Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 10:46 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:46 - 10:48 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec, za vystúpenie a najmä tej časti, ktorá sa dotýkala práv študentov, ale chcem vás upozorniť na jednu skutočnosť. V súčasnosti podľa platného zákona, keď kandidáta, kandidáta na dekana fakulty volí akademický senát, a v ňom majú zastúpenie študenti zo zákona minimálne jednou tretinou, v novele zákona o vysokých školách, v tomtom návrhu kandidáta na dekana bude voliť výberová komisia, v ktorom študenti budú mať jedného zástupcu, takže nedochádza tu k nejakej posilneniu úlohy študentov pri voľbe kandidáta na dekana, v tomtom prípade, ale práve, práve naopak, takže len pozor na to, čo čítame, ako to potom interpretujeme.
Ale na druhej strane treba povedať, že voľba kandidáta na dekana cez samosprávny orgán má úplne iné atribúty ako výberové konanie prostredníctvom teda výberovej komisie, takže tam sa tá voľba kandidáta na dekana absolútne, absolútne mení, a toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú treba si poriadne rozdebatovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:39 - 10:40 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa chcem vrátiť k tej časti vystúpenia pána poslanca Rašiho, v ktorej hovoril o tom, že aktuálne sa všetky vysoké školy a univerzity pripravujú na akreditáciu a zosúlaďujú svoje študijné programy so štandardami. Toto musia vykonať do konca augusta tohto roku.
A súčasťou procesu zosúladenia sú aj úpravy všetkých vnútorných predpisov na úrovni univerzity a fakúlt. Ak dobre čítam prechodné ustanovenia v navrhnutej novele zákona o vysokých školách, tak, samozrejme, sa to nebude dotýkať tohto procesu zosúladenia, ale po auguste 2022, najneskôr však k augustu 2023 budú nútené univerzity a vysoké školy znova upraviť všetky svoje vnútorné predpisy na úrovni univerzity a fakúlt, lebo tak im bude ukladať odsek 1 z prechodných ustanovení navrhnutej, navrhnutej novely. Môže to spôsobiť istý problém v aplikácii. To znamená, že na jednej strane od septembra 2022 začnú učiť vysoké školy, začnú vzdelávať už podľa zosúladených študijných programov a predpisov, a do toho príde proces hodnotenia zo strany Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a tie predpisy, ktoré tá agentúra bude kontrolovať, už budú znova, nebudú aktuálne, lebo školy ich budú musieť znova upraviť tak, aby boli v súlade, ak tento návrh novely zákona v takejto podobe prejde, aby boli v súlade s novelou zákona o vysokých školách.
Je to zbytočná administratívna, byrokratická záťaž, čiže aj tu upozorňujem na to, že keď bude sa debatovať o nejakých zmenách alebo novelizačných bodoch, aby sa pamätalo aj na tieto prechodné ustanovenia a pokúsili sme sa tieto termíny nejakým spôsobom zladiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:24 - 10:26 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem ti, Mirko, za, za tie otázky. Naozaj ja, ja som nepovedal, že všetko je skvelé, funguje na úrovni vysokých škôl a že netreba žiadnu zmenu. To určite, určite nie je pravda, a preto som možno nevypichol všetky tie zmeny, ale pán minister o nich, o nich hovoril, čo sa týka voľby kandidáta na rektora. Tam ja vôbec nemám problém s tým, ako to je nadstavené, alebo teda, že je tam aj verejné vypočutie a podobne. Myslím si, že tieto prvky sú v poriadku v, v novele.
Čo sa týka platových náležitostí rektora, tak to je v kompetencii správnej rady, čiže dnes rektorovi verejnej vysokej školy stanovuje plat aj odmeny správna rada. Tá správna rada má aktuálne 14 členov na všetkých verejných vysokých školách, šesť, na návrh rektora šesť členov schvaľuje akademických senát, šesť členov nominuje minister školstva, jedného zástupcovia zamestnancov a jedného zástupcovia študentov. Všetkých členov správnej rady teda menuje minister školstva.
A čo sa týka platu, takže to je stanovené v mojom prípade ústavným zákonom, to znamená, že pokiaľ vykonávam mandát poslanca Národnej rady, som honorovaný vo výške minimálnej mzdy za funkciu rektora verejnej vysokej školy. Takto je to v zákone a tento zákon, samozrejme, ja rešpektujem, rešpektuje ho aj správna rada, bez možnosti odmien, bez možnosti odmien. Čiže môže byť stanovený na úrovni minimálnej mzdy a tak je. Ostatných ja neviem povedať, ja nejak sa o to nezaujímam, že ako je to v prípade, v prípade ďalších mojich, mojich kolegov.
Áno, a čo sa týka tej, tých zmeny tých kompetencií, tak naozaj, naozaj chcem, aby to bolo paritne. To znamená, nech sa posilní tá správna rada aj ten externý prvok v riadení, ale nech sa nie príliš obmedzujú orgány akademickej samosprávy, najmä čo sa týka akademického... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 9:59 - 10:19 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som sa vyjadril k prerokovávanej novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ale ešte predtým na začiatku mi dovoľte, aby som v súlade s čl. 6. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií uviedol do záznamu o rokovaní, že nahlasujem osobný záujem v prerokovanej veci, nakoľko som rektor verejnej vysokej školy, tak tak činím podľa príslušnej normy.
Od prijatia zákona v roku 2002 ide už o viac ako 30. jeho novelizáciu, ktorá sa však oproti tým predchádzajúcim vyznačuje pomerne rozsiahlym vyhlásením predkladateľa o viacerých zásadných rozporoch voči predloženému návrhu zo strany reprezentácie vysokých škôl, zamestnávateľských zväzov, odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a ďalších zainteresovaných strán. Cirka na siedmich stranách, čo oceňujem, že je to veľmi korektné, je napísané, kde sú tie základné rozpory medzi predkladateľom a týmito zainteresovanými subjektami.
V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo k uvedenému, k uvedenej novele vznesených 865 pripomienok, z toho 503 zásadných, pričom počet neakceptovaných zásadných pripomienok zostal na čísle 228. Čiže aj z uvedeného počtu, ale aj z postupných vyjadrení relevantných strán môžeme konštatovať, že novela zákona bola síce pripravovaná dlhodobo, ale nie v dostatočnej miere bola pripravovaná v tzv. participatívnom duchu s akademickou obcou.
Uvedené konštatovanie potvrdzujú aj rozdielne vyjadrenia zástupcov tzv. kontaktnej pracovnej skupiny, ktorá sa vytvorila ešte pred MPK s cieľom nájsť prienik v jednotlivých záujmoch. Tu možno skonštatovať, a ja som to navrhoval, že keď sa tvorila táto kontaktná pracovná skupina, čo bolo dobré, že sa tvorila, že mohli ako zástupcovia alebo ako pozorovatelia v tejto kontaktnej pracovnej skupine byť aj členovia výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky ako pozorovatelia, aby videli, ako sa tá diskusia v rámci tejto kontaktnej pracovnej skupiny vyvíja. Boli v nej zainteresovaní zástupcovia reprezentácie vysokých škôl, ministerstva školstva, zamestnávateľov a ďalší aktéri. Je škodou, že ako pozorovatelia tam teda nemohli sme byť ako zástupcovia výboru, a mali by sme detailnejší prehľad.
Na jednej strane teda ja rozumiem, že je tu legislatívna právomoc predkladateľa, to je legitímny nástroj prichádzať s novelami zákonov alebo s novými zákonmi, no na druhej strane v tomto prípade je tu aj všeobecný a dlhodobo akceptovaný a deklarovaný záväzok našich univerzít a vysokých škôl v rámci spoločného európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru ohľadom inštitucionálnej autonómie a akademickej samosprávy. Tento záväzok je deklarovaný písomne aj medzinárodne.
Dovolím si uviesť z preambuly Európskej asociácie univerzít jeden citát: „Európske univerzity majú spoločné základné hodnoty, úctu k poznatkom a dôkazom, kritické myslenie a otvorenú diskusiu, akademickú integritu a etiku, akademickú slobodu a samosprávne riadenie.“ Tieto hodnoty sú základom všetkých aktivít univerzity ako takej. Nakoľko väčšina našich univerzít a vysokých škôl je členmi Európskej asociácie univerzít, tak k tomu záväzku sa, samozrejme, prihlásili a majú napĺňať ducha tohto záväzku.
Aktuálne aj som dostal šesť otázok z Európskej asociácie univerzít, aby som sa vyjadril v priebehu mesiaca február k niektorým otázkam, ktoré dnes v tomto európskom vysokoškolskom priestore rezonujú, a hneď druhá otázka sa venuje práve autonómii vysokých škôl a samosprávnemu riadeniu. Citujem: „Ako je podľa vás možné dosiahnuť rovnováhu, aby externé spoločnosti pokračovali v poskytovaní riešení bez získania neúmerného vplyvu a kontroly nad vysokým školstvom?“ Musím sa v duchu tejto novely veľmi zamyslieť, čo odpoviem na túto otázku. Podrobnejšie sa chcem ešte akademickej samospráve venovať, ale neskôr vo svojom príhovore.
Teraz by som sa vrátil k cieľu samotnej novely zákona o vysokých školách. Ten bol zo strany predkladateľa definovaný vo vzťahu k zvýšeniu kvality, atraktívnosti poskytovaného vzdelávania, väčšej otvorenosti v riadení verejných vysokých škôl. Cieľu ako takému nie je čo vytknúť, dôležitá je však cesta k jeho naplneniu, a aby uplatňované nástroje riešili kľúčové problémy vysokého školstva na Slovensku. Cieľ podľa mňa je stanovený dobre, je relevantný, ale musíme definovať aj nástroje a cestu, aby sme k nemu dospeli.
Dovoľujem si upozorniť plénum na také tri kľúčové problémy vysokého školstva na Slovensku. Po prvé - dlhodobé podfinancovanie vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja. Nič nové, ale teda konštatujem to.
Zlý technický stav vysokoškolskej infraštruktúry a masívny odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia. Áno, aj v dôvodovej správe má predkladateľ ambíciu tieto tri kľúčové problémy riešiť. Hovorím, aby sme k nim hľadali nástroje.
Čo mňa mrzí a viem, že pán minister s tým bojuje, je, že chceme na jednej strane robiť akúsi zmenu alebo reformu vysokého školstva, no na druhej strane sú tieto zmeny sprevádzané reštriktívnymi finančnými podmienkami vo vzťahu k verejným a štátnym vysokým školám. Pokles dotácie o 72 mil. eur na roky 2021 - 2023, vieme, že s týmto problémom zápasíme aktuálne. Výpadok príjmov počas pandémie COVID-19, rast prevádzkových nákladov v dôsledku nekontrolovaného rastu cien a energií, štrajková pohotovosť pracovníkov školstva vo väzbe na kolektívne vyjednávanie a valorizáciu platov.
Tu chcem poznamenať, lebo ja sa snažím byť vždy korektný a vecný v diskusiách a vystúpeniach, že čo sa týka výpadku príjmov počas pandémie COVID-19, tak tie boli plne kompenzované verejným vysokým školám. Za toto vám, pán minister, patrí vďaka, pretože aj v roku 2020, aj v roku 2021 tieto výpadky príjmov boli zo strany ministerstva školstva verejným vysokým školám v plnom rozsahu kompenzované. Oceňujem aj tú snahu, že bojujete, aby ten pokles dotácie nebol tak veľký, pretože už začína byť a tento rok bude kritický rok, 2022, z pohľadu rastu prevádzkových nákladov.
Len keď sme spočítali, čo všetko to bude stáť pre tento rok, tak zatiaľ z 20 verejných vysokých škôl sa vyjadrilo 16 a tá suma je cez 12 mil. eur na tých energiách. Pri poklese dotácií o 27 mil. sa dostávame už veľmi k číslu, ktoré, ktoré môže spôsobiť určité výpadky v samotnej prevádzke. Verím však – a to bol aj váš prísľub –, že o tejto sume ešte bude s verejnými vysokými školmi rokovať... školami rokovať, a teda že ešte môžu sa spoľahnúť na to, že nejaká kompenzácia aj v prípade týchto nákladov na energie zo strany ministerstva školstva príde.
Čo sa týka valorizácie platov, no tak tam, samozrejme, ja podporujem tú požiadavku, ktorá je, ktorá je na stole, to trojpercent... tá trojpercentná valorizácia od júla 2022, ona nepokrýva ani mieru inflácie v tomtom roku.
Ten zákon, tá novela zákona nie je jednoduchá, uvedomujem si to, pretože má cirka 321 novelizačných bodov, možno som to nespočítal úplne presne, ale vyšlo mi toto číslo, nie je novelizovaný len zákon o vysokých školách, ale teda ďalšie sprievodné zákony, či už je to zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, zákon o fonde na podporu vzdelávania, zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a tak ďalej a tak ďalej.
Skôr ako sa ešte vyjadrím k tej akademickej samospráve, kde ja vidím, že nie je optimálne nadstavená tá parita medzi tou externou zložkou, a nemám nič proti tomu, aby sa posilnila úloha správnej rady, ale vždy to musí byť tak, aby boli zachované a funkčné samosprávne orgány na úrovni univerzity a aby v duchu aj tých európskych práv a hodnôt boli, bola ich existencia autonómna.
Ako pozitívne chcem povedať, pretože novela zákona o vysokých školách prináša podľa mňa aj niektoré pozitívne, pozitívne prvky, ako napríklad:
- zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia v študijných programoch v dennej a externej forme, to je rozumný krok,
- zavedenie výkonnostných zmlúv, nebude to jednoduché zo začiatku, ale rozumný krok, ako zvyšovať kvalitu vzdelávania,
- zmeny v utváraní učiteľských študijných programov,
- úprava orgánu Fondu na podporu vzdelávania alebo
- zhodnotenie periodického hodnotenia výskumu a vývoja do jednej oblasti, pod jeden zákon všetky subjekty, to znamená, že budeme vidieť, ako sú na tom vysoké verejné vysoké školy, štátne, súkromné vysoké školy, Slovenská akadémia vied a ďalšie organizácie výskumu a vývoja, či už sú to štátne, alebo súkromné.
Toto všetko možno hodnotiť ako zmeny, ktoré, ktoré sú pozitívne a môžu viesť k zvýšeniu kvality vzdelávania a výskumu. No na druhej strane sú tu aj zmeny, ktoré ja považujem za škodlivé, a tie by som rád uviedol a bol by som rád, keby k nim bola aj pomerne širšia diskusia.
Čiže chcem sa naspäť dostať k problematike akademickej samosprávy a navrhovaným ustanoveniam v novele zákona o vysokých školách, ktoré ju podľa môjho názoru potláčajú alebo sú pri zmene kompetencií v konflikte s princípmi, ktoré presadzuje Európska asociácia univerzít. Všetko sa odvíja od jednej banálnej zmeny v § 5 ods. 2, kde sa hovorí, že o organizácii a činnosti vysokej školy nerozhodujú orgány akademickej samosprávy, ale orgány verejnej vysokej školy, a v § 7, kde správna rada a kvestor sa stávajú ďalšími orgánmi vysokej školy. Nie samosprávnymi, ale tzv. ďalšími orgánmi vysokej školy. Na prvý pohľad ide o drobnú zmenu, ale ona je v skutočnosti kľúčová pre zmeny vo viacerých ustanoveniach tohto zákona. Uvediem konkrétne príklady.
Akademický senát ako samosprávny orgán vysokej školy už nebude schvaľovať jej rozpočet, bude sa k rozpočtu len vyjadrovať, bude to mať senát len na prerokovaní. Rektor verejnej vysokej školy dnes za svoju činnosť zodpovedá samosprávnym orgánom, tak ako sú v zákonne definované, to znamená senátu, vedeckej rade a je tam ešte disciplinárna komisia pre študentov, to sa ho až tak netýka a vo vzťahu hospodárenia s dotáciou a nakladania s majetkom, samozrejme, ministrovi školstva. Po tejto novele bude v plnom rozsahu za svoju činnosť zodpovedať správnej rade, ktorá nebude samosprávnym orgánom. Ona nemôže byť samosprávnym orgánom, je tzv. ďalším orgánom, ale za svoju činnosť nebude zodpovedať akademickej obci prostredníctvom samosprávnych orgánov, ale externému prvku, ktorým je správna rada.
Rektor podľa § 10a ods. 1 riadi verejnú vysokú školu, koná v jej mene, zastupuje ju navonok. Ak ale, na druhej strane ak výberová komisia vyberie kandidáta na dekana fakulty, ktorého rektor po uzatvorení výkonnostnej zmluvy menuje do funkcie, neurčuje mu plat. Tento mu písomne určí správna rada, čiže rektor na jednej strane, hovoríte, že sa mu posilňujú kompetencie, ale na druhej strane plat jeho de facto priameho podriadeného mu nebude určovať rektor, ale písomným rozhodnutím správna rada. Rektor ho bude navrhovať, ale tá správna rada ho písomne bude dekanovi určovať.
Nakladanie s majetkom, úlohu samosprávneho orgánu už neplní akademický senát, ale správna rada ako tzv. kolektívny orgán, ktorá tiež rozhoduje o použití finančných prostriedkoch pri predaji dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, čiže znovu nerozhodujú orgány akademickej samosprávy, v tomto prípade akademický senát a rektor.
Neviem, či plénum si uvedomuje, alebo teda či asi, ale my sme, my naposledy prerokovali Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2020. Táto správa bola teda pomerne obsiahla, veľmi korektná a, a jej spracovateľom určite patrí uznanie a pochvala, ale v tejto výročnej správe boli niektoré čísla, ktoré sú z pohľadu novely zákona o vysokých školách veľmi, veľmi zaujímavé v súvislosti práve s hospodárením a nakladaním, nakladaniu s majetkom. V tejto správe sa uvádzalo, že verejné vysoké školy v roku 2020 hospodárili všetci, všetky vysoké školy verejné hospodárili s kladným hospodárskym výsledkom, 18 z 20 aj z hlavnej činnosti, aj z podnikateľskej činnosti a celkový hospodársky výsledok verejných vysokých škôl po zdanení činil viac ako 26 mil. eur, čím prispeli k zlepšenému hospodáreniu v rámci celého okruhu verejných financií.
Takže z tohto vidieť, že tá kontrola dvojitá, ktorá je na úrovni verejných vysokých škôl dnes, to znamená senát ako samosprávny orgán a správna rada, ktorá musí potvrdiť rozhodnutie tohto samosprávneho orgánu, sa javí ako dostatočná, ako dobrá. Naviac ešte je tu kompetencia potom ministra, ministra školstva vo vzťahu k hospodárnemu nakladaniu s prostriedkami, ktoré sú poskytované z dotácie ministerstva školstva.
Zo správy bolo vidieť, že dnes ten majetok verejných vysokých škôl presahuje 1. mld., 1. mld. eur, z toho asi 728 mil. sú budovy a zvyšok pozemky, hodnota pozemkov. Prečo, pán minister, chceme, aby o takto rozsiahlom majetku nerozhodoval samosprávny orgán na úrovni akademického senátu? V čom je problém, že nemôže to byť paritne vyrovnané? Aj senát, aj správna rada, od určitej hranice podľa novely už len správna rada ako nie samosprávny orgán a externý prvok v tomtom, v tomtom systéme.
V akademických senáte... v akademickom senáte už nebudú mať rovnomerné zastúpenie všetky jej fakulty. Bude stačiť len to, aby mali zastúpenie. Dnes v akademických senátoch majú fakulty paritné zastúpenia, a to preto, pretože sa tam rozhoduje o rozpočte, rozdelenie dotácií, nakladá sa tam s majetkom, podpisujú sa nájomné zmluvy a mnohé, mnohé ďalšie veci, o ktorých dnes senát rokuje, a preto je veľmi dôležité, aby to bolo vyrovnané. Niektoré tie fakulty nie sú počtom zamestnancov a študentov rovnaké v rámci hierarchie univerzity. Čiže je dôležité, aby mali svoj hlas v tom akademickom senáte. Dnes tu bude stačiť, aby mali zastúpenie. Tak taká menšia fakulta, tá môže mať jedného-dvoch zástupcov, ako si teda v štatúte verejná vysoká škola určí, čo môže znamenať, že sa bude vytláčať z toho rozhodovacieho prostredia a procesu, ktorý ešte tomu senátu, senátu zostal.
Samosprávne orgány na úrovni fakúlt sa zrušujú. Nebudú, pokiaľ teda štatút neurčí inak, na schválenie štatútu je však potrebný súhlas vás, pán minister. Každý, každej, každý štatút verejnej vysokej školy schvaľuje minister, ministerstvo, čiže vysoká škola si môže schváliť svoj štatút, môže si doňho napísať, čo chce, ale potrebuje, potrebu... aj dnes potrebuje súhlas ministerstva školstva. To v tom zmena nie je. Aj dnes potrebuje súhlas. Ale môžu tu byť istá obava, teda že ak si tá univerzita určí na úrovni fakúlt niektoré samosprávne orgány, že môže prísť k istej, istej obštrukcii zo strany ministerstva. Nehovorím, že vždy alebo že musí, ale je tu obava. Hovorím o obave z tohto procesu.
Tým, že tie samosprávne orgány na úrovni fakúlt nebudú, tak sa znižuje aj zastúpenie študentov v rozhodovaní na úrovni, na úrovni fakúlt. Chceli sme posilniť tú kompetenciu študentov, nie ju znižovať. Tak ako ju posilnil zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, kde sa študenti stávajú vlastne zainteresovanou stranou v procese hodnotenia, hodnotenia študijných programov. Keď uvedené... a možno by som išiel ešte ďalej a ďalej, ale teda časový limit mi pomaly, pomaly plynie, veľmi jednoducho keď to zhrniem, tak na úkor akademickej obce aj samosprávnych orgánov sa posilňuje vplyv a kompetencia tzv. ďalšieho orgánu, ktorým je, ktorým je správna rada.
No a na záver môjho vystúpenia ešte musím uviesť jednu vec a tam tá teda ma vôbec neteší, že ju musím teda uviesť, ale, bohužiaľ, je to v tom texte napísané. A to, že máte tam dva paragrafy, pán minister, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, čl. 77, ja si dovolím ten čl. 77 odcitovať, pretože nie každý v tejto chvíli pozná všetky články ústavy alebo má to aktuálne pred sebou. Čl. 77, citujem: „Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl, príslušníka ozbrojeného zboru a poslanca Európskeho parlamentu.“
Keďže rešpektujeme to, že ústava je základný zákon a základný predpis na úrovni štátu, a všetci sa k nej hlásime, nižšia právna norma, ktorou v tomto prípade je zákon o vysokých školách, nemôže byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pokiaľ sa táto ústava nenovelizuje, preto vlastne podľa rokovacieho poriadku § 73 ods. 3 písmeno a) prosím, aby teda pán spravodajca ešte pri hlasovaní dal, uviedol, že teda žiadam pána spravodajcu, aby dal hlasovať o tom, že vráti Národná rada, vráti návrh zákona jeho predkla... jeho navrhovateľovi na dopracovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 19:04 - 19:05 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ja by som bola ako v celku teda sa pripojila k pánu poslancovi, že naozaj tento zákon musím pochváliť, pretože je systémový a tak ako sa systémovo, je to podobný systém, ako sa staráme na údržbu vojenských cintorínov a hrobov, mestá a obce, a skutočne vidno, že samosprávu to neskutočne motivuje, pretože sú vo veľmi dobrom stave. A možno by bolo dobré, aby sme takto pokračovali, pretože aj pri, možno pri obnove niektorých kultúrnych pamiatok. Ale chcela by som ešte jednu takú otázku možno, lebo aj v Humennom máme bustu Štefánika. Nezachovala sa socha, doteraz ju nevieme nájsť. Je to, preto to nie je kultúrna pamiatka, ale sú aj iné pamiatky Štefánika. Možno sa treba zamyslieť, aby sa možno nejakým spôsobom aj im prispelo, ale tento systém si myslím, že je veľmi dobrý a treba takto pokračovať pri obnove pamiatok a motivovať samosprávy, ktoré potom naozaj robia dobrú prácu spolu s ministerstvom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 18:57 - 19:04 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, nie som až taký rýchly.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, chcem nadviazať na slová pani ministerky, ktorá uviedla novelu tohto zákona a určite je pravda, že Milan Rastislav Štefánik ako najväčší Slovák nás určite spája tu v parlamente a bol by som rád, aby nás v budúcnosti spájali teda aj iné, iné veci.
Chcem poďakovať, pani ministerka, aj za ten návrh, že ste akceptovali ten pozmeňujúci návrh, že aj Trenčianska župa bude môcť teda financovať cez vašich poslancov na výbore, chcem takto, chcem takto poďakovať, že budem môcť prispieť finančne každý rok na tú údržbu, ale aj na rozvoj, rozvoj Mohyly na Bradle. A dovoľte mi, požiadali ma ešte, ešte aj starostovia, aj pán starosta z obce Priepasné a ďalší. Jedná sa o rozšírenie vlastne, vlastne, čo tá mohyla vlastne tvorila. Je to tá stará, stará cesta, kedy viezli v roku 1919 Milana Rastislava Štefánika na lafete vlastne z Košarísk, teda katastrálne územie Košarísk smerom cez katastrálne územie Priepasné, obce Priepasné, čiže z druhej strany vlastne mohyly. A jedná sa o to, že vytvoríme tým nejaký predpoklad na to, aby aj potom aj tie obce možno aj s Trenčianskou župou, možno aj niečo s ministerstvom kultúry mohli v budúcnosti aj túto cestu, tú poslednú cestu Milana Rastislava Štefánika na mohylu nejakým spôsobom zveľadiť.
Viem, že mali obce aj v minulosti pripravené zaujímavé projekty, aj spoločne s mestom Hodonín, čo je tatíček Masaryk, zasa, hej, a obec Košariská a tak ďalej, že aby, ak by, chcem vás o to poprosiť, že či by ste aj túto vec nemohli akceptovať. Ja by som prečítal teraz ten pozmeňujúci návrh. Je tu výpis z parciel, pán starosta z Priepasného chodil aj s GPS, vlastne to merali a vlastne kade tá cesta v minulosti, v minulosti išla. Čiže ja by som to ešte tak v krátkosti len zdôvodnil.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe dopĺňa do zoznamu parciel vymedzujúcich územie mohyly o parcely, ktoré tvoria tzv. Historickú cestu generála Milana Rastislava Štefánika k Bradlu, ktorou viezli v roku 1919 pozostatky generála Štefánika a troch talianskych letcov do rodného domu, to je vlastne od tej evanjelickej fary v Košariskách na vrchol Bradla. Ideu tohto zvyku osnoval tvorca mohyly architekt Dušan Jurkovič a, samozrejme, túto tradíciu udržujú napríklad aj žiaci Základnej školy z Košarísk s rodičmi už niekoľko rokov.
Teraz by som prečítal vlastne ten pozmeňujúci návrh. Je to zoznam parciel, je to také, no, ale teda prečítam to.
Dovoľte mi, teda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, pán minister prečítať.
V čl. 1 bode 4 prílohy sa na konci pripájajú tieto slová:
„Historická cesta
k. ú. Priepasné: parcela č. 25148, parcela č. 25147, parcela č. 25146, parcela č. 25145, parcela č. 25144, parcela č. 25143, parcela č. 25142, parcela č. 25141, parcela č. 25140, parcela č. 25170, parcela č. 16507, parcela č. 16508, parcela č. 16509, parcela č. 16510, parcela č. 16524, parcela č. 16524/1, parcela č. 16525, parcela č. 16526, parcela č. 16527, parcela č. 16528, parcela č. 16529, parcela č. 16530, parcela č. 16531, parcela č. 16532, parcela č. 16533, parcela č. 16534, parcela č. 16535, parcela č. 16539, parcela č. 16540, parcela č. 16541" (kýchnutie v sále), na zdravie, to nie je k pozmeňováku.
"Parcela č. 16550/1, parcela č. 16640, parcela č. 16640/1, parcela č. 16641, parcela č. 16740/1, parcela č. 16740/2, parcela č. 16748/1, parcela č. 16747, parcela č. 16863, parcela č. 16865/1, parcela č. 16884, parcela č. 16883, parcela č. 16881, parcela č. 16880, parcela č. 16878, parcela č. 16879, parcela č. 16889, parcela č. 16924, parcela č. 16923, parcela č. 16890, parcela č. 16891, parcela č. 16892, parcela č. 16895, parcela č. 16896, parcela č. 16897, parcela č. 16898, parcela č. 16900, parcela č. 16901, parcela č. 16904, parcela č. 16906, parcela č. 16907, parcela č. 16908, parcela č. 16911, parcela č. 16912, parcela č. 16913, parcela č. 16914, parcela č. 16917, parcela č. 16918, parcela (zaznel gong) č. 18865, parcela č. 18865/1, parcela č. 18866, parcela č. 18867, parcela č. 18868, parcela č. 18869, parcela č. 18870, parcela č. 18871, parcela č. 18872, parcela č. 18874, parcela č. 18875, parcela č. 18879", a sa vbehne do finále, "parcela č. 19172, parcela č. 19182, parcela č. 19183/1, parcela č. 19183/3, parcela č. 19186/2, parcela č. 19190/1, parcela č. 19184. Ďalej k. ú. Košariská: parcela č. 5686, parcela č. 5687, parcela č. 5604, parcela č. 5606.".
Ďakujem veľmi pekne. Toľko náš pozmeňovák. Naozaj myslím, že to nejakým spôsobom doplní vlastne celú túto národnú pamiatku, kultúrnu pamiatku, o ktorú sa teda budú spolu starať nielen tieto tri samosprávy, Trenčiansky samosprávny kraj, ale aj ministerstvo kultúry. A ja dúfam, že sa mi o tých číslach (povedané so smiechom) nebude snívať. Takže nabudúce, keď bude nejaký návrh, dám to radšej cez výbor, teda hej?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 18:49 - 18:50 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Pani ministerka, ja neviem, asi vám dali iný zákon do ruky ako mne. Keď (povedané so smiechom) sa pozriem na to, že vymenovanie a odvolanie štatutárneho orgánu kultúrno-osvetového zariadenia 4 § a) § 4b) vymenovanie a odvolanie vedúceho zamestnanca riadiaceho kultúrno-osvetové zariadenia bez právnej subjektivity, čiže obce a mestá. Tak neviem, asi nemáme rovnaký zákon, pretože vy hovoríte, že neprikazujete. Veď teraz sú VZN-ka presne na to a presne je určené, ako robia výberové konanie vyššie územné celky. A vy keď to dáte jednoducho do zákona, tak ako, akože im neprikazujete? Veď zákon je vyššia legislatívna norma predsa, ako je všeobecne záväzné nariadenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 18:44 - 18:48 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, nebudem teraz v tomto zákone sa teda obracať ku každému jednému ustanoveniu, ktoré vlastne meníte, ale skôr ma zaujala jedna vec. Vstupujete do zákonu o osvetovej činnosti, ktorá je skutočne na území Slovenska skoro v každom jednom, v každom jednom meste, niekde aj v obciach a tak ďalej. A je to veľká sieť kultúrno-osvetových zariadení, ktorá naozaj pokrýva a má celoslovenskú pôsobnosť. Zriaďujú väčšinou tieto kultúrno-osvetové zariadenia samosprávne kraje, a mestá a obce ju môžu zriadiť, ale nemusia, a málokedy sa to aj stáva, aby ju zriaďovali, aj keď práve vy tu rozprávate o výberových konaniach pre mestá a obce.
Čo ma najviac prekvapilo, tak takisto ako sme pred chvíľou riešili, takisto nie sú tu riešené len nejaké súťaže, ale sú tu riešené aj výberové konania, ktoré si doteraz robili zriaďovatelia samostatne. To znamená, že vyššie územné celky si všeobecne záväzným nariadením určili, ako budú robiť výberové konania a tie výberové konania boli zjednotené a zosúladené pre všetky ich, všetky ich organizácie, ktoré vymenovali a zriaďovali. Zrazu tu príde nariadenie štátu, že ako sa majú robiť výberové konania, a prekvapuje ma to, že pred chvíľou sme sa bavili o tom aj v zákone ministra práce, alebo zrušujete verejné, vlastne výberové konania rušíte (povedané so smiechom) všade a tu zrazu príde zákon, keď idete mestám a obciam prikazovať, ako majú robiť výberové konania. Je to naozaj vtipné a, no je to vtipné, no, lebo (povedané so smiechom) kde, kde si to chce uzurpovať štát, si to uzurpuje a aj bez výberových konaní. Ja, mňa len jedna vec zarazila, a to je, že keď v roku 2019 predkladal tento zákon, tak vám prečítam, že návrh zákona vznikol v spolupráci s nominovanými zástupcami vyšších územných celkov, odbormi kultúry, Združenia SK8, zástupcami odbornej verejnosti, regionálno-kultúrno-osvetového zariadenia, ako aj so zástupcami kultúrno-osvetových zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a Národné osvetové centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň.
Takisto ste si zvykli, aj keď ste to kedysi v opozícii kritizovali, čo naozaj poviem, že zákony u nás vznikali, aj novelizácie zákonov skutočne po širokej rozprave. Nič také som, pani ministerka, nezaznamenala v tomto zákone. Jednoducho tu nám prichádzajú zákony tak, že sadnú si úradníci na ministerstve, predložia zákon a všetci s tým musia byť stotožnení. A keď sa urobí rozprava, tak sa urobí až vtedy, ak na to upozornia poslanci po prvom čítaní, že takýto zákon prišiel.
Tak ja by som bola veľmi rada, keby ste možno povedali, s ktorými organizáciami ste jednali, s kým ste to prerokovali, či ste sedeli s, máme tu predsedu samosprávneho kraja, s kým ste vlastne toto všetko prerokovali? Alebo to zase len tak pristálo na stole. A tam, kde sa nám nehodí robiť výberové konania, ako v inšpekčnej službe v polícii, ako na inšpektoráte práce, kde chceme politicky niekoho nominovať, tam je to v poriadku. A tam, kde ste to doteraz robili úspešne, samosprávy, vyššie územné celky a mestá a obce, tam im štát ide prikázať, ako tie konania majú robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2022 18:08 - 18:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, väčšinou tu z tohto miesta vystupujem k návrhu, k vládnym návrhom zákonov, prípadne aj k poslaneckým s tým, že väčšinou skôr definujem výhrady, ktoré mám ku konkrétnemu zákonu. Preto som veľmi v krátkosti chcel vystúpiť aj teraz, lebo ja chcem tiež oceniť a poďakovať. Každopádne nielen ja, ale aj celý poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia ideme podporiť tento návrh zákona. On skutočne vychádza z tej aplikačnej praxe. Som presvedčený, že po tom, čo sa urobil istý posun s tým, že sme spravili také multifunkčné zariadenia, centrá, nielen detské domovy, a po istom, istých skúsenostiach, ktoré sú tu z fungovania náhradných rodín, sa dá konštatovať, že tie deti z tých náhradných rodín alebo už dospelí ľudia potom prichádzajú lepšie pripravení na život možno, ako z tých kolektívnych veľkých, veľkých zariadení a preto je to treba podporiť.
A čo sa týka tých príspevkov, veľmi vítam, pretože to nie je o zárobkoch. Tam to je skôr o srdiečku, o vzťahu, no ale je samozrejmá vec, že tá rodina, ktorá tú starostlivosť poskytuje, potrebuje aj z niečoho žiť a preto ten, ten príspevok je, je úplne jednoducho, je logický.
Opakujem ešte raz, že tento návrh zákona je treba podporiť, má logiku, a bol by som veľmi rád, aby tých náhradných rodičov aj s prispením tejto novely nám pribudlo čo najviac.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 17:45 - 17:46 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán, pán minister, pán bývalý exminister pán poslanec Richter veľmi správne povedal, že pokiaľ sa týka inšpekcie, by tam mali byť ľudia, ktorí majú prax, ktorí majú, minimálne tých päť rokov majú mať vysokoškolské vzdelanie.
Ja nebudem teraz a nechcem polemizovať o veci, pretože prakticky to vo svojom prejave povedal. Ja chcem vám len povedať to, že my sme nemenili trebárs ani, ja beriem, že máte jednotliví koaliční partneri ľudí, ktorých chcete dať do funkcie, ale nemenili sme ani ľudí, ktorí boli trebárs v Sociálnej poisťovni alebo aj na úradoch práce, ktorí tam boli 15 alebo 20 rokov, či riaditelia pobočiek alebo aj, beriem, že generálny riaditeľ trebárs alebo jeho námestníci proste, čiže riaditelia sekcií, že budete meniť. Ale vy meníte aj ľudí, ktorí trebárs v Sociálnej poisťovni 20 rokov alebo 25 rokov, hej, tam bola baba, ktorú ste vymenili a nič lepšie tam nemôžte dať, pretože to nemôže, nemá, nemôže poznať.
Ja viem, že to nie je vaša záležitosť, pán minister, že je to záležitosť proste potom generálneho riaditeľa a prakticky vecí, ktoré jednoducho sú. Ale to jednoducho, či to je, a to isté sme nerobili, hovorím, ani pokiaľ sa týka daňových riaditeľstiev, že tam boli predsa ľudia, ktorí boli za SDKÚ a ešte boli niektorí dlhšie. Ale takisto boli aj v Sociálnej poisťovni niektorí riaditelia 25, 30 rokov.
Zvážte aj tú celú záležitosť, pretože tá sa vypomstí. Pretože jednoducho, ak tam dáte ľudí, ktorí nie sú a nemajú to, lebo pokiaľ sa to naučia robiť, tak viete, koľko to trvá.
Skryt prepis