Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2023 o 12:58 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 12:58 - 12:59 hod.

Habánik Jozef
 

Vystúpenie 17.3.2023 12:49 - 12:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne vystúpiť k uvedenému bodu, ktorým prerokovávame zákon o Európskom hlavnom meste kultúry a zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V prvom rade ako aktívny obyvateľ mesta Trenčín som rád, že Trenčín je a získal titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 a že sa na toto, na ten celý rad podujatí, ktoré budú počas tohto roka pripravuje. Zároveň, tak ako bolo uvedené pani predkladateľkou, pani poslankyňou Šofranko, je možnosť, aby jednotlivé projekty či už prípravné alebo samotné, ktoré majú byť v tom roku 2026 realizované, boli uskutočňované buď prostredníctvom aktivít mesta alebo organizácie, ktorú si mesto v spolupráci s ostatnými partnermi územnej samosprávy zriadi.
Mesto Trenčín v minulom roku na tento účel zriadili neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Tieto dve územné samosprávy sa dohodli, zriadili túto inštitúciu a tá začala v minulom roku fungovať a zároveň vykreovali aj na jej činnosť jej orgány, pričom chcem uviesť, že vlastne som členom kontrolného orgánu tohto Kreatívneho inštitútu ako neziskovej organizácie Trenčín, takže som o projekte z hľadiska všetkých tých vecných aj finančných tokov veľmi podrobne informovaný. Chcem uviesť, že my samozrejme v prvom čítaní tento zákon podporíme, pretože nás teší, že okrem teda zdrojov mesta, vyššieho územného celku a štrukturálnych fondov sa rozhodlo, sa rozhodol aj štát investovať do tohto projektu prostredníctvom Ministerstva kultúry už spomínanou sumou 15 miliónov eur, čo výrazne zvýši jednak finančné kapacity a rozpočet tohoto Kreatívneho inštitútu a na druhej strane aj možnosť realizácie všetkých aktivít, ktoré sú v tom bidbooku uvedené a ktoré si ten tím, ktorý celú túto aktivitu pripravoval, ktorý si ich vymedzil a je dôležité, aby boli postupne realizované, pretože tam je istá väzba medzi tými aktivitami plánovanými v bidbooku a tie ktoré sa majú realizovať a ktoré teda aj Európska komisia bude nejakým spôsobom hodnotiť a monitorovať. Naviac je dôležité, aby teda popri tom, že Trenčín bude Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 je ešte jedno mesto na strane Fínskej republiky, Fínska, takže aby aj samozrejme to bolo so cťou a aby všetko to čo bolo naplánované bolo realizované. Našim cieľom je, všetkých tých, ktorí sú zaangažovaní nejakým spôsobom či viac alebo menej do tohto projektu, je nielen revitalizácia vybraných kultúrnych pamiatok v meste Trenčín, ale samozrejme, tak ako bolo spomínané, aj prilákanie turistov, ale aj vytvorenie nových príležitostí pre kreatívnych ľudí, mladých umelcov, ktorí sa nachádzajú v meste Trenčín a v širšom okolí, ale aj udržanie si mladých talentov vlastne v našom meste cez jednotlivé aktivity a budovanie centier kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktoré sa budujú dve v našom meste ako podporné, podporné subjekty pre túto aktivitu. Čiže určite mesto Trenčín aj Trenčiansky samosprávny kraj majú pripravenú celú sériu a rad projektov na obnovu infraštruktúry kultúrnych pamiatok, ale aj na realizovanie jednotlivých, jednotlivých kultúrnych, kultúrnych podujatí.
Áno, aj v tom texte ja som postrehol, že sú nejaké drobnosti, ktoré bude treba opraviť pred druhým čítaním, ale to dnes asi nie je, nie je, nie je priestor na, aby som o nich hovoril. Na tomto fóre samozrejme bude príležitosť potom v rámci druhého čítania či už formou pozmeňovacích návrhov alebo inou formou vlastne urobiť istý vklad do tohto samotného návrhu. Ale v každom prípade, a to chcem úplne záverom povedať, že túto iniciatívu vítame, podporujeme ju a je dobre, že štát vlastne sa rozhodol podporiť, podporiť tento projekt aj svojimi štátnymi peniazmi, pretože určite územná samospráva či už na úrovni mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, napriek všetkej svojej enormnej snahe by asi tie finančné sily nestačili a je dobré, že do toho teda vstúpi štát a verím, že aj ten záväzok, ktorý tam je daný aj pre budúce obdobie z hľadiska financovania vybraných kultúrnych pamiatok, ich obnovy, rekonštrukcie bude dodržaný, pretože popri týchto bežných prostriedkoch, ktoré sú vynakladané, je dôležité vynakladať aj tie prostriedky kapitálové, ktoré idú do tej infraštruktúry, aby sme naozaj dokázali v roku 2026 privítať návštevníkov nielen zo Slovenska ale aj najmä zo zahraničia, ktorí budú navštevovať podujatia v rámci EHMK Trenčín 2026. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 10:20 - 10:21 hod.

Habánik Jozef
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 9:58 - 9:59 hod.

Galis Dušan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 9:33 - 9:35 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne a ďakujem za všetky faktické poznámky.
Ja som uviedol tú situáciu tej diferencie medzi týmto návrhom zákona a vládnym návrhom zákona o výchove a vzdelávaní preto, aby sme si uvedomili, že obe právne normy by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase a cieľom naším by malo byť, aby normy, ktoré táto snemovňa schváli, boli vykonateľné, realizovateľné, aplikovateľné v praktickom živote a aby sme teda nekomplikovali vyučovací proces učiteľom, nekomplikovali ho zriaďovateľom, nekomplikovali ho riaditeľom škôl, všetkým tým, ktorí sa teda o tento pedagogický proces starajú a ho zabezpečujú. Preto som na to upozornil a budeme to musieť proste riešiť v rámci rozpravy k vládnemu zákonu o výchove a vzdelávaní, ktorý poznáme pod skratkou školský zákon, aby sme nejakým spôsobom neurobili chybu v rámci rámcového učebného plánu, ktorý je nejakým spôsobom navrhnutý, a myslím si, že je tam priestor na jeho výraznú, výraznú, výraznú obmenu, pretože ísť do rizika zavádzania cyklov tak, ako sú navrhnuté a nemáme na to ešte pripravené učebnice, nemáme dotiahnuté niektoré kurikulárne, kurikulárne veci. Môže spôsobiť práve tieto problémy a aj myšlienky, ktoré, ktoré sú správne a ktoré sú dobré potom budú, alebo respektíve nebudú realizovateľné v pedagogickom procese.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 9:20 - 9:26 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prajem vám aj ja príjemné piatkové slnečné ráno. Dovoľte aj mne, aby som sa vyjadril k predloženej novele zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá sa dotýka problematiky vyučovania telesnej a športovej výchovy.
Tak ako som už včera vo faktickej poznámke uviedol myslím si a som o tom hlboko presvedčený, že problematika športu, pohybu, zdravého životného štýlu a telesnej výchovy je téma prierezová a téma, ktorá by mala túto snemovňu spájať. Čo nás môže rozdeľovať je pohľad na to, akým spôsobom to uchopiť legislatívno-práve a akým spôsobom to uchopiť z hľadiska aplikácie počtu hodín telesnej výchovy v samotnom vyučovacom procese. Tam to je prirodzene tie diskusie môžu byť rozdielne, pretože neexistuje asi nejaký jednotný ucelený súbor názor na túto, na túto problematiku. Preto si myslím, že by bolo správne, aby sme v prvom čítaní dali tomuto návrhu zákona šancu, aby sme ho podporili a aby sme teda tie výhrady, ktoré k tomu máme, formulovali formou pozmeňovacích návrhov, alebo aby sme aj na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ešte o tomto diskutovali.
Ja chcem oceniť prístup pána poslanca Kučeru v tom slova zmysle, že skôr ako prišiel s touto normou legislatívnou, tak samozrejme prišiel aj za nami poslancami opozície a povedal nám čo pripravuje, akým spôsobom to pripravuje. Ak máme záujem aby sme sa zúčastnili jednotlivých konferencií ktoré chce organizovať. Môžme na tých konferenciách vystúpiť, môžme si tam povedať svoje názory a my sme mu povedali, že áno, že takúto tému chceme podporiť a budeme nejakým spôsob na nej participovať aj formou uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky kde sme, myslím, že to bol rok 2021, kde sme vlastne prijali uznesenie na výbore, 22 pardon, uznesenie, aby aj ministerstvo školstva v tejto téme vykonalo nevyhnutné aktivity najmä vo vzťahu k pripravovaným kurikulárnym zmenám, ktoré majú nastúpiť od septembra tohto roka.
Čiže som za to, aby sme dali tomuto zákonu v prvom čítaní šancu, aby sme ho podporili. Ale na druhej strane chcem povedať aj ja tu nejaké, nejaké výhrady, ktoré k tomu textu, textu sú, ale o tých sa dá určite diskutovať.
Bolo diskutované, že nemáme dostatočne vybavené prostredie infraštruktúru, materiálovo-technické zabezpečenie, personálne a kvalifikačné kapacity. Toto je v čase riešiteľné, tento problém je v čase riešiteľný. Ak by bol tak závažný vieme možno rôznymi prechodnými ustanoveniami v zákone toto ošetriť ak by sa to ukázalo ako problém neprekonateľný z hľadiska ďalšej podpory zákona.
Čo sa týka samotného textu toho §15a, tak k tomu sa viedla diskusia, cítim to najmä k odseku 4, kde je explicitne uvedené, že telesná a športová výchova sa na základnej škole vyučuje v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne, toto ustanovenie sa nevzťahuje na základnú školy ktorá má menej ako 5 tried. Áno, môžeme tu viesť pri tomto odseku diskusiu a polemiku o tom, že áno, o týždeň tu môže prísť návrh, že budeme chcieť znížiť alebo zvýšiť počet hodín matematiky, fyziky, chémie, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a iných vyučovacích predmetov, preto aj tu je možné formou nejakých pozmeňovacích návrhov lepšie precizovať toto ustanovenie v odseku 4.
Ale čo je taká moja najzávažnejšia pripomienka, na ktorú chcem túto ctenú snemovňu upozorniť, je že v utorok by sme mali prerokovávať bod 36, to je vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní. To znamená, zasahujeme do tohto školského zákona, do tejto právnej normy o ktorej rokujeme tu dnes a ak by sme nejakým spôsobom schválili tento návrh zákona o ktorom rokujeme dnes, tak sa dostávame do istého rozporu vlastne s vládnym návrhom zákona, ktorý potom budeme musieť nejakým spôsobom buď vrátiť na dopracovanie, odmietnuť, alebo odložiť jeho prerokovávanie na neskôr a vysporiadať niektoré veci v rámcom učebnom pláne, ktorý je už viac-menej hotový a podľa ktorého by 30 vybraných škôl malo začať pôsobiť od 1. septembra 2023, od ktorého je plánovaná účinnosť práve predkladanej poslaneckej novely zákona, a tam sa vlastne vo vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, je len jeden predmet v tejto vzdelávacej oblasti, telesná a športová výchova vlastne neumožňuje zavedenie týchto šiestich, pardon, týchto troch hodín telesnej výchovy v rámci jedného ...
===== .... malo začať pôsobiť od 1. septembra 2023, od ktorého je plánovaná účinnosť práve predkladanej poslaneckej novely zákona, a tam sa vlastne vo vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, je len jeden predmet v tejto vzdelávacej oblasti, telesná a športová výchova vlastne neumožňuje zavedenie týchto šiestich, pardon, týchto troch hodín telesnej výchovy v rámci jedného vyučovacieho týždňa. Čiže toto budeme musieť nejakým spôsobom dostať do, toto budeme musieť nejakým spôsobom dostať do úpravy. Aj keď áno, našepkáva mi tu pán poslanec Kučera, že je tam ešte priestor v rámci tých disponibilných hodín, ale to je inak koncipované ten, ten rámcový učebný plán. Čiže máme tu nejaký štátny vzdelávací program, do ktorého my teraz zasahujeme a budeme musieť tento zásah riešiť aj vo vzťahu k tej vládnej novele, ktorá, o ktorej tu dnes nechcem hovoriť, lebo budeme určite viesť diskusiu v utorok, ale má viacero takýchto zásadných, zásadných nedostatkov.
Preto si myslím, že je tu priestor na skutočnú, skutočnú diskusiu, nerobme z toho len nejakú ako jednoducho čisto politickú tému, skúsme sa na to pozrieť ako na tému, ktorá sa dotýka naozaj zdravia a pohybu, športových aktivít a telesnej prípravy našej detí. Tak ako som včera uviedol, áno, vzdelávanie nás má pripraviť na povolanie. Ten pracovný život je čoraz ťažší, dlhší, náročnejší a bez tej, bez toho psychického, psychického uvoľnenia, nejakej duševnej atmosféry, duševnej pohody a aj fyzickej kondície je toto v rámci produktívneho veku veľmi náročné zvládnuť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 9:20 - 9:26 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prajem vám aj ja príjemné piatkové slnečné ráno. Dovoľte aj mne, aby som sa vyjadril k predloženej novele zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá sa dotýka problematiky vyučovania telesnej a športovej výchovy.
Tak ako som už včera vo faktickej poznámke uviedol myslím si a som o tom hlboko presvedčený, že problematika športu, pohybu, zdravého životného štýlu a telesnej výchovy je téma prierezová a téma, ktorá by mala túto snemovňu spájať. Čo nás môže rozdeľovať je pohľad na to, akým spôsobom to uchopiť legislatívno-práve a akým spôsobom to uchopiť z hľadiska aplikácie počtu hodín telesnej výchovy v samotnom vyučovacom procese. Tam to je prirodzene tie diskusie môžu byť rozdielne, pretože neexistuje asi nejaký jednotný ucelený súbor názor na túto, na túto problematiku. Preto si myslím, že by bolo správne, aby sme v prvom čítaní dali tomuto návrhu zákona šancu, aby sme ho podporili a aby sme teda tie výhrady, ktoré k tomu máme, formulovali formou pozmeňovacích návrhov, alebo aby sme aj na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ešte o tomto diskutovali.
Ja chcem oceniť prístup pána poslanca Kučeru v tom slova zmysle, že skôr ako prišiel s touto normou legislatívnou, tak samozrejme prišiel aj za nami poslancami opozície a povedal nám čo pripravuje, akým spôsobom to pripravuje. Ak máme záujem aby sme sa zúčastnili jednotlivých konferencií ktoré chce organizovať. Môžme na tých konferenciách vystúpiť, môžme si tam povedať svoje názory a my sme mu povedali, že áno, že takúto tému chceme podporiť a budeme nejakým spôsob na nej participovať aj formou uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky kde sme, myslím, že to bol rok 2021, kde sme vlastne prijali uznesenie na výbore, 22 pardon, uznesenie, aby aj ministerstvo školstva v tejto téme vykonalo nevyhnutné aktivity najmä vo vzťahu k pripravovaným kurikulárnym zmenám, ktoré majú nastúpiť od septembra tohto roka.
Čiže som za to, aby sme dali tomuto zákonu v prvom čítaní šancu, aby sme ho podporili. Ale na druhej strane chcem povedať aj ja tu nejaké, nejaké výhrady, ktoré k tomu textu, textu sú, ale o tých sa dá určite diskutovať.
Bolo diskutované, že nemáme dostatočne vybavené prostredie infraštruktúru, materiálovo-technické zabezpečenie, personálne a kvalifikačné kapacity. Toto je v čase riešiteľné, tento problém je v čase riešiteľný. Ak by bol tak závažný vieme možno rôznymi prechodnými ustanoveniami v zákone toto ošetriť ak by sa to ukázalo ako problém neprekonateľný z hľadiska ďalšej podpory zákona.
Čo sa týka samotného textu toho §15a, tak k tomu sa viedla diskusia, cítim to najmä k odseku 4, kde je explicitne uvedené, že telesná a športová výchova sa na základnej škole vyučuje v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne, toto ustanovenie sa nevzťahuje na základnú školy ktorá má menej ako 5 tried. Áno, môžeme tu viesť pri tomto odseku diskusiu a polemiku o tom, že áno, o týždeň tu môže prísť návrh, že budeme chcieť znížiť alebo zvýšiť počet hodín matematiky, fyziky, chémie, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a iných vyučovacích predmetov, preto aj tu je možné formou nejakých pozmeňovacích návrhov lepšie precizovať toto ustanovenie v odseku 4.
Ale čo je taká moja najzávažnejšia pripomienka, na ktorú chcem túto ctenú snemovňu upozorniť, je že v utorok by sme mali prerokovávať bod 36, to je vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní. To znamená, zasahujeme do tohto školského zákona, do tejto právnej normy o ktorej rokujeme tu dnes a ak by sme nejakým spôsobom schválili tento návrh zákona o ktorom rokujeme dnes, tak sa dostávame do istého rozporu vlastne s vládnym návrhom zákona, ktorý potom budeme musieť nejakým spôsobom buď vrátiť na dopracovanie, odmietnuť, alebo odložiť jeho prerokovávanie na neskôr a vysporiadať niektoré veci v rámcom učebnom pláne, ktorý je už viac-menej hotový a podľa ktorého by 30 vybraných škôl malo začať pôsobiť od 1. septembra 2023, od ktorého je plánovaná účinnosť práve predkladanej poslaneckej novely zákona, a tam sa vlastne vo vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, je len jeden predmet v tejto vzdelávacej oblasti, telesná a športová výchova vlastne neumožňuje zavedenie týchto šiestich, pardon, týchto troch hodín telesnej výchovy v rámci jedného ...
===== .... malo začať pôsobiť od 1. septembra 2023, od ktorého je plánovaná účinnosť práve predkladanej poslaneckej novely zákona, a tam sa vlastne vo vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, je len jeden predmet v tejto vzdelávacej oblasti, telesná a športová výchova vlastne neumožňuje zavedenie týchto šiestich, pardon, týchto troch hodín telesnej výchovy v rámci jedného vyučovacieho týždňa. Čiže toto budeme musieť nejakým spôsobom dostať do, toto budeme musieť nejakým spôsobom dostať do úpravy. Aj keď áno, našepkáva mi tu pán poslanec Kučera, že je tam ešte priestor v rámci tých disponibilných hodín, ale to je inak koncipované ten, ten rámcový učebný plán. Čiže máme tu nejaký štátny vzdelávací program, do ktorého my teraz zasahujeme a budeme musieť tento zásah riešiť aj vo vzťahu k tej vládnej novele, ktorá, o ktorej tu dnes nechcem hovoriť, lebo budeme určite viesť diskusiu v utorok, ale má viacero takýchto zásadných, zásadných nedostatkov.
Preto si myslím, že je tu priestor na skutočnú, skutočnú diskusiu, nerobme z toho len nejakú ako jednoducho čisto politickú tému, skúsme sa na to pozrieť ako na tému, ktorá sa dotýka naozaj zdravia a pohybu, športových aktivít a telesnej prípravy našej detí. Tak ako som včera uviedol, áno, vzdelávanie nás má pripraviť na povolanie. Ten pracovný život je čoraz ťažší, dlhší, náročnejší a bez tej, bez toho psychického, psychického uvoľnenia, nejakej duševnej atmosféry, duševnej pohody a aj fyzickej kondície je toto v rámci produktívneho veku veľmi náročné zvládnuť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 9:03 - 9:05 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby aj to vlastne čo sa odohralo včera po hlasovaní, kde sme s pani Zemanovou viedli diskusiu, aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti v zložení členov výboru osobitnom kontrolnom výbore na kontrolu Slovenskej informačnej služby, tak dovoľte mi predložiť k tomuto návrhu môj pozmeňujúci návrh, čiže doplňujúci návrh teda.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1518) sa dopĺňa o bod C, ktorý znie:
C. konštatuje, že
1. V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1399 z 21. decembra 2022 k zmene v zložení klubov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti zaniklo členstvo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského a Róberta Haláka v predmetnom klube poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a tým zaniklo v zmysle § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov ich členstvo v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
2. S poukazom na uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 623 z 20. októbra 2022, verifikuje členstvo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Jána Szöllösa v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2023 18:40 - 18:42 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vzdelávanie nás pripravuje na výkon. Prepáčte môžem? Ďakujem. Vzdelávanie by nás malo pripravovať na výkon povolania. Pracovný život sa stáva čoraz dlhším a ťažším, náročnejším a preto nejaká psychická pohoda, fyzická vybavenosť sa stávajú nevyhnutné predpoklady toho, aby sme dokázali ten produktívny vek zvládnuť aj z hľadiska pracovnej, pracovnej záťaže.
Čiže tá téma len zúžiť to na nejaké rozdelenie alebo rozvrstvenie počtu hodín v jednotlivých tých oblastiach alebo vyučovacích predmetov je veľmi zúžením celého skutočného problému. Ja by som si veľmi želal, keby téma športu a zdravého životného štýlu tu bola témou, ktorá nás spája, ktorá nás nie, že rozdeľuje. Môžeme mať na to prirodzene pohľady, ktoré, ktoré sú rozdielne, pretože viac či menej niekto inklinuje k jednotlivým, k jednotlivým disciplínam a naozaj niekto má rád viac matematiku, niek prírodné vedy, niekto viac športuje, niekto viac má radšej maľuje. Ale napriek tomu si myslím, že toto je téma, ktorá by mohla byť pre túto pôdu, pre túto snemovňu niečím, čo nás v diskusii spojí, aj keď tie názory budú rozdielne. A pokúsime sa hľadať nejaký, nejaké riešenie, ktoré môže byť aj keď kompromisom, ale prijateľným kompromisom pre všetkých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2023 18:02 - 18:04 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán emeritný minister školstva a kolega, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Gröhling, v značnej časti sa dá súhlasiť s tým, čo bolo v rozprave uvedené, najmä čo sa týka dopadov na prostredie a infraštruktúru. Naozaj môže tento návrh sa javiť pri takom prvom čítaní ako problém. Problém z hľadiska toho, kde samotnú hodinu telesnej výchovy, ktorá má byť zaradená naviac, je možné odučiť. Na druhej strane však pohyb, zdravie, zdravý životný štýl, šport sú po covidovej dobe a v súčasnej dobe aj rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti atribúty, ktoré možnože sú potláčané do úzadia a sú veľmi dôležité a možnože aj dôležitejšie ako tomu bolo možno desať, alebo pätnásť, alebo dvadsať rokov naspäť. Ja si myslím, že čo sa týka samotného počtu hodín, že možnože áno tá dikcia toho návrhu § 15a ods. 4 o nej môžeme ešte viesť diskusiu, preto si myslím, že snáď by možno bolo rozumné dať tomuto návrhu šancu v prvom čítaní a poďme v rámci výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a možnože aj iných fór diskutovať o tom, že či ten text, ktorý je naformulovaný v tom návrhu, by mal byť aj tým textom finálnym. Prečo tak uvediem potom neskôr v rozprave, ale myslím si, že sú tu aj iné aspekty ako aspekty prostredia. Ďakujem.
Skryt prepis