhovorov, čiže pomaly každý príspevok poslancov koalície, ale aj členov vlády, v poslednej dobe a už teda posledné dva roky začína a končí kritikou toho, čo urobil SMER – sociálna demokracia za 12 rokov, čo bol vo vládach.
Dámy a páni, prišiel čas na zamyslenie sa a zhodnotenie toho, čo ste urobili vy za 2 roky vášho vládnutia. Je to naozaj ťažká katastrofa, pretože predvádzate tu národu hádky vo vláde, hádky v koalícii, nezvládli ste vôbec situáciu ohľadom pandémie, dokonca tu nejaký truhlík rozprával, že my sme radi a tešíme sa z toho, že je pandémia. To sú úplné nezmysly čo tu, to je chorá hlava podľa mňa, čo toto môže vypotiť, ale nepoznám nikoho, kto sa teší z pandémie, ale teda v nejakej chorej hlave takáto myšlienka skrsla. Ale teda poďme sa zamyslieť a zhodnotiť, čo ste urobili za dva roky vy. Opakujem, hádky v koalícii, nezvládnutie pandémie a ten čas, lebo nezvládli ste ani tú finančnú podporu, lebo ja som nepočul nejakú chválu na vás v tomto s tým, že prenesene je treba podporu využiť, pretože naozaj treba podporiť tie subjekty, ktoré sú v ťažkej životnej situácii a finančnej situácii, ale táto podpora tiež nebola zvládnutá, lebo nebola vhodná a včas, s tým, že je pomerne jednoduché poskytovať podporu zo štátneho rozpočtu, resp. z dlhu, ktorý si k štátnemu rozpočtu zoberiete, a ten čas ste mali využiť na rastový potenciál, na prípravu rastového potenciálu. Ja neregistrujem nič, že by ste využili. Čiže opakujem, hádky v koalícii, nezvládnutie podpory pandémie, hádky medzi členmi vlády a keď sa zamyslíme nad niektorými rezortami alebo nad každým rezortom, tak je to naozaj katastrofa.
Čiže vy nemáte právo hodnotiť, čo urobil SMER za 12 rokov, pretože vy za dva roky ste neurobili veľké, veľké nič. Pozrime sa na hospodárstvo. Nejaký pofidérny balíček, kilečko, či ako sa to nazvalo, so 100 opatreniami, ktoré som ešte nepočul, že minimálne 10 z nich je vhodné. Čiže to sú ozaj len také blufy, ktoré si sami vyhodnotili z ministerstva hospodárstva, nikdy sa neopýtali na podnikateľskú verejnosť, ako hodnotia tieto ich hlúposti.
Spravodlivosť? Mali sme tu tento týždeň alebo minulý týždeň tiež súdnu mapu a tak ďalej, naviac spravodlivo, že významne pokrivená takými činmi, nad ktorými tu momentálne sa zamýšľame a na tejto schôdzi riešime to odvolávanie.
Doprava a výstavba – čistá katastrofa. Ja neregistrujem ani jeden z tých 25-tisíc bytov ročne a verte mi, že už sa čas kráti a veru, myslím, že do konca volebného obdobia nebude nič. Takisto v doprave je to hrozná bieda. Ale to by som musel dlho o tom rozprávať, ale chcem len poukázať, že dochádza čas na to, aby sme sa zamysleli, čo ste urobili vy.
Eurofondy – ťažká katastrofa. Zo starého programového obdobia nám prepadnú minimálne 3 mld. eur a nové sa nevyčerpal ešte ani cent, možno sa do konca tohto roku partnerská dohoda podpíše a v roku 2023 sa možno začne niečo čerpať, čo už sa malo čerpať v roku 2021, 2022. Čiže dva roky už sú preč, balík je pomerne veľký, ale neminuli sme z neho ani cent.
Vnútro, na to tu sedíme na tejto schôdzi, aby sme riešili aj vnútro. Takže je to hrozné a človeku až behá mráz po chrbte z toho, čo ste v legislatíve, v ekonomike, vo financiách napáchali, navyvádzali a aj v exekutíve a jednoducho Slovensko sa bude z vašich progresívnych, „progresívnych“ činov spamätávať ešte dlhé roky. Minimálne desaťročné obdobie bude nasledovať, pokiaľ sa Slovensko, opakujem, vo financiách, v ekonomike, v hospodárstve, v exekutíve, v súdnictve, v legislatíve, minimálne desať rokov bude trvať, kým sa Slovensko vráti do bodu nula, keď ste prevzali, súčasná koalícia, moc.
Teraz pár slov... Koľko času mi ostáva? Pokračovanie toho, čo sme si predsavzali, že budeme informovať verejnosť o tých „neformálnych“ rozhovoroch, ktoré sú dokumentované legálnymi a myslím, že pravdivými, nie myslím, viem, že pravdivými odposluchmi, ktoré s takou ľahkosťou spochybňujete a ktoré by ste si mali uvedomiť, až kde zneužívanie výkonnej štátnej moci mohlo zájsť.
Čiže z uznesenia generálneho prokurátora, číslo je podľa mňa nezaujímavé, len z 24. 8. 2021 vyplýva, že v písomnosti prokurátora Útvaru špeciálnej prokuratúry zo 16. 7. 2021, a to vo vyžiadaní stanoviska od Útvaru inšpekčnej služby prokurátor útvaru špeciálneho prokurátora konštatoval: „Vyšetrovateľom Prezídia Policajného zboru Národná kriminálna agentúra odbor Bratislava 2. oddelenie vyšetrovania sa vykonáva vyšetrovanie pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona a iné,“ a tiež: „V uvedenej veci začal dňa 16. 7. 2021 vyšetrovateľ NAKA odboru Bratislava v zmysle § 199 ods. 1 Trestného poriadku trestné stíhanie pre trestné činy Trestného zákona § 333 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona.“ Konštatovania uvedené v písomnosti prokurátora Útvaru špeciálnej prokuratúry zo 16. 7. 2021, o ktorom obvinený vypovedal, že bol s ním oboznámený ešte predtým, ako podpísal inkriminované uznesenie, teda jednoznačne preukazujú, že uznesenie bolo vydané a tiež obvineným aj podpísané v čase, keď ešte nebola vyhotovená uvedená žiadosť a ani vydané opatrenie prokurátora Útvaru špeciálnej prokuratúry. Z uvedeného je evidentná snaha obvineného vyviniť sa z trestného činu, ktorý mu je kladený za vinu aj s poukazom na údajnú existenciu žiadosti prokurátora Útvaru špeciálnej prokuratúry.
Ešte raz to chcem zdôrazniť, že tieto činy, ktoré jednoznačne preukazujú, že uznesenie bolo vydané, a teda obvinení majú podpísané v čase, keď ešte nebola vyhotovená uvedená žiadosť a ani vydané opatrenie prokurátora. Čiže to sú naozaj absolútne nezmysly a naozaj ďaleko, ďaleko za čiaru, čo sa tu dialo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.2.2022 9:23 - 9:33 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán Pročko odchádza, páni kolegovia. Včera som povedal vo faktickej poznámke na Mira Žiaka zo SaS-ky, že mám pocit, ako keby sa v koalícii predbiehali a spravili takú súťaž, že kto je väčší šašo. A povedal som Mirovi Žiakovi, že mám pocit, že to vyhráva, že je prvý, ale po tých ďalších vystúpeniach Pročka v tomto pléne mám pocit, že oni sa tak predbiehajú navzájom, že jeden raz jeden, raz je druhý. A keď máme možnosť si vypočuť jednak faktické poznámky, kde kolegovia z koalície čítajú z notebookov alebo z papierov, ktoré im dali, a mám pocit, že si to postupne posúvajú.
Pán kolega si ťuká na čelo, neviem teda, asi, asi oprávnene sám na seba. A ďalej posúva kolegyni hore a možno sa dozvieme ďalšie presne to isté, napríklad na podpredsedu Juraja Blanára úplné nezmysly. (Reakcia z pléna.) Nie, teraz nečítam, pán kolega. Čítate vy v koalícii a vidíme to všetci. (Zaznenie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, ukľudnime sa v sále! Nekomentujte! Nechajte pána poslanca, nech rozpráva.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
A máme možnosť si vypočuť jednak faktické, ale asi dve-tri vystúpenia koaličných poslancov, ktorí, ktoré ale ani jednou, ani jednou vetou sa nedotýkali odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca za tak bezprecedentné, zásadné veci, informácie, ktoré sme sa dozvedeli z legálnych odposluchov, kde priamo Mikulec riadil všetky tieto kroky voči určitým ľuďom a jednoznačne voči terajšej opozícii.
Páni kolegovia, kolegyne, budem ďalej pokračovať, aby sme ozrejmili širokej verejnosti a najmä koaličným poslancom, čo sa v skutočnosti na Slovensku deje v zložkách a majú možnosť si to vypočuť, podotýkam, v legálnych, legálnych odposluchoch. Pokračujem tam, kde môj kolega včera prestal.
K námietke obvinených vo vzťahu k použitiu informačno-technických prostriedkov, z ktorých výstupy v spise podľa obvinených nie sú úplné, uvádzam, že na postup podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku postačuje dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin spácha určitá osoba, ak tento vyplýva z trestného oznámenia alebo zistených skutočností po začatí trestného stíhania. Inak povedané, na vznesenie obvinenia je dostatočný aj doslovný prepis zvukového záznamu, ktorý bol vyhotovený zákonným spôsobom v inom trestnom konaní, ak obsahuje skutočnosti relevantné v trestnom konaní odôvodňujúce záver, že trestného činu sa dopustila konkrétna osoba. Skutočnosť, že sa ku dňu vznesenia obvinenia vo vyšetrovacom spise číslo nenachádzal kompletný zvukový záznam vyhotovený počas obdobia definovaného vo vyššie uvedených súhlasoch Okresného súdu Bratislava III v trestnej veci vedenej pod číslom, nezakladá automaticky nepoužiteľnosť tohto dôkazu v trestnom konaní. V prípade značného rozsahu vyhotovených zvukových záznamov dochádza postupne na základe žiadostí vyšetrovateľa Policajného zboru k ich sprocesneniu a vyhotoveniu doslovných prepisov v rozsahu zistených skutočností významných pre trestné konanie.
To znamená, že v trestnom konaní, v ktorom boli vyhotovené zvukové záznamy, je určeným príslušníkom Policajného zboru vyhotovený a k záznamu pripojený jeho doslovný prepis s uvedením údajov o mieste, čase, orgáne, ktorý záznam vyhotovil, a zákonnosti vyhotovenia záznamov, čím je splnená požiadavka stanovená v § 114 ods. 6 Trestného poriadku v spojení s § 115 ods. 6 Trestného poriadku, a teda je možné predmetné zvukové záznamy použiť ako dôkaz v trestnom konaní. Záznam na vhodnom elektronickom nosiči bude v celosti súčasťou vyšetrovacieho spisu a sprístupnený obhajobe najneskôr do skončenia vyšetrovania tak, aby sa obvinení mohli s jeho obsahom oboznámiť, čím bude zachované ich právo na obhajobu. To isté platí pokiaľ ide o zvukové a obrazovo-zvukové záznamy vyhotovené pri použití agenta.
Čo sa týka použiteľnosti zvukových a obrazovo-zvukových záznamov vyhotovených SIS na základe súhlasu Krajského súdu v Bratislave číslo z 8. 2. 2021 a zabezpečených do trestného konania číslo, uvádzam, že vyšetrovateľ Policajného zboru postupoval pri ich vyžiadaní v intenciách Trestného poriadku, pričom nedošlo k žiadnej účelovej selekcii záznamov.
Považujem za potrebné konštatovať, že z doposiaľ zabezpečených doslovných prepisov zvukových záznamov nebolo zistené, že by dochádzalo k vytrhnutiu slov alebo viet z kontextu, ani k nepravdivým citáciám v neprospech obvinených, rovnako neboli zistené také relevantné skutočnosti, ktoré by spochybňovali dôvodnosť postupu podľa § 206 ods. 1 Trestného priadku alebo zoslabovali dôkaznú situáciu vo vzťahu k obvineným. Pokiaľ ide o podanie obvinených z 23. 12. 2021 označené ako podnet na zrušenie právoplatného rozhodnutia vyšetrovateľa Policajného zboru v prípravnom konaní podľa § 363 a následného Trestného poriadku, v ktorom požiadali o zrušenie uznesenia vyšetrovateľa číslo z 13. 9. 2021 podľa § 199 ods. 1 ods. 2 Trestného poriadku a uznesenia vyšetrovateľa Policajného zboru číslo zo dňa 6. 9. 2021 podľa § 199 ods. 1 a ods. 2 Trestného poriadku, tieto boli podľa ich obsahu vyhodnotené ako súčasť obhajobných tvrdení a sťažnostných námietok obvinených.
Čo sa týka uvedeného sťažnostného dôvodu, konštatujem, že v rámci rozhodovania o sťažnostiach obvinených boli komplexne preskúmané nielen sťažnosťami napadnuté uznesenia, ale aj celé trestné konanie predchádzajúce ich vydaniu, ktorá povinnosť sťažnostnému orgánu explicitne vyplýva z § 192 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, pričom som dospel k záveru, že pred vznesením obvinenia neboli zistené porušenia zákona, ktoré by vyžadovali postup podľa § 363 ods. 1 následného Trestného poriadku.
Pripomínam, že uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru číslo z 13. 9. 2021 bolo postupom podľa § 194 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku týmto uznesením zrušené z dôvodu, že ho vydal výlučný orgán. V danej trestnej veci je naďalej začaté trestné stíhanie na základe uznesenia vyšetrovateľa Policajného zboru číslo zo dňa 14. 4. 2021, v súčasnosti vedené pod číslom, vydané príslušným orgánom, na základe zákonných a relevantných podkladov, ktoré sú popísané v texte vyššie.
Nad rámec uvedeného je potrebné dodať, že v trestných veciach vedených na ÚIS podľa čísla a pod číslom jednoznačne nejde o skutkovo a právne rovnakú ani obdobnú vec, ako v prípade trestnej veci vedenej na NAKA pod číslom, ako tu uviedli obvinení, s požiadavkou rovnakého postupu, ako bol uplatnený vo veci vedenej na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky pod číslom. Pripomínam, že primárnou vadou, ktorá spôsobila nezákonnosť a odôvodňovala zrušenie uznesenia číslo, bola skutočnosť, že uznesenie vydal vecne nepríslušný policajt, teda nepríslušný orgán.
Ďalším nemenej rozhodujúcim dôvodom na zrušenie predmetného uznesenia bol fakt, že bolo vydané bez akýchkoľvek relevantných podkladov. Prezentované podklady absolútne nekorešpondovali so skutkom, ktorý bol predmetom uznesenia o začatí trestného stíhania a skutkový dej bol koncipovaný ako súhrn domnienok a hypotéz vyšetrovateľa NAKA Policajného zboru.
Vo vzťahu k námietkam obvinených týkajúcich sa nenaplnenia zákonných znakov skutkovej podstaty stíhaného trestného činu a nespôsobilosti uznesenia o začatí trestného stíhania spôsobiť komukoľvek škodu, poukazujem na argumentáciu uvedenú v texte nižšie, v časti odôvodňujúcej právnu kvalifikáciu skutku kladenému uznesením vyšetrovateľa Policajného zboru zo dňa 14. 9. 2021 obvineným za vinu.
Pokiaľ ide o tvrdenie obvinených, že rozpor ich konania so zákonným orgány činné v trestnom konaní odvodzujú výlučne z uznesenia Generálnej prokurátora Slovenskej republiky pod číslom z 24. 8. 2021, poukazujem na argumentáciu uvedenú v texte nižšie, v časti venujúcej sa namietanej nezákonnosti uznesenia vyšetrovateľa Policajného zboru číslo zo 14. 9. 2021 z dôvodu, že stíhaný skutok je založený na rozhodnutí iného štátneho orgánu vydanom ultra vires.
K sťažnostným námietkam obvineného Štefana Mašinu vo vzťahu k uzneseniu vyšetrovateľa Policajného zboru zo dňa 14. 9. 2021 k tvrdeniu obvineného, že podpísal uznesenie číslo po tom, ako bol oboznámený s obsahom realizačného návrhu, záznamy, ako aj opatrením a žiadosťou prokurátora ÚŠP uvádzam, že sa minimálne z časti nezakladá na pravde.
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.2.2022 9:20 - 9:21 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, k veci ste vôbec nič nehovorili, ale to nie je teraz, každé vaše vystúpenie je šaškáreň a ja by som vás, viete, na to, neviem, ako pozerajú ľudia, ale iste vás pozerajú a vy si vytvárate mienku o vás a vytvárate si mienku aj o OĽANO. Takže preto aj tie percentá idú dole.
A druhá vec, to, čo ste tu všetko dneska povyvádzali a čo stále vyvádzate, to nie je hoden slovenského poslanca. Ak si myslíte, že takýmto vystupovaním zmeníte, nič nezmeníte, naopak, stratíte sa v dejinách Slovenska
Skryt prepis