Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2022 o 9:13 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 9:13 - 9:14 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Pán poslanec, máte praktické skúsenosti, keďže ste boli vyšetrovateľom, jasné, že nebudem konfrontovať v tejto veci, ale ja si myslím, že presne komisia na tento účel má byť zriadená, pretože presne to by mala riešiť, tie veci, že či boli použité tie ITP-čka správne alebo nesprávne. Áno, keď boli nasadené v procese, ale pokiaľ bol sudca zavedený právnou kvalifikáciou, ktorá nemala byť použitá, pretože ak by použil tú správnu kvalifikáciu, tak tam sa konštatovalo, že takéto ITP-čka nemohli byť nasadené. To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.2.2022 9:10 - 9:12 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Moje vystúpenie bude krátke, keďže z objektívnych dôvodov som sa nemohol zúčastniť rokovania výboru pre obranu a bezpečnosť, kde sa táto správa prejednávala, a chcel som využiť príležitosť prítomnosti všetkých troch predsedov výborov, ktorých sa to týka.
Keďže sa jedná o správu za rok 2021, tak táto správa obsahuje aj nasadenie použitia informačno-technických prostriedkov na medializovanej poľovníckej chate v Čifároch, kde krajská prokuratúra po určitom čase skonštatovala, že išlo o nezákonné trestné stíhanie, to znamená, že aj nasadenie informačno-technických prostriedkov, ktoré boli použité v tomto trestnom konaní, kde bolo skonštatované, že bola nadkvalifikovaná, trestné konanie bolo nadkvalifikované na trestná čin... trestný čin. Tak mám za to, že aj nasadenie týchto informačno-technických prostriedkov bolo použité v rozpore so zákonom, čo by sa v tejto správe malo objaviť, ale sa to neobjavilo, keďže tam neevidujeme žiadne nezákonne nasadené informačno-technické prostriedky. Čiže aj na základe toho som chcel apelovať na nás všetkých troch predsedov výborov, ktorých sa týka zriadenie komisie na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov, aby sa aj na základe tohto prípadu to rozhýbalo čím skôr.
Podľa mojich informácií zatiaľ ja som jediný výbor, ktorý už vlastne prijal nomináciu jednak za koalíciu jedného poslanca a jednak za opozíciu jedného poslanca a vlastne tieto nominácie boli schválené na našom výbore a zaslané predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť. Ja si myslím, že presne takéto prípady táto komisia má riešiť, a ja verím, že v dohľadnej dobe, pretože aj médiá minimálne na mňa sa často dotazujú a sa ma pýtajú, v akej fáze je zriadenie tejto komisie, sa dotazujú, tak verím, že sa to pohne a že práve sa bude predchádzať takýmto prípadom, ako bol prípad poľovníckej chaty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.2.2022 9:04 - 9:07 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021 (tlač 844.)
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci december 2021 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2021.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2021 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 16. schôdzi výboru dňa 9. februára 2022, prijal uznesenie č. 70, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy. Dovoľte mi prečítať návrh tohto uznesenia.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021 (tlač 844).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021 (tlač 844).
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 17:12 - 17:13 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja zopakujem, pán predsedajúci, svoj procedurálny návrh spred začiatku rokovania o ostatnom prerokovanom bode, tlači 869. Žiadam, aby podľa § 146 ods. 1 o možnosti rokovať o tlači 869 v zmysle § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku rozhodol predseda Národnej rady Slovenskej republiky až po vyjadrení stanoviska ústavnoprávneho výboru v tejto veci. Odôvodnenie: V zmysle § 96 ak Národná rada návrh zákona neschváli, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. To sa nevzťahuje len na návrh zákona, ktorý Národná rada vrátila navrhovateľovi na dopracovanie, na návrh zákona o štátnom rozpočet a o rozpočtoch subjektov verejnej správy, čo nie je, nie je tento prípad. Čiže keďže tlač 778 pána poslanca Valáška bol zamietnutý, nie je možné, resp. Národná rada neschválila pokračovanie v rokovaní... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 15:36 - 15:37 hod.

Susko Boris
Ďakujem. Dávam procedurálny návrh, aby o tom, či tomto bode môžme rokovať, alebo nemôžme, rozhodol ústavnoprávny výbor. To je procedúra, ktorá je stanovená v zákone o rokovacom poriadku, takže žiadam, aby o tomto rozhodol ústavnoprávny výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 15:34 - 15:35 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predsedajúci, o tomto bode nemôžme rokovať vzhľadom k tomu, že nebolo dodržaná lehota 6 mesiacov od zamietnutia návrhu zákona v tejto istej veci, ktorý bol, ktorý bol pod tlačou 778, je to takisto, bol to návrh novely Trestného zákona od navrhovateľa pána poslanca Valáška. Máme za to, že tento návrh je návrhom v tej istej veci. Podľa výkladu ústavnoprávneho výboru v tej istej veci neznamená, že to musí byť to isté znenie zákona, ani že sa musia meniť tie isté paragrafy zákona, ale že ide o úpravu tých istých právnych vzťahov aj keď možno iným spôsobom, ale tých istých právnych vzťahov, a tým pádom tento návrh je podľa môjho názoru návrh zákona v tej istej veci, a teda nemožno o ňom bez dodržania šesťmesačnej lehoty znova... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 10.2.2022 15:14 - 15:19 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť interpeláciu na pána ministra dopravy Slovenskej republiky Andreja Doležala vo veci výstavby Rýchlostnej cesty R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a s ustanovením § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v platnom znení si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta, Bratislava (ďalej len "NDS") doručila dňa 8. 10. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "MŽP SR") podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov" (ďalej len "zámer").
Projekt Rýchlostnej cesty (RC) R6 bol vypracovaný v súlade s projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleného vládou Slovenskej republiky v roku 2001. Česká a Slovenská republika podpísali v roku 2004 dohodu o prepojení rýchlostnej cesty R6 a prepojenie rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici. Celý ťah R6 - R49 predstavuje prepojenie diaľnic D1 v SR a diaľnice D1 v ČR.
Cestná dopravná infraštruktúra patrí ku kľúčovým faktorom významne ovplyvňujúcim rozvoj hospodárstva a tiež priestorové usporiadanie štátu. Neustále sa zvyšujúci rast automobilovej dopravy vyvoláva potrebu rozširovania kapacity cestnej siete a jej modernizáciu, a to hlavne v súvislosti so stúpajúcim dopravným zaťažením hlavných cestných ťahov s medzinárodnou dopravou, ale takisto aj ciest II. a III. triedy.
Východiskom tejto zhoršujúcej sa situácie je aj budovanie úsekov rýchlostných ciest, čím sa docieli odstránenie disproporcií v existujúcich dopravných kapacitách a zároveň zlepšenie prepojenia jednotlivých regiónov.
Vybudovanie rýchlostnej cesty R6 v predmetnom úseku výrazne pozitívne ovplyvní rozvoj regiónu, ktoré sa stane po vybudovaní rýchlostnej cesty konkurencieschopnejšie a atraktívnejšie pre budúcich investorov. Realizácia rýchlostnej cesty R6 na území Slovenskej republiky a rýchlostnej cesty R49 na území Českej republiky podmieni vytvorenie nového významného dopravného prepojenia medzi Slovenskou a Českou republikou, ktoré sa stane súčasťou základnej transeurópskej dopravnej siete TEN - T.
Táto trasa bude mať pozitívny vplyv na socioekonomický rozvoj, podporí podnikateľské aktivity v záujme obchodovania logistiky medzi Slovenskou republikou a Českou republikou ako aj ďalšími krajinami EÚ. Dobudovanie prepojenia oboch krajín súčasne prepojí priemyselné oblasti týchto krajín.
Dňa 06. 12. 2021, t. j. po viac ako dvoch rokov od doručenia zámeru na posúdenie, bola na ministerstvo životného prostredia listom č. 8654/77501/3100/2021 zo dňa 26. 11. 2021 od NDS doručená žiadosť o späťvzatie zámeru, pričom dôvodom má byť "aktualizácia podkladov pre posudzovanie zámeru".
Rozhodnutím č. 2076/2021 - 1.Z/ac-Rzk (správne 1.7/ac-Rzk, pozn. red.) zo dňa 20. 12. 2021 MŽP SR zastavilo správne konanie vo veci povinného hodnotenia navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov" navrhovateľa, ktorým je NDS.
Vzhľadom na vyššie uvedený strategický význam Rýchlostnej cesty R6 a vyše 20-ročnej existencie vypracovaného projektu Rýchlostnej cesty R6 si vám, pán minister, dovolím položiť nasledovné otázky:
1. Aké konkrétne skutočnosti uvádzané ako dôvody späťvzatia zámeru sú predmetom aktualizácie podkladov pre posudzovanie zámeru?
2. Akú aktuálnu prioritu má Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov v rámci harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry?
3. Aké sú časové míľníky prípravy a výstavby Rýchlostnej cesty R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov?
Vážený pán minister, vopred vám ďakujem za odpoveď na moju interpeláciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

10.2.2022 14:27 - 14:28 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Naozaj táto cestná komunikácia je takým úzkym miestom v doprave v meste Trenčín a v prípade, lebo ten most je už v havarijnom stave, a v prípade nejakých obmedzení výraznejších by kolabovala doprava alebo tranzit cez mesto Trenčín. A to by sa dotklo nielen jeho obyvateľov, ale aj všetkých, ktorí teda cez mesto tranzitujú, preto som si dovolil položiť túto otázku.
Ďakujem za odpoveď a pýtam sa aj v inej súvislosti, pretože v roku 2020 – 2026 má Trenčín, buď bude európskych hlavným mestom kultúry, či len môžete naznačiť, aj keď ste už odpovedal, že ten časový horizont je ešte niekde v závislosti od tej, či by ste vedel naznačiť ten časový horizont možnej rekonštrukcie pred rokom 2026 alebo teda niekedy po roku 2026.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:37 - 17:39 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, pomerne podrobne ste vystihli tie problémy, ktoré sú tam. Ja s tým nemám žiaden problém a sme vám ochotní tento zákon podporiť, ale mám problém stále to, čo hovorím, ešte či to bolo za predchádzajúcej vlády, alebo aj teraz, potrebujete jednoducho stabilizovať sestry, a tie stabilizovať môžte len vtedy, keď zoženiete minimálne 150 mil. euro na to, aby ste tých 2-tisíc sestier prijali plus navýšili platy. Pokiaľ toto nenavýšite, tento problém bude stále, nepretržite trvať. Nehovoriac o tom, že máte pri rozpočte štátnom za minulý rok, máte menší rozpočet, ako ste mali predtým, čiže budete mať s tým obrovský problém.
Druhá vec, si nenahovárajme, že pokiaľ nepoužijete to, čo robia Česi, Rakúšania, ale aj Poliaci, my máme jedinú možnosť, kde môžme zdravotné sestry nabrať, a to je Bielorusko, Ukrajina. Nikde inde ich nemôžme, nikde inde ich nemôžme nabrať. Tie sestry, ktoré dneska sú, a to vám hovorím zo skúsenosti zo Sociálnej poisťovne a čísla vás jednoducho nepustia, tí ľudia, ktorí boli trebárs zdravotné sestry, ktoré odišli do Rakúska, do Česka, ale išli aj na opatrovanie, Sociálna poisťovňa vám presné čísla povie, ktoré sú. A ja odhadujem, že dneska potrebujeme zhruba, a to sa nepodarí vám nabrať, minimálne 2-tisíc sestier.
Keď zrátate 2-tisíc sestier, čo vám to predstavuje mesačne a čo vám to, zvýšenie platov ostatných, tak vám hovorím, že potrebujete minimálne zohnať tých 150 mil. alebo nájsť v rozpočte ministerstva zdravotníctva. Pokiaľ to nenájdete a pokiaľ nezačnete robiť nábor, tak jednoducho sa dostanete do situácie, že za rok budete mať ešte väčšie problémy, ako sú dneska, či sú tu fakultné nemocnice, alebo sú to aj proste nemocnice nižšieho stupňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:15 - 17:15 hod.

Muňko Dušan
Ja som k tomu zákonu.
Skryt prepis