Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.2.2022 o 13:36 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 18.2.2022 13:36 - 13:54 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Dobre, budem sa snažiť to skrátiť, tak aby som skončil teda do 14.00 hod.
Vážení kolegovia, zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej správy hovorí, že ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister. Ďalej minister, ministerstvo je orgánom štátnej správy, ktorý okrem iného ochraňuje ústavné zriadenie a má vo svojej kompetencii Policajný zbor.
Zákon o Policajnom zbore hovorí, že Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, dopravnej polície a tak ďalej, pričom minister môže zriadiť osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu podľa osobitného zákona.
Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka Prezídia Policajného zboru vznikla dňom 1. decembra 2012 ako nástupnícky útvar dovtedy samostatných úradov: boja proti korupcii a boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru.
Služby a útvary Policajného zboru okrem inšpekčnej služby, prízvukujem, okrem inšpekčnej služby riadi prezident Policajného zboru. Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.
Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na odhaľovanie, vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. Na rozdiel od útvarov Policajného zboru Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ, pričom riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon funkcie zodpovedný vláde.
Čiže aby sme vedeli, kto je kto, a kto komu podlieha a zodpovedá. Máme tu Národnú kriminálnu agentúru určenú na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu, ako organizačnú zložku Prezídia Policajného zboru, teda podliehajúcu prezidentovi Policajného zboru, ktorý zodpovedá ministrovi.
Potom tu máme Úrad inšpekčnej služby, ktorého úlohou je odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, teda aj príslušníkov Policajného zboru vrátane Národnej kriminálnej agentúry, prípadne aj vrátane prezidenta Policajného zboru, pričom tento Úrad inšpekčnej služby podlieha svojmu riaditeľovi a ten je zodpovedný vláde, nie prezidentovi Policajného zboru a už vôbec nie ministrovi vnútra.
Čiže zopakujem. Organizačné zložky Policajného zboru vrátane NAKA - prezident Policajného zboru, minister vnútra, Úrad inšpekčnej služby - riaditeľ, vláda.
Úrad inšpekčnej služby bol zriadený 1. februára 2019 zákonom č. 6/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu sa navrhuje nanovo upraviť organizácia a riadenie v Policajnom zbore, v súvislosti s požiadavkou na inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených bezpečnostných zborov sa priamo v zákone deklaruje zriadenie Úradu inšpekčnej služby vyčlenené spod riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru. Zodpovednosť prezidenta Policajného zboru za výkon svojej funkcie ostáva ponechaná voči ministrovi vnútra. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby však zodpovedá za výkon funkcie vláde, čo tiež prispeje k inštitucionálnemu posilneniu nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov. Týmto sa zvýrazní nezávislejšie postavenie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby od ministra vnútra.
Účelom navrhovanej zmeny § 10 ods. 8 Trestného poriadku je v nadväznosti na zmeny zákona o Policajnom zbore, a rešpektujúc pri tom rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva, zvýrazniť procesnú nezávislosť vyšetrovateľov Inšpekčnej služby Policajného zboru.
Čiže vidíme tu jednoznačný cieľ právnej úpravy oddeliť výkon úloh a zodpovednosť týchto dvoch zložiek v pôsobnosti rezortu vnútra tak, aby si vzájomne neboli nijakým spôsobom podriadené či nadriadené, resp. aby nemohol Policajný zbor vrátane prezidenta Policajného zboru akýmkoľvek spôsobom zasahovať do činnosti Úradu inšpekčnej služby, keďže tento je zriadený na prešetrovanie aj príslušníkov polície vrátane jej prezidenta. Preto má Úrad inšpekčnej služby aj osobitné postavenie a v rámci zákona aj systému Policajného zboru. Príslušník Policajného zboru podľa § 7 ods. 1 zákona o Policajnom zbore vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu. Nikoho iného však.
Teda orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt. Okrem prípadu, na ktorý je potrebné rozhodnutie alebo súhlas sudcu pre prípravné konanie alebo prokurátora, vykoná policajt všetky úkony samostatne a je povinný ich vykonať v súlade so zákonom. Policajt zadovažuje dôkazy bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo neprospech obvineného, pritom postupuje podľa ods. 3. Obvinený nesmie byť nejakým spôsobom k výsluchu a k priznaniu nezákonne nútený. Odopretie výpovede sa nesmie použiť ako dôkaz proti obvinenému.
Čo som týmito citáciami zo zákona o Policajnom zbore a Trestného poriadku chcel povedať? To, že orgány činné v trestnom konaní sú len prokurátor a policajt, nie prezident Policajného zboru a už vôbec nie minister vnútra, že policajt je viazaný len ústavou a zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi normami a medzinárodnými zmluvami, že pokyn alebo súhlas pri vyšetrovaní môže dostať len od prokurátora, a to len od dozorového prokurátora alebo súdu, v žiadnom prípade nie od prezidenta Policajného zboru a už vôbec nie od ministra vnútra.
Prečo na to upozorňujem? Pretože ako sa v nasledujúcich chvíľach dozviete a ako sme sa mali možnosť dozvedieť aj z predchádzajúcich vystúpení, minister vnútra Roman Mikulec, dostával v rozpore s ústavou a zákonmi Slovenskej republiky informácie zo živých spisov. Komunikoval o tom s prokurátormi Špeciálnej prokurátori... prokuratúry a vyšetrovateľmi Policajného zboru, a dokonca mal dávať priamo pokyny v rámci vyšetrovania prokurátorom a vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry. Toto je neprípustná, protiprávna a protizákonná činnosť ministra vnútra zakladajúca aj podozrenie z marenia spravodlivosti, resp. z zneužitia právomoci verejného činiteľa.
No a teraz sa vráťme k tomu, čo už bolo povedané predkladateľom, k megaškandálu, ktorý sa deje v rámci organizovaných zložiek, organizačných zložiek Policajného zboru, osobitne Národnej kriminálnej agentúry a vybraných prokurátorov Špeciálnej prokuratúry. Z uznesenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 4. 2. 2022, ktorým prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky rozhodla o sťažnostiach obvinených, je... proti uzneseniam vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, Útvaru inšpekcie odboru inšpekčnej služby Západ a prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava o vznesení obvinenia sme sa dozvedeli, že prepisy legálnych odposluchov bez akýchkoľvek pochybností predstavujú dôkazy o organizovanej trestnej činnosti vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, operatívnych pracovníkov Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry.
Vybraní policajti a prokurátori ÚŠP koordinovane pracovali na politickej úlohe zlikvidovať opozíciu, osobitne stranu SMER - SD a ďalej každého, kto by im chcel v ich protiprávnej činnosti zabrániť. Mám tým na mysli Úrad inšpekčnej služby, tím Oblúk pod vedením vyšetrovateľky pani Santusovej.
Ďalej sme sa dozvedeli, že vybraní vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry v spolupráci s vybranými prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry plánovali použitie sily, nezákonných prostriedkov proti inšpekcii, ktorá vyšetrovala podozrenia z manipulácií v Národnej kriminálnej agentúre. Vyšetrovatelia okolo pána Čurillu pripravovali zadržanie a stíhanie šéfky inšpekčného tímu, chystali sa jej podpáliť auto a podobne, pričom motívom, motívom vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry neboli podozrenia z trestnej činnosti v inšpekcii. Dôvody boli čisto osobné. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry chceli zlikvidovať inšpekčný tím, ktorý vyšetroval ich manipulácie trestných konaní, vymýšľanie dôkazov, nahováranie univerzálnych svedkov na krivé výpovede a podobne. A teda v čom ? Práve v mediálnych kauzách proti nominantom opozície. Pritom inšpekcia konala na základe oficiálneho podnetu Slovenskej informačnej služby.
Čo sme sa ďalej dozvedeli? Že obvinení vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry vzhľadom na to, že nedisponovali žiadnymi konkrétnymi relevantnými poznatkami o akejkoľvek trestnej činnosti vedúcej vyšetrovacieho tímu Oblúk, o čom svedčí uznesenie Generálnej prokuratúry, snažili sa vedúceho tímu zdiskreditovať a vyfabrikovať jej trestnú činnosť práve z jej legitímneho postupu podľa Trestného poriadku, ktorý uplatnila vo vzťahu k Národnej kriminálnej agentúre. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sa báli, že inšpekcia ich chce zadržať a stíhať, nielen policajtov, ale aj prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Hrozilo im obvinenie za manipulácie s výpoveďami svedkov v iných kauzách. NAKA a Špeciálna prokuratúra sa rozhodli, že udrú skôr. Preventívne, aby prekazili plány inšpekcie s vyfabulovanými obvineniami voči Úradu inšpekčnej služby.
Ako som už pred chvíľou vo faktickej poznámke citoval, tak dovolím si len krátky úryvok.
„Mali by sme ju“ - teda pani Santusovú - „v nedeľu ráno spraviť. Ju keď spravíš, budeš robiť aj domovku, budeš robiť aj prehliadku auta, budeš robiť prehliadku auta tých ďalších pánov, príslušníkov ÚIS uvedených v realizačnom návrhu ako podozrivý, a budeš robiť prehliadku na Úrade inšpekčnej služby v kancelárii, kde jej zoberiem spis na nás,“ hovorí vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry.
Ďalej, citujem: „Fú, kokos, ale to by bol ináč fail, že by sme ju zadržali dve, dve hodiny predtým, ako oni by chceli nás.“ A o chvíľu sa pridá aj ďalší vyšetrovateľ: „Toto bude rodeo, akože to nám povedal aj minister, že ja viem, že to bude, že ja viem, že to bude masaker, ale že, že musíme ich zastaviť. Robte, čo treba.“
Minister vnútra Slovenskej republiky aktívne teda participoval, z toho to vyplýva, z týchto predpis... prepisov, na tejto činnosti, vydával pokyny, resp. minimálne o tejto činnosti bol informovaný a bol s ním, boli s ním tieto kroky konzultované. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry sa rozprávali o tom, ako majú zástupcovia Špeciálnej prokuratúry ministrovi priniesť spisy s výpoveďami obvinených a svedkov. V iných rozhovoroch zas vyšetrovatelia tvrdili, že minister to navrhoval sám, aby Národná kriminálna agentúra konala skôr ako inšpekcia, prípadne spomínali, že cez ministra overovali, či inšpekcia dokázala, alebo nedokázala zabezpečiť zásahové komando.
Ďalej sme sa z prepisov dozvedeli, že minister vnútra opakovane so svojimi podriadenými riešil spôsob odstránenia vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby pani Santusovej, ktorá vyšetrovala kriminálnu činnosť príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. Minister vnútra dokonca v tejto veci komunal... komunikoval na pracovisku Úradu špeciálnej prokuratúry s dozorovým prokurátorom Špeciálnej prokuratúry pánom Danielom Lipšicom.
V tomto konsek... v kontexte je teda úplne jasné, prečo minister vnútra verejne vyhlasoval, že je potrebné preskúmať postup Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a následne odobral predmetný prípad určenej vyšetrovateľke pani Santusovej napriek tomu, že dozorujúci prokurátor potvrdil, že v jej postupe nevidel žiadne pochybenie a nechápe dôvody jej odvolania. Toto bolo potvrdené aj na základe kontroly vykonanej útvarom kontroly Úradu inšpekčnej služby, kde sa konštatuje, že nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov.
Pán predsedajúci, nemal by tu byť pán minister náhodou?

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nie. Odvolávaný tu nemusí byť. Mal by tu byť navrhovateľ a spravodajca. (Reakcia z pléna.)

Susko, Boris, poslanec NR SR
Dobre. Rovnako sa tento dozorujúci prokurátor vyjadril, že považuje za neštandardné prerušenie policajného zásahu proti trom obvineným osobám, čo táto vyšetrovateľka a jej tím vyšetroval. Rovnako i výmena riaditelia, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby za osobu, ktorá má blízky vzťah k jednému z obvinených v prípade, ktorý vyšetroval práve Úrad inšpekčnej služby.
Za úplný vrchol tohto megaškandálu sa dá považovať informácia, že mal byť rozkazom povereného prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky a povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby zrušený špecializovaný vyšetrovací tím Oblúk, teda vyšetrovací tím, ktorý vyšetruje nezákonný postup príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, resp. ich kriminálne skutky, a to i napriek tomu, že vyhodnotenie jeho činnosti a ďalšia opodstatnenosť bola opakovane naposledy v mesiaci január 2022 potvrdená aj povereným riaditeľom Úradu inšpekčnej služby. Okrem iného je tu otázka, na základe čoho sa v tejto veci angažoval prezident Policajného zboru, keď v zmysle zákona o Policajnom zbore tento nie je nadriadeným Úradu inšpekčnej služby.
Táto aktivita sa nedá inak posudzovať ako snaha o zametenie tejto kauzy pod koberec, resp. ako snaha zlikvidovať dôkazy, a to tak v tomto konaní Národnej kriminálnej agentúry proti vyšetrovaciemu tímu Úradu inšpekčnej služby, ako aj zjavne vo všetkých predchádzajúcich kauzách, ktoré títo vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry realizovali, a to sú, aká náhodička, všetky práve medializované kauzy proti opozícii, resp. nominantom terajšej opozície. Veď práve tieto prešetroval tím Úradu inšpekčnej služby z hľadiska ich manipulácie a krivých výpovedí na základe podnetu Slovenskej informačnej služby.
Tieto skutky budú mať zjavne trestnoprávnu dohru, ako vyplýva aj z citovaného uznesenia Generálnej prokuratúry. My sme tu však dnes preto, aby sme vyvodili najmä politickú zodpovednosť voči štatutárovi rezortu vnútra, ktorý na základe týchto skutočností nesie plnú politickú zodpovednosť a mal už dávno sám odstúpiť, ale keďže tak neurobil, je našou povinnosťou túto zodpovednosť voči nemu vyvodiť a odvolať ho.
Nezabúdajme, panie poslankyne a páni poslanci, že vláda vrátane ministrov sa zodpovedá parlamentu, a nie naopak. A Národná rada Slovenskej republiky je tu práve aj na to, aby vedela vyvodiť politickú zodpovednosť, ak sa udejú takéto veci, ak vzniknú čo i len podozrenia z takýchto konaní. Na to, či tu vznikla, alebo nevznikla trestnoprávna zodpovednosť, na to slúžia orgány činné v trestnom konaní. My ako politici a Národná rada Slovenskej republiky a ako orgán, ktorému zodpovedá vláda, sme tu na to, aby sme vyvodili politickú zodpovednosť voči reprezentantovi toho rezortu, kde vznikli nejaké závažné pochybenia z činnosti tohto rezortu, ktoré môžu mať závažný vplyv na chod štátu. A toto, si myslím, že je v plnom rozsahu naplnené.
V každej krajine, kde je demokratický politický systém, právny štát a úcta a rešpekt voči právnemu a politickému systému, by po takomto megaškandále manipulovania trestných konaní, fabulovania dôkazov a navádzanie na krivé výpovede zo strany orgánov činnom... činných v trestnom konaní, teda zástupcov štátu, čo i len v štádiu podozrenia okamžite podáva demisiu celá vláda. Na Slovensku sa, žiaľ, tejto demokratickej tradícii - štandardnej v každej slušnej demokratickej krajine - stále musíme len učiť.
Na záver, keďže som skrátil svoj príspevok, tak aby som sa dostal do času, aby ste ešte vedeli prípadne reagovať s faktickými poznámkami, si dovolím zacitovať z programového vyhlásenia vlád... tejto vlády: „Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú.“
No pani poslankyne, páni poslanci, ak chcete naplniť tento záväzok z programového vyhlásenia vlády, nemáte inú možnosť, ako hlasovať za odvolanie ministra vnútra Roberta Mikulca, keďže tak neurobil on sám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.2.2022 13:35 - 13:36 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som požiadať, aby sme dnes ukončili rozpravu a pokračovali aj... až v utorok vzhľadom k tomu, že ako poverený člen poslaneckého klubu mám právo vystúpiť 30 minút, a keďže už je po pol a mám to vystúpenie na celých 30 minút, tak aby som nebol prerušovaný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 13:32 - 13:33 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán minister, nespochybňujeme. Ja vám doporučujem ako jeden z najstarších poslancov, čím skôr podáte demisiu, tým to bude lepšie. My si len konáme svoju povinnosť. To, čo dneska má zmonitorované a čo má relevantné dôkazy Slovenská informačná služba v správe, to, čo sú odposluchy, to, čo dala Generálna prokuratúra, nebudem, netreba sa k tomu vyjadrovať. To nemá, to nie je obhájiteľné.
Pán minister, dobehne vás vaša vlastná minulosť. A čím skorej stadiaľ odídete, tým budete mať menej problémov sa pri obhajovaní. Vy idete z jednej mláky do druhej. Ak neodídete, tá korupcia a tá, tie veci, ktoré sa dneska dejú na ministerstve vnútra, tie aj tak budú došetrené. Uvedomte si to. To sa nedá zahá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 13:31 - 13:32 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, ja sa opäť vrátim aj k tej prvej mojej reakcii, čo som reagoval na vás, ale ste mi neodpovedali, lebo zase ste hovorili o detektore lži pani Santusovej. Veď ja som vám tam jasne povedal ten postup. Ja som členom toho výboru na kontrolu činnosti NBÚ, čiže neviem, kedy ste boli vy na tom výbore, možno ja som vtedy chýbal. Presne som vám povedal celý ten postup, ako to je, aj to, že NBÚ-čko nespravilo záver, ale odstúpilo to KEÚ-čku, ale v tom čase KEÚ-čkari sa nenamietali ani ne... nijako ináč neupozorňovali na priebeh toho detektoru lži alebo niečo také, že pani Santusová odmietla vypovedať. Veď tie otázky dávali oni, NBÚ-čko vyhodnotilo ten graf, odstúpilo KEÚ-čku a KEÚ-čko už malo o tom rozhodnúť. Prípadne ak by malo nejaké doplňujúce otázky, tak by sa to riešilo. Tak neviem. Je to z vašej strany zavádzajúce, lebo aj vaši poslanci s týmto postupom súhlasili.
A keď ste hovorili o tom, že sa jej na... prišlo na nejakú činnosť, preto išlo, išla na dektr... na detektor lži, na koľko detektorov ste poslali spomínaných vyšetrovateľov NAKA? Na koľkých detektoroch boli oni, keď sú podozriví dajme... teraz v tejto fáze? Za, pri, pri páchaní svojej činnosti, resp. pri výkone svojej práce, ak to môžem slušne nazvať. Poslali ste ich na detektor takisto iniciatívne, ako pani Santusovú? No určite neposlali.
A k záveru vášho vystúpenia. Keď hovoríte o tretej osobe, že ste boli spomínaný ako tretia osoba, čiže ako to bolo povedané? Čiže tí policajti tam vlastne o vás klamú? A keď ste v prvom vystúpení sa obhajovali a ste tretiu osobu použili, nebohého Milana Lučanského, že tuším, že Kočner a neviem s kým sa o ňom rozprávajú ako o bývalom šéfovi inšpekcie, Milan to vybavil, Milan to nevybavil, ako to je, tak vtedy to bolo v poriadku na vašu obhajobu? A keď sa bavia o vás, tak už je to čistý blud, že?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 13:29 - 13:31 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, opomeniem váš záver, kde ste to dali na Matoviča. Ale presne vám poviem, ako fungujete.
Okresný súd rozhodol o tom, že štyria vyšetrovatelia NAKY, Čurilla a spol., pôjdu do väzby. Takto rozhodol okresný súd. Proti tomu bola podaná sťažnosť. O sťažnosti rozhodoval krajský súd, ktorý povedal, že z tejto väzby ich púšťa. V čom je rozdiel? V prípade toho sudcu, ktorý zobral vašich lotrov, ktorých máte na NAKE, do väzby, teraz prešetrujete na NAKE podozrenie zo spáchania trestného činu ohýbania práva zo strany sudcu, ktorý sa rozhodol na úrovni okresného súdu týchto vyšetrovateľov zobrať do väzby. Už sa teším, ako nejaký agronóm - vyšetrovateľ NAKY bude vyšetrovať sudcu okresného súdu, aby mu ten sudca vysvetľoval odôvodnenie svojho rozhodnutia. Tam sudca mal názor, že je materiálna stránka obvinenia a že sú aj dôvody na väzbu.
Potom prišiel krajský súd. Pán minister, ako som tu, tvrdím, tie tri ženy to nepísali. Ak sa pozrieme na to, ako písali rozhodnutia v minulosti, a porovnáme s týmto, niekto im to dal na kľúči.
Po ďalšie musíme povedať, že jedna bola odmenená okamžitým vstupom do Súdnej rady, druhá je priateľka prokurátora Špeciálnej prokuratúry pána Repu. Vidíte ten rozdiel? Takto pristupujete ku každému, kto vám zavadzia. Vám sudca zavadzal? Tak skúmame, či sa náhodou nedopustil trestného činu ohýbania práva. Zavadzia mi Santusová? No tak ju odstránim. To čo je za argument, že my sme súhlasili s tým, aby niekam išla? No keby som bol vo vašej pozícii, pán minister, tak jej sľúbim veľvyslankyňu v Spojených štátoch amerických za to, čo všetko ona k dispozícii má a čo všetko ešte môže urobiť, takže ani jeden argument, ktorý používate, aleže vôbec, aleže vôbec nesedí.
Pán minister, netrápte sa, odstúpte! Choďte od toho preč, netrápte sa! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 13:25 - 13:26 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, nehovoríte pravdu, keď hovoríte, že my spochybňujeme rozhodnutie krajského súdu. My ho nespochybňujeme, my ho v plnom rozsahu rešpektujeme. My spochybňujeme vašu interpretáciu tohto rozhodnutia. Rozhodnutia krajského súdu, rozhodnutie krajského súdu bolo rozhodnutie o väzbe, nie o vine.
Súd vykonával len tie dôkazy, ktoré smerovali k dôvodom na väzbu, nie k dôvodom na vinu. Z tohto dôvodu súd nevykonal podstatné množstvo dôkazov, ktoré má Generálna prokuratúra, na základe ktorého pokračuje trestné stíhanie týchto osôb. A o tom, či tieto osoby, teda resp. či existujú dôvodné podozrenia a dôkazy na to, aby bola podaná obžaloba, kde potom súd bude rozhodovať o vine, rozhoduje len a len prokuratúra, nie súd. Súd v tomto konaní rozhodoval len o väzbe a nevykonával dôkazy smerujúce k vine.
To znamená, že len prokurátor môže podať obžalobu, ak k takýmto dôkazom príde. To znamená, súd nemôže konštatovať v rozhodnutí o väzbe, že či tu sú dôvody, alebo nie sú dôvody na to, aby bola podaná obžaloba, resp. či tí páchatelia sú vinní, alebo nie sú vinní. On rozhodol len o tom, že nie sú podľa jeho názoru dôkazy na to, aby boli väzobne stíhaní.
A pokiaľ hovoríte, že odposluchy sú v uznesení Generálnej prokuratúry vytrhnuté z kontextu, pán minister, a vy odkiaľ viete, čo je v tých prepisoch, ak teda sú toto len výňatky z tých prepisov? Vy máte prístup do spisu a máte prístup k celým tým odposluchom? Vy máte oprávnenie na to mať prístup do spisu a prístup k celým odposluchom?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 13:05 - 13:07 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda Fico, chcel by som doplniť ešte jednu informáciu, ktorá sa týka odvolania pani Santusovej ako vedúcej tímu Úradu inšpekčnej služby, ktorá prešetrovala trestnú činnosť vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Jediný, kto môže dávať príkazy a kontrolovať vyšetrovateľku alebo vyšetrovateľa Policajného zboru vrátane vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, je dozorujúci prokurátor. A dozorujúci prokurátor potvrdil, že v jej postupe nevidel žiadne pochybenie a nechápe dôvody jej odvolania. A prokurátor je jediný, opakujem, ktorý môže dávať pokyny a kontrolovať vyšetrovateľa. Napriek tomu sa začala kontrola, vnútorná kontrola Úradu inšpekčnej služby, na základe ktorej výsledkom bolo potvrdené, že, a konštatované, že neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov. Takže aké dôvody boli na odvolanie pani Santusovej ako vedúcej tímu Oblúk?
A keď už sme teda pri tých jednotlivých citátoch, keď hovoríte, že tu nie sú žiadne dôkazy, tak ja zacitujem iný citát, ktorý sa vzťahuje na pani Santusovú: „Mali by sme ju v nedeľu ráno spraviť, keď ju spravíš, budeš robiť aj domovku, aj prehliadku auta, budeš robiť prehliadku auta tých ďalších pánov, príslušníkov ÚIS uvedených v realizačnom návrhu ako podozrivý, a budeš robiť prehliadku na Úrade inšpekčnej služby v kancelárii, kde jej zoberiem spis na nás.“
Toto je neformálna komunikácia? Toto nie je návod na trestný čin marenia spravodlivosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 13:02 - 13:04 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja nadviažem na to, čo hovoril pán kolega Fico ohľadne toho, kto vás prišiel vlastne obhajovať, pán minister.
No v prvom rade to prišiel Mat... sem prišiel Matovič, hej, ktorý si potreboval uľaviť, ako to vždy raz týždenne robí či na vláde, alebo v parlamente, proste prišiel sa tuná sem, slušne povedané, vyverbalizovať. No tak sa mu to podarilo. Ale povedal jednu veľmi podstatnú vetu: „Budete držať hubu a krok.“
Pán minister (povedané so smiechom), to nebol odkaz pre nás, lebo nám môže Matovič viete čo. To bol odkaz pre vás a pre tých, čo sedia na tejto pravej strane, lebo to je jeho metóda práce. Budete držať hubu a krok, pán minister. Taká je pravda. Toto si uvedomte a hlavne teda pre budúcnosť, preto, lebo o tú vám zrejme ide, aby ste prežili aj ďalší rok, možno dva.
Ďalšia vec. Kto sem prišiel? No prišla sem Kolíková. Čo si prišla? Nič iného, ona prišla predstierať lojalitu a prišla s Matovičom si vybaviť svoju súdnu mapu. To je všetko. A to, že tuná povedala pár nesúvislých viet, ako keby nepovedala nič.
Potom vás tu obhajujú táto na pravej strane partia poslancov koaličných, ktorí dostávajú čosi, o čom ani nevedia, že čo. Iba to prečítajú, ani to nevedia dobre prečítať, proste to im píše kdesi centrála, nemajú s tým absolútne nič spoločného, proste čítajú, čítajú a vôbec tomu nerozumejú, čo čítajú. Preto, lebo im to ktosi prikázal, aby to tak akože dobre vyzeralo na vašu obhajobu. Pozrite sa, koľko je ich tu. Dva a pol.
Toto je vaša reálna situácia v tejto koalícii, pán minister. To si uvedomte. Proste je to tristné. Je to úplne tristné, lebo toto nie je podpora, toto je sranda. A prečo tu nie sú ministri z ostatných strán vašej koalície, o tom už ani nehovorím. Tak si to láskavo zvážte a konajte podľa toho, čo vlastne máte za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 12:54 - 12:56 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem za to, že si nastavil zrkadlo tejto situácie, ktorú tu máme. Je až paradoxné, že máme tu ministra vnútra, ktorý spolu s pani Kolíkovou a pánom Matovičom hovoria o tom, ako idú očistiť spoločnosť od neviem čoho a ako sú oni ten etalón čistoty, ktorý tu navodí do budúcna blaho slovenského národa.
Tak sa pozrime na vás, pán Mikulec, vy ste podozrivý z korupcie, pani Kolíková, však pán Matovič o nej povedal, že, Mária, ja si myslím, že si ten podvod spáchala. A táto Mária vás tu došla obhajovať a tento Matovič, Matovič, ktorý je usvedčený daňový podvodník, je to klamár, ten naklamal toľko ako nikto nikdy. Je to plagiátor a, bohužiaľ, je to aj psychiatrický pacient. A to je veľmi smutné, že takíto ľudia musia viesť Slovenskú republiku. Pani Kolíková, nebudem ani hovoriť o tých všetkých kšeftoch, to povedal pán predseda, ale vy sa tu snažíte presvedčiť, že tieto legálne za... zaopat... zaobstarané odposluchy, ktoré hovoria presne, detailne o tom, čo títo vyšetrovatelia v pracovnej dobe rozprávali, že toto je nejaká neformálna komunikácia? Takže odteraz každý jeden páchateľ, ktorý bude odpočúvaný, tak povie, že ja som sa len tak neformálne bavil a proti mne toto nemôže byť použité? Toto chcete povedať?
A to nie sú obyčajní ľudia, chlapi, čo idú pri pive si niečo povedať, to sú policajti, čo vyšetrujú závažnú trestnú činnosť. To je strašné.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.2.2022 12:30 - 12:54 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, pán minister, to, čo teraz zopakujem a poviem, vôbec už nebudem hovoriť médiám, pretože chcem to hovoriť kvôli vlastnému svedomiu, a chcem, aby to bolo zapísané v zázname, pretože toľko demagógie a klamstiev, ktoré som si vypočul vo vystúpeniach predstaviteľov vládnej koalície, to si naozaj vyžaduje reakciu.
Najskôr začnem, pán podpredseda, tým, že sa tu dnes na obhajobu ministra stretla zaujímavá skupina ľudí.
Pán poslanec Dostál povedal, že to je asi jediný prípad, kedy... (povedané so smiechom) odvolávame ministra preto, že bojuje s korupciou, že normálne by mal byť minister odvolávaný pre podozrenie z korupcie. A vy už ste hluchí a slepí?
Dvaja dôveryhodní svedkovia, ktorí neboli ani v postavení obvinených, ani v postavení udavačov, uviedli, že tu išlo o 100-tisícový úplatok pre ministra vnútra Mikulca v súvislosti s určitými informačnými systémami. Boli to svedkovia Zurian a Imrecze, ktorí v tom čase, opakujem, neboli ani obvinení a nebol na nich vytváraní žiaden tlak. Viete, ale my toto už hovoríme pol roka, ako keby sme hádzali hrach na stenu, že minister vnútra je reálne podozrivý z korupcie.
Plus tu máme ďalší záznam jeho podriadeného, keď bol vo Vojenskom obrannom spravodajstve, že si pýtal iný úplatok v súvislosti s rekonštrukciou nejakého informačného systému niekde v Trenčíne. Máme tu dôkaz, ktorý jasne potvrdzuje, že rodinní príslušníci, otec a brat, zarobili na obrovských zákazkách, ktoré Vojenské obranné spravodajstvo dáva. Máme jasný dôkaz, že minister došiel o bezpečnostnú previerku, lebo klamal o daniach a peniazoch.
Máme jasný dôkaz, že minister riadil a koordinoval prerušenie zásahu Úradu inšpekčnej služby proti trom udavačom a kajúcnikom, z ktorých dvaja potom odišli. Čiže to je prvý, o ktorom sa bavíme a ktorý sa obhajuje.
Kto ho prišiel obhájiť? Prišiel ho obhájiť – a teraz budem počuť určite nesúhlasné hlasy – reálne uznaný daňový podvodník. Matovič má jedinú šancu alebo jediné šťastie v tom, že toto konanie bolo premlčané. Je to normálny daňový podvodník. Keď si prečítate to príslušné uznesenie, je konštatované, čo všetko tento chlap ukradol, pokiaľ išlo o dane.
A potom príde pani ministerka Kolíková, ktorá sa tvári, že je jedinou nositeľkou a autorkou slov, ako je transparentnosť a spravodlivosť. Dámy a páni, to ste na to zabudli, že ona je spolumajiteľka firmy, ktorá okráda majiteľov bytov v Moste pri Bratislave? Veď za to bol právoplatne odsúdený konateľ spoločnosti, v ktorej je pani Kolíková spolumajiteľka. To ste zabudli všetci už na to, že brat pani ministerky Kolíkovej robí miliónové obraty so slovenskou verejnoprávnou televíziou? To je také nóvum. To sú nové formy, nové metódy, ktoré ste vy uznali za právoplatné a jasné. My ich odmietame. Toto sa nedialo, že jednoducho si niekto vo firme okrádal spolumajiteľov bytov a ešte aj robil nejaké kšefty na verejnoprávnej televízii.
Takže je to veľmi zaujímavá partia ľudí, ktorá sa tu dnes stretla. Títo traja sú poslední, ktorí majú právo hovoriť o spravodlivosti alebo transparentnosti.
Pán minister, nedá mi, pretože stále sa dookola opakuje ten argument s tým krajským súdom. A použila to aj pani ministerka, ktorá, samozrejme, opäť povedala nepravdu. Pokúsim sa to veľmi zjednodušene povedať. Pánom prípravného konania je prokurátor, a nie súd. Súd rozhoduje len o vzatí do väzby. Áno, je pravda, že keď dostane súd návrh na vzatie do väzby, musí skúmať aj materiálnu stránku obvinenia, že či tam naozaj existuje nejaké podozrenie. Ak dôjde súd k záveru, že on tam nevidí takéto podozrenie, tak sa už ani potom nezaoberá dôvodmi väzby a zväčša tohto človeka do väzby nepúšťa. Ale to nemá nič spoločné s tým, či tento človek ďalej je alebo nie je stíhaný. Pánom je prokurátor. Generálna prokuratúra v rozhodnutí, ktoré bolo prijaté 4. februára, to povedala veľmi presne.
Krajský súd bez akýchkoľvek dôkazov, bez toho, aby sa čokoľvek oboznámil, s akýmkoľvek prepisom, akýmkoľvek dôkazom, ktorý bol predložený, tento výrok vyslovil, hoci tento výrok nie je pre nikoho záväzný. Absolútne pre nikoho. Tento výrok viedol akurát tak krajský súd k tomu, že boli títo štyria vyšetrovatelia, zločinní vyšetrovatelia NAKA pustení na slobodu, takže, prosím, nemávajte tu nejakým rozhodnutím krajského súdu. Názor krajského súdu nemá žiadny vplyv, tu je rozhodujúci prokurátor. Bola podaná sťažnosť proti vzneseniu obvinenia. O tejto sťažnosti rozhodovala Generálna prokuratúra a tá povedala, že štyria vyšetrovatelia NAKA budú naďalej stíhaní a sú obvinení zo závažnej trestnej činnosti. Bodka. Nás absolútne nezaujíma, čo hovorí nejaký krajský súd, lebo to nemá žiadny vplyv na rozhodnutie prokuratúry. Keby to tak bolo, ako vy sa tu snažíte navodiť, že súd niečo povedal, tak potom prečo sú právoplatne stíhaní? Oddeľujte to, prosím, a nerobte tu demagógiu a nehovorte o porušovaní zásad trestného konania, keď o tých zásadách trestného konania nič absolútne neviete.
Ja rešpektujem faktické poznámky, ktoré tu počujem zo strany predstaviteľov vládnej koalície, pretože prevláda absolútna naivita a neznalosť veci, a najmä je evidentné, že 98 % týchto faktických poznámok je čítaných z nejakých notebookov a z nejakých prepisov. Niekto to pripravuje na centrále nejakej politickej propagandistickej strany a vy to čítate ako zdravice zjazdu komunistickej strany. V poriadku, ja sa tomu ani venovať nebudem, pretože tam nie je žiadny obsah. To sú len podporné zdravice, ktoré sme tu počúvali v 80. rokoch.
Ale chcem sa dostať ešte raz k tomu, čo hovoril dnes pán minister vo svojom vystúpení, keď išiel po mne a hovoril o veciach týkajúcich sa samotného vyšetrovania zločinov, ktoré páchajú vyšetrovatelia NAKA.
Takže po prvé, pán minister, vy ste vyhlásili vo svojom vystúpení tu pred všetkými, že v podstate ten tím Oblúk na nič neprišiel, že v podstate nič nemá, nepredložil žiadny dôkaz. Rovnako ste vyhlásili, že pani Santusovej sa vlastne nič nestalo a že všetko je v poriadku. Nuž teda ja neviem, že či toto zodpovedá faktom a realite. Pani Santusová ako vyšetrovateľka a šéfka tímu Oblúk si robila svoju prácu, lebo na to je na Úrade inšpekčnej služby, aby skúmala, či iní policajti, v tomto prípade vyšetrovatelia NAKA, páchali trestnú činnosť. Dali legálne odpočúvať, o tom rozhodol súd Bratislave, pracovníkov NAKA a z tohto odpočúvania, ktoré trvalo, a dobre to viete, pán minister, asi tri mesiace, vznikol obrovský objem informácii, nahrávok, ktoré sa poprepisovali, ale v danom prípade sa použili len tie nahrávky a tie dôkazy, ktoré boli dôležité na potvrdenie, že štyria vyšetrovatelia NAKA, Čurilla a spol., si vymysleli komplet uznesenie o začatí trestného stíhania, aby odstavili Santusovú a jej tím.
A vy teraz hovoríte, že vlastne nič sa im nestalo. Tak sa im nič nestalo, pán minister, keď dnes preukázateľne vieme, že 16. júla si vymysleli celé uznesenie bez akýchkoľvek dôkazov? Písali popritom úradné záznamy, to už sú hodiny a minúty, toto všetko sa dialo 16. júla 2021. Na jednom stole sa písal vymyslený úradný záznam, na druhom stole sa písalo uznesenie o začatí trestného stíhania a tomu zodpovedajú aj výroky, ktoré vyšetrovatelia povedali a ktoré sú potom aj zaznamenané. Čo sa ďalej dialo? Samozrejme, že bolo treba urobiť aj iné kroky, aby sa Santusovej zabránilo konať voči nim. Oni sa reálne obávali, vážené dámy a páni. Títo zločinci na NAKE a prokurátori ÚŠP sa reálne obávali, že dôjde k zásahu Úradu inšpekčnej služby a že budú zadržaní a obvinení zo závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týkala manipulácií trestných konaní. Tých manipulácií, o ktorých hovorila Slovenská informačná služba.
Opäť pokračujete, pán minister, a hovoríte, nič sa nestalo. Ako sa nič nestalo, keď Úrad inšpekčnej služby išiel urobiť zásah proti trom ľuďom, proti trom udavačom a to je Demeter, to je Zeman a Peter, zásah bol prerušený a dvaja z týchto udavačov mohli ujsť, pretože dostali včas informácie? Ako je možné, že zásah smeroval voči jednému objektu ohľadne Zemana, do ktorého ste vy pravidelne chodili, a môžete hovoriť o svojej priateľke, môžeme vám závidieť, je celkom pekná, ale ja si myslím, že ste tam chodili kvôli niečomu inému, že ste sa stretávali so Zemanom, tak ako sa stretával so Slobodníkom a s Makóom predseda vlády vtedajší Heger, prepáčte, Matovič, tak vy ste mali určite kontakty aj s týmito. Vy tvrdíte, že vlastne nič sa nestalo.
Idem ďalej. Vymenili ste si riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a stal sa ním pán Scholz. A teraz počúvajte, veď ten pán Scholz hovorí, že v prípade odpočúvania Čurillu, Čurilla 16. júla hovorí: „No a čo minister? Nato pokračuje neznámy hlas: „Dobre, ide za ním teraz riaditeľ Úradu inšpekčnej služby“ - teda Scholz - „a idú vymyslieť, že či sa im podarí zastaviť tú pani Santusovú.“
Veď reálne za vami bol nadriadený Santusovej a spoločne ste podľa Čurillu vymýšľali, ako Santusovú zastavíte. Pán minister, sú ďalšie nahrávky, ktoré potvrdzujú, že sám ste navrhovali preventívny útok, že zoberme skôr Santusovú, ako Santusová zoberie nás. Dokonca sa tam hovorí o vás, o vašom mobile a ďalších veciach, ale vy tvrdíte, že sa v podstate nikomu nič nestalo.
Idem ďalej, Ďurka, ďalší obvinený vyšetrovateľ NAKA hovorí: „Kamaráta máme ináč nového riaditeľa Úradu inšpekčnej služby,“ hovorí o tom Scholzovi. A teraz počúvajte: „Teraz je tam a sťahuje nám záznamy z parkoviska.“ Čiže nie, aby pomáhal Santusovej jej nadriadený, on pomáhal vyšetrovateľom NAKA a pomáhal ministrovi vnútra zastaviť Santusovú. Dokonca keď riešili, dámy a páni, ako ju budú sledovať, tak chceli použiť čierny telefón, čiernu kartu, GPS, to všetko načierno. Keď niekto povedal, no ale na to treba nejaký príkaz, nato povedal jeden z vyšetrovateľov: „Čo ma je po príkaze, ja príkaz nepotrebujem, chcem vedieť, kde je.“ Nato hovoril Scholz: „Chvalabohu, že som jej ani auto nedal.“ Ona ani auto nemala. Viete, takto teda pomáhali ste na tom Úrade inšpekčnej služby Santusovej a spol.
Po prvé ste jej dali na krk zločincov z NAKY, ktorí jej robili zle, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, ktorého ste tam posadili, jej absolútne nepomáhal, naopak, spolu s vami a s prezidentom Policajného zboru vymýšľal, ako Santusovej, ako Santusovej poškodiť. A keď to nak... aj tak to nešlo, tak ste sa rozhodli Santusovú odvolať z pozície šéfky alebo vyšetrovateľky tohto prípadu. A na to bola reakcia predsa krajského prokurátora, ktorý povedal, že nevidí vôbec žiadne dôvody na odvolanie Santusovej z tohto prípadu, že bolo všetko v poriadku, ale vy ste nerešpektovali nič, ale že vôbec nič.
Scholz potom odchádza, pretože, samozrejme, pod obrovským tlakom dôkazov, je to jeden zo zločincov, tak tam dáte ďalšieho riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý sa volá Miko alebo Mika, teraz prepáčte, ak som jeho meno poplietol. Ale to je ten Miko, o ktorom som hovoril, že išiel na súd a zaručoval sa za Čurillu ako jeho bývalý, bývalý kolega. Ale vy budete hovoriť, pán minister, že v podstate sa jej absolútne nič nestalo, a vrcholom všetkého je, že ste zrušili tím Oblúk s odôvodnením, že nemáte kontrolu nad týmto tímom. Veď vieme, o čo ide, tu je masa nahrávok, tri mesiace, ktoré sa týkajú všetkých tých známych káuz, ako je Judáš, Očistec, Božie mlyny a Mýtnik. A všetky tieto nahrávky sa pokúšate získať a zničiť, pretože ak sa tieto nahrávky stanú súčasťou vyšetrovacích spisov, o ktorých teraz hovorím, bude jasne nadovšetko preukázané, že tieto prípady podobne ako prípad Santusovej boli manipulované od samého začiatku až do konca.
Pán minister, prečo ste klamali? Vy ste predsa povedali do médií, že 16. júla 2021 ste sa nestretli na Úrade špeciálnej prokuratúry s pánom Lipšicom. Veď pán Lipšic povedal, že sa s vami stretol v popoludňajších hodinách 16. júla, dokonca aj za prítomnosti Kysela. Čo ste tam robili? No, samozrejme, riadili tento zásah, pretože 16., 17. júl boli rozhodujúce dátumy, keď sa varilo to uznesenie a keď sa všetko aj valilo a proti Santusovej ako vyšetrovateľke. Takže, pán minister, a dnes hovoriť, že sa nič nestalo, že v podstate Santusová môže byť šťastná a spokojná, lebo pracuje na Úrade inšpekčnej služby, a všetko je v poriadku, a že nič nemáme k dispozícii, je jedno obyčajné klamstvo. K dispozícii máme prepisy legálne získaných nahrávok, ktoré potvrdzujú, že vyšetrovatelia pod vaším vedením, pán minister, v súčinnosti s prokurátormi Špeciálnej prokuratúry organizovali útok na Úrad inšpekčnej služby s cieľom odstrániť Santusovú, zlikvidovať vyšetrovací tím Oblúk, získať všetky dôkazy, ktoré potvrdzujú, že od roku 2020, ako táto vláda nastúpila, sa všetky veci manipulovali, toto je fakt a to je veľmi jednoduchý obyčajný príbeh, pán minister, a z tohto príbehu sa neviete nijakým spôsobom vyvliecť.
No a dokončím to tými médiami, pretože dobre viete, že ja médiá k životu nepotrebujem, ja som si ich užil za tých 30 rokov v politike pomerne veľa, ale si všimnite, ako to celé funguje. Vznikol tento problém, okamžite PR rozhovory, Lipšic, právoplatne odsúdený zločinec, okamžite veľký rozhovor. S kým? S pani Tódovou v Denníku N. Hneď nato uteká do denníka SME, ktorý vlastní Soros, 5. Avenue, New York. A pokračujeme ďalej, už dnes sedí v Exprese od nejakej 12.00 hod., pol hodinu rozpráva, ako je všetko v poriadku, ako sa jednoducho nič v tomto štáte nedeje.
Akonáhle bolo vystúpenie dokončené pána ministra a Matoviča, všetci novinári sa zbalili a odišli preč, lebo majú všetko, dostali jasný pokyn od šéfredaktorov a od majiteľov svojich médií, musíte túto vládu podržať za každú cenu.
A zoberte si predovšetkým to, čo povedal pán Pčolinský vo svojej krátkej, ale úplne pravdivej faktickej poznámke. Netvárte sa, prosím, že sa nič nestalo, netvárte sa. Nikomu z vás by som neželal, aby ste boli niekedy obeťou takéhoto brutálneho zneužívania trestného práva na boj s opozíciou, pretože o nič iné nejde. Každý jeden prípad, ktorý je dnes stíhaný, či je to v podobe ešte stále trestného stíhania, alebo je to už v podobe obžaloby podanej na príslušný súd, je rovnaký. Všetko je postavené na základe nejakého udavača, nejakého smiešneho človeka, ktorému hrozí mimoriadne vážna trestná činnosť, a tento človek porozpráva čokoľvek. Často sú to nepriame dôkazy bez toho, aby to ktokoľvek potvrdil, a tu máme reálne prepisy, ktoré hovoria o tom, čo sa dialo na NAKE 16. júla a nasledujúce dni, a potom už ani nepotrebujeme nahrávky, potom stačí sledovať, aké konkrétne kroky ste robili voči riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby, voči Santusovej, voči Oblúku kto všetko vystupuje, čo robí.
Tak viete, to je už vrchol, keď, pán minister, Čurilla a spol. sú obvinení, právoplatne obvinení, opakujem, lebo len prokuratúra môže povedať, či budú, alebo nebudú stíhaní, sú povyšovaní. No dnes sa stal Čurilla dvojkou na NAKE v Bratislave, neviem, dokonca či nebol ešte aj povýšený z podplukovníka na plukovníka. To čo robíme? To znamená, že keď je človek podozrivý zo závažnej trestnej činnosti, tak ho musíme motivovať a podporovať, dáva ho do vyšších funkcií? Ako môžu ľudia, pán minister, ktorí sú dnes právoplatne stíhaní, Generálnou prokuratúrou potvrdené uznesenie, pokračovať v práci? Prečo nie sú odstavení z výkonu služby? To je jednoducho neakceptovateľné, aby takto svet na Slovensku fungoval.
Takže, pán minister, chápem, že ste v ťažkej pozícii, pretože ja sa domnievam, že keby sa toto nám stalo, pán minister, tak by som ako predseda vlády odstúpil, keby sa toto nám stalo, pretože ja viem, čo to je odvolávať ministra. Vy neviete, čo to je odvolávanie ministra. Ja sám som odvolal asi trinástich ministrov z funkcie, keď boli vo vláde, za úplne iné veci. Mali sme ministra hospodárstva, ktorý robil nejakú aukciu alebo niečo podobné, čo sa týkalo upratovania na ministerstve, a v elektronickej súťaži vyhrala nejaká firma, ktorá mala príbuzenský pomer s ministrom. Okamžite musel odísť!
A tuná máme ministerku Kolíkovú, ktorej brat zarába milióny v Slovenskej televízii, a ešte okrádajú ľudí v Moste pri Bratislave a príde sem a bude tu rozprávať o transparentnosti a bude tu rozprávať o boji proti korupcii. Už ani nehovorím o tom, čo na ňu povedal vtedajší premiér Matovič, že ten podvod s tou budovou ministerstva spravodlivosti urobila. Neskrývajte sa! Čo to nastavujete, aký parameter, to takto akože bude fungovať Slovensko? Aj v 50. rokoch si mysleli tí prokurátori a sudcovia, že keď robili zločiny, keď zneužívali trestné právo, že veď to my nejako prežijeme, nejako bude. Nie, nie, nie, spravodlivosť dobehne každého. Vyšetrujte, stíhajte, zatvárajte, ak máte na to dôkazy, ak na to budete používať pravidlá demokratického trestného práva 21. storočia. To, čo robíte, sú 50. roky a ja sa nikomu nevyhrážam.
Pán minister, ja som nikomu nepovedal, že pôjde do basy, ja hovorím, že musia odísť z roboty, a to teda musia odísť z roboty. Musí odísť z roboty predovšetkým Lipšic, pretože evidentne je tam podvodom ako špeciálny prokurátor, musia odísť všetci, ako je Repa a Šurek a podobní, pretože Repa priamo v tomto prípade je obviňovaný z tých nahrávok, že dával informácie vyšetrovateľom NAKA o tom, čo sa dialo na Generálnej prokuratúre. Musia odísť vyšetrovatelia, ktorí zneužívali trestné právo. Ja nie som orgán činný v trestnom konaní, na rozdiel od Matoviča sa nikomu nevyhrážam tými sprostými rečami, ktoré sme tu pred chvíľkou počuli, pretože ja na rozdiel od vás, pán minister, nie som ani podozrivý zo 100-tisícového úplatku ani z daňových únikov, ako to je v prípade pána Matoviča, kde bol dokonca ešte aj uznaný daňový podvodník, len kvôli premlčaniu mu to, mu to ušlo.
Ja myslím, že by ste mali rozmýšľať. Toto je tak vážna vec. Odstúpte. Prečo neodstúpite? Nerozumiem tomu. Sa bojíte, že vám padne vláda alebo čo sa stane, keď odstúpite? Veď snáď na vás nemôže stáť celá vládna koalícia. Dajte nejaký konečne signál, že máte mieru sebareflexie v týchto zásadných veciach. Ak to takto všetko sa bude hádzať do koša, že v podstate nič sa nedeje, všetko je v poriadku, čo si majú tí ľudia potom o tom všetkom myslieť, keď ešte naviac začínajú vychádzať ďalšie a ďalšie informácie von?
Môžete podceňovať alebo preceňovať fakt, ktorý opakujeme, že tu je 15 rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré konštatujú, že sú porušované práva ľudí alebo boli porušené práva, ktorí sú vo výkone väzby. Tak ako sa mal ten Tibor Gašpar cítiť, keď dostal teraz rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý v podstate konštatoval, že bol mučený vo väzbe, lebo mu nebola umožnená komunikácia s vlastnou rodinou? Čo mu teraz poviete, tomu Tiborovi Gašparovi, ktorý tam rok bol v tej väzbe a nemohol sa stretávať s vlastnou rodinou? Že sorry, Tibor?! Na to sa vám on môže vykašľať, že sorry, Tibor. Skúste si niekto sadnúť, doma si to urobte, skúšku, do špajze dvakrát štyri metre, dajte si tam televízor so štyrmi stanicami a budete tam mať jednu varnú kanvicu a pár drobností a buďte tam rok v tej cele. A na rok sa choďte prejsť do nejakého uzatvoreného priestoru na hodinu denne, pretože na to máte právo z hľadiska vychádzky, a ešte vám dáme aj parametre, pokiaľ ide o teplú vodu, studenú vodu, sprchovanie a ďalšie a ďalšie veci.
Nebláznite, to nehovoríme len my, dnes tu máte celý rad rozhodnutí Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, Generálnej prokuratúry, ktorá jasne hovorí, že blbnete, totálne blbnete. My sa nebudeme brániť vyvodzovaniu zodpovednosti, veď táto krajina určite potrebuje vidieť, čo je to spravodlivosť, ale toto, čo vy robíte, so spravodlivosťou nemá absolútne, ale že absolútne nič spoločné.
Pán minister, vy to dobre viete, že toto je len začiatok toho balíka informácií. Samozrejme, že preto ste Santusovú chceli zlikvidovať, lebo viete, že ten balík toho odpočúvania priniesol strašné veci, vy to veľmi dobre viete a dobre viete, že aj my vieme veľa vecí, čo tam všetko je. Vy veľmi dobre viete, pán minister, čo sa dialo okolo Kučerku v súvislosti s Repom a Šurekom, veľmi dobre to viete. Viete mnohé iné veci, ďalšie a ďalšie a ďalšie.
Čo urobíte o dva týždne, keď zase niečo vyjde von tohto typu? Zase poviete, že fabulácie, vymyslené rozhovory, že to len tak je? A my tu budeme počúvať štyri roky, že porušujete ústavné práva, porušujte základné zásady trestného konania, porušujete všetko, čo len porušiť môžete, a vy sa budete tváriť, že my v mene boja so SMER-om môžeme všetko, lebo to je presne o tomto. Prijali ste taký naratív, ak je to SMER, ak je to opozícia, my môžeme všetko. My môžme byť zločinci, môžme páchať čokoľvek, pokiaľ sa to použije proti opozícii, to je teraz jedno, či to je SMER, či to je HLAS, alebo sú tuná kolegovia z ostatných strán, tak to je dnes všetko povolené.
Preto ja by som vám odporúčal v mene ukľudnenia, aspoň ele... elementárneho ukľudnenia veci, však odstavte tých vyšetrovateľov od roboty, pokiaľ to nebude vyriešené, a vy choďte preč. Však snáď nechcete povedať, že nie ste nahraditeľný? Takých ako má, ako ste vy, máme v okresnej organizácii v Žiari nad Hronom pätnástich, keby bolo treba. Však takého ministra nepotrebujeme, my potrebujeme reálny výkon. Odstúpte, pomôžte veci, pán minister! Nemám vám to ako inak povedať. Ja chápem, že vás neodvolajú, pretože máte zakázané vo vládnej koalícii urobiť akékoľvek personálne rozhodnutia, ktoré sú tu. Veď my si z toho nerobíme srandu, toto sú vážne veci.
Ak niekoho chytíte reálne, s dôkazmi, že niečo ukradol alebo skorumpoval, zatvorte ho a budeme ticho. Ale ukážte mi jeden prípad, ktorý je takto zadokumentovaný perfektne. Výsledkom je, že najskorumpovanejší je Makó a ten dostáva od vás zo Slovenskej pošty miliónové zákazky. To je tá vaša spravodlivosť made in Matovič alebo Heger.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis