Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 15:14 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:14 - 15:15 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Predmetom úpravy je § 18 ods. 7, kde sa na konci textu dopĺňa veta „Zabezpečenie spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov podľa prvej vety sa nevzťahuje na verejné vysoké školy.“
Termín nadobudnutia účinnosti navrhujeme na 1. apríla 2022.
Odôvodnenie. Cieľom predloženého návrhu zákona je zlepšenie prístupu verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaných prostredníctvom Fondu na podporu umenia.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa v mene svojom, ale aj v mene pána poslanca Dušana Jarjabka poďakovať vám za podporu tohto bodu v prvom čítaní a verím, že tejto novele vyhoviete a že ju posunieme teda v druhom aj v treťom čítaní a ju schválime.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:14 - 15:14 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Žijeme v čase pandémie a snažíme sa všetci dodržiavať opatrenia, ktoré sú nariadené a ktoré, samozrejme, si vyžadujú našu trvalú pozornosť tak vo vzťahu k vlastnému zdraviu, ale aj k zdraviu ostatných. Mám procedurálny návrh, požiadavku v dvoch bodoch.
Po prvé žiadam o presnú informáciu, ktorí z poslancov Národnej rady sú pozitívni a ktorí sú v karanténe, pretože toto nikto tu nepovedal, a sme v jednej miestnosti alebo ďalších.
Po druhé po včerajšej účasti pozitívne testovaného ministra Mikulca sú poslanci v karanténe, alebo nie? Alebo sa tomu nikto nevenuje?
A nehovorím to preto, že by som chcel vyvolávať nejaký nepokoj, pretože pandémia, vírus si nevyberá nikoho, či sme koaliční, alebo pozitívni, ale niekto v tejto Národnej rade by mal sa venovať aj týmto otázkam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 14:15 - 14:21 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyňa a kolegovia, základným cieľom a záujmom agropotravinárskeho rezortu, ak má tento konať vo verejnom záujme, je zabezpečiť dostatok zdravých, čerstvých a ekonomicky dostupných potravín. Na tom sa zhodneme, pán minister. Vláda k tomu pridala aj cieľ zvýšenia podielu domácich potravín, keď vo svojom programovom vyhlásení deklaruje, že jej cieľom je domácou produkciou zabezpečiť pre našich občanov kvalitné a bezpečné potraviny.
Po prečítaní predloženého návrhu zákona som ale nevedel nájsť prienik medzi ním a vyššie uvedenými nesporne správnymi cieľmi. V predloženom návrhu novely zákona o potravinách v stanovisku predkladateľa som si prečítal, že týmto návrhom sa plní úloha, ktorá vôbec nevyplýva z programového vyhlásenia vlády, ale sa ňou realizuje jej uznesenie z 24. júna 2020, ktoré spustilo liberalizáciu podnikateľského prostredia, čo znamená uvoľnenie rúk obchodným reťazcom, a nie posilnenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie podielu Slovenských potravín na trhu, ktoré by mali byť hlavným cieľom predloženého návrhu.
Dovolím si poukázať na niekoľko možných rizík predloženého návrhu zákona z hľadiska bezpečnosti potravín, z hľadiska jeho dopadov na domácich producentov, poľnohospodárskych výrobkov a z hľadiska dopadov na sociálne odkázané osoby. Zachovanie bezpečnosti potravín v zmysle predloženého návrhu vidím ako otázne, a to nielen z hľadiska toho, že po jeho schválení sa umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale aj z hľadiska toho, ako je v predloženom návrhu upravená nepochybne správna možnosť umožniť výrobu a následný predaj poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rámci pridomového hospodárstva. Ako som už povedal, tento trend je správny, pretože nielen môže zvýšiť objem uvádzaných lokálnych potravín na náš trh, ale zároveň pomôže odstrániť doterajšiu nevýhodu našich malých lokálnych výrobcov oproti obdobným výrobcom zo susedných krajín.
Avšak to, ako je táto problematika upravená v predloženom návrhu, považujem za nedostatočné. V prvom rade mi tu chýba konkrétnejšie zákonné prepojenie povinnosti pridomovej výroby, potravín živočíšneho pôvodu s nariadením Európskeho parlamentu o hygiene potravín v plnom znení a z toho vyplývajú i otázky vo vzťahu k našim slovenským nariadeniam vlády upravujúcim tzv. predaj malých množstiev potravín z dvora. To, že návrh predpokladá, že všetky podmienky a bezpečnosť týchto pridomových poľnohospodárskych výrobkov a potravín upraví ministerstvo vyhláškou, považujem za nedostatočné, veď je to bianko šek, s ktorým predsa nemôžeme súhlasiť.
Z hľadiska bezpečnosti potravín sú veľmi rizikové i tie novelizačné body, ktorých prijatím by sa umožnil predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Toto riziko a z neho vyplývajúce dôsledky nemôžu byť v žiadnom prípade vykompenzované predkladateľom deklarovaným pozitívnym efektom na produkciu, skládkovanie a následne likvidáciu potravinového odpadu. Aj prvovýrobcovia a potravinári upozornili na to, že bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálne trvanlivosti nemôže nikto garantovať, a už vôbec nie prevádzkar, ktorý tieto potraviny predáva, ako to chcú upraviť v tejto novele zákona. Každý výrobca totiž stanovuje dátum minimálnej trvanlivosti práve z hľadiska garantovania bezpečnosti príslušnej potraviny, ako aj z hľadiska zachovania jej kvalitatívnych a výživových vlastností.
Nielen umožnenie predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale aj vypustenie povinného dodržiavania najmenej 50 % podielu potravín vyrobených na Slovensku pri listinnej alebo elektronickej propagácii a nahradenie tejto povinnosti iba uvedením percentuálneho podielu potravín vyrobených v Slovenskej republike neprospeje domácim prvovýrobcom a potravinárom, nevyhnutne to povedie k zníženiu odbytu ich produkcie. V porovnaní s týmto negatívom neobstojí ani argumentácia, že to posilní postavene spotrebiteľa, ktorý si v dobe rastúcich cien potravín bude môcť vybrať z ponuky cenovo zvýhodneného sortimentu potravín.
Je nesporné, že v dôsledku prebiehajúcej pandémie narastá počet sociálne odkázaných ľudí na darované potraviny, ktoré sú distribuované prostredníctvom charitatívnych organizácií. Tento návrh pritom namiesto toho, aby sa pokúsil o zdokonalenie, resp. zjednodušenie mechanizmov darovania potravín, tak ako je to vo vyspelom svete bežné, dnes sa snažia zaviesť stimulačné mechanizmy pre obchodníkov s cieľom širšieho využitia inštitútu darovania potravín, a nie ako u nás chceme zaviesť možnosť komerčného predaja potravín, ktoré by ináč mohli byť predmetom darovania. Charitatívne organizácie, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania s predloženým návrhom vyjadrili zásadný nesúhlas, pritom avizujú, že prísun potravín na účely darovania je nedostatočný a že treba potra... a potreba potravín pre ľudí v núdzi je ďaleko väčšia.
Týmto predloženým návrhom ešte viac ustupujeme obchodným reťazcom, a to nielen na úkor zachovania bezpečnosti potravín, ale aj na úkor ľudí v núdzi. Kolegyne, kolegovia, verím, že pred druhým čítaním si ešte nájdeme priestor, aby sme moje pripomienky a poznatky zapracovali do predloženého návrhu zákona.
Ďakujem vám pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 11:28 - 11:36 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, ale nejak mi nefunguje zariadenie.
Pani poslankyňa, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za vystúpenie a aj oceniť a naozaj som rád, že ste uviedla tri konkrétne argumenty, pričom jeden z tých argumentov, ktoré ste uvádzali vy, som uvádzal aj ja vo svojom vystúpení, a to je tá agenda a tá základná úloha a postavenie samosprávy a samosprávnych orgánov na úrovni fakúlt a na úrovni univerzity. Ale som rád, že ste spomenuli aj dve ďalšie veci, ktoré sa dotýkajú uplatnenia absolventov na trhu práce, pretože naozaj nie je to pravda, to číslo 50 %, že nie je uplatnené vo svojom odbore, pretože my ani nevieme presne tieto veci nejakým spôsobom štatisticky zmerať. A môžme hovoriť len o študijnom odbore a o nejakom príbuznom odbore.
Čo sa týka tých financií, áno, naozaj to som aj ja spomínal vo svojom vystúpení, že to vysoké školstvo je dlhodobo, a to nie je problém posledného roka alebo dvoch, to je dlhodobý problém, je dlhodobo finančne podvyživené a naozaj, ak chceme tlačiť stále viac a viac na kvalitu poskytovaného vzdelávania, ak chceme, aby výsledky vo vede a výskumu boli čoraz viac medzinárodne akceptované, bez zdrojov, bez peňazí to nepôjde. A zmena a takto rozsiahla zmena, ako je pripravená v návrhu novely zákona, bez financovania nebude naplnený ten základný cieľ, ktorý, ktorý je v návrhu zákona, ktorý je uvedený, a to, aby teda bolo poskytované kvalitné vzdelávanie, aby nám mladí ľudia neodchádzali za, za štúdiom do zahraničia, aby mali kvalitné internáty a ďalej a ďalej, to znamená, je dôležité, aby k zmenám prišlo aj vo svetle financií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:48 - 10:50 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja už včera som rozprávala, že ja neviem, či máme rovnaké zákony, vy v laviciach, my, a či má rovnaké zákony koalícia, alebo, alebo tá koalícia ich úplne iná číta. Už kolega Habánik povedal o tom, koľko je teraz zastúpených študentov a mladých ľudí pri voľbe rektora, že je to úplne ináč, ako ste to povedali, pán Šudík.
Samotné univerzity, si myslím, že protestovali, protestovali aj študenti, protestovali 16. novembra 2021 a študenti a akademická obec povedali, že nesúhlasia s novelou zákonu o vysokých školách, že ide o totálnu politizáciu vysokých škôl, že, citujem, aké mali heslá: „Novela za veľa nestojí. Reforme áno, politizácii nie.“
Ďalej tým, že všetky univerzity dostali o 27 mil. eur menej ako vlani, majú ekonomickú situáciu a je veľmi zlá na slovenských školách a bude mať nemalý dopad na sociálny a dosah práve na študentov, a naozaj ako môj kolega Habánik povedal, je potrebné to na dopracovanie. Ja som sa aj s niektorými dekanmi rozprávala, no poviem vám pravdu, sú z toho zdesení, čo sa vlastne robí a aká je, aká je vlastne tá reforma , že to bolo o nich bez nich ako všetky, ako včera som povedala ministerke kultúry, takisto chýbalo, nič neprerokovala so županmi, s nikým, čiže aj tie vysoké školy, potom sa s nimi diskutovalo, keď už novela bola na svete.
A, pán Šudík, keď rozprávate o tom, že píšu študenti plagiáty, no ja som z toho šokovaná. Ale asi netreba, lebo však majú dobrý príklad v ministrovi Matovičovi, majú dobrý príklad v ministrovi školstva, lebo to sú plagiátori, takže neviem, prečo riešite plagiátorstvo a bufety, keď naozaj školy dostali o 27 mil. eur menej a budú mať vážne existenčné problémy ako vlani.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:46 - 10:48 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec, za vystúpenie a najmä tej časti, ktorá sa dotýkala práv študentov, ale chcem vás upozorniť na jednu skutočnosť. V súčasnosti podľa platného zákona, keď kandidáta, kandidáta na dekana fakulty volí akademický senát, a v ňom majú zastúpenie študenti zo zákona minimálne jednou tretinou, v novele zákona o vysokých školách, v tomtom návrhu kandidáta na dekana bude voliť výberová komisia, v ktorom študenti budú mať jedného zástupcu, takže nedochádza tu k nejakej posilneniu úlohy študentov pri voľbe kandidáta na dekana, v tomtom prípade, ale práve, práve naopak, takže len pozor na to, čo čítame, ako to potom interpretujeme.
Ale na druhej strane treba povedať, že voľba kandidáta na dekana cez samosprávny orgán má úplne iné atribúty ako výberové konanie prostredníctvom teda výberovej komisie, takže tam sa tá voľba kandidáta na dekana absolútne, absolútne mení, a toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú treba si poriadne rozdebatovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:39 - 10:40 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa chcem vrátiť k tej časti vystúpenia pána poslanca Rašiho, v ktorej hovoril o tom, že aktuálne sa všetky vysoké školy a univerzity pripravujú na akreditáciu a zosúlaďujú svoje študijné programy so štandardami. Toto musia vykonať do konca augusta tohto roku.
A súčasťou procesu zosúladenia sú aj úpravy všetkých vnútorných predpisov na úrovni univerzity a fakúlt. Ak dobre čítam prechodné ustanovenia v navrhnutej novele zákona o vysokých školách, tak, samozrejme, sa to nebude dotýkať tohto procesu zosúladenia, ale po auguste 2022, najneskôr však k augustu 2023 budú nútené univerzity a vysoké školy znova upraviť všetky svoje vnútorné predpisy na úrovni univerzity a fakúlt, lebo tak im bude ukladať odsek 1 z prechodných ustanovení navrhnutej, navrhnutej novely. Môže to spôsobiť istý problém v aplikácii. To znamená, že na jednej strane od septembra 2022 začnú učiť vysoké školy, začnú vzdelávať už podľa zosúladených študijných programov a predpisov, a do toho príde proces hodnotenia zo strany Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a tie predpisy, ktoré tá agentúra bude kontrolovať, už budú znova, nebudú aktuálne, lebo školy ich budú musieť znova upraviť tak, aby boli v súlade, ak tento návrh novely zákona v takejto podobe prejde, aby boli v súlade s novelou zákona o vysokých školách.
Je to zbytočná administratívna, byrokratická záťaž, čiže aj tu upozorňujem na to, že keď bude sa debatovať o nejakých zmenách alebo novelizačných bodoch, aby sa pamätalo aj na tieto prechodné ustanovenia a pokúsili sme sa tieto termíny nejakým spôsobom zladiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:24 - 10:26 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem ti, Mirko, za, za tie otázky. Naozaj ja, ja som nepovedal, že všetko je skvelé, funguje na úrovni vysokých škôl a že netreba žiadnu zmenu. To určite, určite nie je pravda, a preto som možno nevypichol všetky tie zmeny, ale pán minister o nich, o nich hovoril, čo sa týka voľby kandidáta na rektora. Tam ja vôbec nemám problém s tým, ako to je nadstavené, alebo teda, že je tam aj verejné vypočutie a podobne. Myslím si, že tieto prvky sú v poriadku v, v novele.
Čo sa týka platových náležitostí rektora, tak to je v kompetencii správnej rady, čiže dnes rektorovi verejnej vysokej školy stanovuje plat aj odmeny správna rada. Tá správna rada má aktuálne 14 členov na všetkých verejných vysokých školách, šesť, na návrh rektora šesť členov schvaľuje akademických senát, šesť členov nominuje minister školstva, jedného zástupcovia zamestnancov a jedného zástupcovia študentov. Všetkých členov správnej rady teda menuje minister školstva.
A čo sa týka platu, takže to je stanovené v mojom prípade ústavným zákonom, to znamená, že pokiaľ vykonávam mandát poslanca Národnej rady, som honorovaný vo výške minimálnej mzdy za funkciu rektora verejnej vysokej školy. Takto je to v zákone a tento zákon, samozrejme, ja rešpektujem, rešpektuje ho aj správna rada, bez možnosti odmien, bez možnosti odmien. Čiže môže byť stanovený na úrovni minimálnej mzdy a tak je. Ostatných ja neviem povedať, ja nejak sa o to nezaujímam, že ako je to v prípade, v prípade ďalších mojich, mojich kolegov.
Áno, a čo sa týka tej, tých zmeny tých kompetencií, tak naozaj, naozaj chcem, aby to bolo paritne. To znamená, nech sa posilní tá správna rada aj ten externý prvok v riadení, ale nech sa nie príliš obmedzujú orgány akademickej samosprávy, najmä čo sa týka akademického... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 9:59 - 10:19 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som sa vyjadril k prerokovávanej novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ale ešte predtým na začiatku mi dovoľte, aby som v súlade s čl. 6. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií uviedol do záznamu o rokovaní, že nahlasujem osobný záujem v prerokovanej veci, nakoľko som rektor verejnej vysokej školy, tak tak činím podľa príslušnej normy.
Od prijatia zákona v roku 2002 ide už o viac ako 30. jeho novelizáciu, ktorá sa však oproti tým predchádzajúcim vyznačuje pomerne rozsiahlym vyhlásením predkladateľa o viacerých zásadných rozporoch voči predloženému návrhu zo strany reprezentácie vysokých škôl, zamestnávateľských zväzov, odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a ďalších zainteresovaných strán. Cirka na siedmich stranách, čo oceňujem, že je to veľmi korektné, je napísané, kde sú tie základné rozpory medzi predkladateľom a týmito zainteresovanými subjektami.
V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo k uvedenému, k uvedenej novele vznesených 865 pripomienok, z toho 503 zásadných, pričom počet neakceptovaných zásadných pripomienok zostal na čísle 228. Čiže aj z uvedeného počtu, ale aj z postupných vyjadrení relevantných strán môžeme konštatovať, že novela zákona bola síce pripravovaná dlhodobo, ale nie v dostatočnej miere bola pripravovaná v tzv. participatívnom duchu s akademickou obcou.
Uvedené konštatovanie potvrdzujú aj rozdielne vyjadrenia zástupcov tzv. kontaktnej pracovnej skupiny, ktorá sa vytvorila ešte pred MPK s cieľom nájsť prienik v jednotlivých záujmoch. Tu možno skonštatovať, a ja som to navrhoval, že keď sa tvorila táto kontaktná pracovná skupina, čo bolo dobré, že sa tvorila, že mohli ako zástupcovia alebo ako pozorovatelia v tejto kontaktnej pracovnej skupine byť aj členovia výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky ako pozorovatelia, aby videli, ako sa tá diskusia v rámci tejto kontaktnej pracovnej skupiny vyvíja. Boli v nej zainteresovaní zástupcovia reprezentácie vysokých škôl, ministerstva školstva, zamestnávateľov a ďalší aktéri. Je škodou, že ako pozorovatelia tam teda nemohli sme byť ako zástupcovia výboru, a mali by sme detailnejší prehľad.
Na jednej strane teda ja rozumiem, že je tu legislatívna právomoc predkladateľa, to je legitímny nástroj prichádzať s novelami zákonov alebo s novými zákonmi, no na druhej strane v tomto prípade je tu aj všeobecný a dlhodobo akceptovaný a deklarovaný záväzok našich univerzít a vysokých škôl v rámci spoločného európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru ohľadom inštitucionálnej autonómie a akademickej samosprávy. Tento záväzok je deklarovaný písomne aj medzinárodne.
Dovolím si uviesť z preambuly Európskej asociácie univerzít jeden citát: „Európske univerzity majú spoločné základné hodnoty, úctu k poznatkom a dôkazom, kritické myslenie a otvorenú diskusiu, akademickú integritu a etiku, akademickú slobodu a samosprávne riadenie.“ Tieto hodnoty sú základom všetkých aktivít univerzity ako takej. Nakoľko väčšina našich univerzít a vysokých škôl je členmi Európskej asociácie univerzít, tak k tomu záväzku sa, samozrejme, prihlásili a majú napĺňať ducha tohto záväzku.
Aktuálne aj som dostal šesť otázok z Európskej asociácie univerzít, aby som sa vyjadril v priebehu mesiaca február k niektorým otázkam, ktoré dnes v tomto európskom vysokoškolskom priestore rezonujú, a hneď druhá otázka sa venuje práve autonómii vysokých škôl a samosprávnemu riadeniu. Citujem: „Ako je podľa vás možné dosiahnuť rovnováhu, aby externé spoločnosti pokračovali v poskytovaní riešení bez získania neúmerného vplyvu a kontroly nad vysokým školstvom?“ Musím sa v duchu tejto novely veľmi zamyslieť, čo odpoviem na túto otázku. Podrobnejšie sa chcem ešte akademickej samospráve venovať, ale neskôr vo svojom príhovore.
Teraz by som sa vrátil k cieľu samotnej novely zákona o vysokých školách. Ten bol zo strany predkladateľa definovaný vo vzťahu k zvýšeniu kvality, atraktívnosti poskytovaného vzdelávania, väčšej otvorenosti v riadení verejných vysokých škôl. Cieľu ako takému nie je čo vytknúť, dôležitá je však cesta k jeho naplneniu, a aby uplatňované nástroje riešili kľúčové problémy vysokého školstva na Slovensku. Cieľ podľa mňa je stanovený dobre, je relevantný, ale musíme definovať aj nástroje a cestu, aby sme k nemu dospeli.
Dovoľujem si upozorniť plénum na také tri kľúčové problémy vysokého školstva na Slovensku. Po prvé - dlhodobé podfinancovanie vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja. Nič nové, ale teda konštatujem to.
Zlý technický stav vysokoškolskej infraštruktúry a masívny odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia. Áno, aj v dôvodovej správe má predkladateľ ambíciu tieto tri kľúčové problémy riešiť. Hovorím, aby sme k nim hľadali nástroje.
Čo mňa mrzí a viem, že pán minister s tým bojuje, je, že chceme na jednej strane robiť akúsi zmenu alebo reformu vysokého školstva, no na druhej strane sú tieto zmeny sprevádzané reštriktívnymi finančnými podmienkami vo vzťahu k verejným a štátnym vysokým školám. Pokles dotácie o 72 mil. eur na roky 2021 - 2023, vieme, že s týmto problémom zápasíme aktuálne. Výpadok príjmov počas pandémie COVID-19, rast prevádzkových nákladov v dôsledku nekontrolovaného rastu cien a energií, štrajková pohotovosť pracovníkov školstva vo väzbe na kolektívne vyjednávanie a valorizáciu platov.
Tu chcem poznamenať, lebo ja sa snažím byť vždy korektný a vecný v diskusiách a vystúpeniach, že čo sa týka výpadku príjmov počas pandémie COVID-19, tak tie boli plne kompenzované verejným vysokým školám. Za toto vám, pán minister, patrí vďaka, pretože aj v roku 2020, aj v roku 2021 tieto výpadky príjmov boli zo strany ministerstva školstva verejným vysokým školám v plnom rozsahu kompenzované. Oceňujem aj tú snahu, že bojujete, aby ten pokles dotácie nebol tak veľký, pretože už začína byť a tento rok bude kritický rok, 2022, z pohľadu rastu prevádzkových nákladov.
Len keď sme spočítali, čo všetko to bude stáť pre tento rok, tak zatiaľ z 20 verejných vysokých škôl sa vyjadrilo 16 a tá suma je cez 12 mil. eur na tých energiách. Pri poklese dotácií o 27 mil. sa dostávame už veľmi k číslu, ktoré, ktoré môže spôsobiť určité výpadky v samotnej prevádzke. Verím však – a to bol aj váš prísľub –, že o tejto sume ešte bude s verejnými vysokými školmi rokovať... školami rokovať, a teda že ešte môžu sa spoľahnúť na to, že nejaká kompenzácia aj v prípade týchto nákladov na energie zo strany ministerstva školstva príde.
Čo sa týka valorizácie platov, no tak tam, samozrejme, ja podporujem tú požiadavku, ktorá je, ktorá je na stole, to trojpercent... tá trojpercentná valorizácia od júla 2022, ona nepokrýva ani mieru inflácie v tomtom roku.
Ten zákon, tá novela zákona nie je jednoduchá, uvedomujem si to, pretože má cirka 321 novelizačných bodov, možno som to nespočítal úplne presne, ale vyšlo mi toto číslo, nie je novelizovaný len zákon o vysokých školách, ale teda ďalšie sprievodné zákony, či už je to zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, zákon o fonde na podporu vzdelávania, zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a tak ďalej a tak ďalej.
Skôr ako sa ešte vyjadrím k tej akademickej samospráve, kde ja vidím, že nie je optimálne nadstavená tá parita medzi tou externou zložkou, a nemám nič proti tomu, aby sa posilnila úloha správnej rady, ale vždy to musí byť tak, aby boli zachované a funkčné samosprávne orgány na úrovni univerzity a aby v duchu aj tých európskych práv a hodnôt boli, bola ich existencia autonómna.
Ako pozitívne chcem povedať, pretože novela zákona o vysokých školách prináša podľa mňa aj niektoré pozitívne, pozitívne prvky, ako napríklad:
- zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia v študijných programoch v dennej a externej forme, to je rozumný krok,
- zavedenie výkonnostných zmlúv, nebude to jednoduché zo začiatku, ale rozumný krok, ako zvyšovať kvalitu vzdelávania,
- zmeny v utváraní učiteľských študijných programov,
- úprava orgánu Fondu na podporu vzdelávania alebo
- zhodnotenie periodického hodnotenia výskumu a vývoja do jednej oblasti, pod jeden zákon všetky subjekty, to znamená, že budeme vidieť, ako sú na tom vysoké verejné vysoké školy, štátne, súkromné vysoké školy, Slovenská akadémia vied a ďalšie organizácie výskumu a vývoja, či už sú to štátne, alebo súkromné.
Toto všetko možno hodnotiť ako zmeny, ktoré, ktoré sú pozitívne a môžu viesť k zvýšeniu kvality vzdelávania a výskumu. No na druhej strane sú tu aj zmeny, ktoré ja považujem za škodlivé, a tie by som rád uviedol a bol by som rád, keby k nim bola aj pomerne širšia diskusia.
Čiže chcem sa naspäť dostať k problematike akademickej samosprávy a navrhovaným ustanoveniam v novele zákona o vysokých školách, ktoré ju podľa môjho názoru potláčajú alebo sú pri zmene kompetencií v konflikte s princípmi, ktoré presadzuje Európska asociácia univerzít. Všetko sa odvíja od jednej banálnej zmeny v § 5 ods. 2, kde sa hovorí, že o organizácii a činnosti vysokej školy nerozhodujú orgány akademickej samosprávy, ale orgány verejnej vysokej školy, a v § 7, kde správna rada a kvestor sa stávajú ďalšími orgánmi vysokej školy. Nie samosprávnymi, ale tzv. ďalšími orgánmi vysokej školy. Na prvý pohľad ide o drobnú zmenu, ale ona je v skutočnosti kľúčová pre zmeny vo viacerých ustanoveniach tohto zákona. Uvediem konkrétne príklady.
Akademický senát ako samosprávny orgán vysokej školy už nebude schvaľovať jej rozpočet, bude sa k rozpočtu len vyjadrovať, bude to mať senát len na prerokovaní. Rektor verejnej vysokej školy dnes za svoju činnosť zodpovedá samosprávnym orgánom, tak ako sú v zákonne definované, to znamená senátu, vedeckej rade a je tam ešte disciplinárna komisia pre študentov, to sa ho až tak netýka a vo vzťahu hospodárenia s dotáciou a nakladania s majetkom, samozrejme, ministrovi školstva. Po tejto novele bude v plnom rozsahu za svoju činnosť zodpovedať správnej rade, ktorá nebude samosprávnym orgánom. Ona nemôže byť samosprávnym orgánom, je tzv. ďalším orgánom, ale za svoju činnosť nebude zodpovedať akademickej obci prostredníctvom samosprávnych orgánov, ale externému prvku, ktorým je správna rada.
Rektor podľa § 10a ods. 1 riadi verejnú vysokú školu, koná v jej mene, zastupuje ju navonok. Ak ale, na druhej strane ak výberová komisia vyberie kandidáta na dekana fakulty, ktorého rektor po uzatvorení výkonnostnej zmluvy menuje do funkcie, neurčuje mu plat. Tento mu písomne určí správna rada, čiže rektor na jednej strane, hovoríte, že sa mu posilňujú kompetencie, ale na druhej strane plat jeho de facto priameho podriadeného mu nebude určovať rektor, ale písomným rozhodnutím správna rada. Rektor ho bude navrhovať, ale tá správna rada ho písomne bude dekanovi určovať.
Nakladanie s majetkom, úlohu samosprávneho orgánu už neplní akademický senát, ale správna rada ako tzv. kolektívny orgán, ktorá tiež rozhoduje o použití finančných prostriedkoch pri predaji dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, čiže znovu nerozhodujú orgány akademickej samosprávy, v tomto prípade akademický senát a rektor.
Neviem, či plénum si uvedomuje, alebo teda či asi, ale my sme, my naposledy prerokovali Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2020. Táto správa bola teda pomerne obsiahla, veľmi korektná a, a jej spracovateľom určite patrí uznanie a pochvala, ale v tejto výročnej správe boli niektoré čísla, ktoré sú z pohľadu novely zákona o vysokých školách veľmi, veľmi zaujímavé v súvislosti práve s hospodárením a nakladaním, nakladaniu s majetkom. V tejto správe sa uvádzalo, že verejné vysoké školy v roku 2020 hospodárili všetci, všetky vysoké školy verejné hospodárili s kladným hospodárskym výsledkom, 18 z 20 aj z hlavnej činnosti, aj z podnikateľskej činnosti a celkový hospodársky výsledok verejných vysokých škôl po zdanení činil viac ako 26 mil. eur, čím prispeli k zlepšenému hospodáreniu v rámci celého okruhu verejných financií.
Takže z tohto vidieť, že tá kontrola dvojitá, ktorá je na úrovni verejných vysokých škôl dnes, to znamená senát ako samosprávny orgán a správna rada, ktorá musí potvrdiť rozhodnutie tohto samosprávneho orgánu, sa javí ako dostatočná, ako dobrá. Naviac ešte je tu kompetencia potom ministra, ministra školstva vo vzťahu k hospodárnemu nakladaniu s prostriedkami, ktoré sú poskytované z dotácie ministerstva školstva.
Zo správy bolo vidieť, že dnes ten majetok verejných vysokých škôl presahuje 1. mld., 1. mld. eur, z toho asi 728 mil. sú budovy a zvyšok pozemky, hodnota pozemkov. Prečo, pán minister, chceme, aby o takto rozsiahlom majetku nerozhodoval samosprávny orgán na úrovni akademického senátu? V čom je problém, že nemôže to byť paritne vyrovnané? Aj senát, aj správna rada, od určitej hranice podľa novely už len správna rada ako nie samosprávny orgán a externý prvok v tomtom, v tomtom systéme.
V akademických senáte... v akademickom senáte už nebudú mať rovnomerné zastúpenie všetky jej fakulty. Bude stačiť len to, aby mali zastúpenie. Dnes v akademických senátoch majú fakulty paritné zastúpenia, a to preto, pretože sa tam rozhoduje o rozpočte, rozdelenie dotácií, nakladá sa tam s majetkom, podpisujú sa nájomné zmluvy a mnohé, mnohé ďalšie veci, o ktorých dnes senát rokuje, a preto je veľmi dôležité, aby to bolo vyrovnané. Niektoré tie fakulty nie sú počtom zamestnancov a študentov rovnaké v rámci hierarchie univerzity. Čiže je dôležité, aby mali svoj hlas v tom akademickom senáte. Dnes tu bude stačiť, aby mali zastúpenie. Tak taká menšia fakulta, tá môže mať jedného-dvoch zástupcov, ako si teda v štatúte verejná vysoká škola určí, čo môže znamenať, že sa bude vytláčať z toho rozhodovacieho prostredia a procesu, ktorý ešte tomu senátu, senátu zostal.
Samosprávne orgány na úrovni fakúlt sa zrušujú. Nebudú, pokiaľ teda štatút neurčí inak, na schválenie štatútu je však potrebný súhlas vás, pán minister. Každý, každej, každý štatút verejnej vysokej školy schvaľuje minister, ministerstvo, čiže vysoká škola si môže schváliť svoj štatút, môže si doňho napísať, čo chce, ale potrebuje, potrebu... aj dnes potrebuje súhlas ministerstva školstva. To v tom zmena nie je. Aj dnes potrebuje súhlas. Ale môžu tu byť istá obava, teda že ak si tá univerzita určí na úrovni fakúlt niektoré samosprávne orgány, že môže prísť k istej, istej obštrukcii zo strany ministerstva. Nehovorím, že vždy alebo že musí, ale je tu obava. Hovorím o obave z tohto procesu.
Tým, že tie samosprávne orgány na úrovni fakúlt nebudú, tak sa znižuje aj zastúpenie študentov v rozhodovaní na úrovni, na úrovni fakúlt. Chceli sme posilniť tú kompetenciu študentov, nie ju znižovať. Tak ako ju posilnil zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, kde sa študenti stávajú vlastne zainteresovanou stranou v procese hodnotenia, hodnotenia študijných programov. Keď uvedené... a možno by som išiel ešte ďalej a ďalej, ale teda časový limit mi pomaly, pomaly plynie, veľmi jednoducho keď to zhrniem, tak na úkor akademickej obce aj samosprávnych orgánov sa posilňuje vplyv a kompetencia tzv. ďalšieho orgánu, ktorým je, ktorým je správna rada.
No a na záver môjho vystúpenia ešte musím uviesť jednu vec a tam tá teda ma vôbec neteší, že ju musím teda uviesť, ale, bohužiaľ, je to v tom texte napísané. A to, že máte tam dva paragrafy, pán minister, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, čl. 77, ja si dovolím ten čl. 77 odcitovať, pretože nie každý v tejto chvíli pozná všetky články ústavy alebo má to aktuálne pred sebou. Čl. 77, citujem: „Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl, príslušníka ozbrojeného zboru a poslanca Európskeho parlamentu.“
Keďže rešpektujeme to, že ústava je základný zákon a základný predpis na úrovni štátu, a všetci sa k nej hlásime, nižšia právna norma, ktorou v tomto prípade je zákon o vysokých školách, nemôže byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pokiaľ sa táto ústava nenovelizuje, preto vlastne podľa rokovacieho poriadku § 73 ods. 3 písmeno a) prosím, aby teda pán spravodajca ešte pri hlasovaní dal, uviedol, že teda žiadam pána spravodajcu, aby dal hlasovať o tom, že vráti Národná rada, vráti návrh zákona jeho predkla... jeho navrhovateľovi na dopracovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 19:04 - 19:05 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ja by som bola ako v celku teda sa pripojila k pánu poslancovi, že naozaj tento zákon musím pochváliť, pretože je systémový a tak ako sa systémovo, je to podobný systém, ako sa staráme na údržbu vojenských cintorínov a hrobov, mestá a obce, a skutočne vidno, že samosprávu to neskutočne motivuje, pretože sú vo veľmi dobrom stave. A možno by bolo dobré, aby sme takto pokračovali, pretože aj pri, možno pri obnove niektorých kultúrnych pamiatok. Ale chcela by som ešte jednu takú otázku možno, lebo aj v Humennom máme bustu Štefánika. Nezachovala sa socha, doteraz ju nevieme nájsť. Je to, preto to nie je kultúrna pamiatka, ale sú aj iné pamiatky Štefánika. Možno sa treba zamyslieť, aby sa možno nejakým spôsobom aj im prispelo, ale tento systém si myslím, že je veľmi dobrý a treba takto pokračovať pri obnove pamiatok a motivovať samosprávy, ktoré potom naozaj robia dobrú prácu spolu s ministerstvom. Ďakujem.
Skryt prepis