Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.2.2023 o 9:44 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

15.2.2023 9:44 - 9:51 hod.

Blanár Juraj
Dve faktické poznámky na vaše vystúpenie. Pán poslanec Mazurek ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2023 9:00 - 9:01 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predniesol ako spravodajca výboru informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. O výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Ďuricu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k brutálnej vražde Slovenky v Michalovciach a dlhodobej tolerancii antisociálneho správania niektorých komunít, tlač 1350.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto informáciu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1412 z 11. januára 2023 pridelil predmetný návrh na prerokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh, tlač 1350, v určenej lehote na svojej 94. schôdzi výboru a neprijal k nemu platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebnú väčšinu členov výboru. Prílohou tejto informácie je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Skončil som, pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2023 19:17 - 19:17 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj keď nemôžem zhrnúť rozpravu, pretože do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, ale takisto by som chcel apelovať na všetkých poslancov, aby podporili a uctili si ústavu Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky tak, že podporia tento návrh zákona, a pokiaľ sme sledovali vyhlásenia jednotlivých politikov s výnimkou možno strany SaS, tak väčšina, tak súčasných vládnych strán, ako aj všetkých opozičných strán sa vyjadrovala v tom zmysle, že sú za to, aby bolo možné aj referendom skrátiť volebné obdobie, čiže myslím si, že, že by nemal byť problém tento návrh zákona aj s týmto pozmeňovacím návrhom schváliť.
A, pán predsedajúci, navrhujem, hlasovanie o tomto bode programu vo štvrtok 16. 2. 2023 o 11.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2023 19:14 - 19:16 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pá predsedajúci. Ďakujem pekne za faktické poznámky, kolegovia.
Samozrejme, tak ako som povedal v svojej rozprave, myslím si, že možnosť skrátiť volebné obdobie aj samotnou vôľou občanov priamou formou demokracie, teda v referende je určitým vyjadrením úcty k ústave a úcty k občanom Slovenskej republiky, ktorí prejavili túto vôľu tak v petícii, v korej sa... v tom prvom, v tej prvej petičnej akcii, ktorej sa zúčastnilo vyše 600-tisíc občanov, a tak, samozrejme, aj v samotnom referende potom, ktorého sa zúčastnilo skoro 1,2 mil. občanov, kde viac ako 98 % bolo za takúto zmenu právnej úpravy, čiže mali tú vôľu, aby mohli vykonávať štátnu moc priamo, no a občania môžu štátnu moc vykonávať priamo v zásade len v referende alebo všeľudovom hlasovaní, ale to sú len technické otázky.
Čiže ja si myslím, že, že to, že takúto právnu úpravu chceme zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky, naozaj má svoj význam a má a spočíva v úcte k samotnej ústavy.
A na záver už len možno ten prvý pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil, je trochu dlhší a komplikovanejší, ale vyplýva to len z toho, že sme koordinovali a konzultovali tieto otázky aj s odborom legislatívy a aproximácie práva, kde sme museli reagovať na už prijaté zmeny ústavy medzičasom, a preto sú tam niektoré tie veci možno trošku komplikovanejšie zadefinované, ale tak, aby boli v ústave vykonateľné. Čiže preto je ten pozmeňujúci návrh taký dlhší a trošku, trošku tak textom komplikovanejší.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2023 19:01 - 19:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
... tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska a Martina Nemkyho k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu a Filipa Kuffu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1147).
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/192 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1147) sa mení a dopĺňa takto:
1. V názve ústavného zákona sa slová „ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.“
2. Vo vete pod názvom ústavného zákona sa pred slovo „zákone“ vkladá slovo „ústavnom“.
3. V čl. I sa za úvodnú vetu vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
1. V čl. 73 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k skráteniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“
2. V čl. 73 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Prebiehajúce volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1 možno skrátiť aj referendom.“
Doterajší text za úvodnou vetou sa označí ako bod 3.
4. V čl. 1 sa navrhovaný text „V piatej hlave ZÁKONODARNÁ MOC prvý oddiel „NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ sa dopĺňa v
Čl. 81a ) o písmeno g)
Čl. 81a ) Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká“ nahrádza týmto znením „Čl. 81a sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:“.
5. V čl. I v čl. 81a písm. g) sa slovo „celoštátneho“ nahrádza slovom „výsledku“.
6. V čl. I., v čl. 81a písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo na základe prijatého uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky“.
7. Doterajší text čl. I sa označuje ako bod 1 a čl. I sa dopĺňa bodmi 2 až 7, ktoré znejú:
„2. V čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „skráteného volebného obdobia“.
3. V čl. 89 ods. 3 sa za slová „volebného obdobia“ vkladajú slová „alebo skráteného volebného obdobia“.
4. V čl. 93 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vrátane skrátenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“.
5. V čl. 98 odsek 2 znie:
„(2) Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“
6. Čl. 98 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa platným výsledkom referenda rozhodne o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali najneskôr do 130 dní od ich vyhlásenia.“.
7. Za čl. 154h sa vkladá čl. 154i, ktorý znie:
„Čl. 154i
Ustanovenia čl. 73 ods. 1 a 3, čl. 81a písm. g), čl. 82 ods. 5, čl. 89 ods. 3, čl. 93 od. 2 a čl. 98 ods. 2 a 3 v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona sa vzťahujú aj na volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020.“
8. V čl. II sa slová „15. dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia“.
Skončil som, pán predsedajúci, s týmto prvým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
A teraz prečítam druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska a Martina Nemkyho k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu a Filipa Kuffu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1147).
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1147) sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text čl. I sa označuje ako bod I a čl. 1 sa dopĺňa bodom 2, ktorý znie:
2. Čl. 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Prezident Slovenskej republiky nevyhlási referendum alebo zruší referendum vyhlásené podľa odseku 1 pred konaním referenda na návrh petičného výboru.“
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2023 19:01 - 19:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorý predložila skupina poslancov, ktorý prerokovávame, je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júla 2021 o ústavnosti predmetu referenda, vyhlásenie ktorého žiadala petícia podpísaná takmer 600-tisíc občanmi Slovenskej republiky a takisto aj obrovské množstvo občanov, ktoré sa zúčastnilo, aj keď neúspešného, ale zúčastnilo sa referenda a vyjadrili svoj názor väčšinovo v tom, že si želajú mať aj takúto právnu úpravu, aby sa, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie aj referendom ako základným prejavom realizácie výkonu moci, ktorého ústava (ruch v sále a zaznievanie gongu) občanom dáva ako pôvodným nositeľom moci v štáte, ktorí môžu svoju moc vykonávať buď nepriamo prostredníctvom volených zástupcov, alebo priamo. Čiže myslím si, že mali by sme si ctiť Ústavu Slovenskej republiky a mali by sme občanom Slovenskej republiky dať tú možnosť vyjadriť svoju vôľu skrátiť volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky aj formou referenda, nielen voleným zástupcom formou uznesenia Národnej rady, tak ako to bolo schválené už v januári tohto roka v Ústave Slovenskej republiky tuná pozmeňujúcim návrhom zo strany SaS.
Čiže navrhovaný poz... navrhovaný návrh zákona spočíva v doplnení ústavy o priamu možnosť skrátiť volebné obdobie referendom a tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám reaguje na legislatívnotechnické súvislosti, reaguje a spresňuje možnosť skrátenia volebného obdobia referendom a upravuje nadväzujúce a súvisiace ustanovenia tak, aby táto právna úprava bola v praxi realizovateľná, aby bola úplne jasná a určitá. Zároveň, pokiaľ by došlo ku skráteniu volebného obdobia, navrhujeme týmto pozmeňujúcim návrhom zaradiť do Ústavy Slovenskej republiky povinnosť predsedu Národnej rady vyhlásiť voľby do Národnej rady do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda a takisto upravujeme aj účinnosť tohto návrhu zákona dňom vyhlásenia, tak aby sa dalo aplikovať ešte aj prípadne na terajšie skrátené, terajšie volebné, terajšie volebné obdobie. Čiže to bude prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý si dovoľuje... ktorý si dovolím predložiť v tejto rozprave, a potom predložím ešte druhý pozmeňujúci návrh opakovane, ktorý som už predkladal k inému návrhu zmeny ústavy avšak nebol schválený, ale predložím ho opakovane. A to je návrh, aby ak príde k zmene ústavného textu pred konaním referenda, ktoré už bolo vyhlásené, aby bolo možné toto referendum zo strany prezidenta Slovenskej republiky zrušiť. Ide o technický zásah do ústavy v tom zmysle, aby sme tu mali ústavnú poistku toho, že ak bude vyhlásené referendum s nejakou otázkou, ktorá má normatívny charakter, a podľa ostatného rozhodnutia Ústavného súdu takéto, predmet referenda teda má mať normatívnu povahu. A ak medzičasom dôjde k zmene ústavy práve v tejto veci, tak aby bolo možné zrušiť už vyhlásené referendum, aby nedošlo k tomu, že referendum bude meniť normatívny text ústavy, ktorý bol medzičasom v priebehu od vyhlásenia referenda do jeho konania v Národnej rade Slovenskej republiky z hľadiska legislatívnej iniciatívy poslancov zmenené.
Čiže toto sú základné dôvody, ktoré ma viedli k predloženiu týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov.
A teraz pán predsedajúci, dovoľte, aby som prečítal tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Chcem ešte upozorniť predtým, ako ich začnem čítať, že v na webovej stránke, resp. na organizačnom odbore Národnej rady Slovenskej republiky sú podané štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré, z ktorých teda predložím... všetky štyri moje, z ktorých však predložím len dva, pretože tie dva reagovali ešte, keďže tento návrh zákona je tu už v zásade na tretej schôdzi, čiže reagovali na právny stav pred tým, ako bola zmenená ústava pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom pani poslankyne Kolíkovej v minulom mesiaci, čiže bolo potrebné tieto pozmeňujúce návrhy upraviť a predložiť ich nanovo, čiže tie dva, ktoré sú tam v pôvodnom znení, nepredložím, takže aby vás to nemiatlo, že sú tam štyri, ale predložím z ich len dva.
Takže toľko k rozprave a teraz budem, pán predsedajúci, čítať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.2.2023 18:59 - 19:00 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor uvedený návrh ústavného zákona prerokoval na 136. schôdzi, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru. Návrh správy výboru vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 137. schôdzi. Stanovisko gestorského výboru, ani návrh správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov ústavnoprávneho výboru.
Ako spravodajca ústavnoprávneho výboru predkladám túto informáciu a na schôdzi a budem informovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2023 18:33 - 18:35 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom za faktické poznámky. Pani Kozelová, všetko, čo je, pani poslankyňa Kozelová, všetko, čo je v parlamente, je spolitizované preto, lebo je to v parlamente, ale to ešte neznamená, že by v tom parlamente takýmto spôsobom nemohli byť, v spolitizovanom parlamente nemohli byť aj autority plne rešpektované vo verejnosti. A okrem toho, keď ich parlament potvrdí, majú svoju autoritu. Môžete na parlament nadávať akokoľvek, ten parlament a tí ľudia, ktorí boli zvolení v parlamente, majú svoju autoritu, hej.
Pán Potocký, máte pravdu, ale to je práve to, čo vy hovoríte, že teda áno, treba si povedať, čo od tej televízii chceme, a potom to financujeme. Len ja hovorím stále, že toto je opačne. A keď hovorím o tých koncesionárskych poplatkoch, opať... opäť tam narazíme preto, lebo to je v súčasnosti tuším 74 mil., ak sa nemýlim, hej. No a viete, je nejaké, sú nejaké vo verejnosti nejaké demonštrácie za zrušenie koncesionárskych poplatkov? Ak by boli, by som to chápal, ale v tejto chvíli nie sú, preto hovorím, že je to vytvorený umelý problém v tejto chvíli, ktorý neexistuje.
No a, pán Čekovský, vy ste hovorili o pani riaditeľke Zemkovej. Tak ten fakt je taký, že to všetko, čo išlo na Ústavný súd, lebo to bolo na Ústavnom súde, Ústavný súd potvrdil legitimitu odvolania pani Zemkovej, pani generálnej riaditeľky Zemkovej. A my sme sa nerozišli v zlom. Ale to vy nemôžete vedieť, lebo vy ste sa tuším vtedy práve narodili, hej.
Takže chcem vám len povedať jednu vec a nechcem hovoriť o tých ďalších veciach a o tých vzťahových veciach v RTVS. Ja naozaj, čo sa týka mojej osoby, ja som strašne, ako je pre mňa je strašne dôležité, aby tá televízia a rozhlas existovali a aby neboli zničené. A toto všetko, čo hovorím teraz, je len z toho dôvodu, že sa bojím, že touto vašou reformou by RTVS bola úplne zničená, lebo nemáte vyriešené financovanie v prvom rade. To je to najdôležitejšie pre mňa.
A tie ostatné veci až potom, v tejto chvíli nie sú podstatné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.2.2023 18:17 - 18:28 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý večer. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážená pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, ja sa budem snažiť byť maximálne stručný a vecný v rámci prvého čítania a budem hovoriť možno okrajovo o tom, čo je predmetom v rámci konkrétnych paragrafov tohto zákona, a budem hovoriť o tomto zákone ako o téme, ktorá je predkladaná do tohto parlamentu.
V prvom rade si myslím, že je to dosť nešťastné, že takýto návrh zákona predkladá poslanec Národnej rady, preto, lebo myslím si úplne úprimne, že v rámci tej situácie, v akej je vláda, v akej sú niektorí ministri, by ministerstvo kultúry ani tento návrh zákona vlastne predkladať nemohlo vzhľadom na to, že tento zákon ovplyvňuje vyslovene pozíciu a celý mediálny priestor v rámci duálneho vysielania, v ktorom tá RTVS hrá veľmi dôležitú rolu. Čiže neviem, nechcem nikoho upodozrievať, ale keďže ministerstvo kultúry zrejme nemalo odvahu predložiť takýto návrh zákona z týchto dôvodov, tak tento zákon, ktorý je z dielne ministerstva kultúry, ako teda aj to podotkol pán predkladateľ, predkladá pán poslanec, aby sa vlastne vyhol tej kritike rezortnej, či teda by sme sa dostali do situácie zvažovania, či vôbec takýto návrh zákona môže osem mesiacov pred voľbami v rámci tej situácie, v ktorej je vláda a jednotliví ministri, byť predložený. Ja osobne si myslím, že nie.
Samotný ten návrh zákona, mne sa tuná pletú dve veci. Ja si myslím, že aj ten návrh zákona vrátený prezidentkou, kde budeme hovoriť o koncesionárskych poplatkoch, kde tie koncesionárske poplatky alebo teda zrušíme, alebo nezrušíme. Keď ich zrušíme, musíme si otvorene povedať, že ideme vyrobiť štátnu televíziu. To je čestné. Bez koncesionárskych poplatkov musíme si definovať, čo od tej štátnej, aj to sa dá, to nie je ako nič, čo by sa nedalo spraviť, ale musíme si to definovať, že už ideme vyrobiť štátnu televíziu. Ale to v tejto chvíli nie je podstatné, preto, lebo o tomto sa iste budeme baviť pri predložení, teda pri tom návrhu zákona, ktorý nám vrátila pani prezidentka. Ja osobne si myslím, že dnes sme v situácii, a nielen my, aj iné krajiny, kde by sme si v prvom rade vzhľadom na to, čo všetko sa v tom mediálnom priestore deje, mali povedať, že čo od tej RTVS my vlastne chceme, ako ju zaplatíme a potom na základe toho, na čom sa dohodneme, predložiť návrh zákona se vším všudy.
Ale my to robíme presne opačne. My, teda pán predkladateľ, hej, čo teda my počúvame, pán predkladateľ predložil návrh zákona, kde je podrobne všetko napísané ohľade rád vrátane etickej rady, vrátane toho, ako sa táto rada súčasná bude meniť z tých deviatich členov na pätnásť, ako sa bude meniť voľba riaditeľa, ktorá je v tejto chvíli podľa pána predkladateľa prekonaná, a teda je najvyšší čas, aby sa televízia odpolitizovala. Lenže viete, kedy sa opäť zaviedla táto voľba? Ten, ten riaditeľ sa nevolil v pléne, táto voľba sa v roku 2006 za, za vlády riaditeľ... za vlády pani premiérky Radičovej, vtedy sa vlastne dostala táto, táto voľba generálneho riaditeľa do parlamentu. Tak to si treba vlastne toto všetko uvedomiť, že ako už tu všetko bolo, už tu všetko naozaj bolo.
Myslím si, že nemusíme sa ani pozerať ani na to, ako je to v Španielsku, ako je to niekde v inej, v inom, hovorím o tom Španielsku preto, lebo pán predkladateľ spomenul Španielsko, ani ako je to v Nemecku, ani ako je to v iných krajinách, dokonca ani v Česku, preto lebo tam ten mediálny trh, samozrejme, je dvakrát taký väčší koncesionársky ako na Slovensku. Mali by sme na základe tých skúseností, ktoré máme my, a tu už naozaj bolo všetko aj v rámci rád, aj v rámci voľby, aj v rámci generálneho riaditeľa, my máme bohaté skúsenosti a môžeme porovnávať, čo bolo výhodnejšie z hľadiska histórie tej toľko skúšanej televízie a rozhlasu, ktoré prešli naozaj jedným neuveriteľným obdobím, a je veľkým šťastím, že tieto inštitúcie, aj rozhlas, aj televízia, hoc doráňané, hoc doráňané, hovorím to ešte raz, ešte vlastne existujú, že sa ich nepodarilo privatizovať, že ten, že ten, proste tá programová ponuka, a hovorím, nebavme sa v tejto chvíli o programe RTVS, iste, s tým programom mnohí budeme nespokojní, mnohí budeme mať obrovské výhrady, nebavme sa ani o organizačnej štruktúre, bavme sa, úplne sme na začiatku a bavme sa o tom, čo od tej RTVS chceme.
Práve naopak, ja si myslím, že v tejto chvíli vôbec netreba predkladať žiadny návrh zákona, treba vyvolať opäť jednu celospoločenskú diskusiu v rámci aj okrúhlych stolov, či už v rozhlase, alebo v televízii, a opäť zistiť a uzrejmiť si, ako chceme tú televíziu budovať organizačne a hlavne ako ju chceme zaplatiť. Ako ju chceme budovať, čo od nej chceme, na základe toho zistíme istý finančný prísun, resp. isté financie, ktoré tá televízia a rozhlas potrebujú na svoju existenciu, a na základe toho vyrobíme zákon a to už potom, či tá voľba bude riaditeľa v parlamente, alebo v rade, to v tejto chvíli už je naozaj nepodstatné, lebo budeme mať organizačnú štruktúru tohto molochu, ktorý akoby mal prejsť istou, istou reformou. A treba si v prvom rade ako vyhodnotiť, keď sa budeme baviť o RTVS, či splnili očakávania, či sa splnilo očakávanie spojením rozhlasu a televízie. O tom sa treba baviť. To je dôležité. Lenže toto ten zákon nerieši, hej.
Ten zákon, proste mení sa deväť členov na pätnásť, hovoríme o tom, že, hovoríme o tom, kto všetko by tam mali, mali byť členom tej rady, viete, a mne to pripadá ako voľba generálneho riaditeľa Národného divadla onehdá, keď bola ako vytvorená úplne alibisticky komisia, ktorá mala túto voľbu generálneho riaditeľa potvrdiť, a v tej komisii bolo skutočne všetko, nechcem teda nič zhadzovať, ale od riaditeľa hasičov, po, po, po, ja neviem, aké inštitúcie, ktoré s tou, s tým, ktoré s tým divadlom nemali nič spoločného. A tak to aj vyzerá. Generálnym riaditeľom sa stali často ľudia, ktorí tam boli na chvíľu, a potom ich proste odvolali a išli preč. Lenže pamätá si niekto, pamätá si niekto, kto bol členom výberovej komisie, ktorá volí generálneho riaditeľa? No nepamätá. Ani to nie je podstatné. Hej?
Niečo podobného sa deje tuná, ja to tak čítam, tak keď som si prebehol tento návrh zákona, toto všetko sa udeje v rámci tej veľkej komisie 15-člennej, ktorá bude teda šéfovať okrem iných podkomisií, alebo teda komisií ďalších dvoch tejto televízii. No, to, že tam bude nejaký predstaviteľ Slovenskej akadémie vied, to je všetko fajn, ako klobúk dole, samozrejme, len ja sa pýtam, čo predstaviteľ Slovenskej akadémie vied má spoločného s RTVS. Prečo tam potom nie je zástupca, ja neviem, Jednoty dôchodcov, prečo tam nie je zástupca iných spoločenských organizácií, načítali by sme ich istotne veľmi veľa. Prečo práve tieto inštitúcie, ktoré s tou televíziou častokrát nemajú nič spoločného? Zástupca novinárov. Ktorých? Ako budeme, ako budeme hovoriť, že teda ktorej novinárskej obce? Aký, dohodnú sa novinári na svojom jednom zástupcovi? Kto ho akým spôsobom určí, že ty si ten pravý? Hej. A okrem toho, ako toto všetko bude, keď vlastne my ani povolanie novinára nemáme definované nikde zatiaľ, a už sa o to snažíme teda poriadne dlho. Toto sú veci, ktoré sú neriešené, toto sú veci, ktoré prídu len, ktoré prinesú len isté konflikty do celého tohto boja o RTVS. Ale hovorím, ja chcem byť vecný. Nehovorme, lebo stále každý hovorí: A spolitizovaná RTVS... Prosím vás pekne, komu tá spolitizovaná, tzv. spolitizovaná RTVS niekedy pomohla? Práve naopak. Veď proste tí ľudia nie sú hlúpi, a keď vidia, že niečo im nasilu imputujete, tak sa práve naopak postavia proti tomu. Nikomu nikdy nepomohla, kto chcel RTVS zneužiť. Práve naopak, postavila sa proti nemu. Toto nie je cesta a toto nie sú ani argumenty, preto ja budem všetko robiť preto, hovorím to úplne úprimne, aby tento návrh zákona neprešiel. Preto, lebo si myslím, že začali sme zle, začali sme zle. Mali sme si najskôr pomenovať to, čo som povedal na začiatku, čo od tej RTVS chceme, na základe toho vytvoriť istý organizačný systém znovu, porovnať to, čo je, to, čo bude, resp. to, čo by sme chceli, s čím máme skúsenosti, vymyslieť financovanie, preto, lebo to financovanie RTVS, nakoniec pán predseda výboru to povedal úplne jasne v tom svojom príhovore, to nie je vymyslené.
Do dnešného dňa my nevieme, akým spôsobom tá RTVS bude financovaná. A to keď vy hovoríte, že by to malo byť nejakou stálou čiastkou, hovorím o tom financovaní, ktorá mala byť zo zákona, no kolegovia, nebude to tak. Preto, lebo keby to tak náhodou bola napísané, nič nezaväzuje akúkoľvek vládu, aby to takýmto spôsobom aj dodržala. Už to tu raz bolo. Starší si budú pamätať, že v kultúre existoval, existovala akýsi fond Pro Slovakia a do tej Pro Slovakie malo ísť jedno percento z rozpočtu do kultúry... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, posledná veta.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Posledná veta je asi taká, ospravedlňujem sa, posledná veta je taká, že bolo to v zákone, žiadna vláda to nedodržala a nikto tú vládu za to, že to nedodržala, neodsúdil a neišla si sadnúť za porušenie zákona. A takto to bude aj s RTVS (povedané so smiechom), ak takéto niečo prijmeme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.2.2023 15:45 - 15:47 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1367. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1436 zo 17. januára t. r. navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu. (Krátka pauza.)
Skryt prepis