Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2023 o 9:41 hod.

Mgr.

Dušan Galis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2023 9:41 - 9:42 hod.

Galis Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja mám na toto svoj názor, pretože u žiakov, u detí je veľmi dôležité a dá sa povedať, že aj najdôležitejšia je motivácia. Tie deti, keď nemajú motiváciu a nemajú učiteľa, ktorý vie byť určitým spôsobom vzorom, tak si myslím, že tá nálada aj na tom telocviku nie je taká, aká je, pretože je veľa učiteľov, ktorí vedia aj teóriu, ale vedia aj prax. A veľa učiteľov je takých, ktorí tú prax nevedia. Čiže jak som chodil do školy, mali sme športové hry mládeže školské, okresné, ja neviem, mestské, celoštátne, dokonca v Prahe sme boli na rôznych športových hrách mládeže. A to si myslím, že je chyba nielen učiteľov, a je to chyba tých samotných škôl, pretože tie deti musia mať nejaké vzory. A podľa môjho názoru dneska tie športové vzory nie sú na tej úrovni, ako boli niekedy. Niekedy sme sa chceli porovnávať s Golonkom, ja neviem, s Joklom, s pánom Popluhárom, ja neviem, tuto s rôznymi významnými športovcami. Ja som hlboko presvedčený o tom, že by bolo dobré, keby títo športovci boli zapojení do toho, aby tiež prišli na tú hodinu telocviku a ukázali tým deťom, čo majú robiť, ako to majú robiť. Pretože teória je úžasná vec, to vám poviem, ale keď nemáte prax, tak to stojí za nič.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 18:41 - 18:41 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Ja sa chcem dotknúť troch takých vecí, ktoré spomínal pán poslanec Nemec vo svojom vystúpení.
Čo sa týka koeficientu študijného odboru, tak tu chcem povedať, že tento koeficient je len jedna premenná v celom veľkom reťazci. To znamená, že aby ste neboli sklamaní, že keď aj dôjde k navýšeniu koeficientu tohto odboru, že vlastne nejaké veľké peniaze fakultám nepribudnú. Môžeme si to potom rozobrať detailnejšie. Pretože naozaj tam je celý rad iných premenných, ktoré, ktoré svojou váhou buď zoberú, alebo prinesú tým fakultám finančné, finančné zdroje.
Čo sa týka tých telocviční, áno, to sa dá súhlasiť, ja by som sa tiež nefokusoval, že telesná sa, musí byť len nevyhnutne v telocvični a že každá jedna základná škola musí mať telocvičňu, na toto by som sa nefokusoval. Tam tých aktivít je dnes ďaleko viac. Plávanie, korčuľovanie a ďalšie aktivity, ktoré sa dnes dajú robiť. A musím povedať, že dnes aj tie športové zväzy majú záujem rozvíjať tieto aktivity aj mimo telocviční a mimo zariadení škôl a školských zariadení. Takže to je veľmi dôležité.
A čo sa týka toho samotného výberu, áno, to je, ja to oceňujem. Je to pozitívne, ale na druhej strane ten riaditeľ vždy bude stáť pred ťažkou voľbou, lebo ná... bude narážať vždy na ten objem financií, s ktorým disponuje v rámci normatívneho financovania, a už dlhodobo upozorňujem, a zatiaľ sa to tak prechádza veľmi letmo, že len na tento rok chýba v regionálnom školstve 170 miliónov eur na tú základnú prevádzku. A ak chceme hovoriť o rozvoji, tak budeme musieť podstatne viac peňazí alokovať do školstva v budúcnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 18:34 - 18:36 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. A ďakujem aj za faktické poznámky. No v tom časovom limite dve minúty určite nestihnem na všetko odpovedať a reagovať, určite nie na tú filozofiu toho pedagogického poslania, to sú, to, na to by možno jedna veľká konferencia nestačila.
Čo sa týka otázky pána poslanca Nemca, neviem tak v priebehu pol minútky možno zareagovať, čo sa týka tých iných kompetencií ako kompetencií v oblasti pohybu, zdravia a telovýchovy. Áno, tie školy sa snažili a snažia sa, vlastne ako keby ony sú v konkurenčnom prostredí aj samy medzi sebou a tým školským vzdelávacím programom sa snažia nejakým spôsobom jedna škola od druhej odlíšiť. Do akej miery sa im to darí, to je veľmi individuálne a je to rozhodujúce od jednej školy k druhej, od učiteľov, ktorých majú, a od toho prostredia, v ktorom pôsobia, a od financií, ktoré, samozrejme, získavajú, či už z dotácií alebo vlastne iných grantových sfér, takže je to, je to rozdielne. Ale čo sa týka, keď ste sa ma pýtal konkrétne na tú jazykovú vybavenosť, tak ja tam vidím progres a pokrok za to ostatné obdobie. To znamená, že tá generácia, ktorá prichádza, dnes je už ďaleko vybavenejšia, ako to boli generácie predtým. Takže tu ten progres je a to súvisí aj s otázkou internacionalizácie vzdelávania. Ale môžeme si to ešte, samozrejme, širšie rozobrať.
Čo sa týka pána poslanca Čepčeka, áno, aj ja pozitívne vnímam vlastne tieto zmeny, ktoré sú tu navrhované, a myslím si, že bolo aj zo strany predkladateľov a pána poslanca Kučeru vysvetlené, že tu sa nedotýkame toho kvalifikačného rámca, to je pre mňa ten základ, pretože to možno z toho prvého čít... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2023 18:17 - 18:27 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k predkladanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
V návrhu zákona sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Ako človek, ktorý pôsobí vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, samozrejme, poznám úmysel predkladateľov, pretože sme o ňom veľakrát hovorili. A pán poslanec Kučera to aj uviedol vo svojom úvodnom slove.
A cieľom je vlastne zvýšiť hodinovú dotáciu, nie cieľom tohto návrhu zákona, ale takým tým globálnym cieľom, by som povedal, je zvýšiť hodinovú dotáciu na predmety, ktoré sa venujú pohybu, zdraviu, telovýchovným a športovým aktivitám na primárne základných školách, možno sekundárne na stredných školách.
Vychádza sa pritom zo štátneho vzdelávacieho programu, ale aj školského vzdelávacieho programu, kde naozaj v tom roku 2008 pri tej redukcii učiva došlo k tomu rozdeleniu zhruba 70 % štátny vzdelávací program, 30 % školský vzdelávací program a školy si mohli samy slobodne napísať do tohto školského vzdelávacieho programu, čím sa chcú profilovať a možnože aj odlišovať od iných škôl a školských zariadení. Možnože v tom čase najjednoduchšie bolo škrtnúť tú jednu hodinu telesnej výchovy a dať ako do pozornosti možno iné predmety ako je výchova, ako je výučba v cudzích jazykoch alebo v iných disciplínach, prírodných vedách, a tak zvýšiť atraktivitu vzdelávania a aj záujem o štúdium na danej základnej alebo strednej škole. Samozrejme, v dobe, digitálnej dobe, v dobe informačných a komunikačných technológii a vlastne zmene ako keby toho zdravého životného štýlu sa ukazuje tento krok ako nie úplne správny. A preto som aj ja s veľkým pochopením vlastne prijal tú iniciatívu predkladateľov, ktorá už je tu niekoľko mesiacov, aby sme vyvinuli aktivity, ktoré by smerovali k zvýšeniu počtu alebo dotácií počtu hodín telesnej výchovy, športu, ale aj iných disciplín, vytvárať to prostredie, ako pán poslanec hovorí, na základných a stredných školách.
Čo sa týka samotného predmetu návrhu zákona, tak mňa potešilo v ňom to, že je to pre riaditeľa možnosť, nie povinnosť. To znamená, že on môže zaradiť takého človeka, ktorý je definovaný v samotnom návrhu zákona, do pozície, ktorá preňho vytvára tú kvalifikáciu, ako keby nahradil si svojou predchádzajúcou športovou činnosťou činnosť pedagogickú. To znamená tú atestáciu. Čiže ja som si, keď som študoval samotný návrh zákona, si položil veľmi jednoduchú otázku. Je možné to pedagogické majstrovstvo v edukačnom a výchovnovzdelávacom procese plnohodnotne nahradiť športovým alebo umeleckým majstrovstvom? Áno alebo nie? A začal som sa hlbšie zamýšľať a hľadať odpovede na túto otázku, aby sme teda na jednej strane ako keby smerovali dobrým úmyslom k zvýšeniu dotácie, hodinovej dotácie na športové aktivity, ale na druhej strane nespôsobili to, že znížime latku z hľadiska kvality a kvalifikovanosti a odbornej zdatnosti a zručnosti pedagógov na základných a stredných školách. Preto ma tam v tej prvej etape potešila tá možnosť a aj to, že to bolo diskutované v rámci ministerstva školstva, pretože ministerstvo školstva dnes pripravuje isté kurikulárne zmeny, ktoré sa budú uvádzať do praxe. A je dobré, keď vlastne ako keby školský zákon išiel ruka v ruke so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch, aby tu nedochádzalo k nejakej disproporcii v týchto dvoch právnych, právnych normách.
Čiže na tieto otázky som hľadal odpovede. Priznám sa, že potom som sa až dostal do stavu, že som sa začal zamýšľať, či vôbec máme dobre nastavené tie atestácie pri zákone o odborných a pedagogických zamestnancoch, pretože som zistil, že áno, na jednej strane ako keby sme bránili istému penzu ľudí sa uchádzať o tieto odborné pozície na základných školách. A máme ich ako keby nedostatok. Ten nedostatok možnože nesúvisí len s tým potenciálnym rozšírením počtu hodín telesnej výchovy na základných a stredných školách.
Čo sa týka už tých ďalších tém, ktoré tu boli diskutované, tie možnože nechcem úplne otvárať, ako napríklad tá metodika financovania fakúlt na jednotlivých verejných vysokých školách. My sme už to čiastočne na výbore otvorili a keď bude treba, tak ja sa tejto problematike dlhodobo venujem, môžme k tomu viesť ako podrobnejšiu diskusiu, najmä k tomu koeficientu študijného odboru. Pretože naozaj to je len jeden z celého súboru a radu parametrov, ktoré vstupujú do metodiky financovania vlastne študijných odborov na telovýchovných fakultách. Čo sa týka tých špecifík, ktoré tu boli spomínané. Áno, cez tieto špecifiká sú hľadané nejaké podporné nástroje dofinancovania tých nákladov, ktoré sú spojené s výučbou v danom študijnom programe na vysokých školách.
Čo sa týka infraštruktúry, tam ma trošku mrzí, že vysoké školy ako keby boli vyňaté zo schém alebo výziev z fondu na podporu športu. Ja viem, že ten fond na podporu športu disponuje možno 20 miliónmi eur ročne, možnože je to viac. A primárne sú vypisované tie výzvy pre športové kluby alebo zriaďovateľov v regionálnom školstve. A možnože aj tadeto by sme vedeli hľadať dodatočné zdroje na budovanie tej infraštruktúry v tom vysokoškolskom, vysokoškolskom prostredí, najmä tých telovýchovných fakultách. Pretože naozaj, naozaj tá podpora je tam extrémne nízka. To viem aj z vlastných, z vlastných skúseností, aká je tá podpora tých jednotlivých aj športových klubov, ktoré fungujú pri verejných vysokých školách. Úmyselne hovorím verejných vysokých školách, pretože štátne a súkromné idú úplne inou schémou, o akej sme, o akej sme tu hovorili pred, pred malou chvíľou.
No a možnože ešte jedného problému by som sa chcel dotknúť, a to je tá ako keby méta alebo téza tej nedostatkovosti školskej infraštruktúry na to, aby sme mohli posilniť dotáciu, hodinovú dotáciu na výučbu telesnej výchovy alebo iných športových aktivít. Tak naozaj niekde sa to ukazuje akože veľký problém, ale niekde už sa tí zriaďovatelia školy s tým, s tým vysporiadali. A ani tu nezavádzame v tomto zákone, ale ani v tých kurikulárnych zmenách nezavádzame tie zmeny odrazu alebo nejakým skokom. Takže to znamená, že chcem povedať, že aj tie školy sa budú môcť, môcť v čase vysporiadať s týmto podobne, ako tomu bolo na dobudovanie kapacít v prípade v materských školách, tak tu vieme tento systém nastaviť na základných a stredných školách. Áno, treba ale otvorene povedať, čo sa týka škôl, ktoré majú menší alebo nižší počet žiakov, a u škôl, ktoré sú tzv. malotriedky, no tak tam to bude vždy problém a tam to bude ako keby trvalý problém. Ale toto by nemalo byť nejakou zábranou alebo brzdou vlastne posilňovania tej dotácie na tých ostatných základných a stredných školách.
Verím, že ešte v rámci potom aj nášho výboru po prvom čítaní budeme môcť ešte do tohto nejaké, do tohto návrhu zákona vstúpiť, ale chcem na záver oceniť aj to, že vlastne predkladatelia aj so mnou a možnože aj s ďalšími kolegami aj z opozície ako korektne a konštruktívne a dlhodobo diskutovali na túto tému, preto pre mňa tento návrh zákona nie je nejakým prekvapením, že je tu a vidím, že to je vlastne výsledkom nejakých vlastne dlhodobejších, dlhodobejších diskusií. A čo sa týka toho samotného cieľa, ktorý je nastavený, tak ten, samozrejme, my podporiť vieme a chceme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 16:39 - 16:41 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegovia, keď pán kolega Suja hovoril o generálnom riaditeľovi Maroszovi, ktorý je z najvyšších predstaviteľov OĽANO, lebo však bol bývalý poslanec Národnej rady za OĽANO a teraz dostal, teda najprv dostal trafiku štátneho, teraz dostal trafiku, trafiku na Slovenskom pozemkovom fonde, tak keď hovoril o tom, že čo tam deje, ako sa to tam deje, tak som si pozrel tie tváre poslancov z OĽANO, tak sa tak akože, že čo to tu ten človek rozpráva. Je úplne v poriadku, keď si generálny riaditeľ na dohodu napríklad zamestná svojho 17-ročného syna, ktorý dostáva neskutočné peniaze a nič tam nerobí? Keď si zamestná na dohodu po Slovensku svojich kamarátov a priateľov? Keď odmieta vydať tieto informácie poslancom Národnej rady v rámci poslaneckého prieskumu? Také veci sa dejú na Slovenskom pozemkovom fonde, dámy a páni, že to je, to je tam taká korupcia, také uzurpovanie moci, kde generálny riaditeľ ide namiesto toho, kde mu hovorí zákon, ako má fungovať, tak on zamedzí predaj pozemkov nad 500 m2 a keď ide niečo nad 500 metrov, tak to dáva on výnimku. On všetko zrušil a zastavil a na základe všetkého dáva svoj, svoje, sám dáva výnimky. Totálna korupcia, úplne jak vyšitá.
A čo sa týka prednostného nájmu, pán predseda výboru, už v dnešnej dobe je v zákone, tak aj pri, napríklad pri Slovenskom pozemkovom fonde, nielenže či platí nájom, ale či riadne funguje ako poľnohospodár, či riadne sa stará o tú pôdu tak, ako sa o ňu má starať. Už teraz to máme v zákone, už teraz to tam je v pokynoch v rámci Slovenského pozemkového fondu. Ale súhlasím s tebou, to tu v žiadnom prípade nejakým pozmeňujúcim návrhom. Však toto sú, to my sme jak na divokom západe. Tuto čo ideme kolty vyťahovať, strieľať len tak od buka do buka... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2023 16:26 - 16:34 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, máme tu také turné za sebou predkladaných zákonov pána Fecka, šesť, sedem, pán Fecko? (Reakcia navrhovateľa.) Šesť, šesť, sám ste povedali v rozprave, že ste oprášili niektoré staré veci spred desiatich rokov a teraz to tu predkladáte. Ja by som chcel že aj skonštatovať, zhodnotiť ten legislatívny proces, ktorý ste sem proste zaviedli, hlavne koaliční poslanci, ktorý, ktorý tu teraz vnímame a vidíme, a chcel by som sa obrátiť aj na pána predsedajúceho, na pána podpredsedu Juraja Blanára a vyzvať ho, aby teda odovzdal pánovi predsedovi to, čo teraz poviem z hľadiska toho, ako to tu funguje.
Je pre mňa, dámy a páni, nepredstaviteľné, aby proste šesť zákonov, ktoré sú tu, tak proste pán Fecko sa rozhodne, že jeden chcem predložiť, že teraz nie, že dnes ho nebudem predkladať, tu sú kolegovia, ktorí boli na to nachystaní, zákon o poľovníctve, ktorý je na jednej strane ale totálny, samozrejme, totálny nezmysel, lebo zas to riešia, ako to riešia, k tomu sa budem potom ďalej venovať, tak na to, že sa rozhodne pán Fecko, že on to teraz nechce, síce tu mu ide šesť zákonov, ale zrovna tento nie, že dajme to na koniec schôdze. Zdrhne preč, akože ide na záchod sa tvári, a potom pán kolega Suja tu vyzve ďalšieho predkladateľa, ktorý tu bol v tej miestnosti, tak ten zdrhne dozadu chytro a tvária sa tu akože že, páni, boli sme, nutne sme išli na toaletu. Prečo klamete, čo to je toto za legislatívny proces?
Pán podpredseda parlamentu, ja vás chcem vyzvať, apelujte na pána predsedu Kollára, to čo je, to kde sme dostali tento parlament, že poslanci tu budú zdrhať, lebo sa im nepáči, že teraz ten zákon nechcem predkladať, ja ho chcem predkladať na konci schôdzi, tak akože idem, idem akože na WC. To sme kde dospeli, akože táto úroveň? (Reakcia z pléna.) Pán kolega, ja môžem rozprávať k čomu chcem a rozprávam k veci, rozprávam k zákonom, ktoré predkladá pán Fecko. To, že vy, keď reagujete vo faktickej a predtým vás nikto neupozornil, že vo faktickej máte reagovať na toho, kto predkladal, reagujete úplne na iných, tak sa skôr naučte rokovací poriadok vy.
Dámy a páni, ten legislatívny proces... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, aby ste sa nedohovárali, budete mať možnosť faktickú poznámku. Pokladám poznámku pána rečníka Richarda Takáča za súčasť toho, čo sa prerokováva v tejto šnúre, takže nevidím v tom problém. Nech sa páči.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
No, treba si povedať, že legislatívny proces v Národnej rade a úroveň poslancov, ktorí sú tu, kde dostali túto inštitúciu na samotné dno, to je jedna veľká tragédia. Nehovoriac o tom, že ktorí kolegovia tu chodia niektorí oblečení jak keby boli niekde na trhovisku, ale to je každého osobná vec, ale, dámy a páni, to, že tu zdrhne poslanec, lebo nechce predkladať, lebo chce to na koniec predkladať a tvári sa, že ide na WC, je jedna veľká tragédia.
Hovoríte tu o vašich zákonoch, ktoré tu predkladáte, aj tento zákon. Toto je všetko prvé čítanie a vy vo svojom vystúpení aj reakcie vašich kolegov bola, že pri každom chcete už teraz hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch. Čo to je za legislatívny proces? Idete tu tak ťažké zákony meniť takými sprostosťami, pritom ten zákon sa má robiť riadne, poriadne, legislatívne, ministersky cez medzirezortné pripomienkové konanie, nie takýmto spôsobom. To nie sme tu na trhovisku jak Hurvínek válka, že idem si tu neviem čo robiť. Je to, to je nonsens a toto keď vidia všetci občania Slovenskej republiky, tak potom sa ani nečudujme, že 90-percentná nedôvera tej rozpadnutej vláde, ktorá tu zostala.
Hovoríte tu o nejakom verejnom záujme z hľadiska tohto samotného zákona, že teda neknihované pozemky v extraviláne, teda že by sa mali možnosť predávať a že teda, to neviem, pán Karahuta tu spomínal, že teda už hneď teda tu hovorí o pozmeňujúcom návrhu, samozrejme, však sme v prvom čítaní. To čo je potom za prípravu, legislatívnu, pána poslanca, ktorý to predkladá, keď už hneď na začiatku vieme pri všetkých jeho zákonoch, že sú zlé a budú sa musieť v druhom čítaní opravovať. To čo je? A hovoríme o verejnom záujme pozemkov, ktoré teda, akože teda mali by sme tie neknihované pozemky umožniť teda, aby sa predávali, ale aby boli vo verejnom záujme.
Pán kolega, vo verejnom záujme tak ako terajší generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu si prevzal sám na seba, že zrušil vydávanie stanovísk do územného a stavebného konania, zrušil, nevydáva, ale vydáva výnimky sám pre seba a nám povie, že vydáva výnimky, že vydal nejakých 12, 15 výnimiek zatiaľ a že vydáva len pre verejnoprospešné stavby. A keď my ako poslanci na poslaneckom prieskume si vyžiadame tieto podklady a zistíme, že z tých 15 neni ani jedna vo verejnom záujme. To taký verejný záujem predaja týchto pozemkov má byť tak, ako sa správa terajší Marosz, generálny riaditeľ, ktorý je váš kolega, bývalý poslanec Národnej rady za OĽANO? To takto majú fungovať, že on zrušil všetky obmedzenia a povedal, iba vo verejnom záujme. A zistíme, že sú tam rôzne spoločnosti, súkromné firmy a tak ďalej, veď to je korupcia jak vyšitá. On zastavil vydávanie povolení a na základe jeho súhlasu si vydáva len tým, ktorým chce on. Dámy a páni, akože toto je nonsens.
Čo sa týka spomínaného, aj tu kolegov viacerých v tejto rozprave aj predtým, prednostného nájomného. No, keď zrušíte tento spôsob alebo toto prednostné nájomné, tak to bude tak, ako navrhujete? Že zrušíme prednostné nájomné a v zásade to budeme normálne robiť verejnou dražbou, kto dá najvyššiu ponuku. Vy totálne rozbijete celé poľnohospodárstvo na Slovensku. A práve vtedy prídu tie finančné skupiny, ktoré proste budú a pristúpia k tomu, že budú vedieť preplatiť tých normálnych, klasických poľnohospodárov, ktorí fungujú v rámci toho Slovenska, a prídu tie finančné skupiny, ktoré sa dostanú k tým pozemkom takýmto spôsobom, že to všetko preplatia. Však sme to mali možnosť vidieť aj pri tých poľovných revíroch, kde prišli, kde bolo to všetko o cene za, za hektár a všetko preplatili, a potom sa tu čudujeme, že tu máme, ja s tým nesúhlasím, že tu máme potom proste určité, určitých jednotlivcov na Slovensku, ktorí tu majú možno po desať revírov. Toto vy týmto čo chcete spraviť, spravíte takto v rámci poľnohospodárov na Slovensku, že tu bude mať jedna, dve, tri finančné skupiny tu budú mať všetko, lebo proste si to budú vedieť finančne dovoliť. Si budú kompenzovať z iných biznisov tento biznis, a takto to dopadne. A toto je všetko tak, ako vy sem predkladáte. Totálny chaos, totálna legislatíva úplne potlačená, proste to je, to je jedna veľká katastrofa. A ja chcem vyzvať kolegov, fakt ako normálne si dajte vysvetliť odborne k tým zákonom, ktoré tu pán Fecko predkladá. Od začiatku až po koniec jedna veľká tragédia.
A veľa nezmyslov aj od pána kolegu, ktorý tu spomínal úplné nezmysly. Vy máte jednu, jednu, jeden príbeh, jeden svoj, nejakú skúsenosť a vy si myslíte, že to funguje takto na celom Slovensku. Takto to nefunguje, takto to nefunguje. A keď vy máte ako fyzicky nejaký problém, že ste, asi vás, držali vám niečo pri hlave, alebo čo, keď ste na 15 rokov podpísali nájomnú zmluvu? Však ste mohli vy ako vlastník povedať, že dobre, ja vám to prenajmem na 10 s ročnou výpovednou lehotou, a takto sa to dá, takto to funguje. Ale funguje to takto, pán kolega, lebo vy prenajímate pozemky a je to vždy o dohode medzi tým, ktorý si to prenajíma, a tým nájomcom. Je to vzájomná dohoda. To znamená, že veľakrát ten prístup, ktorý tu máme, je zavádzajúci, klamlivý a ja chcem len poprosiť kolegov, aby nehlasovali za tieto zákony pána Fecka a vyzvať ešte pána podpredsedu na to, aby informoval predsedu parlamentu o tom, ako to tu funguje a bol by som rád, keby sa tu takéto veci nediali a nech sa to tu napraví.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 14:42 - 14:44 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Budem sa snažiť byť v takej skôr vecnej a odbornej rovine, lebo mne to strašne smiešne pripadá, keď vás tam, vás dvoch, páni, vidím a nesiete plnú zodpovednosť za rezort, v ktorom ste, ktorý ste riadili dva roky. A, vďakabohu, aspoň jednej politickej strane v koalícii sa podarilo zvrátiť rôzne nezmysly, teda zastaviť rôzne nezmysly, ktoré ste chceli predniesť v rámci, v rámci vašich návrhov.
No, pán Mičovský, to je presne ten príklad toho vášho, ako ste riadili ministerstvo. To, že keď ste sa raz na lietadle preleteli po Slovensku a ste zhodnotili a povedali, že my sme krajina, ktorá najviac pestuje repky olejnej, samé žlté Slovensko. A keď vám potom dali štatistiku s inými krajinami Európskej únie, tak sme zistili, že v zásade však my sme na tom ešte celkom dobre z hľadiska počtu rozlohy, kde sa pestuje repka olejka a potom na druhej strane, keď sa chceme baviť o uhlíkovej stope a o tom, aby sme boli neviem akí ekologickí, tak je asi dobre, keď sa tu tieto veci pestujú.
Hovoríte, vy si, vy popierate to, čo vlastne navrhujete, páni kolegovia, lebo hovoríte o tom, že musíte to, lebo nevedia tie fyzické osoby, ľudia nevedia zrušiť, dostať s k svojim pozemkom a tak ďalej. Veď vy ste sám povedali, že to navrhujete pre nové zmluvy, ktoré sa budú uzatvárať, bude 10-ročná nájomná zmluva, nebude 15-ročná nájomná zmluva. To znamená, že vy neovplyvníte tie zmluvy, ktoré sú teraz už vyriešené. To znamená, ja keď ako fyzická osoba idem uzatvárať nájomný vzťah, tak ho idem uzatvoriť podľa dohody, to znamená, poviem, ja chcem s poľnohospodárskym subjektom ročnú výpovednú lehotu v rámci poľnohospodárskeho roka. To znamená, že mu nevypoviem, keď tam má niečo zasiate alebo zasadené. Vypoviem mu to až keď zozberá úrodu. Toto je možné už v dnešnej dobe, páni. To znamená, že je to úplne zvrátené aj tá predstava o tom, že ja viem, pán Mičovský, že vy by ste najradšej tu, keď sa preleteli tým lietadlom, že by ste tu videli malé lány a to ja si neviem predstaviť zabezpečovať z každého okresu od 10 poľnohospodárov a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 14:31 - 14:33 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo aj kolegom.
Filip, ja som nehovoril o potravinovej sebestačnosti verzus likvidácia. To som nebol ja. To si si musel pomýliť, ale áno, týmto, že znížime z 15 na 10, likvidujeme poľnohospodárstvo také, aké tu je. Tie naivné predstavy, a ja som za mladých farmárov začínajúcich všetkými desiatimi, pozrite si, koľko sa vyčerpalo z aktuálnej výzvy. Koľko peňazí sa vyčerpalo pre týchto mladých farmárov. Ja neviem, či to bolo 30 – 40 %, aby som neklamal. To znamená, že nebol záujem. Samozrejme, je ťažká, ťažká situácia, ale treba si uvedomiť, že my, taká tá naivná predstava niektorých poslancov v tomto pléne, že tu budeme mať poľnohospodárstvo ako v Rakúsku, že si tu bude niekto chovať 3-4 kravičky a bude obhospodarovať na 2-3 hektárikoch, akože to je naivná predstava. To poľnohospodárstvo na Slovensku v živote takto fungovať nebude. Naše členenie a historicky to rozdelenie je úplne niekde inde. To, že tu budeme mať milióny malých farmárikov, v živote nezvýši potravinovú sebestačnosť, v živote. Je potrebné, aby tu boli proste podniky, ktoré majú 1 500, 2 000, 3 000 hektárov, hej. To znamená, že dobre. Áno, spravili sa v minulosti chyby úplne od vstupu do Európskej únie, to by sme potom tu mohli dlho rozprávať.
Filip, ja som nehovoril o Prievidzi, ja som hovoril o úplne skoro celom Slovensku. Nitra, Topoľčany, Trnava a tak ďalej, stade mi hlásia poľnohospodári, že my tu nemáme žiadnych mladých začínajúcich poľnohospodárov. Keby tu boli, tak kľudne im dáme 20-30 hektárov, vyčleníme, môžu začať fungovať. Nie je jednoduché v dnešnej dobe, samozrejme, začínať mladému farmárovi, lebo proste ten systém tu tak funguje. Ale tá naivná predstava o tom, že teraz znížime z 15 na 10 rokov a začne tu všetko fantasticky fungovať a tisíce nových poľnohospodárov vznikne a tým zvýšime potravinovú sebestačnosť, je zvrátené a scestné. To v živote takto fungovať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8.2.2023 14:17 - 14:25 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Nestihol som sa vyjadriť vo faktickej ešte k predchádzajúcemu zákonu pána Fecka, ktorý predkladal k tej veterinárnej starostlivosti. Myslím si, že Slovensko trápia úplne iné problémy a nie tu takéto zákony, ktoré sú čiastkové, nie komplexné a riešiť tu teraz v zákonoch o veterinárnej starostlivosti o tom, že obec, starosta, primátor bude určovať kde, kto, ako má chovať nejakého pavúka, hada a krokodíla alebo neviem čo, to myslím si, že sú úplne, úplne choré a zvrátené veci.
Ale k zákonu, ktorý teraz aktuálne pán Fecko predkladá, a to je zníženie, to jedna časť obsahuje to, táto novelizácia tohto zákona, a to je zníženie vlastne doby nájmu z 15 na 10 rokov. My sa hlavne bavíme teda, ak to dobre chápem, hlavne o pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, ktorý ich prenajíma, lebo ja keď som fyzická osoba a ja sa s družstvom dohodnem na päť rokov nájmu, tak platí päť rokov. To znamená, že tuto táto klauzula neplatí, lebo, no. (Reakcia z pléna.) To znamená, že toto je hlavne teda asi zo strany Slovenského pozemkového fondu, ktorý disponuje množstvom pozemkov na celom Slovensku, a zníženie z 15 na 10 rokov je podľa mňa totálna, ale totálna likvidácia poľnohospodárstva na Slovensku. Či chcete, či nechcete.
Si treba uvedomiť, že poľnohospodárske družstvo, podnik, ktorý hospodári a funguje a má poľnohospodársku jednak rastlinnú a živočíšnu výrobu, tak to nie je ako fabrika niekde, kde postavíte na zelenej lúke nejakú, nejakú halu, navozíte tam nejakú technologickú linku a zamestnáte xy zamestnancov a spustíte a začnete fungovať a po 10 rokoch zrušíte, zrušíte a idete úplne niekde inde. To v prípade poľnohospodárstva nie je, nie je možné. Tak ako to povedal aj pán Fecko na začiatku svojho vystúpenia, že tá pôda je ten najdôležitejší v zásade pracovný nástroj pre toho poľnohospodára. A zoberte si vy, že máte poľnohospodársky subjekt, ktorý hospodári dajme tomu na 1 500 hektároch a máte, máte k tomu postavenú, ja neviem, kompletne živočíšnu výrobu z hľadiska chovu napríklad hovädzieho dobytka. Napríklad máte kravy, ktoré, máte postavenú dojáreň, máte k tomu napríklad nejaké, ja neviem, ovce, hej, alebo niečo proste. Máte technologicky postavené a teraz vám niekto zníži možnosť z 15 na 10 rokov. Nehovoriac o tom, že keď vy ako poľnohospodár ešte zainvestujete do pôdy tým, že zahnojíte, dáte množstvo financií do toho, že kúpite hnojivo a hnojivo, ktoré sa postupne bude rozkladať v tej pôde, a vy začnete ťažiť z tej pôdy až za niekoľko rokov.
A teraz takýmto návrhom, ktorý podľa mňa totálne má zlikvidovať a pravdepodobne, ja neviem teda, pán Fecko, mi to vysvetlite, lebo ja mám pocit, že skôr to je ako pre rôzne tie finančné skupiny, lebo vy chcete čo najrýchlejšie, aby sa skrátila doba nájmu a potom teda, že nech si, nech si prenajímajú tieto pozemky tí, ktorí dajú čo najvyššiu ponuku z hľadiska nájmu. No ale potom teda čo? Ako príde nejaká finančná skupina, ktorá preplatí tieto pozemky tým, že ich takýmto spôsobom získa? Tu si treba uvedomiť, že v prvom rade vaše, vaše návrhy zákonov, ktoré sem dávate, sú pre mňa zvrátené hlavne z tej pozície, že ste skoro dva roky boli štátny tajomník a s pánom kolegom, ktorý bol minister pôdohospodárstva. Čiže vy ste ako zástupcovia tej najvyššej ste mohli tieto kroky ako ministerstvo spraviť, ad jedna.
Ad dva, vy tu len vytrhávate jednu vetu. Ale keď chceme riešiť vzťahy k pozemkom, tak to musí byť riadne legislatívne nastavený proces. Vy neviete vôbec dopady, vy nemáte o tom žiadne informácie, len zmeníte číslo z 15 na 10 rokov. A kde máte to, že keď už chceme robiť z hľadiska majetkoprávnych vzťahov a dostať to do nejakého stavu, tak to v prvom rade musí ísť normálne riadnym ministerským návrhom zákona, novelizácia, musí to ísť do medzirezortného pripomienkového konania, musia sa k tomu vyjadriť všetky stavovské organizácie, samozrejme, zástupcovia aj občanov, ľudí, ktorí sú vlastníci, pozemkové spoločenstvá a všetci tí dotknutí, ktorí čo do toho majú povedať. A nie takýmto spôsobom, že vy, ja neviem, ste oprášili zákony, ktoré ste tu dávali možnože v predchádzajúcich volebných obdobiach, lebo si myslíte, že teraz je ten správny čas to sem predložiť. No ten správny čas tu určite nie je.
Treba si uvedomiť, že máme pred voľbami, táto krajina, túto krajinu trápia a občanov Slovenskej republiky úplne iné problémy. A ja hovorím, keď sa má robiť zmena tohto zákona, tak musí byť komplexná, musí byť riadna, aby sa všetci dotknutí vedeli k tomu vyjadriť. To, že vy znižujete z 15 na 10 rokov, je ohrozenie poľnohospodárstva na Slovensku. Však to ja som to počúval aj z vašej strany, však vy ste sa aj vyjadrovali v tomto duchu, že pre vás by bolo najjednoduchšie a najlepšie, keby, keby v zásade akože sa pomaly porušia všetky nájomné zmluvy alebo najjednoduchší spôsob by bol ten, že napríklad Slovenský pozemkový fond, zrušiť Slovenskému pozemkovému fondu takzvané právo prednostného nájomného pre ten poľnohospodársky subjekt. To znamená, že vlastne tým vašim krokom by ste spravili to, že totálne rozbijete poľnohospodárstvo na Slovensku. Ako by to potom tu fungovalo? Však ja keď som poľnohospodár a nastavím si fungovanie svojho podniku tým, že mám 300 kráv, mám, mám proste možno nejakú špecializovanú živočíšnu výrobu, a to mám naviazané na tie pozemky, ktoré, ktoré obhospodarujem, ktoré možnože spásam, ktoré z toho beriem plodiny, ktoré potom používam napríklad do zmesiek, ktorými kŕmim vlastné zvieratá, tak tým, že vy mi to skrátite alebo by ste mi zrušili toto prednostné nájomné právo, tak tým pádom mi zlikvidujete tým poľnohospodárom akúkoľvek možnosť fungovať, rozbije sa fungovanie poľnohospodárstva na Slovensku.
A druhá vec je tá, že vy ste tu hovorili o tom, že sa chcú dostať niektorí k pozemkom, že nemajú 15, 20 rokov možnosť. No ja si myslím, že každá fyzická osoba, ktorá má záujem sa dostať k pozemkom, sa dostane. Vy hovoríte o tom, že mladí poľnohospodári sa nevedia dostať k pôde. No ja mám, toľko poznám poľnohospodárskych subjektov, ktorí mi povedia, že no my v našich regiónoch takých poľnohospodárov mladých nemáme. My by sme tak radi uvítali, keby sem prišiel nejaký mladý poľnohospodár. Čiže vy si vypichnete nejakú špecifickú lokalitu niekde možno na východe Slovenska, kde máte osobne nejaké problémy a to dávate do obrazu celého Slovenska.
Však ja si pamätám, jak ste spolu s tým pánom Jánošom, Oravcom a neviem ten jeden, ktorý sa ešte volal, však bol nominant váš, náš, šéfom PPA-čky. Jak ste, jak ste tu pre tými parlamentnými voľbami v tom roku 2020 tu sa hádzali, tí chlapci, dole pred, dole pod parlamentom, tu sa zaväzovali a neviem aká korupcia, aké veci. A teraz my sa dozvieme, že títo ľudia sú obvinení z takých podvodov, že zneužívali financie Európskej únie na to, že takzvane mali robiť neviem aké eurofondové projekty a nič nerobili. To sú tí vaši ľudia. To je presne to vaše klamstvo pred tým rokom 2020, kde ste oklamali celú spoločnosť. To znamená, že toto vôbec nie je pravda. Takto ten systém vôbec nefunguje. Vy si vypichnete jednu vec a tú chcete dostať do celej role, akože v rámci celého Slovenska sa tieto veci dejú.
Kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť pri zákonoch pána Fecka, lebo ešte budeme ďalej pokračovať, ešte tu máme vypichnutú jednu vec v rámci zákona o poľovníctve, vás chcem poprosiť nehlasovať za tieto zákony, lebo je to úplne choré a zvrátené. A hlavne ten systém legislatívny my tu úplne pošliapávame. My sme za to, aby sa zmenil možnože zákon o poľovníctve, my sme za to, aby sa zmenil zákon o vlastníctve a o vzťahoch medzi vlastníkmi, nájomcami a tak ďalej, ale toto musí byť všetko riešené komplexne, legislatívne čisto, medzirezortné pripomienkové konanie, vyjadrenie všetkej odbornej a laickej verejnosti. A nie takýmto spôsobom, že pán Fecko nemá čo robiť, tak sem donese päť, šesť, sedem zákonov, ktoré opráši spred desiatich rokov, donesie tu jednu úpravu akože vety a potom už si to viem predstaviť, ako sa budú všetci chváliť, že aký som bol ja, ako som ja pracoval v tom parlamente, ako som ja intenzívne predkladal tie všetky veci. Len keď si všetci pozrú, aké sú to veci z hľadiska predkladania, tak sú to úplné nezmysly.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2023 17:30 - 17:31 hod.

Blanár Juraj
Vážený pán predseda, vážená snemovňa, hlasovanie sa už nedá opraviť, ale uviesť aspoň zámer hlasujúceho. V tomto prípade o pomoci v hmotnej núdzi bolo zrejmé, že som pri postúpení zákona do tretieho čítania hlasoval za, avšak v záverečnom hlasovaní ma vykázalo hlasovacie zariadenie, že som nehlasoval, ale chcel som hlasovať opäť za. Tak len pre informáciu do záznamu. Ďakujem.
Skryt prepis